ንባጀትን ዕዳን ዚምልከት ሓገዝ ርኸብ

Få hjälp med skuldrådgivning - Tigrinska

ኣብ ኣስገዳዲ ክፍሊት ትካል (kronofogden) ዕዳ ዘለዎም ኣስታት 400,000 ሽወደናውያን ኣለዉ። ኣብ ልዕል'ዚ፡ መብዛሕትኦም ናይ ቁጠባ ጸገማት ኣለዎም። ብዘይካ ውልቃዊ ስቓይ ድማ እቲ ልዕለ-ዕዳ ነቲ ማሕበረሰብ ዓመታዊ 30-50 ቢልዮን ክሩነር ከም ዚኸፍል ይገብሮ። ይኹንምበር ነዚ ዚምልከት ሓገዝ ኣሎ።

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

በዚ መገድ'ዚ ጌርካ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል

ከምዚ ዚመስል ዕዳ ዘለዎም ሰባት ካብቲ ናይ ኮሙን ባጀትን ኣማኸርቲ ዕዳን ናጻ ዝኾነ ሓገዝ ኪረኽቡ ይኽእሉ። ንሳቶም ብኸምዚ መገዲ ይሕግዙ፥

  • ነቲ ቁጠባኻ ከመይ ጌርካ ከም እትቆጻጸሮን ንኣየናይ ዕዳ ቀዳምነት ከም እትህቦን

  • ናይ ዕዳ ኣከፋፍላ ዚግበር መጠየቕታ

  • ቅድሚ፡ ኣብቲ ግዜን ድሕርን ናይ ኣከፋፍላ ስምምዕ ዚወሃብ ካልእ ደገፍ

  • ምስቶም ኣለቃሕትኻ ባዕላዊ ስምምዕ ምግባር (ናይ ኣከፋፍላ ስምምዕ ምስ ዘይህልወካ ወይ ምስ ዘይትደሊ)

  • ምስቶም ኣለቃሕትኻ ዝሓሸ መገዲ ኣከፋፍላ ንምግባር ዚካየድ ዘተ

ሓገዝ ንምርካብ ናጻ እዩ

እተን ኮሙናት ነቶም ሰብ ዕዳ ምኽሪ ንኪህባ ግዴታ ኣለወን። ሓገዝ ንምርካብ ኣይክፈሎን እዩ። እቲ ናይ ባጀትን ዕዳን ኣማኻሪ ነቲ ቁጠባኻ ንምግምጋምን ተግባራዊ ምኽሪ ንምሃብን ድሉው እዩ። እቶም ኣከፋፍላ ኪግበረሎም ዚደልዩ ሰባት መጠየቕታ ኪልእኩን ጉዳዮም ኪረኣየሎምን ነቲ ውሳኔ ይግባይ ኪብሉሉን ይኽእሉ እዮም።

ናይቲ ናይ ባጀትን ዕዳን ኣማኻሪ ናይ መራኸቢ ሓበሬታ

ነቲ ናይ ዞባኻ ናይ ባጀትን ዕዳን ኣማኻሪ ንምርካብ ነቲ ኮሙንካ ተወከሶ። በዚ ዚስዕብ ናይ መርበብ ሓበሬታ መላግቦ ጌርካ ድማ ዝርዝር ናይቶም ኣብ ኩሉ ኮሙናት ዘለዉ ናይ ባጀትን ዕዳን ኣማኸርቲ ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ።

ዝርዝር ናይቶም ኣብ ኮሙናት ዘለዉ ኣማኸርቲ ባጀትን ዕዳን ርኸብ

ሓገዝ እናተጸበኻ ከሎኻ

ኣብ መብዛሕትኡ ኮሙናት ነቶም ናይ ባጀትን ዕዳን ኣማኸርቲ ንምርካብ ምጽባይ የድልየካ። ክሳዕ ውልቃዊ ሓገዝ እትረክብ ግን ካብቲ ዕዳታትካ ንኣየናይ ቀዳምነት ክትህብ ከም ዘሎካ ሕሰብ። እቶም ኣዚዮም ኣገደስቲ ጉዳያት፡ ክራይ ገዛን ኤለክትሪሲቲን ናይ ገዛ ኢንሹራንስ እዮም። ከምኡ ምስ ዘይትገብር፡ ካብ ገዛ ክትስጎግ ትኽእል ወይ ኤለክትሪሲቲ ይዕጸወካ ወይ ሓደጋ ምስ ዘጓንፈካ ሓገዝ ክትረክብ ኣይትኽእልን። ከምኡውን ናብ ቤትጽሕፈት ስራሕ-ኣልቦነት ዚኽፈልን ናይ ህጻን ድጎማን ኣገደስቲ እዮም።

እቲ እትደልዮ ሓገዝ ምስ ዘይትረክብ

እቲ ኮሙን፡ ናይ ባጀትን ዕዳን ኣማኻሪ ምስ ዘይህልዎ ወይ ድማ ነቲ መሰልካ ዝኾነ ሓገዝ ምስ ዘይትረኽቦ፡ ናብቲ ተቖጻጻሪ ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንን ትካል (IVO) ጥርዓን ኣቕርብ። ነዚ ድማ ብዚምላእ ወረቐት ፎርምን ብኢመይልን ከተሳልጦ ትኽእል ኢኻ። እቲ ጥርዓን ናብቲ IVO ምስ በጽሐ፡ ከም ህዝባዊ ሰነድ እዩ ዚውሰድ።

ብዛዕባ IVO ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣንብብ፥

Få hjälp med budget- och skuldfrågor

Nästan 400 000 svenskar har skulder hos Kronofogden. Utöver dessa så kämpar många med sin ekonomi. Förutom det personliga lidandet kostar överskuldsättning samhället 30–50 miljarder kronor varje år. Det positiva är att det finns hjälp att få. 

Det här kan du få hjälp med 

Den som är skuldsatt kan få kostnadsfri hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare. De hjälper till att:   

  • Få koll på din ekonomi och ge råd hur du ska hantera och prioritera skulderna.  

  • Ansöka om skuldsanering.  

  • Ge annat stöd före, under och efter en skuldsanering. 

  • Ta fram förslag på frivilliga överenskommelser med fordringsägarna, det vill säga de du är skyldig pengar (om du inte får eller vill ha skuldsanering).  

  • Diskutera om bättre villkor hos de som du är skyldig pengar.  

Det kostar inget att få hjälp 

Kommuner är enligt lag är skyldiga att ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Det kostar ingenting att få hjälp. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att överblicka din ekonomi och kan ge praktiska råd till den som är skuldsatt. Personer som har behov av skuldsanering kan bland annat få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. 

Kontaktuppgifter till din budget- och skuldrådgivning 

För att komma i kontakt med din lokala budget- och skuldrådgivning kan du kontakta din kommun. Du kan också följa länken nedan för att hitta en lista över alla kommuner och kontaktuppgifter till deras budget- och skuldrådgivning. 

Se lista över budget- och skuldrådgivning utifrån kommun  

Medan du väntar på hjälp 

Många kommuner har väntetider när det gäller att träffa en budget- och skuldrådgivare. Fram tills att du får personlig hjälp behöver du prioritera bland räkningarna om du inte kan betala alla. Det som är viktigast att betala är hyra, el och hemförsäkring i första hand. Du riskerar annars att bli vräkt, få elen avstängd eller inte få hjälp om du till exempel skulle råka ut för en olycka. Även avgift till arbetslöshetskassan och eventuell barnomsorg är viktiga. 

Om du inte får den hjälp du behöver 

Om kommunen inte har budget- och skuldrådgivning eller om du inte får den hjälp du har rätt till kan du skicka in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det går att anmäla på fysisk blankett eller via e-tjänst. Anmälan blir allmän handling när den kommer in till IVO. 

Läs mer på IVO:s webbplats

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket