וועגן Hallå konsument (העלא קאנסומער)

Om Hallå konsument - Jiddisch

Hallå konsument איז א נאציאנאלע אינפארמאציע קאארדינירט דורך Konsumentverket (די שוועדישע קאנסומער אגענטור). איר קענט זיך פארבינדן מיט אונז פאר קאנסומער-פארבינדענע פראגעס לגבי פראדוקטן און סערוויסעס, אנקלאגעס און סאסטעינעבל איינקויפן. Hallå konsument פארבינדט אויך Konsument Europa, א סייט וואס קען אייך העלפן מיט אינטערנאציאנאלע קאנסומער ראט.

ער טעקסט איז איבערגעזעצט פֿון שוועדיש . דער טעקסט און די אויסזען פון דעם בלאַט קענען זיין אַנדערש פֿון דער אָריגינעל בלאַט.

ווי אזוי צוצוקומען צו אונז

אונזער סערוויס איז אפן יעדן טאג פון דער וואך, פריי פון אפצאל. מיר ענטפערן אייערע פראגעס אין שוועדיש און ענגליש. איר קענט צוקומען צו אונז דורך:

 • טעלעפאן: 0771 - 525 525 (0046771 525 525 ביים רופן פון אויסלאנד)

 • אימעיל: info@hallakonsument.se

 • טשעט

איר קענט אויך פרעגן אייער פראגע דורך אונזער פראגע פארום "פראגעס און ענטפערס".

די ראטגעבער ביי Hallå konsument קענען:

ענטפערן פראגעס וועגן דעם איינקויף פון פראדוקטן אדער סערוויסעס, אנקלאגעס און קאנסומער לעגיסלאציע

 • שטעלט צו ראט פאר איינקויף און ענווייראנמענטל סאסטעינעבל איינקויפן

 • אייך העלפן באקומען צוטריט צו Konsument Europa לגבי פראגעס אדער פראבלעמען מיט קראס-בארדער איינקויף

 • אייך רעפערירן צו עקספערטן ביי אנדערע אויטאריטעטן, קאנסומער אגענטורן און מיוניסיפאל קאנסומער אדווייזערס

די ראטגעבער ביי Hallå konsument קענען נישט:

זיך פארבינדן מיט פירמעס, זיך פירן ווי אגענטן אדער מידיעיט'ן צווישן אייך און א פירמע מיט וועמען איר קומט זיך נישט אויס

 • אפשאצן אייער קעיס, איבערקוקן דאקומענטן אדער אפטייטשן אפמאכן

 • העלפן מיט שולע אויפגאבן

 • שרייבן אן אנקלאגע צום קאנסומער אנקלאגע באורד (ARN) אדער צום געריכט

 ראט אויף אינטערנאציאנאלע איינקויפן ECC- Sverige

אויב איר וואוינט אין שוועדן און די פירמע מיט וועמען איר האט פראבלעמען איז רעגיסטרירט אין אן אנדערע לאנד אינערהאלב די EU, נארוועגן, אייסלאנד אדער ענגלאנד, קענט איר באקומען אומזיסטע ראט און מידיעישאן דורך ECC Sverige כדי צו שליכטן דעם ענין. ECC Sverige איז א טייל פון א נעטווארק פון קאנסומער אפיסעס אינערהאלב די EU, נארוועגן, אייסלאנד און ענגלאנד. אין טייל פעלער, קען ECC Sverige ארבעטן מיט א שוועסטער אפיס אין אן אנדערע לאנד כדי צו פרובירן צו דערגרייכן א לעזונג.

ECC Sverige איז טייל פונעם יוניט פאר קאנסומער אינפארמאציע אינפארמאציע אינערהאלב די שוועדישע קאנוסמער אגענטור און די אייראפעישע קאנסומער צענטערן נעטווארק. די אפעראציע איז טיילווייז פינאנצירט דורך די אייראפעישע קאמיסיע.

א קאלאבאראציע צווישן רעגירונגען און קאנסומער אגענטורן

Hallå konsument איז קאארדינירט דורך די שוועדישע קאנסומער אגענטור און קאלאבארירט מיט מערערע אנדערע רעגירונג און קאנסומער אגענטורן.

דא וועט איר טרעפן אלע ענטיטיס אין די קאלאבאראציע

פובליק דאקומענטן

אלע דאקומענטן וואס קומען אריין צו Hallå konsument קענען ווערן צוגענגליך צו יעדער מענטש וואס בעט דאס. דערפאר, וועלט פארזיכטיג אויס וועלכע אינפארמאציע איר קענט אונז שיקן. געדענקט אז מיר דארפן אייער קאנטאקט אינפארמאציע כדי צו ענטפערן אייער אימעיל אדער בריוו.

הילף מיטן זיך פארבינדן מיט אונז

די Bildtelefoni.net ווידעאפאן סערוויס ערמעגליכט מענטשן וועלכע נוצן שוועדישע שטום לשון שפראך און מענטשן וואס נוצן די Svenskt tal טעקסטינג סערוויס צו רופן אנדערע מענטשן.

רופן צווישן מענטשן וואס הערן און די וועלכע נוצן שטום לשון און מענטשן וועלכע נוצן דעם טעקסטינג סערוויס צו רופן איינער דעם צווייטן.

טעלעטעל איז א טעלעפאן סערוויס וואס שטעלט צו שטיצע דורכאויס טעלעפאן רופן. א דאלמעטשער איז אויפן טעלעפאן דורכאויס דעם רוף צו העלפן.

פאר טעלעפאן שטיצע פאר רעדן, קול און שפראך שוועריקייטן דורכאויס Teletal

 די Texttelefoni.se שטיצע סערוויס שטעלט צו פאר די וואס האבן הירינג פארלוסט, טויבקייט, טויב-בלינדקייט אדער שפראך שוועריקייטן מיט דריי-וועג מעדיעיטעד רופן אין עכטע צייט. דער סערוויס ארבעט אויך אויב איר נוצט ברעיל.

פאר רופן צווישן געווענליכע טעלעפאנען און טעקסט טעלעפאני, רופט דורך Texttelefoni

אויב איר דארפט א דאלמעטשער

פאר א דאלמעטשער, פארבינדט זיך מיט א דאלמעטשונג אגענטור, אדער בעט א פריינט איבערצוזעצן פאר אייך. אויב איר קענט זיך נישט פארבינדן מיט א דאלמעטשונג אגענטור אליין, קענען מיר העלפן.

נאציאנאלע מינאריטעט שפראכן

אויב איר געהערט צו איינע פון די נאציאנאלע מינאריטעטן, האט איר דעם רעכט צו נוצן אייער שפראך אין פארבינדונג מיט אויטאריטעטן.

איר קענט טרעפן מער אינפארמאציע אויף איבער אייערע רעכטן אויפן וועבזייטל פון Språkrådet (שפראך קאונסיל).

Vad är Hallå konsument?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till Konsument Europa som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning. 

Så når du oss 

Vägledningen har öppet alla vardagar, och det är kostnadsfritt att kontakta oss. Vi svarar på dina frågor på svenska och engelska. Du når oss via: 

 • Telefon: 0771-525 525 (0046771 525 525 om du ringer från utlandet) 

 • E-post: info@hallakonsument.se 

 • Chatt  

Du kan även ställa din fråga via vårt frågeforum ”Frågor och svar”.  

Vägledarna på Hallå konsument kan: 

 • Svara på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning 

 • Ge vägledning inför ett köp och kring hur du kan handla miljömässigt hållbart 

 • Hjälpa dig vidare till rådgivning via Konsument Europa vid frågor om eller problem med gränsöverskridande handel 

 • Hjälpa dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunal konsumentvägledning 

Vägledarna på Hallå konsument kan inte: 

 • Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med 

 • Bedöma ditt fall, granska handlingar eller tolka avtal 

 • Hjälpa till med att svara på skoluppgifter 

 • Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

ECC Sverige – rådgivning vid gränsöverskridande köp 

Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning och medling via ECC Sverige för att försöka lösa ärendet. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU, Norge, Island och Storbritannien. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning. 

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Verksamheten delfinansieras av EU-kommissionen.  

Ett samarbete mellan myndigheter och konsumentbyråer 

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket och samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.  

Här hittar du alla aktörer som ingår i samarbetet 

Allmänna handlingar 

Alla handlingar som kommer in till Hallå konsument blir allmänna och kan begäras ut och läsas av den som begär det. Tänk därför på vilka uppgifter du väljer att skicka in till oss. Kom ihåg att vi behöver dina kontaktuppgifter för att svara dig via e-post och brev. 

Hjälpmedel för att ta kontakt med oss 

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. 

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni  

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig. 

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal  

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift. 

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoni, ring via Texttelefoni  

Om du behöver tolk 

Behöver du tolkhjälp kan du kontakta en tolkförmedling, eller be någon du känner att översätta åt dig. Har du inte möjlighet att kontakta en tolkförmedling på egen hand kan vi hjälpa dig. 

Nationella minoritetsspråk 

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter.

Du hittar mer information om dina rättigheter på Språkrådets webbplats

Fäll ihop

מקור: Konsumentverket