Produktsäkerhetslagen

Enligt produktsäkerhetslagen ska alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster når konsumenter innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla.

Lagen gäller

Lagen ställer krav på att alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Enligt lagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för människors hälsa och säkerhet.

Lagen gäller inte

Lagen gäller inte varor som enbart är avsedda för yrkeslivet. Även sakskador och miljöskador faller utanför denna lag. Förenklat kan sägas att lagen inte gäller om det finns speciallagstiftning för en viss produkt eller risk.

Säkerhetsinformation

Företag ska lämna säkerhetsinformation som gör att du som konsument kan bedöma riskerna med varan eller tjänsten. Om riskerna är uppenbara behöver företaget inte lämna information.

Varningsinformation

Ett företag som har sålt en farlig vara eller en farlig tjänst ska så fort som möjligt informera konsumenterna och tillsynsmyndigheten. Målet med informationen är att undvika personskador. Informationen kan ske genom till exempel annonsering i tidningar och på internet eller genom ett direkt meddelande till kunderna.

Återkallelse

En tillverkare eller annan företagare som har sålt en farlig vara ska återkalla varan från butiker och andra återförsäljare om det krävs för att förebygga skador. Om det inte är tillräckligt ska tillverkaren även återkalla varan från konsumenter som har köpt den. Tillverkaren har tre alternativ vid en återkallelse av en vara:

  • Rättelse. Att avhjälpa felet som ger en skaderisk, till exempel genom att reparera varan. 
  • Utbyte. Ta tillbaka varan och ge konsumenten en ny, felfri vara. 
  • Återgång. Ta tillbaka varan och ge konsumenten ersättning.

Om företaget inte följer lagen

Om ett företag inte frivilligt gör vad som behövs för att se till att en farlig vara eller tjänst inte orsakar personskador, har vi möjlighet att meddela företaget de förelägganden eller förbud som behövs. Sådana förelägganden och förbud är förenade med vite. Vi kan till exempel besluta att företaget ska förse varan med varningsinformation eller att återkalla varan från distributörer och konsumenter.
Om företaget inte rättar sig enligt de förelägganden och förbud som vi meddelat kan vitet dömas ut, det innebär att företaget får betala en pengasumma. Bryter ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet mot sina skyldigheter enligt lagen kan vi ansöka hos förvaltningsrätten att företaget ska betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften är lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor.

Konsumentverkets roll

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för produktsäkerhetslagen. Verket delar ansvaret med andra myndigheter som har tillsyn över särskilda varor eller risker. Till exempel har Elsäkerhetsverket tillsyn över de flesta elektriska risker och Kemikalieinspektionen har tillsyn över de flesta kemikalierelaterade risker.
Som tillsynsmyndighet kan Konsumentverket kräva att företag ska yttra sig över anmälningar mot deras varor och redogöra för hur man försäkrat sig om att gällande säkerhetskrav är uppfyllt. Företag är också skyldiga att samarbeta med varandra och med tillsynsmyndigheterna. Vi kan därför kräva in handlingar, varuprover och liknande vid behov.

Lagen kompletteras av produktsäkerhetsförordningen (2004:469) på riksdagens webbplats

Läs mer om att köpa tjänster

Hela lagtexten

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats