Om du inte är nöjd med advokaten

Om du har anlitat en advokat eller en advokatbyrå och inte är nöjd, kan du vända dig till Advokatsamfundet för att få hjälp.

När du som konsument är missnöjd efter att ha köpt tjänster av en advokat eller en advokatbyrå, kan du vända dig till Advokatsamfundet för att försöka rätta till det som blivit fel. Beroende på vilken typ av problem det handlar om, finns det två olika tillvägagångssätt.  

1. Om advokaten brutit mot god advokatsed

Om en advokat brutit mot reglerna om god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd. God advokatsed innebär bland annat att advokaten är skyldig att vara lojal med sin klient och att verka för hens bästa.

Om disciplinnämnden håller med om att en advokat har brutit mot god advokatsed kan advokaten tilldelas en så kallad disciplinär påföljd. En påföljd kan till exempel vara en varning tillsammans med en straffavgift på högst 50 000 kronor. 

Mer information om disciplinnämnden och advokatetik på Advokatsamfundets webbplats

På Advokatjourens webbplats kan du läsa mer om vad du kan förvänta dig av en advokat

2. Arvodestvister och andra ekonomiska tvister

Från och med den 11 januari 2016 finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Advokater är skyldiga att följa Konsumenttvistnämndens beslut.

Innan du vänder dig till Konsumenttvistnämnden måste du skriftligen ha klagat till din advokat och försökt lösa tvisten tillsammans med denne. Tvisten får inte heller röra för låga eller för höga belopp. 

Mer information om Konsumenttvistnämnden och hur du påbörjar ett ärende finns på Advokatsamfundets webbplats