ንግጉይ ኣገልግሎት ዚምልከት ጥርዓን ኣቕርብ

Reklamera en tjänst - Tigrinska

ጥርዓን ምቕራብ ማለት፡ ነቲ ግጉይ ኣገልግሎት ብዚምልከት፡ ነቲ ኩባንያ ምሕባር ማለት እዩ። ንብልሽት ዚምልከት ጥርዓን ንምቕራብ፡ እንተ ወሓደ ናይ ሰለስተ ዓመታት ዕድል ኣሎካ።

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

በቲ ሕጊ ኣህለኽቲ ኣገልግሎት ዚጥርነፋ ኣገልግሎታት

እዚ ዚስዕብ ሓበሬታ ነቶም ብሕጊ ኣህላኽቲ ኣገልግሎት ዚጥርነፉ ኣገልግሎታት ይምልከት። እቲ ሕጊ ኣብዚ ዚስዕብ የገልግል፥

  • ንቅልል ዝበሉ ስራሓት። ንኣብነት ናይ ማኪና ወይ ናይ ቲቪ ዕረያ

  • ንዘይንቀሳቐሱ ንብረት ዚምልከት ስራሕ፡ ኣብ ህንጸት ወይ ካልእ መሳለጥያታት ኣብ መሬትን ኣብ ማያት፡ ወይ ኣብ ካልኦት ዘይንቀሳቐሱ ነገራት። ንኣብነት ምሕዳስ ገዛ ወይ ናይ ምልማጽ ስራሕ።

  • ምኽዛን ቀለልቲ ነገራት። ንኣብነት ናይ ኣቕሑ ገዛ ምኽዛን ወይ ናይ ጃልባ ዕሸጋ

እቲ ሕጊ፡ ነቲ ኣብ እንስሳታትን ሰባትን ዚካየድ ክንክን ኣየገልግልን እዩ፡ ንኣብነት ናይ ጸጕሪ ምጽብባቕ ወይ ናይ እንስሳ ሕክምና። ከምኡውን ናይ መጎዓዓዚ ስራሓት፡ ንኣብነት ናይ ኣቕሑ ገዛ ምግዕዓዝ።

መኣስ እዩ ሓደ ኣገልግሎት ከም ግጉይ ዚቝጸር?

ሓደ ኣገልግሎት ከም ግጉይ ዚቝጸር፡ እቲ ውጽኢት ከምቲ ንስኻን እቲ ኩባንያን እተሰማማዕኩምሉ ምስ ዘይከውን እዩ። ከምኡውን እቲ ስራሕ ብዘይ ሞያዊ ኣገባብ እተሰርሐ ኪኸውን ይኽእል፡ ንኣብነት እቲ ስራሕ ብሸለልትነት እተሰርሐ ምስ ዚኸውን ወይ ጉድለት ምስ ዚርከቦ። እቲ ስራሕ ናይ በሰሮ ስራሕ ዚገብሮ ውጽኢቱ ካብ ሓደ ሞያዊ ወይ ክኢላ ሰብ ዘይትጽበዮ ስራሕ ምስ ዘጋጥም እዩ። እቲ ኩባንያ ነቲ መምርሕን ለበዋን ናይቲ ኢንዱስትሪ ከኽብር ነይሩዎ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ብልሽት ጥርዓን ንኸተቕርበሉ ክንድዚ ዚኣክል ግዜ ኣሎካ

ነቲ ብልሽት ጥርዓን ንኸተቕርበሉ ዚወሃበካ ግዜ ኣብቲ ዓይነት ናይቲ እተጠልበ ስራሕ ይምርኮስ። ንናይ ክዘና ኣገልግሎትን ናይ ቀለልቲ ነገራት ስራሕን ብዚምልከት ነቲ ጥርዓን ንምቕራብ ናይ ሰለስተ ዓመታት ዕድል ኣሎካ። ኣገልግሎት ምኽዛን ኪብሃል ከሎ፡ ንኣብነት እቲ ኩባንያ ንኣቕሑትካ ንኪኽዝነልካ ብማለት እትኸፍሎ ክፍሊት እዩ። ናይ ቀለልቲ ነገራት ኣገልግሎት ኪብሃል ከሎ ከም ንዕረያ፡ ንጽገናን ንጽሬትን ዚምልከቱ ኣገልግሎታት ኪኾኑ ይኽእሉ፡ ንኣብነት፥ ንማኪና ሰርቪስ ምሃብን ምዕራይን።

ኣብ መሬት፡ ህንጻታት፡ ወይ ኣብ ካልኦት ዘይንቀሳቐሱ ነገራት ዚካየዱ ስራሓት ብዚምልከት፡ ናይ ዓሰርተ ዓመታት ናይ ጥርዓን መሰል ኣሎካ። ከምዚኣቶም ስራሕ ንኣብነት ምልዋጥ ናሕስን ፎኛቱራን ምልማጽን እዮም።

ነቲ ብልሽት ምስ ረኣኻዮ ተቐላጢፍካ ጥርዓንካ ኣቕርብ፡ እንተ ነውሐ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት

ካብቲ ነቲ ብልሽት ዝረኣኻሉ ወይ ክትርእዮ ዚግበኣካ ዝነበረ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ዘይተናወሐ ግዜ ጥርዓንካ ኣቕርብ። ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ጥርዓንካ ምቕራብ ከም ርትዓዊ እዩ ዚቑጸር። ካብኡ ንላዕሊ ምስ እትድንጒ ግን እቲ ብልሽት በቲ ኩባንያ ንኺዕረ ዘሎ ተኽእሎ ኪባኽን እዩ።

ብልሽት ምስ ተረኽበ ካብቲ ኩባንያ እንታይ ኢኻ ትጠልብ?

ናይ ኣህላኺ ኣገልግሎት ሕጊ፡ እንታይ ጠለብ ከተቕርብ ከም ዘሎካ ይውስን።

ብቐዳምነት፥ እቲ ኩባንያ ነቲ ብልሽት ከዐርዮ ከም ዘለዎ

ብቐዳምነት እቲ ኩባንያ ነቲ ብልሽት ብዘይ ክፍሊት ከዐርዮ ከም ዘለዎ ጥለብ። እቲ ውጽኢት ከምቲ ንስኻን እቲ ኩባንያን እተሰማማዕኩሙሉ ኪኸውን መሰልካ እዩ። ብዘይ ክፍሊት ኪዕረ ማለት፡ እቲ ኩባንያ ንኹሉ'ቲ ምስ ዕረያ ናይቲ ብልሽት እተኣሳሰረ ወጻኢታት ይሽፍኖ ማለት እዩ - ንኣብነት ማተርያልን መጎዓዝያን ስራሕን።

ካልኣይ፥ ናይ ዋጋ ምጕዳል ኪግበረልካ

እቲ ናይ ዋጋ ምጕዳል ምስቲ ብልሽት ዚሳነ ኪኸውን ይግባእ፡ ንኣብነት ኣብ ካልኦት ኩባንያታት ነቲ ብልሽት ብኸመይ ዋጋ ከም ዘዐርዩዎ ምርኣይ።

ሳልሳይ፥ ነቲ ውዕል ምስራዝ

ነቲ ውዕል ምስራዝ ማለት፡ እቲ ስራሕ የቋርጽ ማለት እዩ፡ ንስኻ ድማ ነቲ ኣገልግሎት ክትከፍለሉ ግዴታ የብልካን። እቲ ኩባንያ'ውን ብወገኑ ነቲ ስራሕ ኣብ ፍጻመ ከብጽሖ ግዴታ የብሉን።

ብምኽንያት ብልሽት ዚወሃብ ካሕሳ

ብምኽንያት ብልሽት ዝተጓነፈካ ዝኾነ ወጻኢታት ወይ ቁጠባዊ ክሳራታት ባዕሉ እቲ ኩባንያ እዩ ዚኸፍሎ ወይ ዝሽፍኖ። ከም ኣብነት ንምጥቃስ፥

  • ናይ ኣታዊታት ክሳራ፡ ንኣብነት ነቲ ብልሽት ምስቲ ኩባንያ ኴንካ ንኽትርእዮ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ክትወስድ እንተ ተገዲድካ።

  • ነቲ ብልሽት ዚምልከት ካብ ሓደ ተቖጻጻሪ ወይ ክኢላ ሰብ ናይ ጽሑፍ ምስክር ንምድላው ዚግበር ወጻኢታት (ማለት ነቲ ብልሽት ግድን መርትዖ ምስ ዘድልዮ)።

እቲ ወጻኢታትካ ግን ርትዓዊ ኪኸውን ይግባእ፡ ማለት ነቲ ጥርዓን ንኸተቕርብ ዚጓነፉኻ ጸገማት ኣብቲ ካሕሳ ኪኣትዉ የብሎምን። ንኹሉ ወጻኢታትካ ሰነዳዊ መርትዖ ኣቕርበሉ፡ እቶም ወጻኢታትካ ድማ ርትዓውያንን ምስቲ ብልሽት ርክብ ዘለዎምን ኮይኖም፡ እቲ ሰነዳዊ መርትዖ፡ ከም ኣብነት፡ ቅብሊትን ፋክቱራን ናይ ምስክር ወረቐትን ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ነቲ ክፍሊት ደው ናይ ምባል ወይ ናይ ምንስሓብ መሰል

እቲ ስራሕ ጉድለት ዘለዎ ምስ ዚኸውን፡ ብመሰረት ሕጊ፡ ከም ውሕስነት መጠን፡ ነቲ ክፍሊት ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ክትስሕቦ መሰል ኣሎካ። ከምዚ ምግባር፡ ነቲ ኩባንያ ጸቕጢ ይፈጥረሉ፡ንኣኻ ድማ ውሕስነት እዩ።

እቲ ከይከፈልካ እተጽንሖ ገንዘብ ምስቲ ዋጋ ብልሽት ዚሳነ ኪኸውን ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ብመሰረቱ ነቲ ከይከፈልካ እተትርፎ ገንዘብ ምስቲ ኣብ ካልእ ኩባንያ ኬድካ ነቲ ብልሽት ንምዕራይ እተውጽኦ ገንዘብ ዚመጣጠን ኪኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ሓድሓደ ግዜ እቲ ዝሓሸን ኪሕግዘካ'ውን ዚኽእል፡ ነቲ ብልሽት ንምዕራይ ዚኽፈል ናይ ዋጋ ሓበሬታ ንምርካብ ምስቲ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዘሎ ካልእ ኩባንያ ምርኻብ እዩ።

ነቲ ክፍሊት ደው ከም ዘበልካዮን ምኽንያቱን ብጽሑፍ ነቲ ኩባንያ ምልኣኽ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ብኢመይል ወይ ብኤስኤምኤስ ክትልእኮ ትኽእል።

እቲ ኩባንያ ጉድኣት ምስ ዘስዕብ

ብመሰረት ሕጊ ኣገልግሎት ኣህለኽቲ፡ እቲ ዕረያ እናተኻየደ ከሎ ንዚወርድ ሓደጋታት ወይ መጕዳእቲ፡ ካሕሳ ንምሕታት መሰል ኣሎካ። ንኣብነት፡ እቲ ዝዕረ ዘሎ ነገር ኪስበር ይኽእል፡ ንኣብነት እቲ ንጎማ ማኪና ኪልውጠልካ ዝወዛዕካዮ ኩባንያ ነቲ ቦያ ማኪና ይሕጥጠልካ። ወይ ድማ ገለ ኣቕሑት ገዛኻ ይበላሾ። ንኣብነት ነቲ ናይ ሙቐት ፖምፓ ገዛኻ ከዐሪ ኢሉ ካብቲ ኩባንያ ዝመጸ ኢደጥበበኛ ናይቲ ፖምፓ ክፋል ኣበላሽዩ ነቲ ምድሪቤትካ ከባላሹዎ ይኽእል።

ነቲ ብልሽት ሰንዶ

ገለ ብልሽት ወይ ኣበር ምስ እትርኢ ቀልጢፍካ ክትስንዶ ኣገዳሲ እዩ። ብሓደ ወገን፡ ናብቲ ኩባንያ ኬድካ ነቲ ተባላሽዩ እትብሎ ዘሎኻ ክፋላት ከተርእዮም የድሊ፡ ብካልእ ወገን ድማ ንስኻን እቲ ኩባንያን በዛዕባ'ቲ ብልሽት ምስ ዘይትሰማምዑ፡ እቲ ስነዳ ኣገዳሲ እዩ።

ነቲ ብልሽት ብምስኣልን ኣብ ፊልም ብምቕራጽን ክትስንዶ ትኽእል ኢኻ። ይኹንምበር፡ ጽቡቕ ጌርካ እንተ ዘይስኢልካዮ እቲ ብልሽት ከይረአ ይኽእል እዩ። ምንም ናይ ስነዳ መገዲ ምስ ዘይህልወካ ግን፡ ነቲ ኩባንያ ጥርዓን ከተቕርበሉ ከሎኻ ነቲ ብልሽት ብጽቡቕ መገዲ ግለጾ።

ነቲ ኩባንያ ረኺብካ እቲ ብልሽት ኪዕረ ከም ዘለዎ ንገሮ

ምእንቲ ነቲ ብልሽት ኣለሊዮም ንኸዐርዩዎ ዕድል ክትህቦም፡ ብልሽት ከም ዝረኸብካ ነቲ ኩባንያ ብቕልጡፍ ተወከሶ። እቲ ኩባንያ መጺኡ ነቲ ብልሽት ርእዩ ብዛዕባ'ቲ ብልሽት ኪምርምርን እንታይ ኪገብር ከም ዘለዎን ኪውስን ዕድል ትህቦ። ምናልባት ናይቲ ብልሽት ጠንቂ እንታይ ምዃኑ ዘይብሩህ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ኩሉ ግዜ ነቲ ኩባንያ ጥርዓን ከም ዘቕረብካሉ ዚገልጽ ጽሑፍ ሰነዳዊ መርትዖ ምህላው ጽቡቕ እዩ። እንተ ተኻኢሉ ብኢመይል ወይ ብኤስኤምኤስ እንተ ኾነ ይምረጽ። ኣብኡ ድማ ነቲ ብልሽት ዚምልከት መርትዖ ኣላጊብካ ለኣኽ፡ ንኣብነት ኣሳእል።

ንስኻን እቲ ኩባንያን ምስ ዘይትሰማምዑ

ገለ መምርሒ ምስ እትደሊ ነቲ ሃሎ ኮንሱመንት (Hallå konsument) ርኸቦ። ንሕና ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ ኣገልገልቲ ኢና፡ ብዛዕባ መሰልካን ካልእ ዚህልወካ ኣማራጺታትን ድማ ንሕብረካ። ንሕና ናጻ ዝኾነ መምርሒ ኢና እንህብ፡ ስለዚ ድማ ነቲ ጉዳይካ ርእይቶ ክንህበሉ፡ ወይ ንጸገማትካ ክንፈትሖ ወይ ኣብ ክንዳኻ ምስ ትካላት ክንራኸብ ኣይንኽእልን።

ናይ ሃሎ ኮንሱመንት መራኸቢ ሓበሬታ

ንስኻን እቲ ኩባንያን ምስ ዘይትሰማምዑ ነቲ ክርክር ንምርኣይ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንህዝባዊ ናይ ጥርዓን ቦርድ (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። ይኹንምበር እቲ ጉዳይ ናብ ኣተግባሪ ፖሊስ ወይ ናብ ቤትፍርዲ ሓሊፉ እንተ ነበረ ወይ ሓሊፉ እንተሎ፡ እቲ ARN ነቲ ጉዳይካ ኣይርእዮን እዩ።

ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኣብ ARN ከም እትጠርዕ፡ ኣብቲ ናቱ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ኣንብብ

ናብ ARN ጥርዓን ምቕራብ ንኽትክእል፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ጠለብካ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ዘይተቐበሎ ወይውን ብጭራሽ ዘይመለሸልካ ኪኸውን ይግባእ።

Reklamera felaktig tjänst 

Att reklamera innebär att du kontaktar företaget för att klaga på fel i tjänsten. Du har minst tre år på dig att klaga på fel. 

Tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen 

Den här informationen gäller för tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för: 

  • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv. 

  • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten. 

  • Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt. 

 Lagen gäller inte behandlingar på djur eller människor, till exempel frisörtjänster eller veterinärtjänster. Den gäller heller inte vid transportuppdrag, till exempel möbelflyttning. 

När är tjänsten felaktig? 

En tjänst kan ses som felaktig om resultatet inte motsvarar det du och företaget har kommit överens om. Det kan också handla om att arbetet inte är fackmässigt utfört, till exempel om arbetet är slarvigt gjort eller om det finns brister. Att arbetet utförs fackmässigt betyder att resultatet ska motsvara det som förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson. Du ska till exempel kunna förutsätta att företaget följer de riktlinjer och rekommendationer som finns för branschen hen arbetar i. 

Så lång tid har du på dig att klaga på fel 

Hur lång tid du har på dig att klaga på fel beror på vilken typ av tjänst du har köpt. För förvaringstjänster och arbete på lösa saker har du upp till tre år på dig att klaga på fel. Med förvaringstjänster menas till exempel när du betalar ett företag för att magasinera dina saker. Arbete på lösa saker kan bland annat vara reparations-, underhålls- och rengöringsarbeten, till exempel service eller reparation av bil. 

För arbete på mark, byggnader och andra fasta saker har du rätt att klaga på fel i upp till tio år. Exempel på sådana arbeten är takbyte, dränering och målning. 

Klaga så fort du upptäcker felet, senast inom två månader 

Du måste klaga på felet inom rimlig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Om du klagar inom två månader räknas det alltid som inom rimlig tid. Väntar du för länge med att klaga kan du förlora möjligheten att kräva att företaget ska rätta till felet. 

Vad kan du kräva av företaget vid fel? 

Konsumenttjänstlagen styr vad du kan kräva. 

I första hand: att företaget åtgärdar felet 

Du kan i första hand kräva att företaget kostnadsfritt rättar till felet. Du har rätt att få det resultat som du och företaget har kommit överens om. Att det ska göras kostnadsfritt innebär att företaget får stå för alla kostnader som är förknippade med att åtgärda felet – till exempel material, resor och arbete.   

I andra hand: att du får ett prisavdrag 

Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.  

I tredje hand: att du får häva avtalet 

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då heller ingen skyldighet att slutföra arbetet.  

Ersättning på grund av felet 

Det är företaget som ska stå för eventuella kostnader eller ekonomiska förluster som du drabbas av på grund av felet. Exempel kan vara: 

  • Inkomstförlust, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att titta på felet tillsammans med företaget 

  • Kostnad för utlåtande från besiktningsman eller annan sakkunnig (om det behövs för att kunna bevisa felet) 

Tänk på att det är faktiska kostnader, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen, som du kan kräva ersättning för. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton, fakturor eller andra intyg, på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.  

Rätt att hålla inne betalning 

Om tjänsten är felaktig har du enligt lag rätt att hålla inne med en del eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig.  

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara felen. I princip betyder det att du kan hålla inne med så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag för att åtgärda felen. Ibland kan det hjälpa att ta kontakt med andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att åtgärda felet. 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl eller ett sms.  

Om företaget har orsakat skador 

Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att kräva skadestånd av företaget om de orsakar skador i samband med att tjänsten utförs. Det kan handla om att föremålet för tjänsten skadas, till exempel om företaget du anlitat för att byta däck på bilen gör en repa i lacken. Det kan också handla om att företaget skadar något annat av din egendom, till exempel om företaget som du har anlitat för att reparera din värmepump tappar ett verktyg som orsakar en skada på golvet. 

Dokumentera felet 

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att du dokumenterar vad som är fel. Dels behöver du kunna visa för företaget vad du tycker är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och företaget inte kommer överens om felet.  

Du kan dokumentera felet genom att till exempel ta bilder eller filma. Tänk på att kvaliteten behöver vara så bra att felet syns tydligt. Om det inte finns något bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga.  

Kontakta företaget och be att felet åtgärdas 

Efter att du har upptäckt ett fel är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar företaget för att ge dem chansen att undersöka och åtgärda felet. Det är ganska vanligt att företaget behöver komma ut och titta på felet för att kunna ta ställning till vad som behöver göras. Det kanske inte heller är tydligt vad som har orsakat felet. 

Det är alltid bra att ha skriftligt underlag som visar att du har kontaktat företaget för att klaga. Har du möjlighet är det därför bra att skicka sms eller mejl. Då kan du också bifoga underlag som visar felet, till exempel bilder. 

Om du och företaget inte kommer överens 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket