ውሕስነት

Garanti - Tigrinska

ውሕስነት ኪብሃል ከሎ፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ኣቕሑ ወይ ድማ ገለ ባህርያት ናይቲ ኣቕሑ ኣብ ውሽጢ'ቲ ናይ ውሕስነት ግዜ ከም ዘገልግል ውሕስነት ይህብ ማለት እዩ። ንስኻ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ዓዳጊ ወይ ኣህላኺ ሕጊ ዋሕስ ኣሎካ። ንስኻ ናይ ሰለስተ ዓመታት ናይ ጥርዓን (ዘይዕግበት) መሰል ኣሎካ፡ ወላኳ እቲ ናይ ውሕስነት ግዜ ዝሓጸረ እንተ ኾነ። ውሕስነት እንታይ እዩ?

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

ውሕስነት እንታይ እዩ?

ውሕስነት ማለት እቲ ዝዓደግካዮ ኣቕሓ ክሳዕ እተወሰነ ግዜ ከም ዘገልግለልካ በቲ ኩባንያ ዚወሃበካ መብጽዓ እዩ። በቲ ኩባንያ ዚውሃብ ውሕስነት ወለንታዊ እዩ፡ ነቲ መምርሒ ዘውጽኦን ዝውስኖን ድማ ባዕሉ እዩ። ንስኻ ከም ኣህላኺ መጠን ነቲ ውሕስነት ንኽትጥቀመሉ እንተ ኾንካ፡ ኣብቲ ኣቕሓ ብልሽት ወይ ጌጋ ከም ዘሎ መርትዖ ከተቕርብ ኣሎካ።

እቲ ኩባንያ ብመሰረት ሕጊ ውሕስነት ነቲ ናይቲ ዝዓደግካዮ ኣቕሓ ብልሽት ከዐርዮ ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብቲ ውሽጢ ናይ ውሕስነት ግዜ፡ ኩሉ'ቲ ናይቲ ኣቕሓ ብልሽት መበቆላዊ ምዃኑ ኪግለጽ ይግባእ። መበቆላዊ ብልሽት ኪብሃል ከሎ፡ እቲ ብልሽት ዛጊት ክትዕድግ ከሎኻ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ብልሽት ጸኒሑ እንተ ተፈልጠ'ውን፡ ከም መበቆላዊ ብልሽት እዩ ዚቝጸር። ከም መበቆላዊ ብልሽት ዘይረአ ብልሽት፡ ንኣብነት ብሸለልትነትን ሕማቕ ኣተሓሕዛን ወይ ብሓደጋ ዚፍጠር ብልሽት እዩ።

ኣብ ውሽጢ'ቲ ናይ ውሕስነት ግዜ፡ እቲ መርትዖ ዘቕርብ ኣካል ባዕሉ እቲ ኩባንያ ብምዃኑ፡ ውሕስነት ምህላው ካብቶም ብመሰረት ሕጊ ኣህለኽቲ ዚወሃቡኻ መሰላት ንላዕሊ ዝሓሸ እዩ።

ንውሕስነትካ ብኸምዚ ተጠቐመሉ

እቲ ውሕስነትካ እንታይ ከም ዚጥርንፍን ዚሽፍንን እንታይ ከም ዘድልዮን፡ መሰልካ ብሕጊ ከም ዘይጽሎን ብዚምልከት እቲ ኩባንያ ጽሑፍ ሓበሬታ ኪህበካ እዩ።

እቲ ውሕስነት ዝገበርካሉ ኣቕሓ ምስ ዚስበር ወይ ድማ ብገለ ካልእ መገዲ ኣበር ዘለዎ ምስ ዚኸውን፡ ነቲ ኣቕሓ ዝዓደግካሉ ኩባንያ ክትውከሶ ይግበኣካ። ኣብ ውሽጥ'ቲ ናይ ውሕስነት ግዜ፡ ከምቲ ብመሰረት ሕጊ ኣህለኽቲ እተወህበካ መሰላት፡ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኪውሰድ ንምጥያቕ መሰል ኣሎካ።

እቲ ውሕስነት ዘለዎ ኣቕሓ፡ ብልሽት ምስ ዚርከቦ፡ ብዘይ ክፍሊት እዩ ዚዕረየልካ። ብምኽንያት ብልሽት ዝገበርካዮ ተወሳኺ ወጻኢታት ንምርካብ እውን ካሕሳ ንኽትሓትት መሰል ኣሎካ። እዚ ድማ ከም ኣብነት፡ ናብቲ ኩባንያ እተገብረ ጉዕዞ ኪኸውን ይኽእል። እቲ ኩባንያ ንዕረያ እንተ ደኣ ኣኽፊሉካ፡ ናብቲ ናይ ሽወደን ናይ ኣህለኽቲ ቤትጽሕፈት ጥርዓንካ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ናብቲ ናይ ኣህለኽቲ ቤትጽሕፈት ጥርዓንካ ኣቕርብ

እቲ ውሕስነት ዋጋ ምስ ዘይህሉዎ

እቲ ኩባንያ ካብ ውሕስነት ከምልጥ እንተ ደኣ ፈቲኑ፡ ነቲ ኣቕሓ ንስኻ ከም ዘበላሸኻዮ ዘረጋግጽ መርትዖ ከቕርብ ይግደድ። ንስኻ ናይቲ ኣቕሓ ብልሽት ሓላፍነት ክትወስድ እትኽእል - ነቲ ኣቕሓ ምስ ዓደግካዮ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም ኪኸውን ይኽእል - ወይ ድማ ነቲ ኣቕሓ ብሸለልትነት ተጠቒምካሉ ክትከውን ትኽእል፡ ወይ'ውን ብዘይ ኣገባብ ኣዘውቲርካዮ ትኸውን፡ ማለት ነቲ ኣተሓሕዛን ኣተገባብራን ዚሕብር መምርሒ ሸለል ኢልካዮ ትኸውን ወይ ድማ እቲ ብልሽት ብናይ ብዝሒ ዝውተራን ምእራግን ምኽንያት ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብ መንጎ ውሕስነትን መሰል ዘይዕግበትን (ጥርዓንን) ዘሎ ፍልልይ

ውሕስነትን መሰል ጥርዓንን ክልተ እተፈለለያ ኣምራት ኮይነን ግን ይተሓዋወሳ እየን። ውሕስነት በቲ ኩባንያ ብወለንታ ዚወሃብ እዩ፡ ናይ ጥርዓን መሰል ግን ብመሰረት ሕጊ ኣህለኽቲ ንሰለስተ ዓመት የገልግል እዩ። ነቲ ብልሽት እተረኽቦ ኣቕሓ ዚምልከት ውሕስነት ይሃሉኻ ኣይሃሉኻ ብዘየገድስ፡ ብመሰረት ሕጊ ኣህለኽቲ ክሳዕ ሰለስተ ዓመታት ናይ ጥርዓን መሰል ኣሎካ። እቲ ውሕስነት ካብ ሰለስተ ዓመታት ዚነውሕ እንተ ኾይኑ፡ ኣብተን ዓመታት ናይ ጥርዓን መሰልካ ሕሉው እዩ።

ንኽልተ ዓመታት ውሕስነት ምስ ዚህልወካ'ሞ ብድሕሪኡ እቲ ኣቕሓ ምስራሕ ምስ ዚኣቢ፡ ንሓደ ዓመት ምሉእ ጥርዓንካ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ፡ ምኽንያቱ ድማ ካብቲ ናይ ዕድጊ ዕለት ጀሚሩ ንሰለስተ ዓመታት ናይ ጥርዓን መሰል ኣሎካ።

Garanti

En garanti innebär att företaget garanterar att hela varan eller vissa egenskaper hos varan ska fungera under hela garantitiden. Men kom ihåg att du alltid har ett skydd av konsumentlagstiftningen. Du har tre års reklamationsrätt, även om garantitiden är kortare. 

Vad är garanti? 

En garanti är ett löfte från företaget att det du köper ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti och företaget bestämmer självt hur reglerna för garantin ser ut. För att du som konsument ska kunna använda garantin behöver du bevisa att det är fel på varan. 

Företaget ansvarar för att åtgärda felet enligt de regler som gäller för garantin. Under garantitiden förutsätts det att alla fel på varan som täcks av garantin är ursprungliga. Att ett fel är ursprungligt betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig senare. Fel som inte är ursprungliga kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse. 

Eftersom företaget har bevisbördan under hela garantitiden kan en garanti ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen.

Så använder du din garanti 

Företaget ska ge dig skriftlig information om vad garantin innehåller, vad den omfattar, vad som krävs för att du ska kunna använda garantin samt att dina rättigheter enligt lag inte påverkas. 

Om en vara du har garanti på går sönder, eller är felaktig på något annat sätt, ska du vända dig till företaget du har köpt varan av. Under garantitiden har du rätt att kräva samma åtgärder som du har rätt till enligt konsumentköplagen. 

Om ett fel på din vara omfattas av garantin ska det åtgärdas utan kostnad för dig. Du har även rätt att få ersättning för merkostnader du har fått på grund av felet på varan. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget. Om ett företag tar betalt för en garantiåtgärd kan du anmäla företaget till Konsumentverket. 

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats 

När garantin inte gäller 

För att företaget ska slippa stå för garantin måste det bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan. Du är till exempel ansvarig för fel på varan om - det har skett en olycka efter att du har fått varan - du har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt - du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar - felet beror på normalt slitage. 

Skillnaden på garanti och reklamationsrätt 

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker som ibland blandas ihop. Garanti är frivilligt för ett företag att lämna men du har alltid reklamationsrätt enligt konsumentköplagen i tre år. Rätten att reklamera en felaktig vara enligt lagen finns alltså i tre års tid, vare sig du har garanti på din vara eller inte. Om du har en garanti som är längre än tre år kan du reklamera varan under hela garantitiden. 

Om du till exempel har en garanti på en vara i två år och din vara går sönder efter det kan du reklamera varan i ett år till eftersom du har lagstadgad reklamationsrätt i tre år från inköpsdatumet.

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket