ማኪና ተሰቢራ ወይ ብስርዓት ኣይትሰርሕን

Bilen är trasig eller fungerar dåligt - Tigrinska

ካብ ሓደ ኩባንያ ማኪና ምስ እትዕድግ፡ ንዝኾነ ብልሽት ክትጠርዕ መሰል ኣሎካ። እዚ ድማ እታ ማኪና ሓዳስ ትኹን ወይ ኣረጊት ወይ ድማ ውሕስነት ይሃሉኻ ወይ ኣይሃሉኻ ብዘየገድስ እዩ።

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

ነቲ ብልሽት ዚምልከት ጥርዓን ንምቕራብ ሰለስተ ዓመት ኣሎካ

ንስኻ ከም ውልቀሰብ ካብ ሓደ ኩባንያ ማኪና ምስ እትዕድግ፡ ብመሰረት ሕጊ ዓዳጊ፡ ንመበቆላዊ ብልሽት ዚምልከት ጥርዓን ንምቕራብ ካብታ ዝዓደግካላ ዕለት ዚጅምር ናይ ሰለስተ ዓመት መሰል ኣሎካ። መበቆላዊ ብልሽት ማለት፡ ኣብቲ ግዜ ዕድጊ ወይ ቅሩብ ጽንሕ ኢሉ ዚረአ ብልሽት ማለት እዩ። እዚ ድማ ንኣረጊትን ንሓዳስን ማኪና ይምልከት፡ ውሕስነት ይሃሉኻ ወይ ኣይሃሉኻ። ይኹንምበር፡ ተወሳኺ ውሕስነት፡ ነቲ ንብልሽት ዚምልከት ጥርዓን እተቕርበሉ ግዜ ከናውሖ ይኽእል እዩ።

ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ጥርዓን ኣቕርብ

ነቲ ማኪና ዝሸጠልካ ሰብ ጥርዓን ኸተቕርበሉ ከም እትኽእል ንምርግጋጽ፡ ካብቲ ነቲ ብልሽት ዝረኣኻሉ ወይ ክትሪኦ ዝነበረካ ግዜ ጀሚርካ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ጥርዓን ምቕራብ ኣገዳሲ እዩ። ካብቲ እተመደበ ግዜ ምስ እትሓልፍ፡ ነቲ ሸያጢ ንምኽሳስ ዘሎካ መሰል ይባኽን ማለት እዩ።

ናይታ ማኪና ዕድመን ኩነታትን ነቲ መሰላትካ ይጸልዎ እዩ

ናይታ ማኪና ኩነታት ማለት ዕድመን ዋጋን ናይ ጕዕዞ ኣገልግሎትን ትጽቢት ንውሒ ዕድመን፡ ነቲ ኣብ ሸያጢ እተቕርቦ ጥርዓን ኪጸልዎ ይኽእል እዩ። እርግ ዝበለት ማኪና ምስ እትዕድግ፡ ብመሰረት ኩነታታ፡ ብዙሕ ብልሽታት ኪህሉዋ ባህርያዊ እዩ። ንኸምዚ ዝበለ ብልሽት እቲ ሸያጢ ከዐሪ ኣይክእልን። ግን ነቲ ዕድመን ዋጋን ንውሒ ጉዕዞን ትጽቢት ዕድመን ማኪና ኣብ ግምት ብምእታው ገና እታ ማኪና ኣብ ሕማቕ ኩነታት ምስ እትርከብ፡ ክትጠርዕ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ሸያጢ ትካል ባዕሉ ነታ እትዕድጋ ማኪና ምዕራይ ከም ዘድልያን ካብቲ ቦታ ተጎቲታ ከም እትወጽእን እንተ ዘይሓቢሩካ፡ ክትዕድጋ ከሎኻ፡ ንመገዲ ብቕዕቲ ምዃና ከተረጋግጽ ይግበኣካ።

ካብቲ ሸያጢ ማኪና እንታይ ክትጠልብ ትኽእል?

እቲ ናይ ዕድጊ ሕጊ፡ ካብቲ ሸያጢ ማኪና እንታይ ክትጠልብ ከም ዘሎካ ይውስን።

ቀዳማይ፥ እቲ ሸያጥ ማኪና ነቲ ብልሽት ከዐርዮ ከም ዘለዎ

መጀመርታ ነቲ ሸያጣይ ነታ ማኪና ብናጻ ከዐርያ ወይ ካልእ ተመሳሳሊት ማኪና ኪህበካ ክትጠልብ ትኽእል። እታ ዝዓደግካያ ማኪና ዘገልገለት ምስ እትኸውን፡ እቲ ሸያጥ ማኪና ከዐርየልካ እዩ ዚደሊ፡ ከመይሲ ካብ ሓዳስ ማኪና ዚህበካ ነታ ማኪና ከዐርያ ይሓስረሉ። ነታ ማኪና መሊስካ ገንዘብካ ምስ እትደሊ፡ እቲ ሸያጥ ማኪና መብዛሕትኡ ግዜ ነታ ማኪና ከዐርያ እዩ ዚመርጽ።

እቲ ሸያጥ ማኪና ነታ ማኪናኻ ንኸዐርያ ዚህሉዎ መሰል፡ ኣብ ዘይተናወሐ ግዜን ብዘይ ክፍሊትን ምስ ዚገብሮ ጥራይ እዩ።

ካልኣይ፥ ናይ ዋጋ ቅነሳ ምህላው

እቲ ቅነሳ ዋጋ ምስቲ ብልሽት ዝቃዶ ኪኸውን ይግባእ፡ ንኣብነት ምስ ናይ ካልኦት ኣዓረይቲ ዚቐርብ ዋጋ ብልሽት ብምውድዳር።

ሳልሳይ፥ ነቲ ዕድጊ ምስራዝ

ምስራዝ ማለት ናይቲ ዕድጊ ምምላስ እዩ። ምምላስ ኪብሃል ከሎ ድማ ነታ ማኪና መሊስካ፡ ገንዘብካ ድማ ትወስድ። ግን ነቲ ዕድጊ ንምስራዝ፡ እቲ ብልሽት ኣዚዩ ከቢድን ኣገዳስን ኪኸውን ኣለዎ፡ ወይ ከኣ እቲ ሸያጢ ከዐርያ ፈቲኑስ ምዃን ኣብዩዎ ኪኸውን ኣለዎ።

ናይ ዕረያ ግዜን ፈተነን

ብመሰረት ሕጊ፡ እቲ ሸያጥ ማኪና ነቲ ብልሽት ኣብ ርትዓዊ ግዜ ከዐርዮ ይግባእ። እቲ ርትዓዊ ግዜ ዚብል ቃል ግን ካብ ኩነት ናብ ኩነት ይፈላለ እዩ። ኣብቲ ዓይነት ብልሽት እውን ይምርኮስ እዩ፡ ከምእውን ኣድላይነት ናይታ ማኪና። ከም ልቓሕ፡ ማኪና ተዋሂባትካ እንተ ኾይና፡ እቲ ናይ ዕረያ ግዜ እንተ ነውሐ ምንም ኣይኮነን።

ከም ልምዲ ግን፡ እቲ ሸያጥ ማኪና ነቲ ብልሽት ንኸዕሪ ክልተ ዕድል እዩ ዘለዎ ። ሳልሳይ ምስ እትስበር ግን ነቲ ዕረያ ኣይደልን ኢልካ ነቲ ዕድጊ ክትስርዞ ትኽእል ኢኻ። ንስኻን እቲ ሸያጥ ማኪናን ምስ ዘይትሰማምዑ፡ እቲ ብልሽት ይደጋገም ከም ዘሎ ዚገልጽ መርትዖ ኪህልወካ ይግባእ።

ናይ ልቓሕ ማኪናን ናይ ወጻኢታት ካሕሳን

ኣብቲ ግዜ ዕረያ ናይ ልቓሕ ማኪና ምስ እትደሊ፡ እቲ ሸያጥ ማኪና ኪቕርበልካ ይግባእ። ምስ ዘይቅርበልካ ግን ናይቲ እትገብሮ ወጻኢታት ጕዕዞታት ወይ እትኸፍሎ ናይ ማኪና ኪራይ ካሕሳ ኪወሃበካ መሰል ኣሎካ። ግን ነቲ ወጻኢታትካ ክድርቶ ሓላፍነት ኣሎካ።

እታ ማኪና ብልሽት ዘሎዋ ምዃና ንኣኻ ወጻኢታት ኣየስዕበልካን እዩ። እቲ ሸያጥ ማኪና እዩ ነቲ ናይ ዕረያ ወጻኢታት ዚኸፍሎ፡ ከምኡውን ተወሳኺ ወጻኢታት እንተሎ። ምስ ዕረያ ኪዛመዱ ዚኽእሉ ወጻኢታት እዞም ዚስዕቡ እዮም፥

  • ናብቲ ሸያጥ ማኪና ወይ ናብቲ ጋራጅ ክትጎዓዝ ስለ እተገደድካ ዚህሉ ወጻኢታት

  • ናይ ጎተታ ወጻኢታት

  • ንኣማራጺ መጎዓዝያ፡ ከም ኣብነት ንኣውቶቡስ ወይ ባቡር እተውጽኦ ክፍሊት

  • ናይ ዳግመ-ቁጽጽር ወይ ናይ ብልሽት እለሻ ክፍሊት

ነቲ ሸያጥ ማኪና ረኺብካ ጥርዓን ኣቕርበሉ

ምእንቲ ነቲ ብልሽት ኣለሊዮም ንኸዐርዩዎ ዕድል ክትህቦም፡ ብልሽት ከም ዝረኸብካ ነቶም ሸይጥቲ ማኪና ብቕልጡፍ ተወከሶም። ኩሉ ግዜ ነቶም ማኪና ዝሸጡልካ ተወከሶም። ከምዚ ብምግባር ነቶም ሸየጥቲ ማኪና ብዛዕባ'ቲ ብልሽት ኪምርምሩን እንታይ ኪገብሩ ከም ዘለዎም ኪውስኑ ዕድል ትህቦም። ምናልባት ናይቲ ብልሽት ጠንቂ እንታይ ምዃኑ ዘይብሩህ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ኩሉ ግዜ ጽሑፍ ሰነድ ይሃሉኻ፡ ንኣብነት ብኢመይል ወይ ብኤስ.ኤም.ኤስ። እዚ ድማ ነቲ ሸያጢ ጥርዓን ከም ዘቕረብካሉ መርትዖ እዩ። መኣስ ከም ዝጠራዕካ ንምፍላጥ እውን ከም መርትዖ ይኾነካ እዩ።

ንስኻን እቲ ሸያጢ ማኪናን ምስ ዘይትሰማምዑ

ገለ መምርሒ ምስ እትደሊ ነቲ ሃሎ ኮንሱመንት (Hallå konsument) ርኸቦ። ንሕና ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ ኣገልገልቲ ኢና፡ ብዛዕባ መሰልካን ካልእ ዚህልወካ ኣማራጺታትን ድማ ንሕብረካ። ንሕና ናጻ ዝኾነ መምርሒ ኢና እንህብ፡ ስለዚ ድማ ነቲ ጉዳይካ ርእይቶ ክንህበሉ፡ ወይ ንጸገማትካ ክንፈትሖ ወይ ኣብ ክንዳኻ ምስ ትካላት ክንራኸብ ኣይንኽእልን።

ናይ ሃሎ ኮንሱመንት መራኸቢ ሓበሬታ

ንስኻን እቲ ኩባንያን ምስ ዘይትሰማምዑ ነቲ ክርክር ንምርኣይ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንህዝባዊ ናይ ጥርዓን ቦርድ (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። ይኹንምበር እቲ ጉዳይ ናብ ኣተግባሪ ፖሊስ ወይ ናብ ቤትፍርዲ ሓሊፉ እንተ ነበረ ወይ ሓሊፉ እንተሎ፡ እቲ ARN ነቲ ጉዳይካ ኣይርእዮን እዩ።

ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኣብ ARN ከም እትጠርዕ፡ ኣብቲ ናቱ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ኣንብብ

ናብ ARN ጥርዓን ምቕራብ ንኽትክእል፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ጠለብካ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ዘይተቐበሎ ወይውን ብጭራሽ ዘይመለሸልካ ኪኸውን ይግባእ።

Bilen är trasig eller fungerar dåligt

När du köper en bil av ett företag har du rätt att klaga på eventuella fel. Det gäller oavsett om bilen är ny eller begagnad och om du har fått en garanti eller inte. 

Tre år på dig att klaga på fel 

När du som privatperson köper en bil av ett företag har du enligt konsumentköplagen rätt att klaga på så kallade ursprungliga fel i upp till tre år från köpet. Ursprungliga fel är fel som fanns där redan när du köpte bilen, även om de i vissa fall visar sig en tid senare. Reglerna gäller både för begagnade och helt nya bilar och oavsett om du har fått en garanti eller inte. En medföljande garanti kan dock utöka tiden du har på dig att klaga på fel.  

Klaga inom två månader 

Det är viktigt att du klagar på felet inom två månader från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet, för att vara säker på att du kan ställa krav till bilhandlaren. Väntar du längre än så kan du förlora din rätt att kräva något av företaget. 

Bilens ålder och skick påverkar dina rättigheter 

Bilens skick, det vill säga ålder, pris, körsträcka och förväntad livslängd, påverkar kraven du kan ställa till bilhandlaren. Köper du till exempel en äldre bil kan det finnas brister som är normala med tanke på bilens skick. Den typen av fel kan du inte kräva att bilhandlaren ska åtgärda. Men om bilen är i sämre skick än vad du hade kunnat förvänta dig med tanke på ålder, pris, körsträcka och förväntad livslängd kan du klaga.  

Du ska alltid kunna räkna med att bilen är trafiksäker när du köper den, om inte bilhandlaren till exempel har upplyst dig om att bilen är ett reparationsobjekt och behöver bogseras från bilfirman.  

Vad kan du kräva av bilhandlaren? 

Konsumentköplagen styr vilka krav du kan ställa mot bilhandlaren. 

I första hand: att bilhandlaren reparerar felet 

Du kan i första hand kräva att bilhandlaren kostnadsfritt reparerar bilen eller ger dig en annan, likvärdig bil. Har du köpt en begagnad bil brukar bilhandlaren föreslå en reparation, eftersom det oftast är billigare och enklare än att ge dig en annan bil som är likvärdig. Även om du hellre vill lämna tillbaka bilen och få dina pengar tillbaka har bilhandlaren oftast rätt att försöka reparera felet. 

För att bilhandlaren ska ha rätt att reparera bilen krävs det att de kan göra reparationen inom rimlig tid och utan kostnad för dig.  

I andra hand: att du får ett prisavdrag 

Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.  

I tredje hand: att du får häva köpet 

En hävning betyder att köpet återgår, det vill säga att du lämnar tillbaka bilen och får dina pengar tillbaka. För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara allvarligt och av stor betydelse, alternativt att bilhandlaren har försökt rätta till felet flera gånger utan att lyckas. 

Reparationstid och antal reparationsförsök 

Enligt lag ska bilhandlaren reparera felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid behöver bedömas från fall till fall, och beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få bilen lagad. Om du har blivit erbjuden en lånebil kan en längre reparationstid vara okej. 

Normalt sett har bilhandlaren två försök på sig att åtgärda samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång kan du ha rätt att säga nej till fler reparationsförsök och istället kräva att köpet hävs. Om du och bilhandlaren inte kommer överens behöver du ha bevis på att det rör sig om samma fel som tidigare.  

Lånebil och ersättning för kostnader 

Om du måste ha en bil under reparationstiden bör bilhandlaren erbjuda dig en lånebil. Kan de inte erbjuda en lånebil kan du ha rätt till ersättning för att exempelvis åka kollektivt eller att hyra en bil. Tänk på att det är ditt ansvar att begränsa kostnaderna som uppstår.  

Att bilen är felaktig ska inte medföra några extra kostnader för dig – det är bilhandlaren som ska stå för kostnaden att åtgärda felet samt eventuella merkostnader. Exempel på kostnader som kan uppstå i samband med fel är: 

  • Kostnader för att du har tvingats köra till bilhandlaren eller verkstad  

  • Kostnad för bärgning 

  • Kostnader för alternativ transport, till exempel buss eller tåg 

  • Ombesiktningskostnad eller felsökningsavgift 

Du kan inte få ersättning för besväret eller tiden du lägger ned på att klaga på felet. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton eller fakturor, på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.  

Kontakta bilhandlaren för att klaga 

Efter att du har upptäckt ett fel är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar bilhandlaren för att ge dem chansen att undersöka och åtgärda felet. Du ska alltid vända dig till bilhandlaren som du köpte bilen av. Det är vanligt att bilhandlaren behöver undersöka bilen för att kunna ta ställning till vad som behöver göras. Det kanske inte heller är tydligt vad som har orsakat felet. 

Det är alltid bra att ha skriftligt underlag, till exempel mejl eller sms, som visar att du har kontaktat bilhandlaren för att klaga. Då är det också enkelt att bevisa när du har klagat.  

Om du och bilhandlaren inte kommer överens 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument  

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Tänk på att det kan vara bra att få ett utlåtande från en tredje part som kan intyga vad som är fel innan du vänder dig till ARN.  

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats 

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls. 

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket