Fiber till villa

Om du bor i villa kan fiberanslutning till internet ge dig en snabb och säker uppkoppling. Men det kan också vara en stor investering. Se till att du vet vad du köper och att det uppfyller dina behov.

Leveranstid

Leveranstid är tiden du väntar från beställning till det att tjänsten levereras. Till exempel om du ska bygga ett hus eller få fiber indraget i villan. Det finns ingen regel för hur lång tid det får ta att få olika tjänster levererade utan det beror på omständigheterna och vilken typ av tjänst det rör sig om. Till exempel kan ju ett husbygge ta flera år. När det gäller fiberanslutning anser Konsumentverket att det bör ta maximalt 24 månader från det att du tecknade ditt avtal.

Bindningstid

Bindningstid blir aktuellt för det avtal som du ingår med ett företag om telekomtjänster via din fiberanslutning. Bindningstid är tiden du lovar att nyttja en tjänst, till exempel telefoni eller bredband som går via din fiberanslutning. Du är skyldig att betala och företaget är skyldigt att leverera tjänsten under den tiden. För bredband och andra telekomtjänster får bindningstiden för ett avtal vara maximalt 24 månader.

Dröjsmål

Om företaget inte levererar inom den avtalade tiden, till exempel ”mars-juni 2019” eller ”innan midsommar 2020”, så är näringsidkaren i så kallat dröjsmål. Det är därför viktigt att du tar reda på när fiberanslutningen ska vara klar, det vill säga när bredbandstjänsten kan börja användas. Se till att få en skriftlig uppgift på detta, det är nämligen leveranstiden som avgör om företaget är i dröjsmål.

Vid dröjsmål får du hålla inne med betalningen och kräva att företaget levererar tjänsten. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att häva avtalet.

Företaget är skyldigt att ersätta dig för ekonomisk skada som du har fått på grund av dröjsmålet. Det kan till exempel handla om kostnader du har fått om du efter att avtalet har hävts vill få tjänsten utförd av ett annat företag och då måste betala ett högre pris. Företaget är i dessa fall skyldigt att ersätta dig för mellanskillnaden.

Avbeställning

Du har rätt att avbeställa en tjänst innan den har slutförts. Om du utnyttjar den rättigheten har företaget rätt till ersättning för bland annat redan utfört arbete. Till redan utfört arbete räknas inte endast den faktiska tjänsten utan även projekterings-, planerings- och annat förberedelsearbete. Eftersom det ligger i både ditt och företagets intresse att veta vad du ska betala vid en avbeställning får det i standardvillkoren anges en förutbestämd avbeställningsavgift. För att avtalsvillkoret ska vara giltigt måste dock den angivna ersättningen vara skälig. Vad som anses vara skäligt kan variera utifrån hur stor del av tjänsten som är utförd. Därför kan det vara bra med olika ersättningsnivåer.

Vägledning för branschen

Konsumentverket har i dialog med branschen tagit fram en vägledning vid erbjudanden om fiberanslutning till villa. Vägledningen ger Konsumentverkets syn på vissa specifika frågor på fiberområdet. Bland annat att du ska få tydlig information om det krävs en viss anslutningsgrad för att företaget ska börja gräva. I sådana fall ska företaget inom sex månader ge dig ett besked om fiberanslutningen kommer att genomföras eller inte.

Bredbandsforum

På webbplatsen Bredbandsforum hittar du information om Sveriges bredbandsstrategi och bredbandsutbyggnad.

Läs mer på Bredbandsforums webbplats