Om du inte betalar dina elräkningar

Om du inte betalar din elräkning kan du drabbas av extrakostnader som påminnelseavgifter, dröjsmålsränta eller inkassokrav. Om din uteblivna betalning bedöms som ett väsentligt avtalsbrott kan även din el stängas av.

Hur företag ska agera och när elen får stängas av regleras i ellagen. Har företaget brustit i detta, eller om det inte fanns tillräckliga skäl att stänga av elen, kan du vara berättigad till skadestånd om du har lidit skada av avstängningen.

Om när el får stängas av el hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Extra kostnader om du inte betalar eller bestrider

Om elföretaget har påbörjat rutinen för avstängning av el är du skyldig att betala för skäliga kostnader som uppkommit, förutsatt att det föreligger ett väsentligt avtalsbrott.

Ett väsentligt avtalsbrott kan bestå av två obetalade fakturor som ligger nära varandra i tiden eller en faktura som överstiger 1000 kronor. Det är dock inte tydligt definierat i lagar och bedömning görs från fall till fall. Vägledning om väsentligt avtalsbrott och vad konsekvenser blir vid felaktiga avstängningar kan fås genom avgöranden i tvister mellan företag och konsumenter.

Om beslut vid tvister om frånkoppling hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Om du har en annan uppfattning än företaget när det gäller fakturor, bör du så snart som möjligt skriftligen bestrida kravet. I bestridandet anger du grunden för din invändning, det vill säga varför du anser att kravet är felaktigt. Om du endast bestrider en del av fakturan ska du betala den del du inte bestrider. Elen får inte stängas av om det finns ett bestridande med en relevant anledning.

När du bestrider en faktura bör du begära att företaget meddelar dig ett beslut om ditt bestridande. Se till att hålla dialogen skriftligen på så sätt att du kan spara den och när som helst visa vad som har sagts i ditt ärende.

Mer om kostnader vid avstängning hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Elbolag och inkassoföretag

Elföretaget ansvarar för att el stängs av på så sätt att det följer ellagens regler, även om elföretaget har anlitat ett ombud t.ex. ett inkassoföretag.

Avstängning på grund av betalningsförsummelse får bara avse betalningsförsummelse gentemot elföretaget, inte enbart för t.ex. obetalda inkassokostnader.

Processen för att stänga av elen

Innan din el stängs av kommer du att uppmanas att betala din skuld. Om du fortfarande inte betalar, eller bestrider fakturan med en giltig anledning, ska elföretaget genom delgivning uppmana dig att betala inom tre veckor. Samtidigt ska elföretaget lämna meddelande till Socialnämnden om den uteblivna betalningen. Först därefter får avstängning av elen ske.

Om du gör en delbetalning innan din el stängs av, ska elföretaget göra en ny väsentlighetsbedömning.

Om elföretaget har påbörjat rutinen för avstängning är du skyldig att betala för skäliga kostnader som uppkommit, förutsatt att det föreligger ett väsentligt avtalsbrott.

Mer om processen hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Mer om att bestrida elräkningar hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Hjälp att få

Konsumenternas energimarknadsbyrå har expertis om konsumenters rättigheter på elmarknaden. Du kan kontakta byrån för vägledning.

Till Konsumenternas energimarknadsbyrå

Om du behöver hjälp med din ekonomi kan du vända dig till din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Hitta din kommuns budget- och skuldrådgivare