Skadestånd för fel och förseningar

Om du tar hjälp av en hantverkare och drabbas av extra kostnader eller förluster på grund av fel eller förseningar kan du ha rätt till ersättning.

Du och hantverkaren kan avtala om ett så kallat förseningsvite, en ekonomisk ersättning som hantverkaren måste betala om arbetet inte är klart i tid. Har ni avtalat om förseningsvite har du rätt att få det vitesbelopp ni har avtalat om och du behöver inte specificera dina kostnader. Skulle däremot dina kostnader vara större än vitesbeloppet är hantverkaren skyldig att ersätta dig för det också. Om hantverkaren inte betalar ut vitesbeloppet direkt efter att arbetet är slutfört är det viktigt att du så snabbt som möjligt påtalar för hantverkaren att du vill ha det utbetalat.

Om du och hantverkaren inte har avtalat om ett förseningsvite måste du specificera dina kostnader. Det är viktigt att tänka på att du alltid är skyldig att själv försöka begränsa skadan och eftersom du måste bevisa dina förluster och kostnader är det viktigt att du sparar dina kvitton.

Du kan till exempel få ersättning för:

 • förlorad arbetsinkomst för att du fått stanna hemma från arbetet för att begränsa skadan av ett läckage till följd av en felaktigt gjord reparation
 • kostnader för telefonsamtal, porto, resor med mera i samband med att du reklamerade (klagade)
 • skador på föremålet för tjänsten eller på annan egendom som tillhör dig eller någon i ditt hushåll
 • hyra av ersättningsföremål till följd av försening
 • måltider på restaurang när ett kök inte kan användas
 • det högre pris som du måste betala för att få arbetet gjort på annat håll när du hävt tjänsten.

Hantverkaren behöver inte betala ersättning till dig om hen kan visa att felet eller förseningen berodde på "hinder utanför hans kontroll".

Reklamera fel

Har det blivit fel ska du klaga, reklamera, hos hantverkaren så snart som möjligt eller inom "skälig tid". En reklamation som görs inom två månader efter det att du upptäckt felet anses alltid ha kommit i rätt tid. Du har rätt att reklamera fel i upp till tre år efter att arbetet avslutats. När det gäller arbete på mark, byggnader och andra fasta saker har du rätt att reklamera i upp till tio år.

Tjänsten anses felaktig om resultatet inte blivit vad du har rätt att kräva, till exempel om:

 • arbetet inte är fackmässigt gjort
 • resultatet inte blev det ni kommit överens om
 • hantverkaren låtit bli att lämna viktig information, till exempel inte informerat om att
 • bänkskivan du valt till nya köket inte tål vatten
  resultatet inte stämmer överens med reklamuppgift från företagare

Om det blir fel kan du:

 • kräva att felet avhjälps utan kostnad för dig
 • kräva prisavdrag om felet inte avhjälps
 • häva avtalet helt eller delvis
 • Det är viktigt att du reklamerar till hantverkaren så att hen får möjlighet att rätta till felet. Gör du inte det, eller dröjer för länge med att reklamera, går du miste om dina rättigheter.

Rätt att avbeställa

Som konsument har du alltid rätt att avbeställa en tjänst innan den har påbörjats eller om den påbörjats, innan den har avslutats. Men då har din motpart rätt att få ersättning för:

 • den del av tjänsten som redan utförts och ytterligare arbete som inte går att undvika, till exempel att montera ned byggnadsställningar
 • kostnader för den återstående delen, till exempel för material som köpts in 
 • förluster som uppstått till följd av att hantverkaren (näringsidkaren) tackat nej till annat arbete för att kunna utföra uppdraget åt dig.