ትርጉም - እተሰረዘ በረራ

Inställt flyg - Tigrinska

እቲ በረራኻ ምስ ዚስረዝ፡ ነቲ ዋኒን-በረራ (ኩባንያ) ካሕሳ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ገጽ'ዚ ብዝሒ ናይቲ እትሓቶ ካሕሳን፡ እቲ ኩባንያ ጥርዓንካ ምስ ዚነጽጎ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካን ዚምልከት ሓበሬታ ኣሎካ።

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

ነቲ ጠለብካ ኣጻሪኻ ናብቲ ናይ በረራ ዋኒን ለኣኮ

እንታይ ዓይነት መሰል ከም ዘሎካ ንምፍላጥ በቲ ገንዘብ ዘይክፈሎ ናይ በረራ ቀማሪ (flygkalkylatorn)ጌርካ ብዛዕባ'ቲ ናይ ነፋሪት ጉዕዞኻ ዚምልከት ፎርም ምላእ። ብተወሳኺ ክንደይ ካሕሳ ከም ዚኽፈለካ ክትፈልጥ ኢኻ። እቲ ቀማሪ በረራ ናብቲ ናይ በረራ ዋኒን መርበብ ሓበሬታ እውን የሕልፈካ እዩ፡ ብኡ ጌርካ ድማ ነቲ ጠለብካ ትልእኮ።

ናብቲ ናይ በረራ ቅመራ ኪድ 


ናይ በረራ ቀማሪ ብቋንቋ ሽወደንን እንግሊዝን ኣሎ።

እቲ ጠለብካ በቲ ናይቲ ዋኒን በረራ መርበብ ሓበሬታ ክትልእኮ እንተ ዘይኽኢልካ፡ ነቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ይግበኣኒ ፎርም ተጠቐም፡ ነቲ ፎርም ድማ ናብቲ ናይ በረራ ዋኒን ወይ ኩባንያ ለኣኮ።

እቲ ፎርም ብቛንቋ ሽወደንን እንግሊዝን ኣሎ።

ፎርም ብቛንቋ ሽወደን ፎርም ብቛንቋ እንግሊዝ 


እቲ ናይ በረራ ኩባንያ ናይ ሽወደን ምስ ዘይከውን ወይ ድማ እቲ ፍጻመ ኣብ ሽወደን ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ሃገር ዘጋጠመ ምስ ዚኸውን፡ ነቲ ናይ እንግሊዝ ፎርም ተጠቐም። ናይቲ ናብቲ ኩባንያ እትልእኮ ፎርም፡ ቅዳሕ ሓዝ። ነቲ ወጻኢታትካ ዚሽፍን ካሕሳ ምስ እትሓትት፡ ሰነዳት ምልኣኽ ኣገዳሲ እዩ፡ ማለት እንታይ ዓይነት ወጻኢኣታት ከም ዝገበርካ ዘርእይ ቅብሊት።

ካብቲ ናይ በረራ ዋኒን መልሲ ተጸበ

እቲ ጠለባትካ ናብቲ ኩባንያ ምስ ለኣኽካዮ፡ ካብቲ ኩባንያ መልሲ ተጸበ። ገለ ሰሙናት ኪወስድ ይኽእል እዩ፡ ግን ካብ ሽድሽተ ሰሙናት ንላዕሊ መልሲ ከይረኸብካ ምስ እትጽበ፡ ነቲ ጉዳይካ ቀጽሎን ተኸታተሎን።

ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘለዉ ፍሉያት ንምድንጓይ በረራ ዚምልከቱ መምርሒታት

ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት በረራ ምስ ዚደናጐ ወይ ምስ ዚስረዝ ናይ ሓገዝ መሰል ዚህቡኻ ፍሉያት መምርሒታት ኣለዉ። እቲ ካሕሳኻ ብተመጣጣኒ ዋጋ (schablonbeloppet) ብዩሮ ኪኽፈለካ እውን መሰል ኣሎካ።

ኣብ ከምዚ ዚስዕብ ኩነታት እቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒታት የገልግል፥

 • ካብ ሓደ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሃገር ኤርፖርት ምስ እትበርር

 • ብሓደ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት እተመዝገበ ናይ በረራ ኩባንያ፡ ካብ ሓደ ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኤርፖርት ክሳዕ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚርከብ ኤርፖርት ምስ እትበርር።

እቲ ሕጊ ንኖርወይ፡ ኢስላንድን ስዊዘርላንድን ልክዕ ከምቲ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚዝውተር የገልግል።

እቲ በረራኻ በቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒታት ዘይሽፈን ምስ ዚኸውን፡ ብተመሳሳሊ መጠን ዋጋ ንኽትከሓስ መሰል የብልካን። ይኹንምበር፡ ናይቲ ዘጥፋእካዮ ወጻኢታት ካሕሳ ንምርካብ መሰል ኣሎካ።

ኩሉ ግዜ ንዳግመ-ምዝገባን (ombokning) ምምላስ ክፍሊትን መሰል ኣሎካ

እቲ በረራኻ ምስ ዚስረዝ እሞ ብናይ ኤውሮጳዊ መምርሒታት ዚሽፈን ምስ ዚኸውን፡ ካብዞም ዚስዕቡ ኣማራጺታት መሰል ኣሎካ፥

 • ናብቲ ተኽእሎ ዘለዎ በረራ ወይ ንኻልእ ግዜ ዚኸውን ዳግመ-ምዝገባ

 • ነቲ ክትጥቀመሉ ዘይከኣልካ ክፋል ቲከት ዚምልከት ምምላስ ክፍሊት

እቲ ኩባንያ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ዳግመ-ምዝገባን ምምላስ ክፍሊትን ከምርጸካ እዩ። እዚ ድማ ጠንቂ ስረዛ ብዘየገድስ ከምኡውን ብዛዕባ ስረዛ መኣስ ከም እተሓበርካ ብዘየገድስ መገዲ እዩ ዚካየድ።

ዳግመ-ምዝገባ

እቲ ጉዕዞ ዳግመ-ምዝገባ ኪግበረሉ ከሎ፡ እቲ ጉዕዞ ተመሳሳሊ ኪኸውን ይግባእ። ካብ ክልተ ሰዓታት ንላዕሊ ምስ እትጽበ ምስቲ ምጽባይ ዚሳነ ምግብን መስተን ካብቲ ኩባንያ ይወሃበካ። እቲ ኩባንያ እንታይ መሰላት ከም ዘሎካ'ውን ኪሕብረካ እዩ። ኣብቲ ዚከኣል ቀጻሊ በረራ ዳግማይ ተመዝጊብካ እንተ ኾንካ፡ ኣብቲ ኤርፖርት ወይ ኣብቲ ዕላማ ቦታ መገሻኻ ድማ ሓደ ወይ ክልተ ለይቲ እንተ ጸኒሕካ፡ እቲ ኩባንያ እዩ ናይ ሆቴል መሕደሪ ዚኸፍለልካ።

ምምላስ ክፍሊት

ምምላስ ክፍሊት ምስ እትመርጽ፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ዋጋ ቲከትካ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ኪኸፍሎ ግዴታ ኣለዎ። እቲ ዚምለስ ገንዘብ ብጥረ ወይ ብናይ ባንክ ሒሳብ ምዝውዋር ወይ ብባንክዪረዪንግ ወይ ብቸክ ኪኽፈል እዩ። እንተ ደኣ ተሰማሚዕካሉ፡ እቲ ክፍሊት ብክረዲት ሪሲት ወይ ብካልእ መገዲ ኪካየድ ይኽእል እዩ።

ናይ ቲከት ምምላስ ክፍሊት ማለት እቲ ምስቲ ኩባንያ ዝነበረ ውዕል ኣብቂዑ ማለት እዩ፡ ብድሕርዚ ድማ ንቤትካ ክትምለስ ናትካ ሓላፍነት እዩ። ብድሕር'ዚ እቲ ኩባንያ ናይ ምግቢ ወይ መስተ ወይ ናይ ሆቴል ወጻኢታት ኪኸፍል ኣይክእልን።

ንቁጠባዊ ካሕሳኻ ዚልከት መሰል

በረራኻ ምስ ተደናጎየ ክልተ ዓይነታት ቁጠባዊ ካሕሳ ኣሎዉኻ። እቲ ሓደ ካሕሳ ይብሃል፡ እቲ ሓደ ድማ ናይ ጉድኣት ኣሰያ ይብሃል።

ካሕሳ

ነቲ ብመምርሒታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚሽፍን ንበረራኻ ዚምልከት ካሕሳ ብመጠን ዋጋ ዩሮ ንምውሳድ መሰል ኣሎካ። እቲ ካሕሳ ካብ 250 ክሳዕ 600 ዩሮ ይፈላለ።

እቲ ካሕሳ ነቲ ብምንኽንያት ምድንጓያት ዘባኸንካዮ ግዜ ይጥርንፍ። ነቲ ካሕሳ መሰል ንምህላው እቲ በረራ ሰለስተ ሰዓት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኪድንጒ ኣለዎ። እቲ መጠን ካሕሳኻ፡ ኣብቲ ንውሒ ሰዓታት በረራ እውን ይምርኮስ እዩ፥

 • 250 ዩሮ ንኹሉ በረራ፡ ዝለዓለ 1500 ኪሎሜተር።

 • 400 ዩሮ ንኹሉ በረራ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮይኑ ካብ 1500 ኪ.ሜ ዚነውሕ፡ ከምኡውን ንኹሉ ካልእ በረራ ኣብ መንጎ 1500 ን 3500 ኪ.ሜ ዝምንውሑ።

 • 600 ዩሮ ንኹሉ ካልእ፡ ብኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒታት ዚሽፈን በረራታት። ንውሒ በረራ ማለት ካብቲ ጀማሪ ነቝጣ ክሳዕ'ቲ መደምደምታ ጕዕዞ ማለት እዩ። እዚ ድማ እታ ነፋሪት ኣብ መንጎ ዓሊባ ነይራ እንተ ኾነት ወይ ድማ ኣብቲ ጕዕዞ ምድንጓይ እንተ ነይሩ ብዘየገድስ እዩ።

እቲ ዚውሃበካ ካሕሳ ኣብቲ ብዛዕባ ንሓድሽ ሰዓታት ጕዕዞ ዚምልከት ለውጢ መኣስ ከም እተሓበርካን፡ እዚ ድማ ካብቲ መበቆላዊ ሰዓት ብኽንደይ ከም ዚፈላለን ይምርኮስ። ኣብዘን ዚስዕባ ኩነታት ንካሕሳ መሰል የብልካን፥

 • 14 መዓልታት ቅድሚ እቲ እተመደበ ንቕሎ፡ ንለውጢ ዚምልከት ሓበሬታ ምስ ዚወሃበካ።

 • 7-13 መዓልታት ቅድሚ እቲ እተመደበ ንቕሎ፡ ንለውጢ ዚምልከት ሓበሬታ ምስ ዚወሃበካ፡ እቲ ሓድሽ ንቕሎኻ ድማ እንተ በዝሐ 2 ሰዓታት ቅድሚ'ቲ መበቆላዊ ሰዓት ንቕሎ ምስ ዚኸውን፡ እቲ ሓድሽ ናይ ምምጻእ ሰዓት ድማ ድሕሪ'ቲ መበቆላዊ ናይ ምምጻእ ሰዓት ካብ 4 ሰዓት ዘይበዝሕ ምስ ዚኸውን።

 • ካብ 7 መዓልታት ዚውሕድ ቅድሚ እቲ እተመደበ ንቕሎ፡ ንለውጢ ዚምልከት ሓበሬታ ምስ ዚወሃበካ፡ እቲ ሓድሽ ንቕሎኻ ድማ እንተ በዝሐ 1 ሰዓታት ቅድሚ'ቲ መበቆላዊ ሰዓት ንቕሎ ምስ ዚኸውን፡ እቲ ሓድሽ ናይ ምምጻእ ሰዓት ድማ ድሕሪ'ቲ መበቆላዊ ናይ ምምጻእ ሰዓት ካብ 2 ሰዓት ዘይበዝሕ ምስ ዚኸውን።

ናይ ጉድኣት ኣሰያ

እቲ በረራ ብኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒታት ይሸፈን ወይ ኣይሸፈን ብዘየገድስ፡ ነቲ ብምኽንያት ምስራዝ ኣብ መሬት ከሎኻ ዘጥፋእካዮ ወጻኢታትካ ካሕሳ ንምርካብ መሰል ኣሎካ። ንኣብነት ኣብቲ ኤርፖርት ከሎኻ ምግቢ ንምዕዳግ ተገዲድካ፡ ናይ ሆቴል ዘይሓደርካዮ፡ ዝኸሰርካዮ ናይ ስራሕ ኣታዊታት ኣሎ ንበል። ስለዚ እዚ ኩሉ ጸብጽቦ፡ ግን ምስቲ ምድንጓያት እተኣሳሰረ ኪኸውን ኣለዎ። ንኹሎም ናይ ወጻኢታትካ ቅብሊታት ከም መርትዖ ሓዞም።

ይኹንምበር፡ ነቲ ብሰንኪ ምስራዝ በረራ ዚመጽእ ናይ ስነልቦናዊ ጭንቀትን ናይ ምጽባይ መሰናኽልን ሕማቕ ስምዒትን ካልእ ተመሳሳሊ ጸገማትን ዚምልከት ገንዘባዊ ካሕሳ ኣይወሃበካን እዩ።

ኣብዚ ኩነታት'ዚ ናይ ገንዘባዊ ካሕሳ መሰል የብልካን

እቲ እተደናጎየ ወይ እተሰረዘ በረራ ብምኽንያት ልዕሊ ዓቕሚ ዝኾነ ኩነታት ምስ ዘጋጥም፡ እቲ ኩባንያ ብተመጣጣኒ ዋጋ (schablonbeloppet) ብዩሮ ኪኸፍለካ ግዴታ የብሉን። ልዕሊ ዓቕሚ ኩነታት ኪብሃል ከሎ፡ ልዕሊ ናይቲ ኩባንያ ኪቆጻጸሮ ዚኽእልን፡ ኩሉ ኣድላዪ ስጉምትታት ብምውሳድ እውን ኪእለ ዘይክእል ኩነታት ማለት እዩ።

ከም ልዕሊ ዓቕሚ ዝኹነ ኩነታት ተባሂሉ እተመደበ ኩነት የልቦን። ኩሉ ከከም ኩነታቱ ይለዋወጥ እዩ። ኣቐዲምካ ኪግምገም ድማ ኣይከኣልን። ግን ከኣ ኩሉ ግዜ ከም ልዕሊ ዓቕሚ ተባሂሉ ዚልለ ኩነታት ኣሎ፥

 • ፖለቲካዊ ስግኣት

 • ንበረራ ዘስናኽል ናይ ኣየር ኩነታት

 • ናይ ድሕነት ስግኣት

 • ኣብቲ ናይ በረራ ድሕነት ዘጓንፍ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ጉድለት

 • ኣብቲ ዋኒን ወይ ኩባንያ ነቲ ስራሕ ዚጸሉ ናይ ሾበሮ ወይ ናይ ስራሕ-ደው-ምባል ኪህሉ ከሎ

ኣብታ ነፋሪት ዚጓነፍ ተክኒካዊ ብልሽት ከም ልምዲ ከም ዘይግታእ ነጠባ ኣይውሰድን እዩ።

እቲ እተደናጎየ ወይ እተሰረዘ በረራ ብምኽንያት ዘይግታእ ነጠባ እዩ ኢሉ መርትዖ ዘቕርብ ባዕሉ እቲ ኩባንያ በረራ እዩ። ብተወሳኺ፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ምድንጓይ ይኹን ወይ ነቲ ስረዛ ደው ንምባል ዝከኣሎ ከም ዝጸዓረ መርትዖ ከቕርብ ግዴታኡ እዩ።

ነቲ ጉዳይካ ከም ዚምርመር ንምግባር ከምዚ ግበር

ነቲ ጉዳይካ ኣየናይ በዓልስልጣን ከም ዚምርምሮ ብዚምልከት፡ እንታይ ዓይነት ካሕሳ ትሓትት ምህላውካን እቲ ፍጻመ ኣበየናይ ሃገር ከም እተጓነፈን ወሳኒ እዩ። ርኸበናሞ፡ ንመን ክትውከስ ከም ዘሎካ ክንሕብረካ ኢና።

ናይ ሃሎ ኮንሱመንት (Hallå konsument) መራኸቢ ሓበሬታ

Räkna ut vad du kan kräva och skicka kravet till flygbolaget 

Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn fyller du i information om din flygresa för att få veta vilka rättigheter du har. Flygkalkylatorn slussar dig även vidare till det aktuella flygbolagets webbplats, så att du kan skicka in ditt krav via webbplatsen. 

Gå till Flygkalkylatorn 

Flygkalkylatorn finns på svenska och engelska. 

Om du inte kan skicka in dina krav via flygbolagets webbplats kan du använda EU:s reklamationsblankett och skicka via mejl eller brev till flygbolaget. Blanketten finns på svenska och på engelska. 

Blankett på svenska 

Blankett på engelska 

Använd den engelska blanketten om flygbolaget inte är svenskt eller om händelsen skedde i ett annat land än Sverige. Spara en kopia av blanketten du skickar till flygbolaget. Vill du kräva ersättning för kostnader du har fått är det viktigt att du skickar med underlag, till exempel kvitton, som visar vilka kostnader det rör sig om.

Vänta på svar från flygbolaget 

När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar från flygbolaget. Det är vanligt att det tar några veckor att få svar, men om du har väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.  

Särskilda regler för inställt flyg inom EU 

Inom EU finns det särskilda regler för flyg, som kan ge dig rätt till hjälp när flyget är försenat eller inställt. Du kan även ha rätt till ersättning i form av schablonbelopp i euro.  

I följande fall gäller EU:s regler: 

 • när du flyger från en flygplats inom EU. 

 • när du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU. 

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder. 

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler har du ingen rätt till ersättning i form av schablonbelopp. Däremot kan du ha rätt till ersättning för kostnader du drabbas av. 

Alltid rätt till ombokning eller återbetalning 

När ditt flyg blir inställt, och det omfattas av EU-reglerna, har du alltid rätt till något av följande alternativ: 

 • ombokning till nästa möjliga flyg eller till ett senare tillfälle 

 • återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja 

Flygbolaget ska alltid erbjuda dig valet mellan ombokning och återbetalning. Det gäller oavsett orsak till att flyget ställs in, och oavsett när du fick informationen om att flyget var inställt. 

Ombokning 

Om resan ombokas ska den bokas om till en likvärdig resa. Måste du vänta i mer än två timmar ska flygbolaget erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har. Om du har valt att bli ombokad till nästa möjliga flyg och det innebär att du blir kvar på flygplatsen eller på resmålet en eller flera nätter, ska flygbolaget stå för övernattning på hotell. 

Återbetalning 

Om du väljer återbetalning är flygbolaget skyldigt att betala tillbaka din biljettkostnad inom 7 dagar. Återbetalning ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt. 

En återbetalning av biljetten betyder att avtalet med flygbolaget avslutas, och att du själv ansvarar för att ta dig hem. Då behöver flygbolaget inte stå för till exempel mat, dryck eller hotellkostnader.

Din rätt till ekonomisk ersättning 

Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till när ditt flyg blir inställt. Den ena kallas för kompensation och den andra för skadestånd. 

Kompensation 

Du kan ha rätt till kompensation i form av ett schablonbelopp i euro om din flygresa omfattas av EU:s regler. Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat. Hur stort belopp du har rätt till beror på längden på flygningen: 

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer. 

 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa. 

 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler. 

Längden på flygningen beräknas från startpunkten till din slutdestination, oavsett om och var du har mellanlandat och var förseningen skedde.  

Din rätt till kompensation avgörs av när du fick besked om den nya restiden och hur mycket den skiljer i tid från den ursprungliga tiden. I följande fall har du inte rätt till kompensation: 

 • när du har fått information om ändringen 14 dagar eller mer innan planerad avresa. 

 • när du har fått information om ändringen 7–13 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är högst 2 timmar innan den ursprungliga avresetiden och din nya ankomsttid är senast 4 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden. 

 • när du har fått information om ändringen mindre än 7 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är högst 1 timme innan den ursprungliga avresan och din nya ankomsttid är senast 2 timmar efter din ursprungliga ankomsttid. 

Skadestånd 

Oavsett om din flygning omfattas av EU:s regler eller inte kan du kan ha rätt till ersättning för kostnader som du får på grund av det inställda flyget. Det kan till exempel handla om att du tvingades köpa mat på flygplatsen, missade en hotellnatt eller förlorade arbetsinkomst. Du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.  

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret för att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande besvär på grund av det inställda flyget. 

I de här fallen har du inte rätt till ekonomisk ersättning 

Flygbolaget är inte skyldigt att betala ekonomisk ersättning i form av schablonbeloppen i euro om det försenade eller inställda flyget beror på extraordinära omständigheter. Med extraordinära omständigheter menas händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas.  

Det finns inte några bestämda situationer som alltid ses som extraordinära, det måste bedömas från fall till fall. Men det finns exempel på omständigheter som kan vara extraordinära: 

 • politisk instabilitet 

 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga 

 • säkerhetsrisker 

 • oförutsedda brister i flygsäkerheten 

 • när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget. 

Tekniska fel på flygplanet ses vanligtvis inte som extraordinära händelser. 

Det är upp till flygbolaget att bevisa att det försenade eller inställda flyget berodde på en extraordinär omständighet. Flygbolaget måste även kunna bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle bli försenad eller inställd.  

Om flygbolaget hänvisar till extraordinära omständigheter/force majeure 

Det händer att flygbolag hänvisar till extraordinära omständigheter och därför inte betalar ut någon ersättning. I första hand gör flygbolaget en egen bedömning av det som hänt, och beslutar om de kommer att betala ut ersättning eller inte. Håller du inte med om flygbolagets bedömning finns det instanser du kan skicka ditt ärende vidare till för att få en kostnadsfri och opartisk bedömning. 

Så gör du för att få en bedömning av ditt ärende 

Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vilken typ av ersättning du kräver och i vilket land problemet med flyget uppstod. Kontakta oss så informerar vi om vart du kan vända dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket