ንእተበላሸወ ኣቕሓ ጥርዓን ኣቕርበሉ

Reklamera en vara - Tigrinska

ምጥራዕ ማለት ነቲ ኩባንያ ብዛዕባ ኣብቲ ኣቕሓ ዚርከብ ብልሽት ምሕባር ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጥርዓንካ ንምቕራብ እንተ ወሓደ ናይ ክልተ ዓመታት ዕድል ኣሎካ። ነቲ ኣቕሓ ካብ ሽወደናዊ ኩባንያ ዓዲግካዮ እንተ ኾንካ ግን ናይ ሰለስተ ዓመት ናይ ጥርዓን መሰል ኣሎካ።

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

ኣንታይ እዩ ከም ብልሽት ዚቝጸር

ብመጠን ሕጊ፡ ሓደ ኣቕሓ መንቅብ ከም ዘለዎ ዚቝጸር እቲ ብልሽት መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ምስ ዚኸውን እዩ። መበቆላዊ ብልሽት ዚብሃል ነቲ ኣቕሓ ዛጊት ምስ ዓደግካዮ ወይ ምስ ተቐበልካዮ ዝነበረ ብልሽት እዩ። እቲ ብልሽት ቀጥታ ከይረአ ይኽእል እዩ። ወላኳ እቲ ብልሽት ጸኒሑ እንተ ተራእየ፡ ካብ መበቆሉ ብልሽት ነይሩዎ ኪኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ብኸምዚ መገዲ ኪግለጽ ይኽእል፥

 • እቲ ኣቕሓ ኣበር ዘለዎን፡ ጽቡቕ ዘይሰርሕን ወይ እተሰብረ ኪኸውን ይኽእል

 • ብቕዓት ናይቲ ኣቕሓ ምስቲ ክትዕድጎ ከሎኻ እተዋህበካ ሓበሬታ ዘይጋጠም ኪኸውን ይኽእል

 • እቲ ኣቕሓ ነቲ እተደልየሉ ነገር ዘይበቅዕ ኪኸውን ይኽእል፡ ንኣብነት፡ ናይ ማይ ጃካ ኮይኑስ ዝናም ዘይጻውር

ናይ ሰለስተ ዓመታት መሰል ጥርዓን

ብመሰረት ሕጊ፡ ኣብ ሃገር ሽወደን ንናይ ሓደ ኣቕሓ ብልሽት ዚምልከት ጥርዓን ንምቕራብ ናይ ሰለስተ ዓመታት ዕድል ኣሎካ። እቲ ኣቕሓ ካብ ሓደ ኣብ ካልእ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሃገር ዓዲግካዮ እንተ ነበርካ፡ ነቲ ብልሽት ንምሕባር ናይ ክልተ ዓመታት ዕድል ኣሎካ። ምእንቲ ጥርዓንካ ናብቲ ኩባንያ ንምቕራብ ርግጸኛ ክትከውን፡ ነቲ ብልሽት ካብቲ ዝረኣኻሉ ወይ ክትሪኦ ዚግበኣካ ዝነበረ ግዜ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ምሕባር ኣገዳሲ እዩ።

እቲ ኣቕሓ ኣበር ዘለዎ ምስ ዚኸውን፡ ካብቲ ኩባንያ እንታይ ክትጠልብ ትኽእል?

እቲ ናይ ዕድጊ ሕጊ፡ ካብቲ ኩባንያ እንታይ ክትጠልብ ከም ዘሎካ ይውስን።

ቀዳማይ፥ ወይ እቲ ብልሽት ኪዕረ ኣለዎ ወይ ድማ ካልእ ሓድሽ ኣቕሓ ኪወሃበካ ኣለዎ

እቲ ብልሽት ኪዕረ ኣለዎ ክንብል ከሎና፡ ንኣብነት እቲ ኩባንያ ነቲ ኣቕሓ ከዐርዮ እዩ ወይ ድማ ነቲ ዘይሰርሕ ኽፋሉ ኪልውጦ እዩ። ካልእ ኣማራጺ ድማ ካልእ ኣበር ዘይብሉ ኣቕሓ ይወሃበካ። እንታይ መፍትሔ ከም እትደሊ ባዕልኻ ኢኻ እትውስን። ይኹንምበር እቲ ኩባንያ ሓድሽ ንኺህበካ ብዋጋ ዚህሰ ብምዃኑ፡ ነቲ ኣቕሓ ከዐሪየልካ እንተ ደኣ መሪጹ፡ ቅኑዕ እዩ ዘሎ።

ካልኣይ፥ ናይ ዋጋ ቅነሳ ምህላው

እቲ ቅነሳ ዋጋ ምስቲ ብልሽት ዝቃዶ ኪኸውን ይግባእ፡ ንኣብነት ምስ ናይ ካልኦት ኣዓረይቲ ዚቐርብ ዋጋ ብልሽት ብምውድዳር።

ሳልሳይ፥ ነቲ ዕድጊ ምስራዝ

ምስራዝ ማለት ናይቲ ዕድጊ ምምላስ እዩ። ምምላስ ኪብሃል ከሎ ድማ ነቲ ዝዓደግካዮ ኣቕሓ መሊስካ፡ ገንዘብካ ትወስድ ማለት እዩ። እቲ ኣቕሓ ናብቲ ኩባንያ ዚምለስ እንተ ኾይኑ፡ ናይ መጎዓዝያ ዋጋ እቲ ኩባንያ እዩ ዚሽፍኖ።

ናይ ዕረያ ግዜን ብዝሒ ፈተነ ዕረያን

እቲ ኩባንያ ነቲ ብልሽት ኣብ ርትዓዊ ግዜ ከዐርዮ ይግባእ። እቲ ርትዓዊ ግዜ ዚብል ቃል ግን ካብ ኩነት ናብ ኩነት ይፈላለ እዩ። ኣብቲ ዓይነት ብልሽት እውን ይምርኮስ እዩ፡ ከምእውን ኣድላይነት ናይቲ ኪዕረየልካ እትደልዮ ኣቕሓ። ከም ልቓሕ፡ ካልእ ኣቕሓ ተዋሂቡካ እንተ ኾይኑ ግን፡ እቲ ናይ ዕረያ ግዜ እንተ ነውሐ ምንም ኣይኮነን።

ከም ልምዲ፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ብልሽት ንኸዕሪ ክልተ ዕድል እዩ ዘለዎ ። እቲ ብልሽት ንሳልሳይ ግዜ ምስ ዚፍጠር ግን ነቲ ተደጋጋሚ ዕረያ ኣይደልን ኢልካ ነቲ ዕድጊ ክትስርዞ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ክፍሊት ደው ናይ ምባል መሰለን ናይቲ ወጻኢታት ናይ ካሕሳ መሰልን

እቲ ኣቕሓ ጉድለት ዘለዎ ምስ ዚኸውን፡ ነቲ ክፍሊት ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ክትስሕቦ መሰል ኣሎካ። ከምዚ ብምግባር ክሳዕ'ቲ ኩባንያ ነቲ ጸገም ዚፈትሖ ኣይትኸፍልን ማለት እዩ። ምእንቲ እቲ ኩባንያ ነቲ ብልሽት ከየዐረዮ ምስ ዚተርፍ ኣብ ካልእ ኩባንያ ኬድካ ከትዐርዮ፡ ነቲ ዕረያ ክትከፍል ዘኽእለካ መጠን ገንዘብ ከይከፈልካዮ ክትጸንሕ መሰልካ እዩ።

ነቲ ክፍሊት ደው ከም ዘበልካዮን ምኽንያቱን ብጽሑፍ ነቲ ኩባንያ ምልኣኽ ኣገዳሲ እዩ።

ነቲ ኣቕሓ ኣበር ዘለዎ ብምዃኑ ዘጥፋእካዮ ወጻኢታት፡ እቲ ኣቕሓ ዝዓደግካሉ ኩባንያ እዩ ዚሽፍኖ። እቲ ወጻኢታት ንኣብነት ከምዚ ዚስዕብ ኪኸውን ይኽእል፥

 • ነቲ ኣቕሓ ንኺዕረ ንመጎዓዝያ ዝወጸ ገንዘብ

 • ናብቲ ቡቲክ ደጋጊምካ ብተሽከርካሪ ንኽትመላለስ ብምግዳድካ ዘጥፋእካዮ ወጻኢታት

እቲ ንኽትከሓስ ዘጥፋእካዮ ወጻኢታት ርትዓዊ ኪኸውን ከም ዘለዎ ዘክር። ነቲ ዝተጓነፈካ ጸገማትን ነቲ ጥርዓን ንምቕራብ ዘጥፋእካዮ ግዜን ካሕሳ ክትሓተሉ ኣይትኽእልን። ንወጻኢታትካ ዚምልከት ከም ቅብሊት፡ ፋክቱር ወይ ካልእ ናይ መርትዖ ሰነድ ከተርእይ ኣድላዪ እዩ።

ነቲ ብልሽት ሰንዶ

ገለ ብልሽት ወይ ኣበር ምስ እትርኢ ቀልጢፍካ ክትስንዶ ኣገዳሲ እዩ። ብሓደ ወገን፡ ናብቲ ኩባንያ ኬድካ ነቲ ተባላሽዩ እትብሎ ዘሎኻ ክፋላት ከተርእዮም የድሊ፡ ብካልእ ወገን ድማ ንስኻን እቲ ኩባንያን በዛዕባ'ቲ ብልሽት ምስ ዘይትሰማምዑ፡ እቲ ስነዳ ኣገዳሲ እዩ።

ሓድሓደ ግዜ ነቲ ብልሽት ብምስኣልን ኣብ ፊልም ብምቕራጽን ክትስንዶ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣቕሓ ከምቲ ዝደለኻዮ ሕብሪ ምስ ዘይከውን፡ ስእሊ ካብቲ ወብሳይት ኣውጺእካ፡ እቲ ሕብሪ ካብ ሓቃውነት ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ግለጽ።

ሓድሓደ ግዜ እቲ ኩባንያ ባዕሉ ናይ ብልሽት እለሻ ብምግባር ነቲ ጠንቂ ጸገም ይምርምሮ እዩ። ንስኻ ነቲ ብልሽት ብብቑዕ መገዲ ክትስንዶ ዘይትኽእል ምስ እትኸውን፡ ነቲ ኩባንያ ጥርዓን ንምቕራብ ምስ ረኸብካዮ፡ ነቲ ብልሽት ጽቡቕ ጌርካ ግለጸሉ።

ነቲ ብልሽት ዚምልከት ጥርዓን ንምቕራብ ነቲ ኩባንያ ጸሓፈሉ

ነቲ ጥርዓን ብኸመይ መገዲ ከም እተቕርቦ ዚገልጽ መምርሒ የልቦን፡ ግን ነቲ ኩባንያ ብጽሑፍ ኢኻ እትውከሶ። በዚ ከኣ ከም ዝጠራዕካን ኣብ ግዜኡ ከም ዘፍለጠካን ተረጋግጽ። ንኣብነት ኢመይል ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ኩባንያ፡ ንጥርዓን ክትረኽቦ ከሎኻ ነዞም ዚስዕቡ ሓበሬታታት ኣይትረስዓዮም፥

 • እንታይ ከም ዝዓደግካን መኣስን

 • ናይቲ ብልሽት መግለጺ

 • ነቲ ብልሽት ብንጹር ዘርእይ ስእሊ ወይ ካልእ ሰነድ

 • እቲ ኩባንያ እንታይ ኪገብረልካ ከም እትደሊ

 • ብምኽንያት ብልሽት ዘውጻእካዮ ገንዘብ ዘርእይ ጸብጻብ

 • ቅብሊ Kvitto (እቲ ጥርዓን ናብቲ ቡቲክ ዝቐንዐ ምስ ዚኸውን)

ንስኻን እቲ ኩባንያን ምስ ዘይትሰማምዑ

ገለ መምርሒ ምስ እትደሊ ነቲ ሃሎ ኮንሱመንት (Hallå konsument) ርኸቦ። ንሕና ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ ኣገልገልቲ ኢና፡ ብዛዕባ መሰልካን ካልእ ዚህልወካ ኣማራጺታትን ድማ ንሕብረካ። ንሕና ናጻ ዝኾነ መምርሒ ኢና እንህብ፡ ስለዚ ድማ ነቲ ጉዳይካ ርእይቶ ክንህበሉ፡ ወይ ንጸገማትካ ክንፈትሖ ወይ ኣብ ክንዳኻ ምስ ትካላት ክንራኸብ ኣይንኽእልን።

ናይ ሃሎ ኮንሱመንት መራኸቢ ሓበሬታ

ንስኻን እቲ ዋኒንን ምስ ዘይትሰማምዑ ነቲ ክርክር ንምርኣይ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንህዝባዊ ናይ ጥርዓን ቦርድ (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። ይኹንምበር እቲ ጉዳይ ናብ ኣተግባሪ ፖሊስ ወይ ናብ ቤትፍርዲ ሓሊፉ እንተ ነበረ ወይ ሓሊፉ እንተሎ፡ እቲ ARN ነቲ ጉዳይካ ኣይርእዮን እዩ።

ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኣብ ARN ከም እትጠርዕ፡ ኣብቲ ናቱ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ኣንብብ

ናብ ARN ጥርዓን ምቕራብ ንኽትክእል፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ጠለብካ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ዘይተቐበሎ ወይውን ብጭራሽ ዘይመለሸልካ ኪኸውን ይግባእ።

Reklamera felaktig vara 

Att reklamera innebär att du kontaktar företaget för att klaga på fel i varan. Inom EU har du minst två år på dig att reklamera, och har du köpt varan från ett svenskt företag har du tre års reklamationsrätt. 

Vad räknas som fel?

För att en vara ska ses som felaktig enligt lag krävs det att felet är ursprungligt. Ett ursprungligt fel är ett sådant fel som fanns i varan redan när du köpte den eller tog emot den. Felet behöver inte visa sig direkt, det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig efter viss tid. Det kan handla om att:

 • Varan är bristfällig, fungerar dåligt eller är trasig

 • Varan stämmer inte överens med informationen du fick i samband med köpet

 • Varan inte är anpassad efter ändamålet, till exempel en regnjacka som inte tål vatten.

Tre års reklamationsrätt

I Sverige har du enligt lag upp till tre år på dig att klaga på fel i en vara. Har du köpt varan från ett företag i ett annat EU-land har du minst två år på dig att klaga på fel i varan. Det är viktigt att du klagar på felet inom två månader från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet, för att vara säker på att du kan ställa krav mot företaget.

Vad kan du kräva av företaget om varan är felaktig?

Konsumentköplagen styr vilka krav du kan ställa mot företaget.

I första hand: att du får felet åtgärdat eller får en ny vara

Att felet åtgärdas innebär att företaget rättar till felet, till exempel reparerar eller byter ut en felaktig del. Det andra alternativet är att du får en annan, felfri vara. Du kan själv föreslå vilken lösning du vill ha av företaget. Men om företaget kan visa att det blir en orimligt stor kostnad att ge dig en ny vara jämfört med att reparera, har de vanligtvis rätt att göra reparationen.

I andra hand: att du får ett prisavdrag

Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.

I tredje hand: att du får häva köpet

En hävning betyder att köpet återgår, det vill säga att företaget tar tillbaka varan och att du får dina pengar tillbaka. Om varan ska skickas tillbaka till företaget är det företaget som ska stå för frakten.

Reparationstid och antal reparationsförsök

Företaget ska reparera felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid behöver bedömas från fall till fall, och beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få varan lagad. Om du har blivit erbjuden en lånevara kan en längre reparationstid vara okej.

Normalt sett har företaget två försök på sig att åtgärda samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång kan du ha rätt att säga nej till fler reparationsförsök och istället kräva att köpet hävs.

Rätt att hålla inne betalning och att få ersättning för kostnader

När det är fel på varan har du rätt att hålla inne hela eller en del av betalningen. Det betyder att du kan vänta med att betala tills företaget löser problemet. Du har rätt att hålla inne en summa som räcker till att åtgärda felet någon annanstans om företaget inte löser problemet.

Det är viktigt att du meddelar företaget att du håller inne betalningen och varför du gör det.

Det är företaget du köpte varan av som ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av att varan är felaktig. Exempel på kostnader kan vara:

 •  Fraktkostnad för att skicka varan på reparation

 •  Kostnader för att du har tvingats köra flera gånger till butiken

Tänk på att det är faktiska kostnader som du kan kräva ersättning för. Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton, fakturor eller andra intyg, på vilka kostnader du har haft.

Dokumentera felet

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att du dokumenterar vad som är fel. Dels behöver du kunna visa för företaget vad du tycker är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och företaget inte kommer överens om felet.

Ibland går det att visa att vara är felaktig genom att ta en bild eller filma. Får du en vara i fel färgnyans kan du behöva komplettera med en bild från webbplatsen som tydligt visar att nyansen på webben avviker från verkligheten.

Ibland kan företaget behöva göra en felundersökning för att se vad som orsakar problemen. Om det inte finns något bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga.

Skriv till företaget för att klaga på felet

Det finns inga krav på hur du ska reklamera, men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen. Då kan du bevisa att du har klagat och att du har gjort det i rätt tid. Du kan till exempel skicka ett mejl.

När du kontaktar företaget för att reklamera är det bra om du tar med följande uppgifter:

 • Vad du har köpt och när du gjorde köpet

 • En beskrivning av felet

 • Bilder eller annat underlag som tydligt visar felet

 • Vilken åtgärd du önskar av företaget

 • Underlag som visar kostnader du har fått på grund av felet

 • Kvitto (om du reklamerar i butik)

Om du inte kommer överens med företaget

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket