Cancelled or interrupted package travel

Inställd eller avbruten paketresa - Engelska

If your package travel is cancelled or interrupted, you can receive compensation from the travel operator. But if the trip is affected by extraordinary events that the operator cannot influence, different rules apply.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

When can the operator cancel the trip?

The operator can cancel the package travel if too few travellers booked the trip. The operator must state the minimum number of bookings in order to hold the trip. Moreover, the operator must notify in time if the trip will be cancelled.

The trip may not be cancelled later than:

  • 20 days before the trip was to have begun if it should have lasted longer than six days

  • Seven days before the trip was to have begun if it should have lasted between two and six days

  • 48 hours before the trip was to have begun if it should have lasted less than two days

The operator may also cancel the trip if it cannot be made due to extraordinary circumstances, such as natural disasters, war or if there is an outbreak of a serious disease at the destination. The operator must then inform you as soon as possible that the trip is being cancelled.

Money back if package travel is cancelled

If your booked package travel is cancelled, you can demand your money back. Contact the travel operator, preferably in writing by email, and ask them to issue a refund. You are entitled to get the money within 14 days from the date you contacted the operator and demanded a refund.

If the package travel is cancelled due to bankruptcy

If your package travel is cancelled or interrupted because the travel operator declared bankruptcy, you can receive compensation through the travel guarantee with the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (Kammarkollegiet).

Apply for reimbursement under the travel guarantee act (Kammarkollegiet)

If your package travel is interrupted

If the operator decides to interrupt your travel, you can request a price reduction, which means getting back part of the amount you paid. Contact the travel operator and say why you want money back. State clearly how the trip was interrupted.

The amount you get back should be reasonable in relation to how much of the trip could not be carried out. If the entire purpose of the trip was lost, you may be entitled to a full refund.

If the package travel was interrupted, the travel operator should arrange a comparable homeward journey at no extra cost to you. This applies regardless of the reason the trip was interrupted. This applies if the transportation home was included in your package travel.

Compensation if you get stuck at your destination

If the operator discontinues the package travel and you get stuck at the destination, you can demand compensation from the travel operator if you have to yourself pay for food and lodging, for example.

If your travel home is postponed to a later date, the package operator must arrange lodging for you until the trip home.

If the trip is impacted by extraordinary events

Even if the trip is impacted by extraordinary events that cause you to get stuck at your destination, the operator is obliged to arrange food and lodging for you.

Inställd eller avbruten paketresa 

Om din paketresa blir inställd eller avbruten kan du få ersättning från researrangören. Men om resan påverkas av extraordinära händelser som arrangören inte kan påverka gäller andra regler. 

När får arrangören ställa in resan? 

Arrangören får ställa in paketresan om det är för få resenärer som bokat resan. Vad som är minsta antal för att genomföra resan, måste arrangören ange i bokningsvillkoren. Dessutom måste arrangören meddela i tid om resan ställs in. 

Resan får inte ställas in senare än: 

  • 20 dagar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat längre än 6 dagar 

  • 7 dagar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat mellan 2 och 6 dagar 

  • 48 timmar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat kortare än 2 dagar 

Arrangören får också ställa in resan om den inte kan genomföras på grund av extraordinära omständigheter som till exempel naturkatastrofer, krig eller om det blir ett utbrott av en allvarlig sjukdom på resmålet. Arrangören ska då så snart som möjligt informera om att resan ställs in. 

Pengarna tillbaka om paketresan ställs in 

Om du har köpt en paketresa som blir inställd, kan du begära att få pengarna tillbaka. Kontakta researrangören, gärna skriftligen via mejl, och be dem göra en återbetalning. Du har rätt att få pengarna inom 14 dagar från den dagen du hörde av dig till arrangören och begärde återbetalning. 

Om paketresan ställs in på grund av konkurs 

Om din paketresa ställs in eller avbryts för att researrangören har gått i konkurs, kan du få ersättning via resegarantin hos Kammarkollegiet. 

Ansök om ersättning ur resegarantin hos Kammarkollegiet 

Om paketresan avbryts 

Om arrangören beslutar att avbryta din resa, kan du begära att få prisavdrag, det vill säga få tillbaka en del av summan du betalat. Kontakta researrangören och berätta varför du vill ha pengar tillbaka. Redovisa tydligt hur resan har avbrutits. 

Den summa du får tillbaka ska vara rimlig i förhållande till hur stor del av resan som inte kunde uppfyllas. Om hela syftet med resan gått förlorat kan du ha rätt till full återbetalning. 

Om paketresan avbryts ska researrangören ordna en likvärdig hemresa, utan kostnad för dig. Det gäller oavsett orsaken till att resan avbröts. Detta gäller om transporten hem ingick i din paketresa. 

Ersättning om du blir fast på resmålet 

Om arrangören avbryter paketresan och du blir fast på resmålet, kan du begära ersättning från researrangören om du själv måste betala till exempel boende och mat. 

Blir din hemresa uppskjuten till ett senare datum, ska paketresearrangören ordna ett boende åt dig fram till hemresan. 

Om resan påverkas av extraordinära händelser 

Även om resan påverkas av extraordinära händelser som gör att du blir fast på resmålet så är arrangören skyldig att ordna med mat och boende till dig. 

Fäll ihop

Source: KonsumentverketKonsument Europa

Proofread: 14 February 2022

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.