Tips inför köp av skönhetsingrepp

Lyssna

Se till att skönhetsingreppet du köper är säkert. Om du vet att personen som ska göra ingreppet har rätt kompetens och utbildning minskar risken att du blir skadad av eller missnöjd med skönhetsingreppet.

Innan du läser

Med skönhetsingrepp menas estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som görs för att förändra utseendet, till exempel fillers och botox.

Om du vill ha vägledning inför en skönhetsbehandling som rör till exempel hud eller naglar kan du läsa mer i vår artikel om skönhetsbehandlingar.

Till information om skönhetsbehandlingar

Tänk på det här

  • Kontrollera att personen som ska utföra ingreppet har legitimation och rätt kompetens

  • Åldersgränsen för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är 18 år 

  • Du ska få fullständig information om vad ingreppet innebär och vilka risker som finns

  • Kontrollera vilket försäkringsbolag kliniken har om du skulle bli skadad 

Att tänka på

Med skönhetsingrepp menas kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar som görs av estetiska skäl utan att det finns en medicinsk orsak till behandlingen. Det kan till exempel vara skönhetsoperationer som bröstförstoring och ansiktslyft eller injicering av fillers och botox.

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar gäller från den 1 juli 2021. Syftet med lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa.

Lagen innebär att den som utför behandlingen måste ha särskild kompetens. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor får ge injektioner, till exempel fillers och botox.

Lagen ställer krav på att kliniker ska ge information om behandlingen och riskerna med behandlingen innan den utförs. Enligt lagen krävs också att den som ska behandlas ges en betänketid, lämnar sitt samtycke samt är över 18 år.

Dessutom ska patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen samt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen tillämpas.

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är tillsynsmyndighet för de berörda verksamheterna.

Läs mer om lagen på IVO:s webbplats

Det viktigaste vid ett skönhetsingrepp är att den som genomför ingreppet har tillräcklig kompetens för själva ingreppet. Det är också viktigt att personen har tillräcklig kunskap för att snabbt kunna ta hand om eventuella skador och komplikationer. Ta därför reda på vilken utbildning och kompetens utföraren har innan du bestämmer dig för att genomföra behandlingen.

Du riskerar annars att drabbas av komplikationer som till exempel infektioner, inflammationer, nervskador, allergiska reaktioner och ärrbildning men det kan även leda till allvarligare skador som ansiktsförlamning, ögonskador, blodpropp och svåra allergiska reaktioner.

Innan du bestämmer dig för att genomföra en behandling ska du få information så att du kan ta ställning till om du vill genomföra behandlingen.

Informationen ska bland annat innehålla vilka andra behandlingsmetoder som finns, vilka risker och komplikationer du kan drabbas av, vilka läkemedel som används och vilken patientförsäkring som tecknats.

Kliniken är också skyldig att kontrollera att den som ska få behandlingen är över 18 år.

Du ska få betänketid

Kliniken är skyldiga att ge dig betänketid för ingreppet. Betänketiden för ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska vara minst sju dagar. För en estetisk injektionsbehandling ska betänketiden vara minst två dagar.

Du ska lämna samtycke

Om du vill genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska du lämna sitt samtycke till att ingreppet eller behandlingen får utföras. Samtycke får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.

Om kliniken inte följer reglerna

Om du misstänker att en klinik inte följer lagstiftningens krav kan du anmäla verksamheten till IVO.

Till tipsformulär på IVOs webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 oktober 2020