Bus travel with a disability

Bussresa med funktionsnedsättning - Engelska

There are special rules intended to make bus travel easier for you if you have a disability.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Your rights in brief

If you have a disability, the rules intended to protect you mean that a bus company:

 • may not deny you travel on the grounds of your disability

 • may not charge a higher price for the bus travel even if you need extra help

 • must try to give you the assistance you need for the journey

 • must give you information you need and can understand.

Refused travel due to safety requirements

The bus company can refuse to let you take the bus if they cannot meet the safety requirements. This may involve the bus or bus stop not being designed so you can travel safely.

If you are refused travel, the bus company must give you information on other buses or departures that you can travel with.

If you have already bought a ticket, but are not allowed to take the bus, the bus company must offer you:

 • Your money back, and if relevant, a return journey to the place you boarded at no cost.

 • Another journey to your destination that is safe for you and practically implementable.

Travel with an escort

If you can make the journey safely with the help of an escort, you can ask to be able to ride. Your escort must then be able to accompany you at no cost and if possible be given a place next to you on the bus.

Assistance on longer journeys

If the bus travel is longer than 250 kilometres and you have special needs to be able to make the journey, the bus company and terminal operator can provide you assistance at three appointed terminals: the City terminal in Stockholm, the Nils Ericson terminal in Gothenburg and the Umeå bus station.

To get assistance, you must notify the bus company, terminal operator, travel agency or travel operator of your needs no later than 36 hours before your journey.

You need to be at the meeting time and place that the travel company indicates. The meeting time may never be more than 60 minutes before departure according to the time table. If you have not been given a specific meeting time, you must still always come to the meeting place no later than 30 minutes before the departure time.

If you have requested assistance, at some terminals you can get help with:

 • Reporting your arrival at the bus station.

 • Making your way from the meeting place to check-in, the waiting room and the place for boarding.

 • Getting on and off of the bus and getting on and off of the bus in the event of a stop during the journey if there is staff other than the driver on-board.

 • Loading and unloading your luggage.

 • Boarding the bus with a guide dog.

 • Making your way to your seat.

 • Getting important information about your journey in a way that you can understand.

Report to the Swedish Consumer Agency if the rules are not followed

If you think that a travel company is breaking the rules, you can report it to the Swedish Consumer Agency.

A report to the Swedish Consumer Agency does not mean that your individual case will be investigated. However, it is important information for the Swedish Consumer Agency when they review how the companies are following the rules.

File a complaint to the Swedish Consumer Agency

Bussresa med funktionsnedsättning 

Det finns särskilda regler som ska underlätta bussresor för dig som har en funktionsnedsättning.

Dina rättigheter i korthet 

Reglerna som ska skydda dig med funktionsnedsättning innebär bland annat att ett bussbolag: 

 • inte får neka dig att resa på grund av din funktionsnedsättning 

 • inte får ta ett högre pris för bussresan även om du behöver extra hjälp 

 • ska försöka ge dig den assistans du behöver för resan 

 • ska ge dig information som du behöver och kan ta till dig. 

Nekad resa på grund av säkerhetskrav

Bussbolaget kan neka dig att åka med bussen om de inte kan uppfylla säkerhetskraven. Det kan handla om att bussen eller busshållplatsen inte är utformad så att du kan resa säkert.  

Om du skulle bli nekad att resa, ska bussbolaget informera dig om andra bussar eller avgångar där du kan resa med. 

Om du redan har köpt biljett men inte får åka med, ska bussbolaget erbjuda dig: 

 • Pengarna tillbaka, och om det är aktuellt, en returresa till platsen där du gick på utan kostnad. 

 • En annan resa till ditt resmål som är säker för dig och praktiskt genomförbar. 

Resa med ledsagare 

Om du kan genomföra resan säkert med hjälp av en ledsagare, kan du begära att få åka med. Din ledsagare ska då få resa med utan kostnad och om möjligt få en plats bredvid dig på bussen. 

Assistans på längre resor 

Om bussresan är längre än 25 mil och du har särskilda behov för att kunna göra resan, kan bussbolaget och terminaloperatören ge dig assistens på tre utsedda terminaler - Cityterminalen i Stockholm, Nils Ericson-terminalen i Göteborg och Umeå busstation.  

För att få assistans ska du meddela dina behov till bussbolaget, terminaloperatören, resebyrån eller researrangören senast 36 timmar före resan.  

Du behöver vara på plats vid den mötestid som resebolaget anger. Mötestiden får aldrig vara mer än 60 minuter före avgång enligt tidtabellen. Har du inte fått en specifik mötestid ska du ändå alltid komma till mötesplatsen senast 30 minuter före avgångstiden. 

Om du har begärt assistans kan du vid vissa terminaler få hjälp med att: 

 • Anmäla din ankomst till busstationen. 

 • Ta dig från mötesplatsen till incheckning, väntsal och plats för påstigning. 

 • Stiga på och av bussen samt stiga på och av bussen vid uppehåll under resan om det finns annan personal än föraren ombord. 

 • Lasta i och ur ditt bagage. 

 • Ta med en ledarhund ombord på bussen. 

 • Ta dig till din sittplats. 

 • Få väsentlig information om resan på ett sätt som du kan ta till dig. 

Anmäl till Konsumentverket om reglerna inte följs 

Om du tycker att ett resebolag bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket. 

En anmälan till Konsumentverket innebär inte att ditt enskilda fall utreds. Däremot är det viktig information för Konsumentverket när de granskar hur företagen följer reglerna. 

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats 

Fäll ihop

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.