Om du skadas på båtresan

Om du skadas ombord på båten, och båtbolaget är ansvarigt för skadan, kan du ha rätt till skadestånd från bolaget. Om skadan beror på en så kallad sjöfartsolycka är bolaget alltid ansvarigt för skadan. 

Skadestånd för personskador

Om du som passagerare skadas ombord på båten, och båtbolaget är ansvarigt för skadan, kan du ha rätt till skadestånd från bolaget.

Om skadan beror på en så kallad sjöfartsolycka är bolaget alltid ansvarigt för skadan. Som sjöfartsolyckor räknas förlisning, kantring, sammanstötning eller strandning, explosion eller brand samt fel i fartyget.

Ersättningen för personskador beräknas i så kallade särskilda dragningsrätter, SDR.

  • För personskador och dödsfall efter sjöfartsolyckor är skadeståndet normalt maximalt 250 000 SDR.
  • Om bolaget inte kan visa att det är oskyldigt till olyckan, kan skadeståndet öka upp till 400 000 SDR.
  • För personskador och dödsfall efter händelser som inte är sjöfartsolyckor – och där båtbolaget är ansvarigt – är skadeståndet maximalt 400 000 SDR.

Båtbolaget behöver inte betala skadestånd om olyckan beror på krig eller ovanliga naturhändelser som inte gick att undvika. Det gäller även om någon annan än båtbolaget orsakade sjöfartsolyckan med avsikt att orsaka skada.

Förskottsbetalning av skadestånd för direkta behov

Om en passagerare dödas eller skadas ska båtbolaget betala ut ett förskott av skadeståndet som täcker utgifter för de direkta behov som uppstår som en följd av olyckan. Detta förskott ska betalas ut inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har identifierats. Vid dödsfall ska förskottsutbetalningen vara minst 21 000 euro.