Besiktning husköp

En besiktning av ett hus görs för att du som köpare ska uppfylla din undersökningsplikt. Som privatperson har man sällan kunskaperna för att genomföra besiktningen själv. Då kan du anlita en besiktningsman.

Vid besiktningen görs först en översikt av huset, en så kallad okulär besiktning. Det betyder att besiktningsmannen undersöker saker i huset med hjälp av syn, lukt och hörsel. Exempel på saker som undersöks är: fasad, tak, väggar, vind, grundkonstruktion, våtutrymmen, kök och fönster.

Om det finns risk för att konstruktionen i huset är fuktskadad behöver konstruktionen öppnas upp för att kontrollera om det finns problem. Detta görs ofta genom någon form av håltagning i den berörda konstruktionen. En del gör en sådan undersökning i första skedet andra gör det först vid en utvidgad besiktning när de risker som hittades i första skedet ska bedömas. Titta i besiktningsmannens uppdragsavtal för att se vad som ingår i besiktningen.

De flesta överlåtelsebesiktningar täcker inte hela undersökningsplikten. Viktiga funktioner som ofta utelämnas vid besiktningen kan vara ventilation, el, enskilt avlopp, och murstockar. Här behöver du ibland ta fackmän till din hjälp för att undersöka.

Besiktningsmannaboken

Besiktningsmannaboken är en handbok för besiktning av nybyggda småhus. I handboken finns en checklista som du kan ta hjälp av för att få reda på vad en besiktningsman ska kontrollera vid en besiktning.

Om besiktningsmannen anmärker på något

Om besiktningen visar att det finns risker eller problem är det viktigt att titta extra noga på det. Vissa typer av anmärkningar är direkta fel som måste åtgärdas. Andra är risker och antydningar till problem som måste undersökas vidare. Om det framkommer risker är det viktigt att förstå hur stora riskerna är och vilka kostnader som de kan medföra. Eventuellt behöver du även här ta hjälp av fler fackmän. De fel som finns noterade i protokollet kan du inte i efterhand begära ersättning för.

Om något måste åtgärdas

Om besiktningsmannen hittar risker eller problem är det viktigt att göra en bedömning av vad det faktiskt kommer att kosta att åtgärda felet.

Om säljaren har besiktigat huset

Du har fortfarande kvar din undersökningsplikt även om säljaren låtit besiktiga huset. Detta gäller även om du köper in dig på besiktningen och får ett intyg från besiktningsmannen så du blir avtalspart. För att uppfylla din undersökningsplikt kan du ändå behöva göra en egen besiktning i och med att en besiktning som utförts på beställning av en säljare inte tar sikte på den typiska köparrisken utan på säljarens situation.

Besiktiga innan du skriver papper

Det är viktigt att besiktiga huset innan du skriver under köpekontraktet. Du har bara rätt att besiktiga huset efter att kontraktet är skrivet om det finns en klausul om det i kontraktet. En sådan klausul bör vara såpass öppen att du kan låta köpet återgå utan att du behöver ange särskilda skäl för det.

Exempel på klausul: Köparen bereds tillfälle att senast X/X undersöka fastigheten. Om det vid besiktningen eller undersökningen av fastigheten upptäcks sådant som köparen inte anser sig kunna acceptera, har köparen rätt att senast den X/X 20XX låta köpet gå åter utan kostnad, skadestånd eller annan ersättning. Köparen ska meddela säljaren skriftligt om köparen vill låta köpet gå åter. Hela handpenningen ska betalas tillbaka omgående till köparen.