Product Safety Act

Produktsäkerhetslagen - Engelska

The Product Safety Act is the law that requires that products that companies offer to consumers must be safe. To prevent dangerous products and services from reaching you as a consumer, the law contains a number of obligations that companies must fulfil.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

When does the Product Safety Act apply?

The law applies to all products that companies offer you as a consumer. The requirement is that products and services must be safe. According to the law, a product or service is safe if it does not entail any risk, or low risk, to your health and safety upon normal use.

When does the Product Safety Act not apply?

The law does not apply if there is special legislation for a product. The law also does not apply to products that are only intended for the professional market, such as excavators and X-ray equipment. Property damage and environmental damage also falls outside this law. An example of property damage is if the dangerous product ruined things, such as furniture or clothes.

You are entitled to receive information on safety

Companies must provide safety information that means that you as a consumer can assess the risks entailed by the product or service. If the risks are obvious, the company does not need to provide such information.

Information to avoid personal injury

A company that has sold a dangerous product or service must inform you as a consumer as quickly as possible. The goal of the information is to avoid personal injury. The information can be provided, for example, through advertising in newspapers and on the Internet or through a direct message to you as the buyer of the product or service.

Products you bought may be recalled

A manufacturer or another business operator that has sold a dangerous product must recall the product from stores and other resellers if required to prevent injury. If this is not enough, the manufacturer must also recall the product from you as the consumer.

The manufacturer has three options in the event of a product recall:

  • Corrective action. Fixing the fault that causes a risk of injury, such as by repairing the product.

  • Replacement. Taking the product back and giving you a new, non-defective product of a corresponding type.

  • Return. Taking the product back and giving you compensation.

Report to the Swedish Consumer Agency if the company breaks the rules

If you think that a company is breaking the rules in the law, you can call attention to this by filing a report with the Swedish Consumer Agency. The Swedish Consumer Agency checks that companies comply with the rules in the law, and reports are an important input for the agency’s work. However, a report does not mean that your individual case will be assessed and decided.

File a complaint to the Swedish Consumer Agency

Complete legal text

If you would like to know more, you can read the Product Safety Act in its entirety on the Swedish Parliament website.

The full Product Safety Act on the Swedish Parliament website (information in Swedish)

Produktsäkerhetslagen 

Produktsäkerhetslagen är den lag som ställer krav på att produkter som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster når dig som konsument innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla. 

När gäller produktsäkerhetslagen? 

Lagen gäller för alla produkter som företag erbjuder till dig som konsument. Kravet är att varor och tjänster ska vara säkra. Enligt lagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för din hälsa och säkerhet.  

När gäller inte produktsäkerhetslagen? 

Lagen gäller inte om det finns speciallagstiftning för en produkt. Lagen gäller inte heller varor som enbart är avsedda för yrkeslivet, till exempel grävmaskiner och röntgenutrustning. Även sakskador och miljöskador faller utanför denna lag. Exempel på en sakskada är om den farliga produkten förstört saker såsom möbler eller kläder.  

Du har rätt att få information om säkerhet 

Företag ska lämna säkerhetsinformation som gör att du som konsument kan bedöma riskerna med varan eller tjänsten. Om riskerna är uppenbara behöver företaget inte lämna information. 

Information för att undvika personskador 

Ett företag som har sålt en farlig vara eller tjänst ska så fort som möjligt informera dig som konsument. Målet med informationen är att undvika personskador. Informationen kan ske genom till exempel annonsering i tidningar och på internet eller genom ett direkt meddelande till dig som har köpt varan eller tjänsten. 

Produkter du köpt kan återkallas 

En tillverkare eller annan företagare som har sålt en farlig vara ska återkalla varan från butiker och andra återförsäljare om det krävs för att förebygga skador. Om det inte är tillräckligt ska tillverkaren även återkalla varan från dig som konsument. 

Tillverkaren har tre alternativ vid en återkallelse av en vara: 

  • Rättelse. Att avhjälpa felet som ger en skaderisk, till exempel genom att reparera varan. 

  • Utbyte. Ta tillbaka varan och ge dig en ny, felfri vara av motsvarande slag. 

  • Återgång. Ta tillbaka varan och ge dig ersättning. 

Anmäl till Konsumentverket om företaget bryter mot reglerna 

Om du tycker att ett företag bryter mot reglerna i lagen kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna i lagen, och anmälningar är ett viktigt underlag för myndighetens arbete. En anmälan gör däremot inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs. 

Du kan göra en anmälan direkt på Konsumentverkets webbplats

Vill du veta mer kan du läsa produktsäkerhetslagen i sin helhet på riksdagens webbplats. 

Hela produktsäkerhetslagen på riksdagens webbplats

Fäll ihop

Source: Konsumentverket

Proofread: 28 March 2024

This website is part of an EU quality Network

Your Europe is an EU website that will help you do things in other European countries - without hassle or unnecessary bureaucracy. Information on Your Europe is provided by the relevant departments of the European Commission and complemented by content provided by the authorities in every country it covers.To Your Europe websiteHelp us Improve