ብዛዕባ ሃሎ ኮንሱመንት (Hallå konsument)

Om Hallå konsument - Tigrinska

ሃሎ ኮንሱመንት ብናይ ሽወደን ኣህላኺ ቤትጽሕፈት ዚውገን ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ ኣገልግሎት እዩ። ንሃልኪ ዚምልከት ናይ ኣቕሑ ዕድግን ኣገልግሎትን ጥርዓንን ዘላቒ ሽመታን ሕቶ ምስ ዚህልወካ ንኣና ተወከሰና። ሃሎ ኮንሱመንት ናብቲ ሽወደናዊ ኤውሮጳዊ ቁጠባዊ ዞባ ዚወስድ መገዲ እውን እዩ፡ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ስግረ-ዶብ ዚምልከት ምኽሪ ይልግሰልካ።

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

ብኸምዚ መገዲ ርኸበና

እቲ ሓባሪ (vägledningen) ኩሉ ናይ ስራሕ መዓልቲ ክፉት እዩ፡ ንምርኻብና ድማ ዋጋ ኣየኽፍልን። ነቲ ሕቶታትኩም ብቋንቋ ሽወደንን እንግሊዝን ክንምልሾ ኢና። በዚ ኣድራሻ'ዚ ርኸቡና፥

 • ተለፎን: 0771 – 525 525 (0046771 525 525 ካብ ወጻኢ ምስ እትድውሉ)

 • ኢመይል: info@hallakonsument.se

 • ቻት

በቲ ፍሮገፎራም (frågeforum) ዚብሃል መገዲ እውን ክትሓተና ትኽእል ኢኻ ''ሕቶን መልስን''

ናይ ሃሎ ኮንሱመንት ሓበርቲ ከምዚ ኪገብሩ ይኽእሉ፥

 • ንዕድጊ ኣቕሑ ወይ ኣገልግሎት፡ ንጥርዓናን ናይ ኣህለኽቲ ሕግን ዚምልከቱ ሕቶታት ምምላሽ

 • ንዕድጊ ዚጠቅምን ከመይ ጌርካ ንኣከባብያዊ ዘላቕነት ብዜውሕስ መገዲ ምዕዳግን ብዚምልከት መምርሒ ምሃብ

 • ብመገዲ ኤውሮጳዊት ቁጠባዊት ሽወደን፡ ንስግረ-ዶባዊ ንግዲ ወይ ጸገማት ዚምልከት ተወሳኺ ምኽሪ ምሃብ

 • ብዛዕባ ነቶም ኣብ ካልኦት መንግስታውያን ትካላት ዚርከቡ ክኢላታት፡ ንኣህለኽቲ ቤትጽሕፈታት ከምኡውን ኮሙናዊ ናይ ኣህላኺ ሓበሬታ ዚምልከቱ ዚግበር ምርኻባት ሓገዝ ምሃብ

ናይ ሃሎ ኮንሱመንት ሓበርቲ ከምዚ ኪገብሩ ኣይክእሉን፥

ምስ ኩባንያ ኪራኸቡ፡ ከም ወኪል ደው ኪብሉን ከምኡውን ኣብ መንጎኻን እቲ ኩባንያን

 • ዘይምርድዳእ ምስ ዘይህሉ ጣልቃ ምእታው

 • ንጉዳይካ ምግምጋም፡ ሰነዳት ምርኣይ ወይ ንስምምዕ ምትርጓም

 • ንናይ ቤትትምህርቲ ዕማማት ንምምላሽ ሓገዝ ምሃብ

 • ናብ ARN ምጥራዕን ናብ ቤትፍርዲ መጠየቕታ ምቕራብን

ኤውሮጳዊት ቁጠባዊት ሽወደን (ECC Sverige)–ምኽርን ስግረ-ዶባዊ ዕድግን

ኣብ ሃገር ሽወደን ትነብር እንተ ኾንካሞ እቲ ምስኡ ጸገም ዘሎካ ኩባንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ካብ ኖርወይን ኢስላንድ ዓባይ ብሪጣንያን ወጻኢ እተመዘገብ ምስ ዚኸውን፡ ነቲ ጉዳይካ ንምፍታሕ ንምፍታን ገንዘብ ዘይክፈሎ ምኽርን ናይ ኤውሮጳዊት ቁጠባዊት ሽወደን ሽምግልነትን ክትረክብ ትኽእል። ኤውሮጳዊት ቁጠባዊት ሽወደን ናይቲ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኖርወይን ኢስላንድን ዓባይ ብሪጣንያን ዘሎ ናይ ኣህለኽቲ መርበብ ቤትጽሕፈት ክፋል እያ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኤውሮጳዊት ቁጠባዊት ሽወደን፡ ጸገማት ንምፍታሕ ምስ ካልኦት ኣብ ካልእ ሃገር ዚርከባ ኣሓት ትካልት ኮይና ነቲ ስራሕ ትማቐሎ እያ።

ኤውሮጳዊት ቁጠባዊት ሽወደን፡ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ቤትጽሕፈት ኣህለኽትን ናይ ኣህለኽቲ ሓበሬታ ወሃቢ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣህለኽቲ ማእከል መርበብን፡ ትካፈል እያ። እቲ ስራሕ ብኸፊል ብኤውሮጳዊ ኮሚሽን ይምወል።

ምትሕብባር መንግስታውያን ትካላትን ናይ ሃልኪ ወኪላትን

እቲ ሃሎ ኮንሱመንት ብቤትጽሕፈት ኣህለኽቲ ይውገን፡ ምስ ብዙሓት ካልኦት ትካላትን ናይ ኣህለኽቲ ወኪላትን ኮይኑ ድማ ብሓባር ይሰርሕ።

ኣብዚ ንኹሎም እቶም ኣብዚ ምትሕብባር ዚዋስኡ ሰብ-ጉዳይ ትረኽክቦም

ህዝባውያን ሰነዳት

ኩሉ ናብ ሃሎ ኮንሱመንት ዚመጽእ ሰነዳት ከም ህዝባዊ ሰነድ እዩ ዚቝጸር፡ እቶም ዝደልዩዎ ድማ ኪሓቱሉን ከንብቡዎን ይኽእሉ። ስለዚ ናባና እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክትልእኽ ከም እትደሊ ሕሰበሉ። ንሕና ነቲ ሓበሬታኻ እንደልዮ፡ ብኢመይል ወይ ብደብዳበ ክንምልሸልካ ስለ እንደሊ ከም ዝኾነ ፍለጥ።

ምሳና ንምርኻብ ዚህልዉ መሳለጥያታት

ኣገልግሎት መራኸቢ (Förmedlingstjänsten)፡ ቢልድተለፎኒ (Bildtelefoni.net)፡ ነቶም ናይ ሽወደን ናይ ምልክት ቋንቋ ዚጥቀሙን ነቶም ሽወደናዊ ዘረባ ዚጥቀሙን ነንሓድሕዶም ከም ዚደዋወሉ ይገብር።

ኣብ መንጎ ዚሰምዕን ብናይ ጽሙማን ምልክት ዚዛረብን ዚካየድ ዝርርብ፡ ብመገዲ ቢልድተለፎኒ ደውል

ተሌታል (Teletal) ነቶም ኣብ ግዜ ተለፎናዊ ዝርርብ ሓገዝ ዚደልዩ ሰባት ዘገልግል እዩ። ኣብቲ ዝርርብ፡ ምሳኻ ሓደ ተርጓማይ ኣሎ፡ ንኺሕግዘካ።

ምስ ዘረባን ድምጽን ጸገም ቋንቋን ዚዛመድ ናይ ተለፎን ደገፍ፡ ብመገዲ ተለታል ደውል

ኣገልግሎት መራኸቢ (Förmedlingstjänsten) (ተክስትተለፎኒ) Texttelefoni.se )ንኣኻ፡ ማለት ናይ ምስማዕ ጸገም ዘሎካ፡ ምስማዕ ዝሰኣንካ፡ ጽሙምን ዓይነስዉርን ወይ ናይ ምዝራብ ጸገማት ዘሎካ፡ ብመንጎኝነት ሳልሳዊ ዝርርብ ኽትድውልን ክትቅበልን የኽእለካ። እቲ ኣገልግሎት ንኣኻ ማለት ነቲ ናይ ዓይነስውራን ፊደላት ወይ ብረይ ዘዘውትር እውን ይጠቅም እዩ።

ኣብ መንጎ ልሙድ ተለፎንን ተክስት ተለፎንን ዚካየድ ዝርርብ፡ ብመገዲ ተክስትተለፎኒ ደውል

ትርጁማን ምስ እትደሊ

ናይ ትርጁማን ሓገዝ ምስ እትደሊ፡ ነቲ ናይ ትርጁማን መራኸቢ ተወከሶ፡ ወይ ድማ ኪትርጉመልካ ዚኽእል እትፈልጦ ሰብ እንተሎ ድለ። ነቲ ናይ ትርጁማን መራኸቢ ባዕልኻ ክትውከሶ ምስ ዘይትኽእል፡ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና።

ሃገራዊ ቋንቋ ውሁዳን

ቋንቋኻ ካብቶም ናይ ሃገራውያን ውሁዳን ቋንቋታት ሓደ ምስ ዚኸውን፡ ምስ መንግስታውያን ትካላት ክትራኸብ ከሎኻ ቋንቋኻ ንምዝውታር መሰል ኣሎካ።

ንመሰላትካ ዚምልከት ሓበሬታ ኣብቲ ስፕሮክሮደትስ መርበብ ሓበሬታ ኣሎካ

Vad är Hallå konsument?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till ECC Sverige som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning. 

Så når du oss 

Vägledningen har öppet alla vardagar, och det är kostnadsfritt att kontakta oss. Vi svarar på dina frågor på svenska och engelska. Du når oss via: 

 • Telefon: 0771-525 525 (0046771 525 525 om du ringer från utlandet) 

 • E-post: info@hallakonsument.se 

 • Chatt  

Du kan även ställa din fråga via vårt frågeforum ”Frågor och svar”.  

Vägledarna på Hallå konsument kan: 

 • Svara på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning 

 • Ge vägledning inför ett köp och kring hur du kan handla miljömässigt hållbart 

 • Hjälpa dig vidare till rådgivning via ECC Sverige vid frågor om eller problem med gränsöverskridande handel 

 • Hjälpa dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunal konsumentvägledning 

Vägledarna på Hallå konsument kan inte: 

 • Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med 

 • Bedöma ditt fall, granska handlingar eller tolka avtal 

 • Hjälpa till med att svara på skoluppgifter 

 • Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

ECC Sverige – rådgivning vid gränsöverskridande köp 

Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning och medling via ECC Sverige för att försöka lösa ärendet. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU, Norge, Island och Storbritannien. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning. 

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Verksamheten delfinansieras av EU-kommissionen.  

Ett samarbete mellan myndigheter och konsumentbyråer 

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket och samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.  

Här hittar du alla aktörer som ingår i samarbetet 

Allmänna handlingar 

Alla handlingar som kommer in till Hallå konsument blir allmänna och kan begäras ut och läsas av den som begär det. Tänk därför på vilka uppgifter du väljer att skicka in till oss. Kom ihåg att vi behöver dina kontaktuppgifter för att svara dig via e-post och brev. 

Hjälpmedel för att ta kontakt med oss 

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. 

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni  

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig. 

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal  

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift. 

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoni, ring via Texttelefoni  

Om du behöver tolk 

Om du behöver tolkhjälp kan du kontakta en tolkförmedling, eller be någon du känner att översätta åt dig. Har du inte möjlighet att kontakta en tolkförmedling på egen hand kan vi hjälpa dig. 

Nationella minoritetsspråk 

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter.

Du hittar mer information om dina rättigheter på Språkrådets webbplats

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket