Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen gäller avtal om kredit som en företagare erbjuder dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån. Det betyder att kreditgivaren inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som gäller enligt lagen.

Kreditköp

Ett kreditköp är när en säljare inte kräver betalning direkt med någon del av betalningen eller när hela eller någon del av betalningen finansieras med pengar som du får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare. Exempel på kreditköp är när du köper något på avbetalning eller delbetalning i en butik eller på internet.

Högkostnadskredit

Ett nytt begrepp, högkostnadskredit, infördes i lagen den 1 september 2018. De största förändringarna i lagen är att det nu finns ett räntetak och ett kostnadstak. En högkostnadskredit är en kredit, ett lån, med effektiv ränta som uppgår till referensräntan plus 30 procentenheter.

Räntetaket innebär att kreditgivaren aldrig får ta ut högre kreditränta eller dröjsmålsränta än referensräntan plus 40 procentenheter.

Kostnadstaket innebär att konsumenten aldrig ska behöva betala mer än lånebeloppet i sammanlagda kostnader. Om du lånar 10 000 kronor får kreditgivaren inte ta ut mer än 10 000 kronor i ränta och avgifter, alltså sammanlagt 20 000 kronor inklusive lånebeloppet.

Andra förändringar i lagen innebär att kreditgivaren måste göra en kreditprövning även för korta lån med mindre avgifter. Undantag gäller för rena kreditköp, det vill säga då du använder ett kreditkort och sedan betalar hela beloppet på en gång.

Hela konsumentkreditlagen finns att läsa på riksdagens webbplats

Lagen gäller

  • avtal om kredit som en företagare, till exempel en bank, erbjuder dig som konsument. 
  • vid köp av varor och tjänster på kredit och avbetalning.
  • när du handlar något mot faktura. Observera att vissa delar, exempelvis ångerrätt och kreditprövning, inte gäller när du handlar mot faktura.

Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att säljaren eller kreditgivaren inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som står i lagen.

Lagen gäller inte

  • studielån eller när du lånar pengar genom att lämna in något på en pantbank.

God kreditgivningssed

Företag ska iaktta god kreditgivningssed i sitt förhållande till konsument. Det betyder främst att kreditgivaren ska vara omsorgsfull i fråga om dina intressen som konsument. Du ska bland annat få de förklaringar du behöver för att förstå vad avtalet innebär och vilka kostnaderna kommer att bli för dig.

Marknadsföring

I all marknadsföring av kreditavtal ska företag ange den effektiva räntan för krediten. Effektiv ränta är ett jämförelsemått som i procent anger vad kreditens totala kostnader är. Informationen ska visas genom ett representativt exempel på en kredit så att det går att se vad den faktiska kostnaden blir. Informationen ska ges på ett klart, kortfattat och framträdande sätt.

Förköpsinformation

I rimlig tid innan du ingår ett avtal med företag har du rätt till viss information. Informationen ska du få i formuläret ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”, som bland annat innehåller information om namn på kreditgivaren, typ av kredit, effektiv ränta, kreditbelopp och löptid. Även information om vad som händer vid en försenad betalning ska finnas med.

Informationen är standardiserad, vilket innebär att alla kreditgivare måste lämna just den informationen i detta formulär. Formuläret ska du vanligtvis kunna få i ett pappersdokument.

Kreditprövning

Alla kreditgivare måste göra en kreditprövning om du vill ingå ett kreditavtal. Kreditprövningen görs för att avgöra om du har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka krediten. Om du inte får en kredit efter en kreditprövning har du rätt att få veta orsaken till detta.

Dokumentation av avtalet

När du har ingått ett avtal har du rätt till viss dokumentation från företag, ett så kallat kreditavtal. Du ska få avtalet i en handling eller någon annan form som är läsbar och varaktig, till exempel en PDF-fil i ett e-postmeddelande. Alla uppgifter ska ges på ett klart och kortfattat sätt.

Ränta och avgifter

Företag ska ge information om den kreditränta som löper för kreditavtalet. Kreditens effektiva ränta ska anges i marknadsföring, i förköpsinformationen och i dokumentationen av avtalet. I avtalet ska krediträntan anges som en årlig räntesats, det räcker alltså inte att en ränta per månad finns angiven.

Avgifter för krediten får enbart tas ut om avgifterna täcker kostnader som kreditgivaren har haft för den enskilda krediten. Särskilda avgifter ska alltid anges i avtalet, till exempel en avgift vid kontantuttag med ett kreditkort.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra kreditavtalet inom 14 dagar. Ångerrätten räknas från dagen då du ingår avtalet med säljaren, men tidigast den dag du fått dokumentationen av avtalet.

När du ångrar dig ska du betala tillbaka beloppet du fått från kreditgivaren inom 30 dagar. Du ska även betala ränta för dagarna du har haft tillgång till krediten. Du behöver inte ange skälet till att du ångrar dig.

Det finns inget formkrav vid utnyttjandet av ångerrätten.

Kontantinsats

Vid kreditköp ska säljaren ta ut en kontantinsats av dig som köpare. Den ska i normala fall vara minst 20 procent av varans pris.

Invändningsrätt

Vid kreditköp har du rätt att vända dig till kreditgivaren med invändningar på grund av köpet enligt konsumentkreditlagen. Det innebär i praktiken att om du har en fordran mot säljaren och säljaren inte betalar det denne är skyldig dig kan du även ställa kravet om återbetalning mot kreditgivaren.

Betalning i förskott

Du har rätt att betala din skuld före den avtalade förfallotiden. Kreditgivaren får normalt sett inte kräva någon ersättning för att lånet avslutas i förtid. Ett undantag är om du har valt till exempel ett bostadslån med bunden ränta. Då har kreditgivaren rätt att kräva ersättning för förlorade ränteinkomster, så kallad ränteskillnadsersättning.

Om du inte betalar av krediten i tid kan kreditgivaren ha rätt att säga upp krediten. Då kan kreditgivaren kräva att du betalar av den återstående delen av krediten i förskott.

Kreditgivaren kan ta tillbaka varan

Kreditgivaren kan återta varan du har köpt på kredit om du inte sköter betalningarna. Säljaren måste i så fall upplysa dig om detta när du köper varan. Ett sådant villkor kallas för återtagandeförbehåll och måste stå med i avtalet.

Om företaget inte följer lagen

Om ett företag bryter mot reglerna i konsumentkreditlagen kan du få råd och hjälp med din tvist. Rådgivningen sköts av Hallå konsument, din kommunala konsumentvägledning och av Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Du kan anmäla företaget på Konsumentverkets webbplats

Konsumentverkets roll

Konsumentverket och Finansinspektionen har tillsyn över konsumentkreditlagen. Om en kreditgivare inte följer reglerna om kreditprövning har Konsumentverket möjlighet att utfärda varning med sanktionsavgift. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är kan verket istället förelägga ett bolag att upphöra med sin kreditgivningsverksamhet eller enbart varna bolaget.

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över bankers och kreditmarknadsbolags kreditgivning. Sådana bolag som inte är banker eller kreditmarknadsbolag, till exempel konsumentkreditinstitut måste också ha tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva sin kreditgivningsverksamhet. Däremot ansvarar Konsumentverket fortfarande för tillsynen enligt konsumentkreditlagen över dessa bolag.

Slutligen ansvarar Konsumentverket för all tillsyn vad gäller marknadsföringslagen oavsett vilket tillstånd från Finansinspektionen bolagen har. Både Konsumentverket och Finansinspektionen har gett ut Allmänna råd om konsumentkrediter.

Ladda hem Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter

Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Bank- och finansbyråns webbplats