Geoblocking

Geoblockering - Engelska

Geoblocking means that consumers, based on their nationality or where they live, are prevented from accessing goods or services within the EU. To prevent this, a European regulation was adopted in December 2018 that prohibits many kinds of geoblocking.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

What do the problems look like?

Even though it should be easy to buy goods and services across borders within the EU, consumers have encountered problems in the form of geoblocking. Complaints to the European Commission and national authorities show cases where companies have applied different terms, such as price, based solely on where the consumer lives.

In other cases, consumers have been prevented from searching for the best possible offering in the EU because of companies having blocked websites or automatically redirecting the consumer to a different version of the website. Lastly, consumers have experienced problems in the form of discrimination solely based on the payment card being issued in a certain country.

Websites may not be blocked

The Geoblocking Regulation aims to clarify the already existing rules on prohibitions against discrimination. The regulation presents certain situations where special treatment based on nationality, place of residence or place of establishment cannot be justified.

Prohibition against the blocking of websites and discrimination at payment was also introduced. For example, you should not be denied access to an online interface, such as websites or mobile apps, based on your nationality or place of residence. You should not be redirected to a special version that is adapted to you unless you have approved it. If you have been redirected, you must be able to easily find your way back to the page you began at.

Prohibition on discriminatory terms including price

According to the regulation, private individuals or companies should not be discriminated with regard to terms, including price, when it concerns:

 • goods, which are delivered to one Member State to which the company offers delivery, or which are collected at a location agreed on with the customer. You should be able to shop as if you lived in that country. However, you do not have the right to collect a product at a location if the company does not already offer that possibility.

 • electronic services, such as cloud services, data warehouse management and web hotels

 • services such as hotel night stays and car rental services if the customer uses the service in the country in which the company operates

It is also prohibited to discriminate customers regarding payment methods under certain conditions. This applies for electronic payments, such as payment cards of the same brand and category that the company already accepts. The payment must also take place in a currency that the company normally accepts. Companies thereby have no obligation to accept card brands or categories of payment cards that they do not already accept.

Exceptions to the rules

There are several exceptions to the Geoblocking Regulation. A few examples are:

 • Transport services

 • Services offered by staffing agencies

 • Financial services, such as banking and credit services, insurance, pension savings, securities and investment funds, as well as investment advice, payments and leasing

 • Private security services

 • Some gambling services/gaming operations, such as lotteries, casino games and betting

 • Audiovisual services, such as cinemas and radio broadcasts

 • Electronic communications services

 • Health and medical care services

 • The Services Directive also does not affect rules that guarantee consumers protection according to the legislation in their home countries.

Companies are also not obliged to deliver goods and services to all Member States.

Do you have questions about geoblocking?

If you have questions about geoblocking, you can contact your national contact point for geoblocking. There is a contact point in every EU country, as well as Norway, Iceland, Liechtenstein and the UK. The purpose of the contact points is to make it easier for companies and consumers to offer and buy products in the internal market and ensure free mobility.

You can also read more about geoblocking on the European Commission website

Frequently asked questions about geoblocking (download PDF in swedish)

Contact point in Sweden – ECC Sweden

ECC Sweden has the assignment of informing consumers when purchasing products from other EU countries.

Email: ecc@konsumentverket.se Letter: Consumer contact point regarding geoblocking, ECC Sweden, Box 48, 65102 Karlstad, Sweden

ECC Sweden can provide information on:

 • Consumer rights in purchases of goods and services in the EU, Norway, Iceland and the UK

 • Possibilities of legal review of disputes

It does not cost anything to contact us.

Find contact points in other countries on the European Commission website

Supervision and dispute resolution

If a company violates the provisions on geoblocking, you as a consumer can file a supervisory report to the Swedish Consumer Agency.

Make an online report on the Swedish Consumer Agency website

Geoblockering

Geoblockering innebär att konsumenter, baserat på deras nationalitet eller var de bor, hindras från att ta del av varor eller tjänster inom EU. För att förhindra detta antogs i december 2018 en EU-förordning som förbjuder många typer av geoblockering.

Hur ser problemen ut?

Trots att det ska vara lätt att köpa varor och tjänster över gränserna inom EU har konsumenter stött på problem i form av geoblockering. Klagomål till EU-kommissionen och till nationella myndigheter visar att företag har tillämpat olika villkor, som till exempel pris, enbart baserat på var konsumenten är bosatt.

I andra fall har konsumenter varit förhindrade att söka efter bästa möjliga erbjudande inom EU till följd av att företag har blockerat webbsidor eller automatiskt omdirigerat konsumenten till en annan version av webbplatsen. Slutligen har konsumenter upplevt problem i form av diskriminering enbart på grund av att betalkortet är utfärdat i ett visst land.

Webbsidor får inte blockeras

Förordningen mot geoblockering syftar till att klargöra de redan existerande reglerna om förbud mot diskriminering. I förordningen anges vissa situationer där särbehandling på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort inte kan motiveras.

Även ett förbud mot blockering av webbsidor och diskriminering vid betalning infördes. Du får till exempel inte nekas åtkomst till ett onlinegränssnitt, som webbplatser eller mobilappar, baserat på din nationalitet eller bosättningsort. Du får alltså inte omdirigeras till en specialversion som är anpassad för dig om du inte har godkänt det. Har du väl omdirigerats ska du enkelt kunna hitta tillbaka till sidan du började på.

Förbjudet med diskriminerande villkor inklusive pris

Enligt förordningen får inte privatpersoner eller företag diskrimineras när det gäller villkor, inklusive pris, när det handlar om:

 • varor som levereras till en medlemsstat, dit företaget erbjuder leverans, eller som hämtas på en plats som gjorts upp med kunden. Du ska alltså få handla som om du bodde i det landet. Dock har du inte rätt att kräva att hämta upp en vara på plats om företaget inte redan erbjuder den möjligheten.

 • elektroniska tjänster, till exempel molntjänster, datalagerhantering och webbhotell

 • tjänster såsom hotellövernattningar och biluthyrningstjänster, om kunden nyttjar tjänsten i det land företaget är verksamt

Det blir även förbjudet att diskriminera kunder gällande betalningsmetoder under vissa förutsättningar. Detta gäller för elektroniska betalningar som till exempel betalkort av samma märke och kategori som företaget redan accepterar. Betalningen måste dessutom ske i en valuta som företaget normalt tar emot. Företag har därmed ingen skyldighet att ta emot kortmärken eller kategorier av betalkort som de inte redan accepterar.

Undantag till reglerna

Det finns ett antal undantag till förordningen om geoblockering. Några exempel är:

 • Transporttjänster

 • Tjänster som erbjuds av bemanningsföretag

 • Finansiella tjänster, till exempel bank- och kredittjänster, försäkringar, pensionssparande, värdepapper och investeringsfonder samt investeringsrådgivning, betalningar och leasing

 • Privata säkerhetstjänster

 • Vissa speltjänster/spelverksamhet till exempel lotterier, kasinospel och vadslagningar

 • Audiovisuella tjänster, till exempel biografer och radiosändningar

 • Elektroniska kommunikationstjänster

 • Hälso- och sjukvårdstjänster

Tjänstedirektivet påverkar inte heller regler som garanterar konsumenter skydd enligt lagstiftningen i deras hemländer.

Företag är inte heller skyldiga att leverera varor och tjänster till samtliga medlemsländer.

Har du frågor om geoblockering?

Om du har frågor kring geoblockering kan du vända dig till din nationella kontaktpunkt för geoblockering. Det finns en kontaktpunkt i varje EU-land samt i Norge, Island, Liechtenstein och Storbritannien. Kontaktpunkternas syfte är att underlätta för företag och konsumenter att erbjuda och köpa produkter på den inre marknaden och säkerställa den fria rörligheten.

Du kan också läsa mer om geoblockering på EU-kommissionens webbplats 

Frågor och svar om geoblockering

Kontaktpunkt i Sverige – ECC Sverige

ECC Sverige har uppdraget att informera konsumenter vid köp av produkter från andra EU-länder.

Mejl: ecc@konsumentverket.se Brev: Konsumentkontaktpunkt enligt geoblockering, ECC Sverige, Box 48, 65102 Karlstad

ECC Sverige kan ge information om:

 • Konsumenträttigheter vid köp av varor och tjänster inom EU, Norge, Island och Storbritannien

 • Möjligheter till rättslig prövning av tvister

Det kostar inget att ta kontakt med oss.

Hitta kontaktpunkter i andra länder på EU-kommissionens webbplats

Tillsyn och tvistlösning

Om ett företag bryter mot bestämmelserna om geoblockering kan du som konsument göra en tillsynsanmälan till Konsumentverket.

Gör en webbanmälan via Konsumentverkets webbplats 

Fäll ihop