Överlåtelse av bostadsrätt

Efter att bostadsrätten upplåtits för första gången blir varje senare försäljning av bostadsrätten en överlåtelse. När bostadsrättsföreningens verksamhet har kommit igång kan den ekonomiska planen ganska snart vara inaktuell och inte längre spegla föreningens ekonomiska verklighet. Vid överlåtelse som sker därefter är därför årsredovisningen mer aktuell att studera då den redovisar föreningens faktiska ekonomiska utfall.

Årsredovisningen

Föreningarnas årsredovisningar inleds med en förvaltningsberättelse. I denna del redogörs för föreningens verksamhet under det gångna året och för planerade åtgärder under det kommande året. Är det något särskilt som händer i föreningen är det oftast här du kan läsa om det.

Underhållsplanen

Även underhållsplanen brukar omnämnas i förvaltningsberättelsen. Det är av vikt att ta reda på hur underhållsplanen ser ut för den aktuella föreningen och vilka åtgärder som ligger nära i tiden samt vilka åtgärder som har blivit utförda. Har föreningen råd med de tänkta åtgärderna eller kommer extern finansiering behövas? Det är viktigt att föreningen planerar och budgeterar för kommande åtgärder så att dessa inte blir en oförutsedd ekonomisk belastning för föreningen. Finns underhållsplanen inte bilagd årsredovisningen kan man fråga styrelsen om det finns möjlighet att få ta del av den.

Bra att studera resultaträkningen

Resultaträkningen i årsredovisningen kan också vara bra att studera. Ett minusresultat kan, men behöver inte, ge upphov till höjda årsavgifter i framtiden. En viktig fråga att ställa är om ett eventuellt minusresultat beror på föreningens bristande likviditet eller om det rör sig om ett bokföringsmässigt underskott. Som tidigare nämnts kan ett underskott till exempel bero på ändrade avskrivningsregler. Det viktiga är att föreningen har en likviditetsmässig balans och klarar både sina kortsiktiga och långsiktiga åtaganden samt gör tillräckliga avsättningar till underhållet.

Noterna i balans- och resultaträkningen ger viktig information om vad de olika posterna står för. I en not till resultaträkningen är till exempel driftskostnaderna specificerade. Det är relevant för dig som köpare att känna till vad som ingår i föreningens löpande driftskostnader och vilka driftskostnader som bostadsrättshavarna förväntas stå för själva. Även föreningens skulder till kreditinstitut kan stå uppräknade på detta sätt.

Hjälp med att tyda innehållet

Årsredovisningarnas kvalitetet kan dock variera och därför kan det vara klokt att be om hjälp med att tyda innehållet.