E-handelslagen

E-handelslagen skyddar dig när du handlar produkter på nätet. Den ställer krav på vad en säljare måste informera dig om och vilka tekniska hjälpmedel som måste finnas när du gör en beställning.

Lagen gäller

Lagen gäller för e-handel och andra tjänster på nätet som normalt tillhandahålls mot ersättning. Även marknadsföring på nätet och tjänster som finansieras av reklamintäkter omfattas av lagen.

Lagen gäller inte

Lagen gäller inte behandling av personuppgifter på internet eller spel och lotterier där pengar satsas. Undantaget omfattar inte försäljningsfrämjande tävlingar eller spel som syftar till att uppmuntra försäljning av varor och tjänster.

Krav på information

Lagen ställer ett antal krav på att säljaren ska lämna viss information till dig som köpare:

  • Namn, adress och e-postadress till säljaren ska finnas på webbplatsen där du handlar. Även organisationsnummer ska finnas om säljaren har ett sådant.
  • Om pris anges ska det anges klart och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt.

Krav när du gör en beställning

Lagen ställer följande krav på säljaren i samband med att du gör en beställning:

  • Säljaren ska ha tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för dig att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan du gör en beställning. Säljaren ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg du måste gå igenom för att göra en beställning.
  •  Det ska tydligt framgå på vilka språk du kan göra din beställning.
  • Du ska utan dröjsmål få en bekräftelse med e-post av din beställning.
  • Avtalsvillkoren som rör din beställning ska finnas tillgängliga på ett sätt som gör att du kan spara dem.

Om företaget inte följer lagen

Om vi inte kommer överens med företaget kan vi vända oss till Patent- och marknadsdomstolen som kan kräva att företaget anger den information som krävs enligt e-handelslagen. Konsumentombudsmannen kan utfärda ålägganden i ärenden som inte är av större vikt. Åläggandet kan förenas med vite, vilket betyder att företaget får betala ett bestämt belopp om de bryter mot förbudet igen.
Om ett företag har bristande information på sin webbplats kan du anmäla det till Konsumentverket

Konsumentverkets roll

Konsumentverkets uppgift som tillsynsmyndighet är att se till att företagen följer de krav som finns i bland annat e-handelslagen och att företagen anger den information som de är skyldiga till. Anmälningar och synpunkter från allmänheten är mycket värdefulla och till stor hjälp i Konsumentverkets tillsynsarbete.

Hela lagtexten

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats