ትርጉም – እቲ ኢደጥበበኛ ጌጋ ገይሩ

Hantverkaren har gjort fel - Tigrinska

እቲ ኢደጥበበኛ ሕማቕ ስራሕ ምስ ዚሰርሕ ጥርዓን ከተቕርብ መሰል ኣሎካ፡ ማለት ነቲ ብልሽት ብዚምልከት። ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ኢደጥበብ ኣገልግሎት፡ ናይቲ ስራሕ ብልሽት ብዚምልከት ንዓሰርተ ዓመታት ጥርዓን ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

መኣስ እዩ ሓደ ኣገልግሎት ከም ግጉይ ዚቝጸር?

ሓደ ኣገልግሎት ከም ግጉይ ዚቝጸር፡ እቲ ውጽኢት ከምቲ ንስኻን እቲ ኩባንያን እተሰማማዕኩምሉ ምስ ዘይከውን እዩ። ከምኡውን እቲ ስራሕ ብዘይ ሞያዊ ኣገባብ እተሰርሐ ኪኸውን ይኽእል፡ ንኣብነት እቲ ስራሕ ብሸለልትነት እተሰርሐ ምስ ዚኸውን ወይ ጉድለት ምስ ዚርከቦ። እቲ ስራሕ ናይ በሰሮ ስራሕ ዚገብሮ ውጽኢቱ ካብ ሓደ ሞያዊ ወይ ክኢላ ሰብ ዘይትጽበዮ ስራሕ ምስ ዘጋጥም እዩ። እቲ ኩባንያ ነቲ መምርሕን ለበዋን ናይቲ ኢንዱስትሪ ከኽብር ነይሩዎ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ብልሽት ጥርዓን ንኸተቕርበሉ ክንድዚ ዚኣክል ግዜ ኣሎካ

ናይ ኢደጥበብ ኣገልግሎት ኣብቲ ናይ ኣህላኺ ኣገልግሎት ሕጊ ይጥርነፍ እዩ። ኣብቲ ሕጊ፡ ብመሰረት ዓይነት ናይቲ ስራሕ፡ ናይ ብልሽት ጥርዓን ንምቕራብ ክንደይ ግዜ ከም ዘሎካ ዚሕብሩ ክልተ ዓይነት ናይ ግዜ ገደባት ኣለዉ። ንዘይንቀሳቐስ ንብረት ብዚምልከት፡ ናይ ብልሽት ጥርዓን ንምቕራብ ናይ ዓሰርተ ዓመት ገደብ ኣሎካ። ንዘይንቀሳቐስ ንብረት ዚምልከቱ ስራሓት ብውሑዱ እዞም ዚስዕቡ እዮም፥

 • ምሕዳስ ህንጻ

 • ምልማጽ ወይ ምልካይ

 • ባይታ ምንጻፍ

 • ፎኛቱራ

 • ምልዋጥ ናሕሲ

 • ምዅዓት ዒላ

ኣብ መሬት፡ ህንጻታት፡ ወይ ኣብ ካልኦት ዘይንቀሳቐሱ ነገራት ዘይካየዱ ስራሓት ብዚምልከት፡ ናይ ሰለስተ ዓመት ናይ ጥርዓን መሰል ኣሎካ። ንኣብነት ንመብዛሕትኦም ንኣገልግሎት ጽገና ዚምልከቱ ስራሓት እቲ ናይ ጥርዓን መሰል ግዜ ሰለስተ ዓመት እዩ። ነቲ ዝተሰብረ ናይ መሞቒ ፖምፓ ከዐርዩልካ ንሓደ ኩባንያ ምስ እትውዝዖ፡ ንሰለስተ ዓመታት ናይ ጥርዓን መሰል ኣሎካ።

ነቲ ብልሽት ምስ ረኣኻዮ ተቐላጢፍካ ጥርዓንካ ኣቕርብ

ካብቲ ነቲ ብልሽት ዝረኣኻሉ ወይ ክትርእዮ ዚግበኣካ ዝነበረ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ዘይተናወሐ ግዜ ጥርዓንካ ኣቕርብ። ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ጥርዓንካ ምቕራብ ከም ርትዓዊ እዩ ዚቑጸር። ካብኡ ንላዕሊ ምስ እትድንጒ ግን እቲ ብልሽት በቲ ኩባንያ ንኺዕረ ዘሎ ተኽእሎ ኪባኽን እዩ።

ብልሽት ምስ ተረኽበ ካብቲ ኩባንያ እንታይ ኢኻ ትጠልብ?

ናይ ኣህላኺ ኣገልግሎት ሕጊ፡ እንታይ ጠለብ ከተቕርብ ከም ዘሎካ ይውስን።

ብቐዳምነት፥ እቲ ኩባንያ ነቲ ብልሽት ከዐርዮ ከም ዘለዎ

ብቐዳምነት እቲ ኩባንያ ነቲ ብልሽት ብዘይ ክፍሊት ከዐርዮ ከም ዘለዎ ጥለብ። እቲ ውጽኢት ከምቲ ንስኻን እቲ ኩባንያን እተሰማማዕኩሙሉ ኪኸውን መሰልካ እዩ። ብዘይ ክፍሊት ኪዕረ ማለት፡ እቲ ኩባንያ ንኹሉ'ቲ ምስ ዕረያ ናይቲ ብልሽት እተኣሳሰረ ወጻኢታት ይሽፍኖ ማለት እዩ - ንኣብነት ማተርያልን መጎዓዝያን ስራሕን።

ካልኣይ፥ ናይ ዋጋ ምጕዳል ኪግበረልካ

እቲ ናይ ዋጋ ምጕዳል ምስቲ ብልሽት ዚሳነ ኪኸውን ይግባእ፡ ንኣብነት ኣብ ካልኦት ኩባንያታት ነቲ ብልሽት ብኸመይ ዋጋ ከም ዘዐርዩዎ ምርኣይ።

ሳልሳይ፥ ነቲ ውዕል ምስራዝ

ነቲ ውዕል ምስራዝ ማለት፡ እቲ ስራሕ የቋርጽ ማለት እዩ፡ ንስኻ ድማ ነቲ ኣገልግሎት ክትከፍለሉ ግዴታ የብልካን። እቲ ኩባንያ'ውን ብወገኑ ነቲ ስራሕ ኣብ ፍጻመ ከብጽሖ ግዴታ የብሉን።

ብምኽንያት ብልሽት ዚወሃብ ካሕሳ

ብምኽንያት ብልሽት ዝተጓነፈካ ዝኾነ ወጻኢታት ወይ ቁጠባዊ ክሳራታት ባዕሉ እቲ ኩባንያ እዩ ዚኸፍሎ ወይ ዝሽፍኖ። ከም ኣብነት ንምጥቃስ፥

 • ናይ ኣታዊታት ክሳራ፡ ንኣብነት ነቲ ብልሽት ምስቲ ኩባንያ ኴንካ ንኽትርእዮ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ክትወስድ እንተ ተገዲድካ።

 • ነቲ ብልሽት ዚምልከት ካብ ሓደ ተቖጻጻሪ ወይ ክኢላ ሰብ ናይ ጽሑፍ ምስክር ንምድላው ዚግበር ወጻኢታት (ማለት ነቲ ብልሽት ግድን መርትዖ ምስ ዘድልዮ)።

እቲ ወጻኢታትካ ግን ርትዓዊ ኪኸውን ይግባእ፡ ማለት ነቲ ጥርዓን ንኸተቕርብ ዚጓነፉኻ ጸገማት ኣብቲ ካሕሳ ኪኣትዉ የብሎምን። ንኹሉ ወጻኢታትካ ሰነዳዊ መርትዖ ኣቕርበሉ፡ እቶም ወጻኢታትካ ድማ ርትዓውያንን ምስቲ ብልሽት ርክብ ዘለዎምን ኪኾኑ ይግባእ። እቲ ሰነዳዊ መርትዖ፡ ከም ኣብነት፡ ቅብሊትን ፋክቱራን ናይ ምስክር ወረቐትን ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ነቲ ምኽፋል ደው ናይ ምባል ወይ ናይ ምስሓብ መሰል

እቲ ስራሕ ጉድለት ዘለዎ ምስ ዚኸውን፡ ብመሰረት ሕጊ፡ ከም ውሕስነት መጠን፡ ነቲ ክፍሊት ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ክትስሕቦ መሰል ኣሎካ። ከምዚ ምግባር፡ ነቲ ኩባንያ ጸቕጢ ይፈጥረሉ፡ንኣኻ ድማ ውሕስነት እዩ።

እቲ ከይከፈልካ እተጽንሖ ገንዘብ ምስቲ ዋጋ ብልሽት ዚሳነ ኪኸውን ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ብመሰረቱ ነቲ ከይከፈልካ እተትርፎ ገንዘብ ምስቲ ኣብ ካልእ ኩባንያ ኬድካ ነቲ ብልሽት ንምዕራይ እተውጽኦ ገንዘብ ዚመጣጠን ኪኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ሓድሓደ ግዜ እቲ ዝሓሸን ኪሕግዘካ'ውን ዚኽእል፡ ነቲ ብልሽት ንምዕራይ ዚኽፈል ናይ ዋጋ ሓበሬታ ንምርካብ ምስቲ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዘሎ ካልእ ኩባንያ ምርኻብ እዩ።

ነቲ ክፍሊት ደው ከም ዘበልካዮን ምኽንያቱን ብጽሑፍ ነቲ ኩባንያ ምልኣኽ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ብኢመይል ወይ ብኤስኤምኤስ ክትልእኮ ትኽእል።

እቲ ኢደጥበበኛ ጉድኣት ምስ ዘስዕብ

ብመሰረት ሕጊ ኣገልግሎት ኣህለኽቲ፡ እቲ ዕረያ እናተኻየደ ከሎ ንዚወርድ ሓደጋታት ወይ መጕዳእቲ፡ ካሕሳ ንምሕታት መሰል ኣሎካ። ንኣብነት፡ እቲ ዝዕረ ዘሎ ነገር ኪስበር ይኽእል ወይ ድማ ገለ ኣቕሑት ገዛኻ ይበላሾ። ንኣብነት ነቲ ናይ ሙቐት ፖምፓ ገዛኻ ከዐሪ ኢሉ ካብቲ ኩባንያ ዝመጸ ኢደጥበበኛ ናይቲ ፖምፓ ክፋል ኣበላሽዩ ነቲ ምድሪቤትካ ከባላሹዎ ይኽእል።

ነቲ ብልሽት ሰንዶ

ገለ ብልሽት ወይ ኣበር ምስ እትርኢ ቀልጢፍካ ክትስንዶ ኣገዳሲ እዩ። ብሓደ ወገን፡ ናብቲ ኩባንያ ኬድካ ነቲ ተባላሽዩ እትብሎ ዘሎኻ ክፋላት ከተርእዮም የድሊ፡ ብካልእ ወገን ድማ ንስኻን እቲ ኩባንያን በዛዕባ'ቲ ብልሽት ምስ ዘይትሰማምዑ፡ እቲ ስነዳ ኣገዳሲ እዩ።

ነቲ ብልሽት ብምስኣልን ኣብ ፊልም ብምቕራጽን ክትስንዶ ትኽእል ኢኻ። ይኹንምበር፡ ጽቡቕ ጌርካ እንተ ዘይስኢልካዮ እቲ ብልሽት ከይረአ ይኽእል እዩ። ይኹንምበር፡ ነቲ ብልሽት ብብዙሕ መገዲ ምእንቲ ከተርእዮ፡ ብዙሕ ስእልታት ምውሳድ ዝሓሸ እዩ። ነቲ ስእሊ ብናይ ቀረባን ብናይ ርሑቕን ስእሊ ሰንዶ፡ ብናይ ርሑቕ ስእሊ ክትስንዶ ከሎኻ ነቲ ከባቢኡ ድማ ምስኡ ትስንዶ ኣሎኻ ማለት እዩ። ምንም ናይ ስነዳ መገዲ ምስ ዘይህልወካ ግን፡ ነቲ ኩባንያ ጥርዓን ከተቕርበሉ ከሎኻ ነቲ ብልሽት ብጽቡቕ መገዲ ግለጾ።

ነቲ ስነጥበበኛ ረኺብካ እቲ ብልሽት ኪዕረ ከም ዘለዎ ንገሮ

ምእንቲ ነቲ ብልሽት ኣለሊዮም ንኸዐርዩዎ ዕድል ክትህቦም፡ ብልሽት ከም ዝረኸብካ ነቲ ኩባንያ ብቕልጡፍ ተወከሶ። እቲ ኩባንያ መጺኡ ነቲ ብልሽት ርእዩ ብዛዕባ'ቲ ብልሽት ኪምርምርን እንታይ ኪገብር ከም ዘለዎን ኪውስን ዕድል ትህቦ። ምናልባት ናይቲ ብልሽት ጠንቂ እንታይ ምዃኑ ዘይብሩህ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ነቲ ናይ ብልሽት ጠንቂ ከይትፈልጦ ትኽእል ኢኻ፡ ስለዚ ነቲ ኩባንያ ክትውከሶ ከሎኻ፡ ብልሽት ከም ዝረኸብካ ጥራይ ንገሮ። እንተዘይኮይኑ፡ እቲ ብልሽት በቲ ናይ ኩባንያ ስራሕ ከም ዘይተፈጸመ ምስ ዚፍለጥ፡ ነቲ ኩባንያ ናይ ምርመራ ካሕሳ ክትከፍሎ ክትግደድ ኢኻ።

ኩሉ ግዜ ነቲ ኩባንያ ጥርዓን ከም ዘቕረብካሉ ዚገልጽ ጽሑፍ ሰነዳዊ መርትዖ ምህላው ጽቡቕ እዩ። እንተ ተኻኢሉ ብኢመይል ወይ ብኤስኤምኤስ እንተ ኾነ ይምረጽ። ኣብኡ ድማ ነቲ ብልሽት ዚምልከት መርትዖ ኣላጊብካ ለኣኽ፡ ንኣብነት ስእሊ።

ንስኻን እቲ ኢደጥበበኛን ምስ ዘይትሰማምዑ

ገለ መምርሒ ምስ እትደሊ ነቲ ሃሎ ኮንሱመንት (Hallå konsument) ርኸቦ። ንሕና ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ ኣገልገልቲ ኢና፡ ብዛዕባ መሰልካን ካልእ ዚህልወካ ኣማራጺታትን ድማ ንሕብረካ። ንሕና ናጻ ዝኾነ መምርሒ ኢና እንህብ፡ ስለዚ ድማ ነቲ ጉዳይካ ርእይቶ ክንህበሉ፡ ወይ ንጸገማትካ ክንፈትሖ ወይ ኣብ ክንዳኻ ምስ ትካላት ክንራኸብ ኣይንኽእልን።

ናይ ሃሎ ኮንሱመንት መራኸቢ ሓበሬታ

ንስኻን እቲ ዋኒንን ምስ ዘይትሰማምዑ ነቲ ክርክር ንምርኣይ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንህዝባዊ ናይ ጥርዓን ቦርድ (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። ይኹንምበር እቲ ጉዳይ ናብ ኣተግባሪ ፖሊስ ወይ ናብ ቤትፍርዲ ሓሊፉ እንተ ነበረ ወይ ሓሊፉ እንተሎ፡ እቲ ARN ነቲ ጉዳይካ ኣይርእዮን እዩ።

ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኣብ ARN ከም እትጠርዕ፡ ኣብቲ ናቱ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ኣንብብ

ናብ ARN ጥርዓን ምቕራብ ንኽትክእል፡ እቲ ዋኒን ነቲ ጠለብካ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ዘይተቐበሎ ወይውን ብጭራሽ ዘይመለሸልካ ኪኸውን ይግባእ።

Hantverkaren har gjort fel 

När hantverkaren har gjort ett dåligt jobb har du rätt att reklamera, det vill säga klaga på felen. För många hantverkstjänster har du upp till tio år på dig att klaga på fel i arbetet. 

När är tjänsten felaktig? 

En tjänst kan ses som felaktig om resultatet inte motsvarar det du och företaget har kommit överens om. Det kan också handla om att arbetet inte är fackmässigt utfört, till exempel om arbetet är slarvigt utfört eller om det finns brister. Att arbetet utförs fackmässigt betyder att resultatet ska motsvara det som förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson. Du ska till exempel kunna förutsätta att företaget följer de riktlinjer och rekommendationer som finns för branschen hen arbetar i. 

Så lång tid har du på dig att klaga på fel 

Hantverkstjänster omfattas av konsumenttjänstlagen. I lagen finns det två olika tidsgränser för hur lång tid du har på dig att klaga på fel, beroende på vad det gäller för typ av tjänst. Vid arbete på fast egendom har du rätt att klaga på felet i tio år. Arbete på fast egendom omfattar bland annat: 

 • renovering av byggnad 

 • målning 

 • golvläggning 

 • dränering 

 • takbyte 

 • borrning av vattenbrunn 

För arbete som inte utförs på mark, byggnader eller andra fasta saker har du tre års reklamationsrätt. Som exempel är det tre års reklamationsrätt på de flesta reparationstjänster. Anlitar du ett företag för att reparera din trasiga värmepump gäller den treåriga reklamationsfristen.  

Klaga så fort du upptäcker felet 

Du måste klaga på felet inom rimlig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Om du klagar inom två månader räknas det alltid som inom rimlig tid. Väntar du för länge med att klaga kan du förlora möjligheten att kräva att företaget ska rätta till felet. 

Vad kan du kräva av företaget vid fel? 

Konsumenttjänstlagen styr vilka krav du kan ställa. 

I första hand: att företaget åtgärdar felet 

Du kan i första hand kräva att företaget kostnadsfritt rättar till felet. Du har rätt att få det resultat som du och företaget har kommit överens om. Att det ska göras kostnadsfritt innebär att företaget får stå för alla kostnader som är förknippade med att åtgärda felet – till exempel material, resor och arbete.   

I andra hand: att du får ett prisavdrag 

Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.  

I tredje hand: att du får häva avtalet 

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då heller ingen skyldighet att slutföra arbetet.  

Ersättning på grund av felet 

Det är företaget som ska stå för eventuella kostnader eller ekonomiska förluster som du drabbas av på grund av felet. Exempel på detta kan vara: 

 • Inkomstförlust, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att titta på felet tillsammans med företaget 

 • Kostnad för utlåtande från besiktningsman eller annan sakkunnig (om det behövs för att kunna bevisa felet) 

Tänk på att det är faktiska kostnader, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen, som du kan kräva ersättning för. Du behöver kunna visa underlag på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Underlag kan till exempel vara kvitton, fakturor eller intyg.  

Rätt att hålla inne betalning 

Om tjänsten är felaktig har du enligt lag rätt att hålla inne med en del eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig.  

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara felen. I princip betyder det att du kan hålla inne med så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag för att åtgärda felen. Ibland kan det hjälpa att ta kontakt med andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att åtgärda felet. 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl eller ett sms.  

Om hantverkaren har orsakat skador 

Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att kräva skadestånd av företaget om de orsakar skador i samband med att tjänsten utförs. Det kan handla om att föremålet för tjänsten skadas eller att företaget skadar något annat av din egendom, till exempel om företaget som du har anlitat för att reparera din värmepump tappar ett verktyg som orsakar en skada på golvet. 

Dokumentera felet 

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att du dokumenterar vad som är fel. Dels behöver du kunna visa för företaget vad du tycker är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och företaget inte kommer överens om felet.  

Du kan dokumentera felet genom att till exempel ta bilder eller filma. Tänk på att kvaliteten behöver vara så bra att felet syns tydligt. Ibland kan du behöva ta flera bilder för att kunna visa felet på ett bra sätt. Det kan behövas både närbilder och bilder som visar hur felet ser ut i förhållande till omgivningen. Om det inte finns något bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga.  

Kontakta hantverkaren och be att felet åtgärdas 

Efter att du har upptäckt ett fel är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar företaget för att ge dem chansen att undersöka och åtgärda felet. Det är ganska vanligt att företaget behöver komma ut och titta på felet för att kunna ta ställning till vad som behöver göras. Det kanske inte heller är tydligt vad som har orsakat felet. 

Du behöver inte veta orsaken till felet när du kontaktar företaget, det viktiga är att du så snart som möjligt påpekar att du har upptäckt ett fel. Däremot kan du bli skyldig att ersätta företaget för undersökningen om det visar sig att felet inte är orsakat av deras arbete. 

Det är alltid bra att ha skriftligt underlag som visar att du har kontaktat företaget för att klaga. Har du möjlighet är det därför bra att skicka sms eller mejl. Då kan du också bifoga underlag som visar felet, till exempel bilder. 

Om du inte kommer överens med hantverkaren 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket