Om du inte betalar dina elräkningar

Om du inte betalar dina elräkningar riskerar du att få din el avstängd.

Först och främst får du högre kostnader om du inte betalar din elräkning eftersom du kan bli belastad med påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och inkassokrav. Det är sällan det går så långt så att elen stängs av.

Om din uteblivna betalning bedöms som ett väsentligt avtalsbrott kan dock din el stängas av. Innan elen stängs av måste företaget följa ellagens krav. Har företaget brustit i detta, eller om det inte fanns tillräckliga skäl att stänga av elen, kan du vara berättigad till skadestånd om du har lidit skada av frånkopplingen.

Om elföretaget har påbörjat frånkopplingsrutinen är du skyldig att betala för skäliga kostnader som uppkommit, förutsatt att det föreligger ett väsentligt avtalsbrott.

Om du har en annan uppfattning än företaget i frågan, bör du så snart som möjligt skriftligen bestrida kravet. I bestridandet anger du grunden för din invändning, det vill säga varför du anser att kravet är felaktigt.

Elföretaget ansvarar för att frånkopplingsrutinen följer ellagens regler, även om elföretaget har anlitat ett ombud t.ex. ett inkassoföretag.

Frånkoppling på grund av betalningsförsummelse får bara avse betalningsförsummelse gentemot elföretaget.

Krav och frånkoppling

Innan din el stängs av kommer du att uppmanas att betala din skuld. Om du fortfarande inte betalar ska elföretaget genom delgivning uppmana dig att betala inom tre veckor. Samtidigt ska elföretaget lämna meddelande till Socialnämnden om den uteblivna betalningen. Först därefter får frånkoppling ske.

Om du gör en delbetalning innan din el stängs av, ska elföretaget göra en ny väsentlighetsbedömning.

Mer information på Energimarknadsbyråns webbplats

Hjälp att få

Om du behöver hjälp med din ekonomi kan du vända dig till din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Hitta din kommuns budget- och skuldrådgivare

Hjälpte artikeln dig?