ዝተደናጎየ በረራ

Försenat flyg - Tigrinska

እቲ በረራኻ ምስ ዚደናጎ፡ ነቲ ዋኒን-በረራ (ኩባንያ) ካሕሳ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ገጽ'ዚ ብዝሒ ናይቲ እትሓቶ ካሕሳን፡ እቲ ኩባንያ ጥርዓንካ ምስ ዚነጽጎ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካን ዚምልከት ሓበሬታ ኣሎካ።

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

ነቲ ጠለብካ ኣጻሪኻ ናብቲ ናይ በረራ ዋኒን ለኣኮ

እንታይ ዓይነት መሰል ከም ዘሎካ ንምፍላጥ በቲ ገንዘብ ዘይክፈሎ ናይ በረራ ቀማሪ (flygkalkylatorn)ጌርካ ብዛዕባ'ቲ ናይ ነፋሪት ጉዕዞኻ ዚምልከት ፎርም ምላእ። ብተወሳኺ ክንደይ ካሕሳ ከም ዚኽፈለካ ክትፈልጥ ኢኻ። እቲ ቀማሪ በረራ ናብቲ ናይ በረራ ዋኒን መርበብ ሓበሬታ እውን የሕልፈካ እዩ፡ ብኡ ጌርካ ድማ ነቲ ጠለብካ ትልእኮ።

ናብቲ ናይ በረራ ቅመራ ኪድ

ናይ በረራ ቀማሪ ብቋንቋ ሽወደንን እንግሊዝን ኣሎ።

እቲ ጠለብካ በቲ ናይቲ ዋኒን በረራ መርበብ ሓበሬታ ክትልእኮ እንተ ዘይኽኢልካ፡ ነቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ይግበኣኒ ፎርም ተጠቐም፡ ነቲ ፎርም ድማ ናብቲ ናይ በረራ ዋኒን ወይ ኩባንያ ለኣኮ።

እቲ ፎርም ብቛንቋ ሽወደንን እንግሊዝን ኣሎ።

ፎርም ብቛንቋ ሽወደን ፎርም ብቛንቋ እንግሊዝ 


እቲ ናይ በረራ ኩባንያ ናይ ሽወደን ምስ ዘይከውን ወይ ድማ እቲ ፍጻመ ኣብ ሽወደን ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ሃገር ዘጋጠመ ምስ ዚኸውን፡ ነቲ ናይ እንግሊዝ ፎርም ተጠቐም። ናይቲ ናብቲ ኩባንያ እትልእኮ ፎርም፡ ቅዳሕ ሓዝ። ነቲ ወጻኢታትካ ዚሽፍን ካሕሳ ምስ እትሓትት፡ ሰነዳት ምልኣኽ ኣገዳሲ እዩ፡ ማለት እንታይ ዓይነት ወጻኢኣታት ከም ዝገበርካ ዘርእይ ቅብሊት።

ካብቲ ናይ በረራ ዋኒን መልሲ ተጸበ

እቲ ጠለባትካ ናብቲ ኩባንያ ምስ ለኣኽካዮ፡ ካብቲ ኩባንያ መልሲ ተጸበ። ገለ ሰሙናት ኪወስድ ይኽእል እዩ፡ ግን ካብ ሽድሽተ ሰሙናት ንላዕሊ መልሲ ከይረኸብካ ምስ እትጽበ፡ ነቲ ጉዳይካ ቀጽሎን ተኸታተሎን።

ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘለዉ ፍሉያት ንምድንጓይ በረራ ዚምልከቱ መምርሒታት

ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት በረራ ምስ ዚደናጐ ወይ ምስ ዚስረዝ ናይ ሓገዝ መሰል ዚህቡኻ ፍሉያት መምርሒታት ኣለዉ። እቲ ካሕሳኻ ብተመጣጣኒ ዋጋ (schablonbeloppet) ብዩሮ ኪኽፈለካ እውን መሰል ኣሎካ።

ኣብ ከምዚ ዚስዕብ ኩነታት እቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒታት የገልግል፥

 • ካብ ሓደ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሃገር ኤርፖርት ምስ እትበርር

 • ብሓደ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት እተመዝገበ ናይ በረራ ኩባንያ፡ ካብ ሓደ ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኤርፖርት ክሳዕ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚርከብ ኤርፖርት ምስ እትበርር።

እቲ ሕጊ ንኖርወይ፡ ኢስላንድን ስዊዘርላንድን ልክዕ ከምቲ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚዝውተር የገልግል።

እቲ በረራኻ በቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒታት ዘይሽፈን ምስ ዚኸውን፡ ብተመሳሳሊ መጠን ዋጋ ንኽትከሓስ መሰል የብልካን። ይኹንምበር፡ ናይቲ ዘጥፋእካዮ ወጻኢታት ካሕሳ ንምርካብ መሰል ኣሎካ።

ንቁጠባዊ ካሕሳኻ ዚልከት መሰል

በረራኻ ምስ ተደናጎየ ክልተ ዓይነታት ቁጠባዊ ካሕሳ ኣሎዉኻ። እቲ ሓደ ካሕሳ ይብሃል፡ እቲ ሓደ ድማ ናይ ጉድኣት ኣሰያ ይብሃል።

ካሕሳ

ነቲ ብመምርሒታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚሽፍን ንበረራኻ ዚምልከት ካሕሳ ብመጠን ዋጋ ዩሮ ንምውሳድ መሰል ኣሎካ። እቲ ካሕሳ ካብ 250 ክሳዕ 600 ዩሮ ይፈላለ።

እቲ ካሕሳ ነቲ ብምንኽንያት ምድንጓያት ዘባኸንካዮ ግዜ ይጥርንፍ። ነቲ ካሕሳ መሰል ንምህላው እቲ በረራ ሰለስተ ሰዓት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኪድንጒ ኣለዎ። እቲ መጠን ካሕሳኻ፡ ኣብቲ ንውሒ ሰዓታት በረራ እውን ይምርኮስ እዩ፥

 • 250 ዩሮ ንኹሉ በረራ፡ ዝለዓለ 1500 ኪሎሜተር።

 • 400 ዩሮ ንኹሉ በረራ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮይኑ ካብ 1500 ኪ.ሜ ዚነውሕ፡ ከምኡውን ንኹሉ ካልእ በረራ ኣብ መንጎ 1500 ን 3500 ኪ.ሜ ዝምንውሑ።

 • 600 ዩሮ ንኹሉ ካልእ፡ ብኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒታት ዚሽፈን በረራታት።

ንውሒ በረራ ማለት ካብቲ ጀማሪ ነቝጣ ክሳዕ'ቲ መደምደምታ ጕዕዞ ማለት እዩ። እዚ ድማ እታ ነፋሪት ኣብ መንጎ ዓሊባ ነይራ እንተ ኾነት ወይ ድማ ኣብቲ ጕዕዞ ምድንጓይ እንተ ነይሩ ብዘየገድስ እዩ።

ኣብ ዝነውሐ በረራታት እቲ ካሕሳ ይፋረቕ እዩ

ኣብ እተናወሐ በረራታት፡ ማለት ካብ 3500 ኪ.ሜ ዚነውሕ በረራ፡ እቲ ብመጠን ዋጋ ዚወሃበካ ናይ ካሕሳ መሰል ብመሰረት ንውሒ ምድንጓያት ኪፋረቕ ይኽእል እዩ።

ናይ ጉድኣት ኣሰያ

እቲ በረራ ብኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒታት ይሸፈን ወይ ኣይሸፈን ብዘየገድስ፡ ነቲ ብምኽንያት ምድንጓያት ኣብ መሬት ከሎኻ ዘጥፋእካዮ ወጻኢታትካ ካሕሳ ንምርካብ መሰል ኣሎካ። ንኣብነት ኣብቲ ኤርፖርት ከሎኻ ምግቢ ንምዕዳግ ተገዲድካ፡ ናይ ሆቴል ዘይሓደርካዮ፡ ዝኸሰርካዮ ናይ ስራሕ ኣታዊታት ኣሎ ንበል። ስለዚ እዚ ኩሉ ጸብጽቦ፡ ግን ምስቲ ምድንጓያት እተኣሳሰረ ኪኸውን ኣለዎ። ንኹሎም ናይ ወጻኢታትካ ቅብሊታት ከም መርትዖ ሓዞም።

ይኹንምበር፡ ነቲ ብሰንኪ ምድንጓይ ዚመጽእ ናይ ስነልቦናዊ ጭንቀትን ናይ ምጽባይ መሰናኽልን ሕማቕ ስምዒትን ካልእ ተመሳሳሊ ጸገማትን ዚምልከት ገንዘባዊ ካሕሳ ኣይወሃበካን እዩ።

ካብቲ ናይ በረራ ዋኒን እትረኽቦ ሓገዝ ወይ ደገፍ ዚምልከት መሰል

እቲ ናይ በረራኻ ምድጓይ እንተ ወሓደ ክልተ ሰዓታት ምስ ዚኸውን፡ እቲ በረራ ድማ ብናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒታት እተሸፈነ ምስ ዚኸውን፡ እቲ ናይ በረራ ኩባንያ ምስቲ ናይ ምጽባይ ግዜ ዚሳነ ናይ ምግብን መስተን መስተንግዶ ኪህበካ እዩ። እቲ ናይ በረራ ኩባንያ፡ እንታይ መሰላት ከም ዘሎካ'ውን ኪሕብረካ እዩ።

ነቲ ካብ 5 ሰዓታት ንላዕሊ ዘጋጥም ምድንጓይ ዚምልከት ናይ ክፍሊት መሰል

እቲ በረራኻ ካብ 5 ሰዓታት ደንጒዩ ምስ ዚለዓል፡ እቲ ኩባንያ በረራ ናይቲ ክትጥቀመሉ ዘይከኣልካ ክፋል ቲከትካ ዋጋ ኪመልሰልካ እዩ።

ከምዚ ምስ ዚኸውን እቲ ኩባንያ ነቲ ዋጋ ቲከት ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ኪመልሰልካ ግዴታ ኣለዎ። እቲ ዚምለስ ገንዘብ ብጥረ ወይ ብናይ ባንክ ሒሳብ ምዝውዋር ወይ ብባንክዪረዪንግ ወይ ብቸክ ኪኽፈል እዩ። እንተ ደኣ ተሰማሚዕካሉ፡ እቲ ክፍሊት ብክረዲት ሪሲት ወይ ብካልእ መገዲ ኪካየድ ይኽእል እዩ። ነቲ ክፍሊት ምስ ተቐበልካዮ፡ ነቲ ኩባንያ ናብቲ ዝመደብካዮ ቦታ ብናጻ ኪወስደካ ክትሓቶ ኣይትኽእልን።

ኣብዚ ኩነታት'ዚ ናይ ገንዘባዊ ካሕሳ መሰል የብልካን

እቲ እተደናጎየ ወይ እተሰረዘ በረራ ብምኽንያት ልዕሊ ዓቕሚ ዝኾነ ኩነታት ምስ ዘጋጥም፡ እቲ ኩባንያ ብተመጣጣኒ ዋጋ (schablonbeloppet) ብዩሮ ኪኸፍለካ ግዴታ የብሉን። ልዕሊ ዓቕሚ ኩነታት ኪብሃል ከሎ፡ ልዕሊ ናይቲ ኩባንያ ኪቆጻጸሮ ዚኽእልን፡ ኩሉ ኣድላዪ ስጉምትታት ብምውሳድ እውን ኪእለ ዘይክእል ኩነታት ማለት እዩ።

ከም ልዕሊ ዓቕሚ ዝኹነ ኩነታት ተባሂሉ እተመደበ ኩነት የልቦን። ኩሉ ከከም ኩነታቱ ይለዋወጥ እዩ። ኣቐዲምካ ኪግምገም ድማ ኣይከኣልን። ግን ከኣ ኩሉ ግዜ ከም ልዕሊ ዓቕሚ ተባሂሉ ዚልለ ኩነታት ኣሎ፥

 • ፖለቲካዊ ስግኣት

 • ንበረራ ዘስናኽል ናይ ኣየር ኩነታት

 • ናይ ድሕነት ስግኣት

 • ኣብቲ ናይ በረራ ድሕነት ዘጓንፍ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ጉድለት

 • ኣብቲ ዋኒን ወይ ኩባንያ ነቲ ስራሕ ዚጸሉ ናይ ሾበሮ ወይ ናይ ስራሕ-ደው-ምባል ኪህሉ ከሎ

ኣብታ ነፋሪት ዚጓነፍ ተክኒካዊ ብልሽት ከም ልምዲ ከም ዘይግታእ ነጠባ ኣይውሰድን እዩ።

እቲ እተደናጎየ ወይ እተሰረዘ በረራ ብምኽንያት ዘይግታእ ነጠባ እዩ ኢሉ መርትዖ ዘቕርብ ባዕሉ እቲ ኩባንያ በረራ እዩ። ብተወሳኺ፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ምግድንጓይ ይኹን ወይ ነቲ ስረዛ ደው ንምባል ዝከኣሎ ከም ዝጸዓረ መርትዖ ከቕርብ ግዴታኡ እዩ።

እቲ ናይ በረራ ኩባንያ ነቲ ዘይግታእ ነጠባ ዚብል ምኽንያት ምስ ዘምጽእ

ሓድሓደ ግዜ እቲ ኩባንያ በረራ ብምኽንያት ዘይግታእ ነጠባ፡ ዝኾነ ዓይነት ካሕሳ ከም ዘይከፍል ይገልጽ እዩ። እቲ ኩባንያ ነቲ ኩነታት ባዕሉ እዩ ዚግምግሞ፡ ስለዚ ካሕሳ ምኽፋልን ዘይምኽፋልን ይውስን። ንስኻ ምስቲ ናይቲ ኩባንያ ግምገማ ምስ ዘይትሰማማዕ፡ ነቲ ጉዳይካ ዚምልከት ዋጋ ዘይክፈሎን ዘይሻራውን ግምገማ ንምርካብ ናብ ዚምልከቶም ኣካላት ክትጠርዕ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ጉዳይካ ከም ዚምርመር ንምግባር ከምዚ ግበር

ነቲ ጉዳይካ ኣየናይ በዓልስልጣን ከም ዚምርምሮ ብዚምልከት፡ እንታይ ዓይነት ካሕሳ ትሓትት ምህላውካን እቲ ፍጻመ ኣበየናይ ሃገር ከም እተጓነፈን ወሳኒ እዩ። ርኸበናሞ፡ ንመን ክትውከስ ከም ዘሎካ ክንሕብረካ ኢና።

ናይ ሃሎ ኮንሱመንት (Hallå konsument) መራኸቢ ሓበሬታ

Försenat flyg

Om ditt flyg försenas kan du ha rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget. På den här sidan får du information om hur stor ersättning du kan kräva och hur du kan gå vidare om flygbolaget nekar till dina krav.

Räkna ut vad du kan kräva och skicka kravet till flygbolaget 

Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn fyller du i information om din flygresa för att få veta vilka rättigheter du har. Du får bland annat veta om och hur mycket ersättning du har rätt till. Flygkalkylatorn slussar dig även vidare till det aktuella flygbolagets webbplats, så att du kan skicka in ditt krav via webbplatsen. 

Gå till Flygkalkylatorn 

Flygkalkylatorn finns på svenska och engelska. 

Om du inte kan skicka in dina krav via flygbolagets webbplats kan du använda EU:s reklamationsblankett och skicka via mejl eller brev till flygbolaget. Blanketten finns på svenska och på engelska. 

Blankett på svenska 

Blankett på engelska 

 Använd den engelska blanketten om flygbolaget inte är svenskt eller om händelsen skedde i ett annat land än Sverige. Spara en kopia av blanketten du skickar till flygbolaget. Vill du kräva ersättning för kostnader du har fått är det viktigt att du skickar med underlag, till exempel kvitton, som visar vilka kostnader det rör sig om. 

Vänta på svar från flygbolaget 

När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar från flygbolaget. Det är vanligt att det tar några veckor att få svar, men om du har väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.  

Särskilda regler för försenat flyg inom EU 

Inom EU finns det särskilda regler för flyg, som kan ge dig rätt till hjälp när flyget är försenat eller inställt. Du kan även ha rätt till ersättning i form av schablonbelopp i euro.  

I följande fall gäller EU:s regler: 

 • När du flyger från en flygplats inom EU. 

 • När du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU. 

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.  

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler har du ingen rätt till ersättning i form av schablonbelopp. Däremot kan du ha rätt till ersättning för kostnader du drabbas av. 

Din rätt till ekonomisk ersättning 

Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till när ditt flyg försenas. Den ena kallas för kompensation och den andra för skadestånd. 

Kompensation 

Du kan ha rätt till kompensation i form av ett schablonbelopp i euro om din flygresa omfattas av EU:s regler. Ersättningen varierar från 250 till 600 euro. 

Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid som du har förlorat på grund av förseningen. För att ha rätt till kompensation måste förseningen vara tre timmar eller mer. Hur stort belopp du har rätt till beror även på längden på flygningen: 

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer. 

 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa. 

 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler. 

Längden på flygningen beräknas från startpunkten till din slutdestination. Det gäller oavsett om och var du har mellanlandat och var på flygsträckan förseningen skedde. 

Kompensationen kan halveras vid längre flygningar 

Vid längre flygningar, det vill säga flygningar över 3 500 kilometer, kan schablonbeloppet du har rätt till halveras beroende på hur lång förseningen är.  

Skadestånd 

Oavsett om din flygning omfattas av EU:s regler eller inte kan du kan ha rätt till ersättning för kostnader som du får på grund av det försenade flyget. Det kan till exempel handla om att du tvingades köpa mat på flygplatsen, missade en hotellnatt eller förlorade arbetsinkomst. Du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.  

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret för att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande besvär på grund av det försenade flyget. 

Din rätt till stöd och hjälp från flygbolaget 

Om ditt flyg blir försenat med minst två timmar, och flygningen omfattas av EU-reglerna, ska flygbolaget erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har.  

Rätt till återbetalning vid försening på mer än 5 timmar 

Avgår ditt flyg mer än 5 timmar försenat till slutdestinationen ska flygbolaget erbjuda dig återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja.  

När du ska få en återbetalning är flygbolaget skyldigt att betala tillbaka dina biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt. 

När du accepterar en återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget kostnadsfritt ska flyga dig vidare till ditt resmål. 

I de här fallen har du inte rätt till ekonomisk ersättning 

Flygbolaget är inte skyldigt att betala ekonomisk ersättning i form av schablonbeloppen i euro om det försenade eller inställda flyget beror på extraordinära omständigheter. Med extraordinära omständigheter menas händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas.  

Det finns inte några bestämda situationer som alltid ses som extraordinära, det måste bedömas från fall till fall. Men det finns exempel på omständigheter som kan vara extraordinära: 

 • politisk instabilitet 

 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga 

 • säkerhetsrisker 

 • oförutsedda brister i flygsäkerheten 

 • när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget. 

Tekniska fel på flygplanet ses vanligtvis inte som extraordinära händelser. 

Det är upp till flygbolaget att bevisa att det försenade eller inställda flyget berodde på en extraordinär omständighet. Flygbolaget måste även kunna bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle bli försenad eller inställd. 

Om flygbolaget hänvisar till extraordinära omständigheter/force majeure

Det händer att flygbolag hänvisar till extraordinära omständigheter och därför inte betalar ut någon ersättning. I första hand gör flygbolaget en egen bedömning av det som hänt, och beslutar om de kommer att betala ut ersättning eller inte. Håller du inte med om flygbolagets bedömning finns det instanser du kan skicka ditt ärende vidare till för att få en kostnadsfri och opartisk bedömning. 

Så gör du för att få en bedömning av ditt ärende 

Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vilken typ av ersättning du kräver och i vilket land problemet med flyget uppstod. Kontakta oss så informerar vi om vart du kan vända dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket