Tillgänglighetsredogörelse för hallakonsument.se

På den här sidan beskriver vi hur hallakonsument.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Konsumentverket står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Du kan meddela önskemål om anpassning och rapportera brister till Konsumentverket.

Du kan framföra synpunkter till oss

Vi förbättrar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss detta. Svarstiden är normalt en vecka.

Skicka e-post till Konsumentverket med synpunkter på tillgängligheten på hallakonsument.se

Du kan begära att få information tillgänglighetsanpassad

Om du behöver information från konsumentverket.se i något annat format till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du ta kontakt med oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan. Svarstiden är normalt en vecka. Skicka e-post till Konsumentverket med en begäran att få material tillgänglighetsanpassat

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG. Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen lanserades i sin nuvarande form i november 2020. Webbplatsen är framtagen utifrån Web Content Accessibility Guidelines 2.1 nivå A-AA. Webbplatsen uppfyller kraven på A- och AA-nivå. Brister redovisas nedan under rubriken ”Hur tillgänglig är webbplatsen?”.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi gör bedömningen att de brister som återstår inte påverkar användningen eller funktionerna på webbplatsen på ett allvarligt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av webbplatsen både i samband med teknisk utveckling och i redaktionellt arbete.

På webbplatsen finns följande brister, som vi har kännedom om 

Videospelare

Information om videospelarens funktioner är inte tillräckligt tydligt beskrivna i videospelaren.

Åtgärd: Spelaren är en tredjepartslösning som ligger utanför vår kontroll. Vi kan inte påverka dess funktionalitet. För tillfället planerar vi inte att byta ut videospelaren. Vi har gjort bedömningen att videospelare som används på webbplatsen fungerar tillfredställande för flertalet besökare på webbplatsen.

Textning av inspelade konferenser, webbinarier m.m.

Inspelningar av konferenser, webbinarier och liknande ska textas så långt det är möjligt. Vi kan tvingas till undantag när:

  • längden på inspelningen och

  • storleken på målgruppen

gör att kostnaden för textningsarbetet inte står i proportion till nyttan. (12 §, 2018:1937)

Syntolkning

Vi arbetar så långt det är möjligt för att separat syntolkning inte ska behövas. I de fall separat syntolkning inte kan skapas och en syntolkning skulle störa mottagare utan synnedsättning ser vi till att motsvarande innehåll finns tillgängligt på fler sätt, exempelvis inläggstext intill ett illustrativt videoklipp i sociala medier.

Hur har vi testat webbplatsen?

Webbplatsen har testats under uppbyggnaden genom självskattning  (intern testning) med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet.

Webbplatsen har också testats av personer med kognitiva funktionsvariationer i samband med utvecklingen.

Webbplatsen har inte genomgått webbtillgänglighetsgranskning utförd av webbtillgänglighetskonsult.

Vi genomför egna tester kontinuerligt med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbplatsers webbtillgänglighet.

Den här tillgänglighetsredogörelsen granskades senast den 10 april 2024.

Granskad: 10 april 2024