እተደናጎየ ኣገልግሎት

Sen leverans av tjänst - Tigrinska

እቲ ኩባንያ ነቲ ኣገልግሎት ከምቲ እተመባጽዖ ወይ ከምቲ እተሰማማዕኩሙሉ ኪውድኦ ይግባእ። ዘይተመባጽዐ ግዜ ንዚምልከት፡ እቲ ኣገልግሎት ብመሰረት ዓይነት ኣገልግሎት ኣብ ርትዓዊ ግዜ ኪውዳእ ይግባእ።

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣገልግሎት ኣህለኽቲ ዚጥርነፍ ኣገልግሎት

እዚ ሓበሬታ'ዚ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣገልግሎት ኣህለኽቲ ዚርከቡ ኣገልግሎታት ይምልከት። እቲ ሕጊ ኣብዞም ዚስዕቡ የገልግል፥

 • ንቅልል ዝበሉ ስራሓት። ንኣብነት ናይ ማኪና ወይ ናይ ቲቪ ዕረያ

 • ንዘይንቀሳቐሱ ንብረት ዚምልከት ስራሕ፡ ኣብ ህንጸት ወይ ካልእ መሳለጥያታት ኣብ መሬትን ኣብ ማያት፡ ወይ ኣብ ካልኦት ዘይንቀሳቐሱ ነገራት። ንኣብነት ምሕዳስ ገዛ ወይ ናይ ምልማጽ ስራሕ።

 • ምኽዛን ቀለልቲ ነገራት። ንኣብነት ናይ ኣቕሑ ገዛ ምኽዛን ወይ ናይ ጃልባ ዕሸጋ

እቲ ሕጊ፡ ነቲ ኣብ እንስሳታትን ሰባትን ዚካየድ ክንክን ኣየገልግልን እዩ፡ ንኣብነት ናይ ጸጕሪ ምጽብባቕ ወይ ናይ እንስሳ ሕክምና። ከምኡውን ናይ መጎዓዓዚ ስራሓት፡ ንኣብነት ናይ ኣቕሑ ገዛ ምግዕዓዝ።

ሓደ ኣገልግሎት መኣስ እዩ ተደናጒዩ ዚብሃል ?

ብመሰረት ሕጊ ኣገልግሎት ኣህለኽቲ፡ ሓደ ኣገልግሎት ደንጒዩ ዚብሃል ከምዞም ዚስዕቡ ኩነታት ምስ ዚፍጠር እዩ፥

 • እቲ ኣገልግሎት ከምቲ መብጽዓ እተነብረሉ ግዜ ወይ ከምቲ እተሰማማኩሙሉ ምስ ዘይፍጸም

 • እቲ ኣገልግሎት መኣስ ከም ዚውዳእ ዚገልጽ ውዕል ምስ ዘይሉ፡ ግን ናይቲ ኣገልግሎት ስፍሓትን ባህርይን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ርትዓዊ እዋኑ ምስ ዘይፍጸም

ካብቲ ኩባንያ ኣንታይ ክትጠልብ ትኽእል?

እንታይ ክትጠልብ ከም እትኽእል፡ እቲ ሕጊ ኣገልግሎት ኣህለኽቲ እዩ ዚውስን።

እቲ ኩባንያ ነቲ ኣገልግሎት ኪዛዝሞ ይግባእ

ነቲ ኩባንያ ነቲ ክፋል መብጽዓኡ ኪፍጽምን ነቲ ስራሕ ኪውዳኦን ንምጥላብ መሰል ኣሎካ። ከምኡውን ብምድንጓያት ምኽንያት ናይ ወጻኢታትካ ካሕሳ ክትሓትትን ነቲ ክፍሊት ደው ከተብሎን ትኽእል ኢኻ። እቲ ስራሕ ኣብ ውሽጢ'ቲ ስምምዕ እተገብረሉ ግዜ ምስ ዘይጅመር ድማ ተመሳሰልቲ መሰላት ኣሎዉኻ።

ድሕሪ ናይ ኣገዳሲ ምድንጓይ ዚግበር ስረዛ

ነቲ ውዕል ምስራዝ ማለት፡ ነቲ ስራሕ ምቁራጽ ማለት እዩ፡ ንስኻ ከኣ ነቲ ኣገልግሎት ክትከፍሎ ግዴታ የብልካን። እቲ ኩባንያ ድማ ነቲ ስራሕ ኪዛዝሞ ግዴታ የብሉን። ንስኻ ነቲ ውዕል ንኸተቋርጾ፡ እቲ ምድንጓይ ዓቢ ጽልዋ ጌሩልካ ኪኸውን ኣለዎ - ወይ ብመሰረት ሕጊ ኣዚዩ ኣገዳሲ ኪኸውን ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ እቲ ምድንጓይ ኣብቲ መዓልታዊ ናብራኻ ዓቢ ጽልዋ ዝገበረ ኪኸውን ኣለዎ። እቲ ምድንጓይ ብምንታይ ምኽንያት ክሳዕ ክንድዚ ኣገዳሲ ምዃኑ መርትዖ ዘቕርብን ዚካታዕን ባዕልኻ ንስኻ ኢኻ።

መሰል ምስራዝ ትእዛዝ

ብዘይካ ምስራዝ፡ ትእዛዝ ምቁራጽ እውን ካብ ውዕል ንምልጋስ ዚውሰድ ካልእ መገዲ እዩ። እቲ ስራሕ ክሳዕ ዘይተወደአ፡ እቲ ስረዛ ብመሰረት ሕጊ ኣግልግሎት ኣህለኽቲ፡ መሰልካ እዩ። እቲ ምድንጓይ ኣዚዩ ኣገዳሲ እንተ ዘይነብር፡ ምርጫ ነይሩካ፡ ግን ከኣ ካብቲ ውዕል ከተልግስ ኢኻ ደሊኻ።

ይኹንምበር፡ ነቲ ውዕል ክትስርዞ ከሎኻ፡ ነቲ ዛጊት እተወደአ ክፋል ናይቲ ስራሕ ግን ክትከፍሎ ኢኻ። እቲ ኩባንያ ብምኽንያት ናይቲ ዝባኸኖ ኣታዊታት ካሕሳ ንኪኽፈሎ መሰል ኣለዎ፡ ምኽንያቱ ካልእ ውዕላት ንኸይገብር ተባዂሩ ስለ ዝነበረ። ዝኾነኾይኑ፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ስራሕ፡ ቅድሚ ስረዛ ከም ዝወደኦ መርትዖ ከቕርብ ኣለዎ።

እቲ ኩባንያ ነቲ ብምኽንያት ስረዛ ዝገበሮ ናይ ገንዘብ ወጻኢታት ኣቐዲሙ ጸብጺቡዎ እውን እንተ ነበረ፡ እቲ ስራሕ ከም ዝተወደአን እቲ ዋጋ ድማ ምስቲ ስራሕ ተዛሚዱ ኪረአ ከሎ ርትዓዊ ከም ዝኾነን መርትዖ ከቕርብ ይግባኦ።

መሰል ናይ ክፍሊት ምስሓብ

እቲ ኩባንያ ነቲ ስራሕ ኣብቲ እተባህለ ግዜ ዘይጀመሮ ወይ ዘይወደኦ ምስ ዚኸውን፡ ከም ውሕስነት መጠን ነቲ ክፍሊት ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ደው ንኸተብሎ መሰል ኣሎካ። እዚ፡ ነቲ ኩባንያ ጸቕጢ ይፈጥረሉ ንኣኻ ድማ ውሕስነት ይህበካ።

እቲ ከይከፈልካ እተጽንሖ ገንዘብ ምስቲ ዋጋ ስራሕ ዚሳነ ኪኸውን ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ብመሰረቱ ነቲ ከይከፈልካ እተትርፎ ገንዘብ ምስቲ ኣብ ካልእ ኩባንያ ኬድካ ነቲ ስራሕ ንኺውድኦ እተውጽኦ ገንዘብ ዚመጣጠን ኪኸውን ኣለዎ ማለት እዩ።

ነቲ ክፍሊት ደው ከም ዘበልካዮን ምኽንያቱን ብጽሑፍ ነቲ ኩባንያ ምልኣኽ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ብኢመይል ክትልእኮ ትኽእል።

ብምኽንያት ምድንጓይ ዚወሃብ ካሕሳ 


ብናይቲ ምድንጓይ ስራሕ ምኽንያት ዘጋጥም ኩሉ ወጻኢታት፡ እቲ ኩባንያ እዩ ዚኸፍሎ። ኣብነታት ወጻኢታት ከምዚ ዚስዕብ እዩ፥

 • ምስቲ ኩባንያ ንምዝርራብ ስራሕካ ኣብኲርካ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ እንተ ደኣ ተገዲድካ ዘጋጥም ናይ ኣታዊታት ክሳራ

 • እቲ ዝኣዘዝካዮ ስራሕ ብምድንጓዩ፡ ነቲ ካልእ ነቲ ስራሕ ዚጽበ ዘሎ ኩባንያ ብኣኻ ዚኽፈሎ ካሕሳ (ንኣብነት እቲ ስራሕ ኣዚዩ ዓቢ ኾይኑ፡ እተን ምስቲ ስራሕ ዚተኣሳሰራ ኩባንያታት ድማ ብዙሓት ምስ ዚኾና)

ብመሰረት ሕጊ፡ እቲ ካሕሳ እትሓተሉ ዘሎኻ ወጻኢታት ርትዓዊ ኪኸውን ይግባእ፡ ማለት ናይ ጸገማትን ናይቲ ንኽትጠርዕ ዘጥፋእካዮ ግዜን ካሕሳ ኪኸውን ኣይግባእን። ነቲ ካሕሳ እትሓተሉ ዘሎኻ ወጻኢታት መሰረት ዝኾኖ መርትዖ ከተርእይ ኣሎካ፡ ንኣብነት ቅብሊታት ወይ ፋክቱራት። እቲ ካሕሳ እትሓተሉ ዘሎኻ ወጻኢታት ርትዓውን ምስቲ ብልሽት ዝምድና ዘለዎን ኪኸውን ይግባእ።

ናብቲ ኩባንያ ብምጽሓፍ እቲ ስራሕ ንኺውዳእ ጥለብ

ነቲ ኩባንያ ብጽሑፍ ርኸቦ፡ ንኣብነት ብኢመይል ወይ ብኤስ.ኤም.ኤስ፡ እቲ ስራሕ ኪውዳእ ከም ዘለዎ ድማ ጥለብ። እቲ ስራሕ መኣስ ኪውዳእ ከም ዝነበሮ ጸሓፍ (እቲ ናይ ምዝዛም ዕለት ኣብ ስምምዕ ኣትዩ እንተ ነይሩ)፡ ከምኡውን ናይቲ ስራሕ ቀልጢፉ ምውዳእ ስለምንታይ ኣገዳሲ ምዃኑ ግለጽ። ብተወሳኺ፡ እቲ ስራሕ እንተ ደንጎየ መኣስ ኪውዳእ ከም ዘለዎ ሕተት። እቲ ምድንጓይ ኣብ ስራሕካ ዓቢ ጽልዋ እንተ ኣለዎ ጥራይ ኢኻ ነቲ ውዕል ንኽትስርዞ ጠለብ እተቕርብ።

ነቲ ውዕል ምስራዝ

ነቲ ውዕል ክትስርዞ ከሎኻ ነቲ ኩባንያ ብጽሑፍ ምርካቡ ኣገዳሲ እዩ፡ ንኣብነት ብኢመይል ወይ ብኤስ.ኤም.ኤስ። ነቲ ውዕል ትስርዞ ዘሎኻ ብምኽንያት ምድንጓያት ምዃኑ ግለጽ፡ ከምኡውን ስለምንታይ እቲ ምድንጓያት ንኣኻ ኣዚዩ ጸላዊ ምዃኑ ሓብር። ገንዘብ ዛጊት ከፊልካ እንተ ነበርካ እሞ፡ እቲ ውዕል ብምሉኡ ኪስረዘልካ እንተ ደሊኻ፡ ነቲ ኩባንያ ገንዘብካ ብምልኡ ኪመልሰልካ ክትጥይቖ ትኽእል ኢኻ።

ሓድሓደ ግዜ ክፋል ናይቲ ውዕል ጥራይ እዩ ዚስረዝ

ሓድሓደ ግዜ ብገለ ምኽንያት፡ ክፋል ናይቲ ውዕል ስረዛ ጥራይ እዩ ዚኽፈል፡ ንኣብነት፡ ነቲ እተፈጸመ ስራሕ ክትጥቀመሉ ትኽእል እንተ ኾንካ። ሽዑ ምስቲ እተወደአ ክፋል ስራሕ ዚመጣጠን ዋጋ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ።

ንስኻን እቲ ኩባንያን ምስ ዘይትሰማምዑ

ገለ መምርሒ ምስ እትደሊ ነቲ ሃሎ ኮንሱመንት (Hallå konsument) ርኸቦ። ንሕና ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ ኣገልገልቲ ኢና፡ ብዛዕባ መሰልካን ካልእ ዚህልወካ ኣማራጺታትን ድማ ንሕብረካ። ንሕና ናጻ ዝኾነ መምርሒ ኢና እንህብ፡ ስለዚ ድማ ነቲ ጉዳይካ ርእይቶ ክንህበሉ፡ ወይ ንጸገማትካ ክንፈትሖ ወይ ኣብ ክንዳኻ ምስ ትካላት ክንራኸብ ኣይንኽእልን።

ናይ ሃሎ ኮንሱመንት መራኸቢ ሓበሬታ

ንስኻን እቲ ኩባንያን ምስ ዘይትሰማምዑ ነቲ ክርክር ንምርኣይ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንህዝባዊ ናይ ጥርዓን ቦርድ (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣገልግሎት ኣይክፈሎን እዩ።

ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኣብ ARN ከም እትጠርዕ፡ ኣብቲ ናቱ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ኣንብብ

ናብ ARN ጥርዓን ምቕራብ ንኽትክእል፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ጠለብካ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ዘይተቐበሎ ወይውን ብጭራሽ ዘይመለሸልካ ኪኸውን ይግባእ።

Sen leverans av tjänst 

Företaget ska slutföra tjänsten inom den tid som företaget har utlovat eller som ni har kommit överens om. Om det inte finns någon utlovad tid ska tjänsten vara slutförd inom rimlig tid med tanke på vilken typ av tjänst det är.

Tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen 

Den här informationen gäller för tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för: 

 • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv. 

 • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten. 

 • Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt. 

 Lagen gäller inte behandlingar på djur eller människor, till exempel frisörtjänster eller veterinärtjänster. Den gäller heller inte vid transportuppdrag, till exempel möbelflyttning. 

När räknas en tjänst som försenad? 

Enligt konsumenttjänstlagen räknas en tjänst som försenad om någon av följande situationer uppstår: 

 • Om tjänsten inte är utförd inom den tid som har utlovats eller som ni har kommit överens om 

 • Det finns ingen utlovad tid för när tjänsten ska vara klar, men tjänsten är inte utförd inom rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning och karaktär 

Vad kan du kräva av företaget? 

Konsumenttjänstlagen styr vad du kan kräva. 

Företaget ska slutföra tjänsten 

Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och slutför arbetet. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du har samma rättigheter om tjänsten inte har blivit påbörjad inom den överenskomna tiden. 

Hävning vid försening av stor betydelse 

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då heller ingen skyldighet att slutföra arbetet. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen. Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna bevisa eller argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. 

Rätt till avbeställning 

Utöver hävning är avbeställning ett annat sätt att frånträda avtalet. Så länge tjänsten inte är slutförd är avbeställning en rättighet du har enligt konsumenttjänstlagen. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av väsentlig betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

Det är viktigt att känna till att du vid en avbeställning är skyldig att bland annat betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst, det vill säga för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb. Däremot är det upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. 

Även i de fall när företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till det arbetet.  

Rätt att hålla inne betalning 

Om företaget inte har påbörjat eller slutfört tjänsten inom rätt tid har du rätt att hålla inne med en del eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig. 

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne med en så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag som får slutföra arbetet. 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl.  

Ersättning på grund av förseningen 

 Det är företaget som ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara: 

 • Inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget 

 • Ersättning till andra företag som tvingas vänta med sitt arbete på grund av att den aktuella tjänsten är försenad (kan till exempel bli aktuellt vid större arbeten när flera företag är inblandade) 

Enligt lag är det faktiska kostnader, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen, som du kan kräva ersättning för. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton eller fakturor, på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.  

Skriv till företaget och kräv att arbetet slutförs 

Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och kräv att arbetet slutförs. Skriv med vilket datum arbetet skulle ha varit klart (om du har fått ett utlovat leveransdatum), och förklara varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart. Det är först om förseningen är av väsentlig betydelse för dig som du kan kräva att få häva avtalet.  

Om du ska häva avtalet 

När du ska häva avtalet är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Förklara att du vill häva avtalet på grund av förseningen, och varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Har du betalat för arbetet och tycker att avtalet ska hävas i sin helhet kan du samtidigt begära att företaget betalar tillbaka. 

Ibland hävs bara en del av avtalet 

I vissa situationer kan det vara så att endast en del av avtalet hävs, till exempel om du kan ha nytta av arbetet som har blivit utfört. Då kan du behöva betala så mycket som den delen av arbetet motsvarar. 

Om du inte kommer överens med företaget 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument  

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket