Changing the price or terms of a telecoms contract

Ändring av pris eller villkor i telekomavtal - Engelska

Sometimes the company raises prices or makes other changes to the contract of your television, internet or mobile subscription. The rules for making changes differ depending upon whether you have a fixed-term with a commitment period contract or a month-to-month contract.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

Is the company entitled to make changes to the contract? 

The company’s freedom to make changes to the contract depends upon the type of contract one has and what is written in the contract. This also applies when, for example, the company wants to increase the price. 

Contracts with a commitment period (fixed-term contracts) 

If you have a fixed-term contract, for example 12 months, that you have committed to, both you and the company are bound by what is in the contract for the entirety of the fixed term. As a rule, the company is not entitled to change the price or the terms during the commitment period. 

One exception is if the provider gives a valid reason for the change, and a provision stipulating that a change may the made for such valid reason is included in the contract’s terms and conditions. If the provider changes the terms and conditions without giving a valid reason, you may have the right to terminate the contract with immediate effect. 

Month-to-month contract 

If you do not have a commitment period, you usually have a month-to-month contract (a contract where the service runs for an indefinite period). If you have a month-to-month contract, the company may change the terms and conditions and the price, provided it informs you at least one month before the change is to take effect. When you receive this information, you must also be informed of your right to terminate the contract without a penalty if you do not agree to accept the change. 

Further information about changes to the Terms and Conditions is available on the Swedish Telecoms Advisers’ website  (In Swedish)

Object to the change 

Contact the company, preferably in writing, for example by sending an e-mail. Then you have evidence that you complained. If you use a form on the company’s website, you can take a picture or a screenshot. If you contact them via their chat function, save a copy of the chat when you have finished. If you telephone them, you can record the conversation. As long as you are one of the parties to the conversation, it is legally permission to record it. 

It is advisable to include the following information when contacting the company: 

 • customer number and Swedish civil registration number 

 • telephone number, home postal address and e-mail address 

 • a clear and concise description of the problem

 • what you want from the provider. 

Swedish Telecom Advisors provide advice and guidance 

The Swedish Telecom Advisors provide free and impartial advice to consumers concerning subscriptions for television, telephone service, and broadband and fibre internet service based on applicable legislation and the case decisions of the National Board for Consumer Disputes. 

After an initial complaint being filed, in most cases Swedish Telecom Advisors can assist in facilitating the dialogue between you and the provider of the services via a mediation-like procedure, with the goal of trying to find a resolution to the situation. The Swedish Telecom Advisors’ Rules of Conduct go beyond existing consumer legislation and may therefore be important to you if you end up in a dispute with a provider. 

The Swedish Telecom Advisers (In Swedish)

The National Board for Consumer Disputes (ARN) 

If you have a dispute with a provider of services that is not a member of Swedish Telecom Advisors, you can file a complaint with the National Board for Consumer Disputes (ARN). ARN will assess your case and make a recommendation on how to resolve the dispute. There is no charge for having your case heard by ARN. The average processing time is about 6 months. 

When you submit your complaint, you will need to describe the situation and what you want from the company. You can send supporting documents such as e-mails, pictures, screenshots, contracts and other evidence. 

Requirements for the National Board for Consumer Disputes to be able to review your case: 

 • You have filed a complaint within one year from the date you first notified the company of the problem. 

 • The amount you and the company are in dispute about is SEK 500 or more (different value thresholds apply for different fields). 

 • The company has rejected your requests in whole or in part, or it has failed to respond to you within 30 days. 

Submit an application on ARN’s website  

Ändring av pris eller villkor i telekomavtal 

Ibland gör företaget prishöjningar eller andra ändringar i avtalet för ditt abonnemang inom tv, internet eller mobil. Reglerna för att göra ändringar ser olika ut beroende på om du har ett avtal med bindningstid eller ett tillsvidareavtal. 

Har företaget rätt att göra ändringar i avtalet? 

Företagets möjlighet att göra ändringar i avtalet beror på vilken typ av avtal du har. Det gäller även när företaget till exempel vill höja priset. 

Avtal med bindningstid 

Har du ett avtal med bindningstid, till exempel 12 månader, är både du och företaget bundna av det som står i avtalet under hela bindningstiden. Företaget får i regel inte ändra villkoren under bindningstiden. 

Ett undantag är om operatören uppger ett giltigt skäl till ändringen, och det giltiga skälet står med i avtalsvillkoren. Om operatören ändrar villkoren utan att uppge ett giltigt skäl kan du ha rätt att avsluta avtalet omedelbart. 

Tillsvidareavtal 

Om du inte har någon bindningstid har du oftast ett tillsvidareavtal (ett avtal där tjänsten löper på obestämd tid). Om du har ett tillsvidareavtal får företaget ändra villkor och pris, om de informerar dig minst en månad innan ändringen görs. I samband med den informationen ska du också få information om din rätt att avsluta avtalet utan kostnad om du inte accepterar ändringen. 

Läs mer om ändringar i villkoren på Telekområdgivarnas webbplats 

Klaga på ändringen

Det är bra att kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du sedan visa att du klagat. Om du använder ett formulär på företagets webbplats kan du fota eller ta en skärmdump. Om du chattar är det bra att spara chatten efteråt. Om du ringer kan du spela in samtalet. Det är okej att spela in så länge du själv deltar i samtalet.

Ha med följande uppgifter när du kontaktar företaget:

 • kundnummer och personnummer

 • telefonnummer, hemadress och mejladress

 • en tydlig och kortfattad beskrivning av problemet

 • vad du kräver av operatören.

Telekområdgivarna ger vägledning 

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiber utifrån gällande lagstiftning och praxis i Allmänna reklamationsnämnden. 

Genom ett medlingsliknande förfarande kan Telekområdgivarna, efter en inledande reklamation, i de flesta fall hjälpa till i dialogen mellan dig och operatören för att försöka hitta en lösning. Telekområdgivarnas uppföranderegler går utöver gällande konsumentlagstiftning och kan därför vara viktiga för dig om du hamnar i en tvist med en operatör. 

Telekområdgivarna 

Allmänna reklamationsnämnden 

Har du en tvist med en operatör som inte är medlem hos Telekområdgivarna kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader. När du gör din anmälan beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis. 

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende: 
 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången. 

 • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden). 

 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig inom 30 dagar. 

Gör en anmälan på ARN:s webbplats  

Fäll ihop

Source: Telekområdgivarna

Proofread: 16 February 2023