Before hiring a car

Inför att hyra bil - Engelska

Before you hire a car, it is important that you carefully read the rental agreement, preferably before you collect the car. There are no consumer protection rules to refer to if you were to have any problems.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Compare prices before you hire a car

It is often less expensive to hire a car online than on-site at the car hire operator. You can choose to hire directly from a car hire company or through a broker. The advantage of choosing the former is that you only agree with one party. If you hire through a broker, you get two agreements, one with the broker you book and pay with and one that you sign with the car hire operator when you collect the car. Even if it is most often problem free to hire from a broker, it may be more complicated when you have two contractual parties to relate to if something were to go wrong.

If you intend to hire a car abroad, the principle is the same as in Sweden – it is important to read the rental agreement carefully and know what you are signing. No consumer protection rules apply.

Inspect the car before you drive away 

Ask to inspect the hire car before you sign the agreement, preferably together with an employee from the car hire company. Ensure that the damages are noted in a record that you receive a copy of. Document any damage, such as scratches or scrapes in the paint by photographing or filming.

Free mileage or limited mileage?

Check if you can only drive a limited distance with the car or if you can drive as far as you want. If you are not going to travel so far, it may be less expensive to choose a contract with limited mileage.

What happen if the car breaks down?

If the car is damaged, the car hire company’s insurance applies and thereby its excess. If you cause the damage, you may be obliged to compensate the car hire company for the costs. If you can show that you were careful with the car, the car hire firm cannot demand compensation from you, however. Whether or not you have been careful is judged case by case.

Check what you should do if you have an accident or if the car breaks down. Normally, you should immediately contact the car hire operator and find out what should be done. It is also often required that the police are called even if it only involves bodywork damage. Be sure to get a copy of the police report and the damage report.

Insurance that reduces the excess

When you hire a car within Europe, three basic kinds of protection are usually included: damage protection, theft protection and third-party protection (if you injure somebody or damage something with your hire car). What can vary is the excess you must pay. An excess reduction is a protection that reduces the amount you have to pay if you damage the car, and it is often included when you hire a car in Sweden. An excess elimination means that you avoid the excess, but it is an expensive supplement, especially if you hire the car for a longer period of time since you often pay a daily fee.

A supplemental insurance up to a certain amount if the vehicle is damaged or stolen is often included with several credit cards. Check therefore what protection you have – so that you do not pay double.

Pay a deposit

Regardless of insurance, the car hire operator will reserve an amount on your payment or credit card. The amount varies depending on the rules of the car hire company. Preferably check that the amount that is reserved on your card matches what is in the agreement.

Number of drivers and age limits

In most cases, only one primary driver is covered by the insurance so do not forget to add extra drivers if there are several of you who intend to share the driving.

The age limits for hiring a car differ somewhat between different companies. In Sweden, one can usually hire a car from age 18, but with an extra fee if the driver is under 25. At some rental companies, it is not permitted to hire a car over the age of 69.

Driving in other countries

If you are planning to use the hire car in several countries, you have to ask if it is permitted to take the car across the border. Make sure this is agreed in writing.

Road tolls and zones that you may not drive in exist in other countries. Make sure to have a grasp of the road rules in the particular country in which you will hire a car.

Inför att hyra bil 

Innan du hyr en bil är det viktigt att du läser hyresavtalet noga, gärna innan du hämtar ut bilen. Det finns inte några konsumentskyddsregler att hänvisa till om du skulle få problem. 

Jämför priserna innan du hyr en bil 

Det är ofta billigare att hyra en bil via internet än på plats hos uthyraren. Du kan välja att hyra direkt av en uthyrningsfirma eller via en förmedlare. Fördelen med att välja det första är att du endast avtalar med en part. Hyr du via en förmedlare får du två avtal, ett med förmedlaren som du bokar och betalar hos och ett avtal som du skriver på hos uthyraren när du hämtar bilen. Även om det oftast är problemfritt att hyra av en förmedlare  så kan det bli mer komplicerat när du har två avtalsparter att förhålla dig till om något skulle gå fel. 

Ska du hyra bil utomlands är principen densamma som i Sverige – det gäller att läsa hyresavtalet noggrant och veta vad du skriver under. Inga konsumentskyddsregler gäller. 

Inspektera bilen innan du kör iväg

Begär att få inspektera hyrbilen innan du skriver avtalet, gärna tillsammans med en medarbetare från uthyrningsföretaget. Se till att skadorna blir antecknade i ett protokoll som du får en kopia på. Dokumentera eventuella skador såsom skrapmärken eller repor i lacken genom att fota eller filma. 

Fria mil eller begränsad körsträcka? 

Kontrollera om du enbart får köra ett begränsat antal mil med bilen eller om du får köra hur många mil du vill. Ska du inte åka så långt kan det bli billigare att välja ett kontrakt med en begränsad körsträcka.  

Vad händer om bilen går sönder? 

Om bilen skadas gäller uthyrarens försäkring och därmed dennes självrisk. Om det är du som orsakar skadan kan du bli skyldig att ersätta uthyraren för kostnaderna. Kan du visa att du har varit aktsam med bilen får uthyraren dock inte kräva ersättning från dig. Om du varit aktsam eller inte är en bedömning från fall till fall. 

Kontrollera hur du ska agera om du råkar ut för en olycka eller om bilen går sönder. I normala fall ska du genast kontakta uthyraren och ta reda på vad som ska göras. Ofta krävs att polisen tillkallas även om det bara handlar om plåtskada. Se till att få en kopia på polisrapporten respektive skaderapporten. 

Försäkringar som minskar självrisken 

När du hyr en bil inom Europa ingår ofta tre grundläggande typer av skydd: skadeskydd, stöldskydd och tredjepartsskydd (om du skadar någon eller något med din hyrbil). Det som kan variera är vilken självrisk du får betala. En självriskreducering är ett skydd som minskar det belopp du måste betala om du skadar bilen och det ingår ofta när du hyr en bil i Sverige. En självriskeliminering gör att du slipper självrisken men är ett dyrt tillägg, speciellt om du hyr bilen en längre period eftersom du ofta betalar en dygnsavgift. 

I flera kreditkort ingår en tilläggsförsäkring på upp till ett visst belopp om fordonet blir skadat eller stulet. Kolla därför vilket skydd du har – så att du inte betalar dubbelt. 

Lämna deposition 

Oavsett försäkring kommer biluthyraren att reservera ett belopp på ditt betal- eller kreditkort. Hur högt beloppet är varierar beroende på uthyrningsbolagets regler. Kolla gärna att beloppet som reserveras på ditt kort överensstämmer med det som står i avtalet. 

Antal förare och åldersgränser 

I de flesta fall täcks endast en huvudförare av försäkringarna, så glöm inte att lägga till extra förare om ni är fler som tänker dela på körningen. 

Åldersgränserna för att hyra bil skiljer sig en del mellan olika länder. I Sverige är det vanligt att man får hyra bil från 18 år, men med extraavgift om föraren är under 25 år. Hos vissa hyrfirmor är det inte tillåtet att hyra bil om man fyllt 70 år. 

Köra i andra länder 

Planerar du att använda hyrbilen i flera länder måste du fråga om det är tillåtet att ta bilen över gränsen. Se till att det avtalas skriftligt. 

Vägtullar och zoner som du inte får köra i förekommer i andra länder. Se till att ha koll på trafikreglerna i just det land där du ska hyra bil.

Fäll ihop

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.

This website is part of an EU quality Network

Your Europe is an EU website that will help you do things in other European countries - without hassle or unnecessary bureaucracy. Information on Your Europe is provided by the relevant departments of the European Commission and complemented by content provided by the authorities in every country it covers.To Your Europe websiteHelp us Improve