Pa Halo konsumento

Om Hallå konsument - Romska

Halo konsumento (Halo tjinari) si jek intregothemesko zhanajimaskozhutipe savo inkerdjol khatar o Konsumentverket. Shaj boldes tut karing amende kana si vorba pa potjinde butja thaj zhutimata, pe varesavi reklamacija thaj te tjinelpe vareso sastimasa. O Halo konsumento si vi o drom ando ECC Shvedo savo shaj zhutil tut zhutimasa perdal e granica.

Kado iskiripe si tolmachime pa shvedicko shib: O iskiripe thaj a rigako mezipe shaj te avel kaver sar so si e originalrig.

Kade reses tu amen

O vezetipe si puterdo sako butjako djes, thaj chi kerel love te kontaktulis amen. Ame shaj das tut palpale vorba pe tjire pushimata pe shvedicka thaj anglicka. Tu arakhes amen perdal:

 • Telefono: 0771 – 525 525 (0046771 525 525 te akharesa avri anda them)

 • E-lil: info@hallakonsument.se

 • Chatto

Tu shaj te shos tjiro pushipe vi perdal amaro pushimaskofurumo ”Pushimata thaj atvetura (delpe anglal)”.

Vezera ando Halo konsumento shaj:

 • Atvetura (delpe anglal) pa pushimata pa potjinde butja thaj pa zhutimata, reklamaciji thaj konsumentosko-zakono

 • Lelpe vezetipe angla jekh tjinipe thaj krujal kodo sar tu te tjines vareso zelenimasa sastimasa

 • Angle zhutipe tuke po vezetipe perdal o ECC Shvedo pe pushimata thaj bajura perdal a granicake bitjinimata

 • Te les majdur zhutipe kaj ekspertura pe maj bare raj, konsumentoske-kancalariji thaj pe komunake konsumentoske-vezera

E vezera po Halo konsumento chi birin te:

 • Kontaktulin le boltci thaj firmi, te vorbin anda tute vaj te haminpe anda tute thaj jekh firma vaj bolta savenca tu chi san pe jekh.

 • Te dikhen so si ande tjiro bajo, te dikhen perdal e lila vaj te tolmachin save vorbi si tele shutine.

 • Te zhutin ande vorbi save si pa shkolakebutja

 • Te iskirin tuke tjire lila karing o ARN vaj kana mangelpe krisi

ECC Shvedo – vezetimasko zhutipe perdal granicako tjinipe

Tu te trajis ando Shvedo thaj te si e firma kasa si tut o bajo iskirime ande jekh kaver them ando EU, Norvego, Island vaj Baribritanija (Englando) si tut shajipe te les iva vezetipe thaj zhutipe perdal ECC Shvedo te zumavelpe te kerelpe avri o bajo. O ECC Shvedo phangloj khetanes kusa kavera konsumentongekancalariji ando EU, Norvego, Islando thaj Baribritanija. Unjivar perel avri kade ke o Shvedicko ECC shaj te hulavelpe peske bajosa kavere phralikanekancalarijasa anda jek kaver them te shaj zumavelpe te vortarelpe avri tjiro bajo.

ECC Shvedo si jek kotor anda konsumentongozhanajipe ando Konsumentverket thaj khetanes khudo ando European Consumer Centres Network. Jekh kotor anda kado inkeripe si potjindo khatar EU-komisia.

Jekh khetanimaskibutji mashkar le bareraj thaj konsumentongekancalariji

Halo konsumento vezetilpe khatar o Konsumentverket thaj kerel butji khetanes kavere rajkanethanenca thaj konsumentonge-kancalarijenca.

Khate tu arakhes savoren save si ande kadi khetanimaskibutji

Puterde lila

Sa e lila save resen ande po Halo konsumento ashon sar puterde thaj shaj te mangenpe avri thaj te ginavenpe kodolestar savo mangel kodo. Anda kodo de tut gindo pa save vorbi thaj bajura tu bishaves ande amende. Na bister ke amen trobul tjire kontaktoskezhanajimata te shaj das tut palpale vorba pa e-lil vaj lilesa.

Zhutimata te shaj lelpe kontakto amenca

Zhutipe pa Bildtelefoni.net kerel jek shajipe kodole zhenenge save hasnin shvedicko vastengovorbipe thaj zhene save hasnin shvedicko vorba te vorbin jekhvarende.

Vorbimata mashkar save ashunen thaj vastengevorbitora, zvonin perdal Dikhimaskotelefono

Teletal si jek telefonoskozhutipe sakoneske saves trobul zhutipe kana vorbil po telefono. Jek tolmachi tusaj ando vorbipe thaj zhutil tut.

Telefonoskozhutipe pe vorba- hango- thaj shibengepharimata, zvonisar perdal Teletal O zhutipe khatar o  Texttelefoni.se kerel tuke kas si kovloashunipe, mutipe, koro-mutipe vaj vorbimaskopharipe te zvonis vaj te le vorbipe perdal trinerigengovorbipe sarsovorbilpe. O zhutipe zhal vi tuke savo hasnil punktoskoiskiripe.

Vorbimata mashkar prosti telefonura thaj iskirimaskotelefono, vorbisar perdal Iskirimaskotelefono

Te trobul tut tolmachi

Te trobul tut tolmacheskozhutipe tu shaj kontaktulis jek tolmachengovezetipe, vaj te manges varekas kas tu pinzhares te tolmachil tuke. Tena naj tut shajipe te kontaktulis jek tolmachengovezetipe korkoro atuchi ame shaj zhutisaras tut.

Nacionalni minoritetshiba

Te sam tu anda varesave nacionalni minoritetura si tut chachipe te hasnis tjiri shib kana san ando kontakto le barerajenca.

Tu arakhes maj bari informacija pa tjire chachimata pe Språkrådets webbplats

Vad är Hallå konsument?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till Konsument Europa som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning. 

Så når du oss 

Vägledningen har öppet alla vardagar, och det är kostnadsfritt att kontakta oss. Vi svarar på dina frågor på svenska och engelska. Du når oss via: 

 • Telefon: 0771-525 525 (0046771 525 525 om du ringer från utlandet) 

 • E-post: info@hallakonsument.se 

 • Chatt  

Du kan även ställa din fråga via vårt frågeforum ”Frågor och svar”.  

Vägledarna på Hallå konsument kan: 

 • Svara på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning 

 • Ge vägledning inför ett köp och kring hur du kan handla miljömässigt hållbart 

 • Hjälpa dig vidare till rådgivning via Konsument Europa vid frågor om eller problem med gränsöverskridande handel 

 • Hjälpa dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunal konsumentvägledning 

Vägledarna på Hallå konsument kan inte: 

 • Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med 

 • Bedöma ditt fall, granska handlingar eller tolka avtal 

 • Hjälpa till med att svara på skoluppgifter 

 • Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

ECC Sverige – rådgivning vid gränsöverskridande köp 

Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning och medling via ECC Sverige för att försöka lösa ärendet. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU, Norge, Island och Storbritannien. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning. 

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Verksamheten delfinansieras av EU-kommissionen.  

Ett samarbete mellan myndigheter och konsumentbyråer 

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket och samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.  

Här hittar du alla aktörer som ingår i samarbetet 

Allmänna handlingar 

Alla handlingar som kommer in till Hallå konsument blir allmänna och kan begäras ut och läsas av den som begär det. Tänk därför på vilka uppgifter du väljer att skicka in till oss. Kom ihåg att vi behöver dina kontaktuppgifter för att svara dig via e-post och brev. 

Hjälpmedel för att ta kontakt med oss 

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. 

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni  

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig. 

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal  

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift. 

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoni, ring via Texttelefoni  

Om du behöver tolk 

Behöver du tolkhjälp kan du kontakta en tolkförmedling, eller be någon du känner att översätta åt dig. Har du inte möjlighet att kontakta en tolkförmedling på egen hand kan vi hjälpa dig. 

Nationella minoritetsspråk 

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter.

Du hittar mer information om dina rättigheter på Språkrådets webbplats

Fäll ihop