Missnöjd med bilverkstadens arbete

Om du anlitat en bilverkstad för arbete på din bil så gäller konsumenttjänstlagens regler. Om verkstaden gjort ett felaktigt arbete har du rätt att klaga på arbetet och kräva att verkstaden kostnadsfritt rättar till felet.

Bilverkstaden ska göra det arbete och laga de fel som ni har kommit överens om. De ska utföra arbetet fackmässigt. Ett arbete som är fackmässigt utfört, innebär att företaget har utfört arbetet på ett korrekt sätt genom att de har haft den utrustning som krävs för att felsöka bilen och att de följt biltillverkarens instruktioner. 

Läs mer om konsumenttjänstlagen 

Om bilverkstaden gjort fel 

Om bilverkstaden har gjort fel som innebär att de måste laga bilen igen, ska du inte behöva betala för att de rättar till de fel som de själva har orsakat. Du ska inte behöva betala extrakostnader på grund av att verkstaden har gjort fel. Du kan i regel inte begära pengarna tillbaka om företaget i första hand vill försöka åtgärda felet. Om verkstaden inte lagar felet inom rimlig tid så kan du kräva avdrag på priset. Prisavdraget ska motsvara vad det kostar dig att få felet reparerat av en annan verkstad. Om de inte lyckas åtgärda felet så kan du ha rätt att häva köpet och begära tillbaka dina pengar. Om du inte har betalat och verkstaden har gjort något fel så har du möjlighet att hålla inne en del av betalningen för arbetet, som en säkerhet för att de faktiskt rättar till felet. 

Du ska kunna bevisa att verkstaden har gjort fel, till exempel genom att vända dig till en annan verkstad för felsökning.  Kostnaden för felsökningen måste du betala för själv. Visar det sig att bilverkstaden har gjort ett felaktigt arbete kan du kräva återbetalning. 

Ersättning för kostnader vid fel 

Drabbas du av kostnader för att bilverkstaden har gjort fel, eller om de inte utför arbetet inom överenskommen tid, så kan du begära att företaget ersätter dig för sådana kostnader. Du har möjlighet att kräva att verkstaden åtgärdar eller ersätter skador på din bil, om det beror på fel från verkstadens sida. Du måste kunna bevisa dina kostnader med exempelvis kvitton.  

Ansvar för bilen när den är inlämnad

När du anlitar en bilverkstad ansvarar verkstaden för att fordonet inte skadas medan det är inlämnat. Verkstaden är också skyldig att förvara bilen på ett säkert sätt, till exempel i ett låst utrymme inomhus eller i ett inhägnat område. Ansvaret övergår på verkstaden när du parkerat bilen på en plats som de angett och du har gett dem nycklarna till bilen. Verkstadens ansvar upphör när du hämtat bilen, eller när de överlämnat bilen och nycklarna till dig. Samma sak gäller om de placerat bilen och nycklarna på en plats ni kommit överens om. Verkstaden har inget ansvar för skador på din bil om de kan visa att skadorna inte beror på att de har varit oansvariga eller slarviga.

Du som konsument måste kunna bevisa att det faktiskt är verkstaden som har orsakat skadorna för att kräva att de åtgärdar dem. 

Felsökning 

Verkstaden ska utföra en felsökning fackmässigt. Detta betyder att de har haft den utrustning och kompetens som krävs för att felsöka bilen och att de följt biltillverkarens instruktioner. När verkstaden kopplar upp bilen till datorn får de en lista med de mest troliga felen. De ska då följa denna lista stegvis. Innan de går vidare till nästa steg måste de fråga dig om de ska fortsätta eller inte. Du ska då få information om vad nästa steg kommer att kosta. 
 
Detta betyder alltså att du kan bli tvungen att betala för en felsökning och utbytta delar även om de inte hittar felet, så länge verkstaden utför arbetet fackmässigt. Om du är osäker på att verkstaden har utfört ett fackmässigt arbete, kanske det kan vara värt att kontakta någon annan som är kunnig på bilar och felsökningar, för att få ett utlåtande. 

Priset 

Har ni kommit överens om ett fast pris för reparationen får verkstaden inte ta mer betalt än så. Om verkstaden har lämnat en ungefärlig prisuppgift får inte priset öka med mer än 15%. Har ni inte kommit överens om ett pris är du skyldig att betala det pris som verkstaden kräver, så länge priset är rimligt. En verkstad ska lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas kosta mer än 2 000 kronor. Det behövs dock inte om du väljer att avstå eller om uppdraget är ospecificerat och det är omöjligt att lämna uppgift om ungefärligt eller fast pris. Du ska godkänna uppdraget och priset innan arbetet påbörjas. Det ska också noteras skriftligen vid beställningen. 

Enligt konsumenttjänstlagen, ska du bli kontaktad om bilverkstaden upptäcker fler saker som ska lagas än vad de räknade med när du lämnade in bilen. Detta kallas tilläggsarbete. Har verkstaden inte kontaktat dig så har de inte rätt att ta betalt för det som överstiger det pris som angavs från början.

Rätten till specificerad faktura

Beställer du en reparationstjänst utan fast pris, har du rätt att kräva en specificerad faktura så att du kan se hur företaget har räknat ut priset och vad de tar betalt för. På så sätt kan du se hur de har kommit fram till att du ska betala för det priset de kräver. 

Bilverkstadens dröjsmål 

Om du har blivit lovad en tid när bilen ska vara klar och det har dragit ut på tiden så är verkstaden försenade, det vill säga i dröjsmål. Då kan du kräva att arbetet slutförs eller så kan du häva avtalet och ta bilen till en annan verkstad om förseningen är av stor betydelse för dig.
 
Om du häver avtalet har verkstaden inte rätt att få betalt, men kan istället ta tillbaka de delar som monterats om det är möjligt. Om det inte går kan du få betala för delarna som du fortfarande kommer att kunna använda. Om ni inte har avtalat om en tid när bilen ska vara klar så blir det svårare. Då gäller att tjänsten ska vara avklarad inom skälig tid. Exakt vad som är skälig tid går inte att ge ett rakt svar på utan det måste avgöras från fall till fall.

Avrådan

Verkstaden är skyldig att avråda ifrån uppdrag som inte är till rimlig nytta för dig. Till exempel om priset för reparationen överstiger hälften av bilens värde. Visar det sig under en påbörjad reparation att reparationen inte kommer att vara till nytta för dig så ska verkstaden avbryta arbetet och följa dina anvisningar. 

Bestrida en felaktig faktura 

Om verkstaden skickar en faktura till dig, som du anser att du inte är skyldig att betala för, behöver du skriva till verkstaden och bestrida (protestera mot) fakturan. Det är viktigt att du skriver och förklarar tydligt att du inte tänker betala och varför du inte tänker betala.

Du kan läsa mer om att bestrida en faktura i vår artikel 

Däremot är du alltid skyldig att betala för korrekt utfört arbete i tid. Verkstaden kan ha rätt att hålla kvar bilen om de inte har fått full betalning för arbetet som de har utfört.

Tvist med bilverkstaden 

När du klagar på tjänsten är det bra om du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. Då kan du enkelt bevisa vad du och verkstaden har diskuterat och vilka krav som du har ställt. 

Sett till vad lagen säger är det du som ska bevisa eller göra sannolikt att det är verkstaden som har orsakat felet. Om ni inte kommer överens om detta kan det vara en bra idé att låta någon annan verkstad (eller någon som är kunnig) titta på bilen och se om det går att få ett opartiskt utlåtande om felet.  

  • I Klagoguiden hjälper vi dig att klaga på rätt sätt 
    Om du och säljaren inte kommer överens kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. 

  • Allmänna reklamationsnämnden, ARN
    För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls. Det måste ha gått 30 dagar utan svar från företaget innan du kan anmäla. Om du anmäler tidigare än så kommer ARN att avslå din anmälan. 

Ta hjälp av konsumentvägledningen 

Om det finns kommunal konsumentvägledning där du bor kan du vända dig dit för att få kostnadsfri vägledning. 

Ta reda på kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun

När bilen inte kan lagas och ska till återvinningen

När din bil inte kan lagas längre, kan du som bilägare kostnadsfritt lämna din gamla bil för återvinning. Material och komponenter från bilen ska återanvändas, återvinnas eller tas om hand på ett miljömässigt sätt. 

Bilskrot och återvinning