ነቲ ብተለፎን ዚካየድ ዕድጊ ዚምከልቱ መምርሒታት

Regler för telefonförsäljning - Tigrinska

እቲ ኩባንያ ኪስዕቦም ዘለዎምን ንኣኻ ዚከላኸሉን ብዙሓት መምርሒታት ኣለዉ። እቲ ብቴለፎን ዚግበር ስምምዕ ዕድጊ፡ ምእንቲ ቅቡል ኪኸውን፡ እቲ ኩባንያ ፍቓደኛ ምዃንካ ዚገልጽ ጽሑፍ ኪህሉዎ ይግባእ። ነቲ ስምምዕ ንኽትስርዞ ድማ 14 መዓልታት ኣሎካ። ካባኻ ናይ ፍቓደኛነት ጽሑፍ እንተ ዘየለ፡ እቲ ውዕል ከገልግል ኣይክእልን

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

ካባኻ ናይ ፍቓደኛነት ጽሑፍ እንተ ዘየለ፡ እቲ ውዕል ከገልግል ኣይክእልን

ምእንቲ እቲ ውዕል ቅቡል ኪኸውን፡ እቲ ነቲ ኣቕሓ ወይ ኣገልግሎት ብተለፎናዊ መገዲ ኪሸጠልካ ዚደሊ ኩባንያ፡ ብመሰረት ሕጊ፡ ኣቐዲሙ ናይ ፍቓደኛነት ጽሑፍ ካባኻ ኪረክብ ይግባእ። እቲ ኩባንያ ነቲ ጠለቡ ብጽሑፍ ኣረጋጊጹ ኪልእከልካ ኣለዎ፡ እቲ ጠለብ ድማ ብኣኻን ብጽሑፍን ፍቓድ ኪረክብ ኣለዎ።

ብጽሑፍ ኪኸውን ዘለዎ፡ እቲ ኩባንያ ምስ ዚድውለልካ ወይ ደውለልና ምስ ዚብለካን ጥራይ እዩ። ነቲ ውዕል ብጽሑፍ ጌርካ ፍቓድካ ዘየንበርካሉ እንተ ኾንካ፡ ኣየገልግልን እዩ፡ ነቲ ኩባንያ እትኸፍሎ ዕዳ ድማ የብልካን።

ናይ ጽሑፍ ፍቓደኛነት ከመይ ኢዩ ዚካየድ?

ናይ ጽሑፍ ፍቓደኛነት ብዙሕ ዓይነታት እዩ። ንኣብነት ከምዚ ክትገብር ትኽእል፥

 • ነቲ ናብ ቤትካ እተላእከ ወረቐት ብምፍራም

 • ብኢመይል ወይ ብኤስ.ኤም.ኤስ ጌርና ፍቓደኛ ምዃንካ ምግላጽ

 • ብናይ ባንኪ ኣይ-ዲ ጌርካ ፍቓደኛ ምዃንካ ምግላጽ

እቲ ፍቓደኛነት ድሕሪ እቲ ዝርርብ ኪኸውን ይግባእ፡ ከምዚ ብምግባር ድማ ብዛዕባ'ቲ ጠለብ ክትሓስብ ግዜ ይህልወካ። ዝርርብ እናተኻየደ ከሎ፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ጠለብ ክትቅበሎ ኪግድደካ የብሉን። እቲ ኩባንያ፡ንስኻ ነቲ ውዕል ብጽሑፍ ከም እተቐበልካዮን እዚ ድማ ድሕሪ ዝርርብ ከም እተፈጸመን መርትዖ ከቕርብ ኣለዎ።

ጌና ጽሑፍ ፍቓድካ ከይሃብካ ከሎኻ ክፈል ዚብል ጠለብ መጺኡካዶ?

ኣብቲ ንግጉይ ፋክቱር ተኸራኸር ዚብል ገጽና፡ ካብ ሓደ ኣቐዲሙ ብተለፎን ረኺቡካ ዝነበረ ኩባንያ ፋክቱር ምስ ዚመጸካ፡ ነቲ ክትገብሮ ዚግበኣካ ዚምልከት ሓበሬታ ኣሎ። ነቲ ኩባንያ ምስ ረኸብካዮ ከመይ ጌርካ ሓሳባትካ ክትገልጽ ከም ዘሎካ እውን ኣብኡ ሰፊሩ ኣሎ።

ናብቲ ንምክርኻር ግጉይ ፋክቱር ዚገልጽ ገጽ

ካብ ጽሑፋዊ ጠለብ ናጻ ዚኸውን

ካብ ጽሑፋዊ ጠለብ ናጻ ዝኾኑ ኣለዉ። ጸወታን ሎተሪን ኣብነታት እዮም። ነቲ ብቴለፎን ዚካየድ ናይ ሎተሪ ጠለብ ሕራይ ምስ እትብሎ፡ ነቲ ጉዳይ ቅቡል ንምግባር ነቲ ፍቓደኝነትካ ብጽሑፍ ክትገብሮ ኣየድልን። ኣብቲ ንጸወታን ሎተሪን ዚምልከት ውዕል፡ ናይ ምንስሓብ መሰል የብልካን።

ነቲ ኩባንያ ምስ እትድውለሉ፡ ናይ ፍቓደኝነት ጽሑፍ ኣየድልን

እቲ ጠለብ ወይ ኪማላእ ዘለዎ ነገር ዘገልግል፡ እቲ ዝርርብ በቲ ኩባንያ ምስ ዚብገስ ጥራይ እዩ። ነቲ ፍሉይ ዝርርብ ንስኻ ዲኻ ወይስ እቲ ኩባንያ ኣበጊሱዎ ዚብል ሕቶ ወሳኒ እዩ። ሓድሽ ወይ ኣዘውታሪ ዓሚል ምዃንካ ኣየገድስን እዩ። ነቲ ዝርርብ ባዕልኻ ዘበገስካዮ ምስ እትኸውን፡ ናይ ጠለብ ጽሑፍ ኣየድልን። ንኣብነት ንስኻ ናብቲ ኩባንያ ብምድዋል ብዛዕባ ሓደ ነገር ጥርዓን ምስ እተቕርብ እሞ፡ ኣብቲ ዝርርብ፡ በቲ ኩባንያ ሓድሽ ናይ ዓሚልነት ጻውዒት ምስ ዚቐርበልካ። ነቲ ጻውዒት እሺ ኢልካ ምስ እትቕበሎ፡ ብጽሑፍ ዚቐርብ ጠለብ ኣየገልግልን።

ንሓደ ኩባንያ ንንግዲ ብዚምልከት ዕላማ ኪራኸበካ ምስ እተፍቅደሉ፡ እዚ ንባዕሉ ከም ሓደ ባዕልኻ ዘበገስካዮ ዝርርብ ኮይኑ ኪውሰድ ኣይክእልን እዩ።

ኣብቲ ብተለፎን ዚካየድ ዕድጊ ዚህሉ መሰል ምንስሓብ

ብመገዲ ተለፎን ኣብ ዚካየድ ውዕል፡ ብሕጊ መሰረት 14 ናይ ምንስሓብ መዓልታት መሰል ኣሎካ። ነዚ መሰል'ዚ ክትጥቀመሉ እንተ ደኣ ኾይኑ፡ ነቲ ዕድጊ ክትፍጽሞ ኣይትግደድን ማለት እዩ፡ ከምኡውን ዝኸፈልካዮ ገንዘብካ ይምለሰልካ ማለት እዩ። ይኹንምበር፡ እቲ ኩባንያ ብዛዕባኡ ዛጊት ሓቢሩካ ነይሩ እንተ ኾይኑ፡ ናይ መምለሲ ኣቕሓ ወጻኢታት ባዕልኻ ኢኻ እትሽፍኖ።

ሓደ ኣቕሓ ክትዕድግ ከሎኻ፡ እተን 14 መዓልታት ድሕር'ቲ ናይቲ ኣቕሓ ዕድጊ ወይ ምቕባል ዘላ መዓልቲ እየን ዚቝጸራ። እቲ እትዕድጎ ነገር፡ ኣገልግሎት ምስ ዚኸውን፡ እቲ ናይ መዓልታት ምቝጻር ድሕሪ ካብታ ነቲ ውዕል ሕራይ ዝበልካላ መዓልቲ እዩ ዚጅምር።

ናይቲ ዕድጊ ናይ ምንስሓብ መዓልቲ ኪናዋሕ ይኽእል እዩ

ብመሰረት ሕጊ፡ እቲ ኩባንያ እተን 14 ናይ ምንስሓብ መዓልታት መኣስ ኪቝጽራ ከም ዚጅምራ ብኸምዚ ዚስዕብ መገዲ ኪሕብረካ ይግባእ፥

 • ናይ ምንስሓብ መሰል እንተሎ

 • ሓሳባትካ ንኽትቅዪር ክንደይ ግዜ ከም ዘሎካ

 • ሓሳባትካ ንኽትቅይር እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ

 • ሓሳባትካ ምስ እትቕይር እተዘውትሮ መደበኛ ፎርም ይህበካ፡ ወይ ከምኡ ዝበለ ፎርም ኣበይ ከም እትረክብ ይሕብረካ

እቲ ኩባንያ ንኹሉ ነጥብታት ዚምልከት ሓበሬታ ምስ ዘይህበካ፡ ወላኳ 14 መዓልታት እንተ ሓለፈ፡ ጌና ሓሳባትካ ክትልውጥ ትኽእል ኢኻ። እቲ ናይ ሓሳብ ምልዋጥ ወይ ምስራዝ ግዜ እውን ኪናዋሕ ይኽእል እዩ። ክሳዕ ሓደ ዓመት ኪናዋሓልካ ይኽእል እዩ። ኩሉ`ቲ ንምንስሓብ ዚምልከት ሓበሬታ ከም እተቐበልካ መርትዖ ከቕርብ ዘለዎ ባዕሉ እቲ ኩባንያ እዩ።

ብኸምዚ መገዲ ሓሳባትካ ትቕይር

ናብቲ ናይ ምንስሓብ መሰል ገጽ ኬድካ፡ ይምልከተካ እንተ ኾይኑ ረኣዮ፡ ከመይ ጌርካ ነቲ ምልዋጥ ሓሳብ ከም እትገልጾ ሓበሬታ ርኸብ፡ ንስኻን እቲ ኩባንያን ምስ ዘይትሰማምዑ ድማ እንታይ ኪግበር ከም ዘለዎ ፍለጥ።

ሓበሬታ ምንስሓብን ብኸመይ መገዲ ከም እትጥቀመሉን

ንፊናንሳዊ ኣገልግሎት ዚምልከት ፍሉይ ሕጊ

ንገንዘባዊ ኣገልግሎት ብዚምልከት፡ ፍሉይ መምርሒ ኣሎ። ገንዘባዊ ኣገግሎት ኪብሃል ከሎ፡ ንኣብነት፡ ንልቓሕን ውሕስነት መድህንንን ክፍሊትን ዚምልከት ውዕል እዩ።

ናይ ምንስሓብ መሰል

ገንዘባዊ ኣገልግሎት ምስ እትዕድግ፡ እተን 14 ናይ ምንስሓብ ዕድጊ መዓልታት ድሕሪ'ታ ውዕል ዝገበርካላ መዓልቲ ኪቖጽር ይጅምር፡ ግን ቅድሚ'ቲ ብጽሑፍ ሓበሬታን ቅድመኩነትን ዚወሃበካ መዓልቲ ዘይኮነ። እቲ ውዕል ንናይ ህይወት ኢንሹራንስ ወይ ናይ ውልቃዊ ጥሮታ ውህለላ ዚምልከት ምስ ዚኸውን፡ እቲ ናይ ምንስሓብ ግዜ 30 መዓልታት እዩ።

ብኸምዚ መገዲ ሓሳባትካ ትቕይር

ነቲ ናይ ሓሳባትካ ምቕያር መሰል ክትጥቀመሉ ከም እትደሊ ነቲ ኩባንያ ሓብሮ። ነቲ ኩባንያ ብዝመሰለካ መገዲ ክትሕብሮ ትኽእል ኢኻ። ይኹንምበር ብጽሑፍ እንተ ገበርካዮን ከም መርትዖ ድማ ቅዳሕ እንተ ሓዝካን ዝያዳ ውሕስነት ኣለዎ። ንኣብነት ብኢመይል ክትልእኮ ትኽእል ኢኻ።

ሓሳባትካ ምስ እትቕይር፡ ዝኾነ ካብቲ ኩባንያ እተቐበልካዮ ገንዘብ ንኽትመልሶ 30 መዓልታት ኣሎካ። ነቲ ኩባንያ ገንዘብ ከፊልካዮ እንተ ኔርካ ግን፡ እቲ ገንዘብካ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ኪምለሰልካ እዩ።

ምስ ክፍሊት-መድህን እተእሳሰረ ነገራት ብተለፎን ምሻጥ ክልኩል እዩ

ነቲ ምስ ክፍሊት ውሕስነት መድህን እተኣሳሰረ ፍርያት ወይ ኣገልግሎት ብመገዲ ተለፎን ጌርካ ምሻጥ ወይ ምጕስጓስ ክልኩል እዩ። እቲ ብመገዲ ተለፎን ዚካየድ ንክፍሊት ፍርያት መልዕሎ ዚምልከት ውዕል ኣየገልግልን እዩ፡ ነዚ ብዚምልከት ድማ ነቲ ኩባንያ ክትከፍሎ ግዴታ የብልካን።

ካብ ምንስሓብ ናጻ ዝኾኑ ኣጋጣሚታት

ምንስሓብ ዘየገግለሉ ገንዘባዊ ኣገልግሎት ኣሎ። ንኣብነት፡ ኣብዚ ዚስዕብ ኩነታት ኣየገልግልን እዩ፥

 • ኣብቲ ናይ ምንስሓብ መሰል ዘገልግለሉ እዋን ዘጋጥም ናይ ዕዳጋ ምድያብን ምውራድን፡ ነቲ ዋጋ ኣገልግሎት ዘትሕቶን ዘልዕሎም ምስ ዚኸውን፡ ወይ ድማ እቲ ሸያጢ ነቲ ናይ ዋጋ ፍልልያት ኪጸልዎ ምስ ዘይክእል። ብርክታት ከም ኣብነት ኪጥቀሱ ይኽእሉ እዮም።

 • ንዘይንቀሳቐስ ንብረትን መሬትን ኮንዶሚንዩምን ብዚምልከት፡ ምስ ትሕጃ እተኣሳሰሩ ልቓሓት

 • ናይ ኣገልግሎቱ ግዜ ኣብ ሓደ ወርሒ ወይ ዝወሓደ እተደረተ ኢንሹራንስ

ነቲ ጸገማት ዚፈጥር ብተለፎን ዚካየድ መሸጣ ጥርዓን ኣቕርበሉ

ነቲ ጸገማት ብመገዲ ተለፎን ኣድህቦ ክትህበሉ ምስ እትደሊ፡ ነቲ ጥርዓንካ ናብቲ ናይ ሽወደን ወኪል ኣህለኽቲ ከተቕርቦ ትኽእል። ንኣብነት፡ እቲ ኩባንያ ጽሑፋዊ ጠለብ ምስ ዘየኽብር፡ ጥርዓን ከተቕርብ ትኽእል። ወይ'ውን ሓደ ኩባንያ ዘይቅኑዕ ናይ መሸጣ ኣገባብ ምስ ዘዘውትር ክትጠርዓሉ ትኽእል ኢኻ። እዞም ዚስዕቡ ናይቲ ኩባንያ ኣካዪዳታት ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣሉ፥

 • ኣብቲ ግዜ መሸጣ ብፍላጥ ግጉይን ዘደናግርን ሓበሬታ ምስ ዚህብ

 • ነግራማትን ተጓነጽትን ሸየጥቲ ምስ ዚህልዉዎ

 • ከይኣዘዝካ ከሎኻ፡ ኣቕሓ ምስ ዚሰደልካ

 • ከይኣዘዝካ ከሎኻ፡ ፋክቱር ምስ ዚሰደልካ

 • ብፍላጥ፡ ንቅሉዓት ሰባት ምስ ዘታልል፡ ንኣብነት ኣረጋውያንን ሕሙማንንን

እቲ ናይ ሽወደን ትካል ኣህለኽቲ፡ ነቲ ውልቃዊ ጉዳይካ ኣይምርምሮን እዩ ወይ ኣይውስነሉን እዩ። ይኹንምበር፡ ጥርዓን ምቕራብ፡ ነቲ ናይቲ ትካል ናይ ምቍጽጻር ስራሕ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ሽወደን ትካል ኣህለኽቲ ነቶም ኩባንያታት፡ ሕግታት ንከኽብሩ ይቆጻጸሮም፡ ነቶም ዘየኽብሩ ድማ ስጉምቲ ይወስደሎም።

ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ኮንሱመንት ናይ ወብሳይት ጥርዓን ኣቕርብ

ንውልቃዊ ጉዳይካ ዚምልከት መምርሒ ትደሊዶ?

መምርሒ ምስ እትደሊ ነቲ ሃሎ ኮንሱመንት (Hallå konsument) ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ንሕና ብዛዕባ ንመሰላትካ ዚምልከት ሓበሬታን፡ ንምቕጻል ድማ እንታይ ካልእ ኣማራጺ ከም ዘሎካን ክንሕብረካ እንኽእል ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ ኣገልግሎት ኢና።

ናይ ሃሎ ኮምሱመንት መራኸቢ ሓበሬታ

Regler för telefonförsäljning

Det finns flera regler som skyddar dig och som företagen måste följa. För att ett avtal som ingås via telefon ska gälla behöver företaget få ett skriftligt godkännande från dig. Du har även 14 dagars ångerrätt.

Inget giltigt avtal utan skriftligt godkännande från dig 

Ett företag som säljer varor eller tjänster via telefon måste enligt lag få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Företaget ska skicka en skriftlig bekräftelse av sitt erbjudande, och det erbjudandet behöver godkännas skriftligen av dig. 

Kravet på skriftlighet gäller om företaget ringer upp dig, eller om du blev uppmanad av företaget att ringa dem. Om du inte har godkänt avtalet skriftligen är det ogiltigt, och du har ingen betalningsskyldighet gentemot företaget. 

Hur ska ett skriftligt godkännande gå till? 

Ett skriftligt godkännande kan ges på olika sätt. Du kan till exempel: 

 • Skriva under ett papper du får hemskickat. 

 • Godkänna elektroniskt via e-post eller sms. 

 • Godkänna via bank-ID. 

Godkännandet ska ske efter samtalet, så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är alltså inte okej för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet. Företaget ska kunna bevisa att du har godkänt skriftligen, och att det skedde efter samtalet. 

Har du fått ett betalningskrav trots att du inte har gett ditt skriftliga godkännande? 

På vår sida Bestrida felaktig faktura får du information om vad du kan göra om du till exempel får en faktura från ett företag som tidigare har kontaktat dig via telefon. Där finns det även förslag på hur du kan formulera dig när du kontaktar företaget. 

Till sidan för att bestrida felaktig faktura

Undantag från skriftlighetskravet 

Det finns några få undantag från skriftlighetskravet. Spel och lotterier är ett sådant exempel. Om du tackar ja till ett avtal om lotter i telefon finns det alltså inget krav på att du ska godkänna avtalet skriftligen för att det ska gälla. När det gäller avtal om spel och lotterier har du heller ingen ångerrätt. 

Inget skriftlighetskrav när du ringer upp företaget 

Kravet gäller endast samtal som sker på företagets initiativ. Det är alltså avgörande om det är du eller företaget som har tagit initiativet till det specifika samtalet. Det spelar ingen roll om du är en ny eller befintlig kund. Om det är du som har tagit initiativ till samtalet gäller inte skriftlighetskravet. Ett exempel är om du ringer upp ett företag för att klaga på något och sedan blir erbjuden ett nytt abonnemang i samma samtal. Tackar du ja till erbjudandet gäller inte skriftlighetskravet. 

Om du har godkänt att ett företag får kontakta dig i marknadsföringssyfte ses det inte som att det samtalet har skett på ditt initiativ.  

Ångerrätt vid telefonförsäljning 

För avtal som ingås via telefon har du 14 dagars ångerrätt enligt lag. Om du använder din ångerrätt innebär det att du inte längre är skyldig att genomföra köpet, och har rätt att få tillbaka pengarna du har betalat. Däremot kan du behöva stå för returfrakten själv, under förutsättning att företaget har informerat om det. 

När du köper en vara börjar de 14 dagarna att räknas dagen efter att du tog emot eller hämtade ut varan. Köper du en tjänst börjar dagarna räknas dagen efter att du tackade ja till avtalet. 

Ångerrätten kan förlängas 

Enligt lag ska företaget ge dig följande information om ångerrätten för att de 14 dagarna, den så kallade ångerfristen, ska börja räknas: 

 • Om det finns ångerrätt. 

 • Hur lång tid du har på dig att ångra dig. 

 • Hur du går tillväga för att ångra dig. 

 • Att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du hittar detta formulär. 

Om företaget inte gett dig informationen i samtliga punkter kan du ångra dig även om det har gått mer än 14 dagar. Din ångerfrist, det vill säga tiden du har på dig att ångra köpet, kan alltså förlängas. Som längst kan ångerfristen förlängas med ett år. Det är företaget som ska kunna bevisa att du har fått all information om ångerrätten. 

Så ångrar du dig 

Gå till sidan Ångerrätt för att kontrollera om du har ångerrätt, få information om hur du ångrar dig och vad som gäller om du och företaget inte kommer överens. 

Till information om ångerrätt och hur du använder den 

Särskilda regler för finansiella tjänster 

Det finns särskilda regler för telefonförsäljning av finansiella tjänster. Med finansiella tjänster menas till exempel avtal om krediter, försäkringar och betalningar. 

Ångerrätt 

När du köper en finansiell tjänst börjar de 14 dagarna du har på dig att ångra köpet att räknas från dagen efter att du ingick avtalet, men tidigast den dag du fick information och avtalsvillkor i skriftlig form. Gäller avtalet en livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande är ångerrätten 30 dagar. 

Så ångrar du dig 

Meddela företaget att du vill använda din ångerrätt. Du kan meddela företaget på vilket sätt du vill men det är säkrast att göra det skriftligt och att spara en kopia som bevis. Du kan till exempel skicka ett mejl. 

När du har ångrat dig behöver du inom 30 dagar betala tillbaka eventuella pengar som du har fått från företaget. Har du betalat in pengar till företaget ska dina pengar återbetalas inom 30 dagar. 

Förbjudet att sälja produkter kopplade till premiepension via telefon 

Det är förbjudet att sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster kopplade till premiepension via telefon. Avtal om premiepensionsprodukter som ingås per telefon är ogiltigt och du är inte skyldig att betala företaget. 

Undantag från ångerrätten 

Det finns finansiella tjänster som ångerrätten inte gäller för. Den gäller till exempel inte för följande: 

 • Om priset på den finansiella tjänsten kan öka eller minska på grund av upp- och nedgångar på marknaden, som gör att priset ändras under den tid ångerrätten normalt sett gäller, och säljaren inte kan påverka prisskillnaden. Aktier är ett sådant exempel. 

 • Krediter som är kopplade till panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt 

 • Försäkringar där giltighetstiden är en månad eller mindre. 

Anmäl problematisk telefonförsäljning 

Om du vill uppmärksamma problem med telefonförsäljning kan du göra det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Du kan till exempel anmäla om ett företag inte respekterar skriftlighetskravet. Du kan också anmäla företag som använder sig av olämpliga säljmetoder. Några exempel på det kan vara om företaget: 

 • Medvetet ger felaktig eller vilseledande information vid säljtillfället 

 • Har aggressiva eller påstridiga säljare 

 • Skickar en vara utan att du har beställt 

 • Skickar en faktura utan att du har beställt 

 • Medvetet lurar och riktar sig till utsatta grupper, till exempel äldre och sjuka. 

 Konsumentverket utreder eller avgör inte ditt enskilda fall, men anmälningar är viktiga för myndighetens tillsynsarbete. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna och har möjlighet att agera mot dem som inte gör det. 

Gör en webbanmälan via Konsumentverkets webbplats  

Vill du ha vägledning i ditt personliga ärende? 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket