Paketreselagen

Paketreselagen skyddar dig när du köper en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang. Du är bland annat skyddad mot ändringar som researrangören gör före eller under resan.

När gäller paketreselagen?

 • Lagen gäller paketresor och sammanlänkade researrangemang.

 • Resan ska bestå av minst två olika resetjänster som ska ha blivit sammansatt i ett paket, till exempel en transporttjänst och en hotellvistelse.

 • Resan måste pågå i minst 24 timmar eller innehålla en övernattning för att räknas som en paketresa.

När gäller inte paketreselagen?

 • När du köper endast transport, till exempel en flygresa.

 • När du köper endast boende, till exempel hyr en semesterstuga.

 • När du köper en resa med nattåg.

 • När du köper en resa med färja och med boende i hytt, eftersom transporten är själva syftet med resan och den därmed klassas som en resetjänst.

 • Tillfälligt arrangerade resor för en avgränsad grupp resenärer, när det inte finns ett något vinstsyfte med resan, till exempel när en förening arrangerar en resa till ett fotbollsläger för sina medlemmar och priset för resan endast motsvarar föreningens kostnader.

Bestämmelser i lagen

För att en resa ska ses som en paketresa krävs det att resan uppfyller dessa krav:

 • Resan består av minst två olika resetjänster. En resetjänst kan vara transport, boende, hyrbil eller evenemang av olika slag.

 • Resan pågår i minst 24 timmar eller innehåller en övernattning.

 • De två olika resetjänsterna har satts samman i ett paket och säljs av ett företag.

En paketresa kan bestå av flera olika avtal

Om du ingår flera olika avtal om resetjänster kan det bli en paketresa om något av följande krav uppfylls:

 • De olika resetjänsterna har valts ut och betalats hos ett och samma försäljningsställe/webbplats, men levereras av två olika företag. Exempel: Du bokar hotell och transport från två olika företag men betalar båda tjänsterna samtidigt på samma ställe.

 • Resetjänsterna har sålts, erbjudits eller debiterats till ett gemensamt pris för flera resetjänster.

 • Resetjänsterna har marknadsförts som en paketresa eller liknande, till exempel en charterresa eller all inclusive-resa.

 • Resetjänsterna har satts samman efter att företaget och resenären ingått ett avtal som ger resenären rätt att välja bland ett urval av tjänster. Det kan till exempel vara en presentbox med olika valfria resetjänster eller hotell med spabehandlingar där resenären väljer behandlingar först på plats på hotellet.

 • Resetjänsterna har köpts på internet av separata näringsidkare, där det första företaget (arrangören) överförde uppgifter om resenärens namn, e-postadress och betalningsuppgifter till ett annat företag med vilken resenären inom 24 timmar från första avtalet slöts bokar en annan resetjänst.

Innan du beställer resan ska arrangören ha gett dig den information som är viktig och relevant för resan. Du ska bland annat ha fått information om följande:

 • Arrangörens namn, telefonnummer, besöksadress och e-postadress.
 • Paketresans pris inklusive skatt och tilläggskostnader.
 • Hälsobestämmelser som är aktuella inför resan.
 • Pass- och visumbestämmelser.
 • Din rätt att avbeställa resan och om det kostar något.
 • Minsta antal resenärer som ska boka resan för att den ska genomföras och när du senast ska få information om den ställs in.
 • Om du kan eller ska teckna en reseförsäkring.
 • I ett särskilt formulär ge information om dina rättigheter, om aktuell resegaranti, om tilläggskostnader inte är inkluderade i priset eller information om att tilläggskostnader tillkommer.

Beroende på vad som ingår i resan ska du även ha fått information om:

 • Resmål och resplan.
 • Transportarrangemang.
 • Inkvarteringens typ, läge och standard.
 • Måltider som ingår.
 • Besök eller utflykter som ingår.
 • Om resan är en gruppresa och i så fall gruppens storlek.
 • Om särskilda språkkrav ställs för att ta del av en turisttjänst.
 • Om paketresan är lämplig för personer med nedsatt rörlighet.

Du ska få information om resan på ett klart och tydligt sätt. Har du inte fått informationen, eller om den är bristfällig, kan du anmäla det till Konsumentverket. Om Konsumentverket anser att företaget bryter mot lagen, och om det har betydelse för många konsumenter, kan de inleda ett tillsynsärende.

Gör en anmälan till Konsumentverket

Har det blivit fel i din resebokning, och felet inte beror på dig, kan du ha rätt till ekonomisk ersättning om du drabbas av extra kostnader. Ett exempel skulle kunna vara om en resebyrå stavat ditt namn fel på en flygbiljett som därmed blir ogiltig.

Du har alltid rätt att avbeställa en paketresa. Det innebär dock inte att du har rätt att få tillbaka alla pengar. Om det framgår i villkoren för resan har researrangören rätt att ta ut en avgift för kostnader de haft på grund av din avbokning. I så fall ska arrangören kunna visa dig vad de baserar sina beräkningar på.

Beror din avbokning på oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet, eller under transporten till resmålet, har du rätt att få alla dina pengar återbetalda. Det skulle till exempel kunna vara om det inträffat terrordåd, omfattande sjukdomsutbrott eller en naturkatastrof som du inte kände till när du bokade resan.

Efter att du har köpt en paketresa har arrangören rätt att göra obetydliga ändringar i resevillkoren. Det krävs dock att det står med i avtalet att de har rätt att göra ändringar. Dessutom måste de informera dig om att det skett ändringar från när du bokade resan.

Skulle däremot arrangören bryta avtalsvillkoren eller ändra dem väsentligt kan du ha rätt att häva avtalet och få pengarna tillbaka. Arrangören måste informera dig om att ändringar skett och du ska få information om att du har rätt att häva avtalet. Det ska dessutom framgå hur lång tid du har på dig att häva avtalet och vad som händer om du inte gör det.

Arrangören kan erbjuda dig en ersättningsresa. Om du accepterar en ersättningsresa som är billigare än den du först köpte har du rätt att få tillbaka mellanskillnaden. Om du inte vill ha ersättningsresan, eller om du inte erbjuds någon, ska du inom 14 dagar få tillbaka hela summan du betalat .

Om arrangörens avtalsändring innebär att resan blir sämre för dig kan du även ha rätt till ett prisavdrag. Om ändringen i avtalet innebär ett fel som medför en kostnad för dig kan du ha rätt till skadestånd.

Om det framgår av paketresans avtal kan arrangören ha rätt att i vissa fall höja priset för resan efter att du gjort din bokning. Det får endast göras om prishöjningen sker på grund av ökade kostnader för arrangören som beror på att växelkursen ändrats, att drivmedlet blivit dyrare eller att skatter eller avgifter har ökat.

Senast 20 dagar innan avresan måste arrangören meddela dig om att priset höjts. Arrangören måste även redovisa hur kostnaden har beräknats. Skulle prishöjningen vara mer än åtta procent har du rätt att häva avtalet och få pengarna tillbaka.

Blir det ett betydande fel på paketresan efter din avresa ansvarar arrangören för att du får någon form av ersättning, till exempel en utflyktsresa eller ett annat rum. Om du inte fått något ersättningsarrangemang, eller om ersättningen varit av sämre kvalitet än det du skulle fått egentligen, kan du begära prisavdrag från arrangören. Du kan även ha rätt till skadestånd om du drabbats av extra kostnader till följd av felet.

Har något blivit fel under resan är det viktigt att du klagar till arrangören eller återförsäljaren så snabbt som möjligt. Arrangören ska då försöka åtgärda felet inom rimlig tid. Om felet inte beror på dig har du rätt till prisavdrag. Du kan även ha rätt till skadestånd om du drabbats av extra kostnader.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Vad är ett sammanlänkat researrangemang?

När du bokar en resetjänst av ett företag och det företaget sedan underlättar för dig att köpa ytterligare en resetjänst, kallas det för ett sammanlänkat researrangemang. Till skillnad från en paketresa där du endast har ett avtal för hela din resa, består ett sammanlänkat researrangemang av minst två olika typer av resetjänster. Det handlar alltså om separata avtal som kan ha ingåtts med ett eller flera företag. Sammanlänkade researrangemang ingår i paketreselagen.

För att det ska bli ett sammanlänkat researrangemang ska det första företaget, efter att du bokat en resetjänst:

 • förmedla eller på annat sätt underlätta för dig att boka ytterligare en resetjänst vid samma tillfälle
 • förmedla eller på annat sätt underlätta för dig att boka ytterligare en resetjänst från ett annat företag och denna bokning görs inom 24 timmar från att bokningen av den första resetjänsten bekräftades.

Med resetjänst avses:

 • passagerartransport, till exempel flyg eller buss
 • boende, till exempel hotell eller stuga
 • hyrbil eller hyra av motorcykel
 • turisttjänst, till exempel konsert, museibesök eller annan utflykt.

Dina rättigheter vid sammanlänkat researrangemang

Det är viktigt att vara medveten om att du inte har samma rättigheter om du köper ett sammanlänkat researrangemang som när du köper en paketresa. Vid ett sammanlänkat researrangemang ansvarar varje företag för sin resetjänst.

Du kan ha rätt till skadestånd till följd av bokningsfel, om bokningsfelet beror på företaget. Det kan till exempel vara ett tekniskt fel i bokningssystemet. Det är viktigt att du kan visa vilka kostnader du har haft på grund av bokningsfelet.

Sammanlänkade researrangemang omfattas delvis av resegarantin. Det innebär att du kan få ersättning om företaget går i konkurs efter att du bokat en resetjänst. Det är det första företaget, som säljer resetjänsten och underlättar för de andra köpen, som är skyldigt att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget.

Mer om resegaranti på Kammarkollegiets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 mars 2024