ንግጉይ ፋክቱር ተኸራኸረሉ

Bestrida felaktig faktura - Tigrinska

ግጉይ ፋክቱር ምስ ዚውሃበካ ተኸራኸር፡ ማለት ጌጋ ከም ዝኾነ ንገር። መጀመርታ ምስቲ ኩባንያ ተራኸብ፡ ኣየናይ ጌጋ ከም ዝኾነ ድማ ሓብር።

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

ነቲ ኩባንያ ብጽሑፍ ርኸቦ

መጀመርያ ነቲ ኩባንያ ኣበይ ጌጋ ከም ዝገበረ ሓብሮ። እቲ ርክብካ ብጽሑፍ ይኹን፡ ንኣብነት ብኢመይል። ምናልባት ምስ ሓበርካዮም እቲ ጌጋ ብቐሊሉ ዚእረም ኪኸውን ይኽእል እዩ።

እቲ ኩባንያ ነቲ ጌጋ እዩ እትብሎ ከዐርዮ ምስ ዘይደሊ፡ ነቲ ፋክቱር ብምሉኡ ወይ ነቲ ጌጋ ዘለዎ ክትክራኸረሉ ትኽእል ኢኻ።

ከምዚ ብምግባር ኢኻ እትከራኸር

ነቲ ፋክቱር ምክርኻር ማለት፡ ነቲ ኩባንያ ዝለኣኾ ፋክቱር ከም ዘይትቕበሎ ምሕባር ማለት እዩ፡ ማለት ክትከፍል ፍቓደኛ ከም ዘይኮንካ ኢኻ ትሕብር ዘሎኻ። ይኹንምበር ስለምንታይ እቲ ፋክቱር ጌጋ ከም ዝኾነ ክትገልጽ ይግበኣካ፣ ንኣብነት እቲ ድምር ሒሳብ ምስቲ እተሰማማዕካሉ ከም ዘይቃዶ ክትገልጽ ይግበኣካ።

እቲ ፋክቱር ክሳዕ ክንደይ ጌጋ ከም ዘለዎ ኣረጋግጽ

እቲ ፋክቱር ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ጌጋ ኣለዎ እንተ ኾይኑ ኣረጋግጽ። እቲ ዕላማ፡ ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ሒሳብ ጥራይ ክትከፍል ምዃንካ ዚገልጽ እዩ። ሓድሓደ ግዜ፡ ነቲ ክፍሊት ፍርቁ ከም እትኸፍል፡ ነቲ ዝተረፈ ድማ ክትከራኸረሉ ከም እትደሊ ምሕባር የድሊ እዩ።

ብጽሑፍ ኢኻ እትከራኸር

ነቲ ክፍሊት ክትብድሆ ከሎኻ ነቲ ኩባንያ ብጽሑፍ ምርኻብ ኣገዳሲ እዩ፡ በዚ ድማ ትከራኸር ከም ዘሎኻ ተርእይ። ንኣብነት ኢመይል ክትልእኽ ትኽእል። ደብዳበ ትልእኽ እንተ ኾንካ ግን፡ ምእንቲ ንምርግጋጽ ኪጥዕመካ፡ ብራኮማንደ ወይ ብሕድሪ-ፖስጣ እንተ ለኣኽካዮ ይምረጽ። ነቲ ደብዳበኻ ንምስኣል ወይ ፎቶኮፒ ንምግባር ኣይትረስዕ።

ኣብቲ ናብቲ ኩባንያ እትልእኮ ደብዳበ፡ ናይቲ ጌጋ ኣለዎ እትብሎ ፋክቱር ቍጽርን ብዝሒ ገንዘብን ዕለትን ክትጠቅስ ይግባእ።

ድሕሪ ክርክርካ

እቲ ኩባንያ ነቲ ክርክርካ ኪምልሽ ወይ ኪቕበሎ ግዱድ ኣይኮነን። እቲ ኩባንያ ልክዕ እየ ዘሎኹ ኢሉ ምስ ዚኣምን ንኪኽፈል መሰል ከም ዘለዎ ድማ ምስ ዘረጋግጽ፡ ነቲ ጉዳይ ባዕሉ እዩ ዚመርሖ። ንስኻ ክርክርካ ምስ ለኣኽካ፡ እቲ ኩባንያ እንታይ ስጉምቲ ከም ዚወስድ ተጸበዮ። እቲ ኩባንያ ተወሳኺ ጠለባት ምስ ዘይልእኽ፡ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን።

እቲ ኩባንያ፡ ነቲ ጠለብ ከም እተቐበልካዮ ገይሩ ምስ ዚሓስብ

እቲ ኩባንያ፡ ነቲ ጠለብ ምቕባልካ ወይ ትእዛዝ ኣቕሪብካ ምንባርካ እንተ ገሊጹ፡ ባዕሉ እዩ መርትዖ ከቕርብ ዘለዎ። ንስኻ፡ ምስቲ ኩባንያ ውዕል ከም ዝገበርካ ዘርኢ መርትዖ ኪወሃበካ ነቲ ኩባንያ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ኩባንያ ደዊሉልካ ዶ ነይሩ?

ብመሰረት ሕጊ፡ ኣብቲ ብመገዲ ተለፎን ዚግበር መሸጣ፡ እቲ ውዕል ሕጋዊ ንኪኸውን እቲ ኩባንያ ካባኻ ናይ ጽሑፍ ፍቓደኛነት ኪረክብ ይግባእ። እዚ ዚኸውን እቲ ኩባንያ ባዕሉ ምስ ዚድውለልካ እዩ፡ ወይ ድማ እቲ ኩባንያ ክትድውለሉ ምስ ዚሓተካ እዩ። ነቲ ውዕል ከም ዘይትቕበሎ ብጽሑፍ ምስ እትገልጽ፡ እቲ ውዕል ሕጋዊ ኣይኮነን፡ ስለዚ ነቲ ኩባንያ እትኸፍሎ ምንም ዕዳ የብልካን። ገለ ነገር ንምዕዳግ ባዕልኻ ብወለንታኻ ናብቲ ኩባንያ ምስ እትድውል ግን፡ ናይ ጽሑፍ ምቕራብ ግዴታ የብልካን።

ናይ ጽሑፍ ፍቓደኛነት ከመይ ኢዩ ዚካየድ?

ናይ ጽሑፍ ፍቓደኛነት ብዙሕ ዓይነታት እዩ። ንኣብነት ከምዚ ክትገብር ትኽእል፥

  • ነቲ ናብ ቤትካ እተላእከ ወረቐት ብምፍራም

  • ብኢመይል ወይ ብኤስ.ኤም.ኤስ ጌርና ፍቓደኛ ምዃንካ ምግላጽ

  • ብናይ ባንኪ ኣይ-ዲ ጌርካ ፍቓደኛ ምዃንካ ምግላጽ

እቲ ፍቓደኛነት ድሕሪ እቲ ዝርርብ ኪኸውን ይግባእ፡ ከምዚ ብምግባር ድማ ብዛዕባ'ቲ ጠለብ ክትሓስብ ግዜ ይህልወካ። ዝርርብ እናተኻየደ ከሎ፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ጠለብ ክትቅበሎ ኪግድደካ የብሉን።

ፍቓደኛ ምዃንካ ብጽሑፍ መገዲ ዘይገለጽካ እንተ ኾንካ፡ ተኸራኸር

ነቲ ጠለብ ከም ዘይተቐበልካዮ ብጽሑፍ ሓቢርካ ከሎኻ፡ እቲ ኩባንያ ክትከፍል ምስ ዘገድደካ፡ ክትከራኸርን ከምዚ ዝበለ ውዕል ከም ዘየሎ ብምሕባር ክትጠቅስን ትኽእል ኢኻ።

ዘይኣዘዝካዮ ኣቕሑ ምስ እትቕበል

ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እቲ ኩባንያን ምንም ውዕል ምስ ዘይህሉ፡ ነቲ እቲ ኩባንያ ዝለኣኾ ኣቕሓ ክትመልሶ ግዴታ የብልካን። እቲ ኩባንያ ነቲ ኣቕሓ ምለሰለይ ምስ ዚብለካ፡ ንስኻ ድማ እቲ ኣቕሓ ኣብ ገዛኻ ኪቕመጥ ምስ ዘይትደሊ፡ እቲ ኣቕሓ ንኺምለሰሉ እቲ ኩባንያ ባዕሉ እዩ ነቲ ዋጋ መምለሲ ኪኸፍሎ ዘለዎ።

ብዙሕ ፋክቱራት፡ ስምዕታታት ወይ ናይ ኣስገዳድ መኽፈልቲ (inkassokrav) መጠንቀቕታ ምስ ዚመጸካ

ነቲ ፋክቱር እናተኻራኸርካ ከሎኻ፡ እቲ ኩባንያ ኣብቲ ጠለቡ ብምድራቕ ሓደስቲ ፋክቱራት ወይ ስምዕታታት ኪልእኸልካ ወይ ናብ ኣስግዳዲ ኣኽፋሊ ከሕልፈካ ይኽእል እዩ።

ሓደስቲ ፋክቱራት ምስ ዝመጹኻ

ምስቶም ዛጊት እተኸራኸርካሉ ፋክቱር ዘይራኸቡ ካልኦት ሓደስቲ ፋክቱራት ምስ ዚመጹኻ፡ ነቲ ኩባንያ ከም ብሓድሽ ብጽሑፍ ክትከራኸሮ ይግበኣካ።

ነቶም ዛጊት እተከራኸርካሎም ፋክቱራት ዚምልከቱ ስምዕታታት ምስ ዚመጹኻ

ነቲ ዛጊት እተኸራኸርካሉ ፋክቱር ዚምልከት ስምዕታ ምስ ዚመጸካ፡ ነቲ ስምዕታ ኣይትከራኸረሉ። ነቲ ኦሪጂናል ፋክቱር መበገሲ ብምግባርን ብምክርኻርን ዛጊት ከም ዘይትኸፍል ኣረጋጊጽካ ኢኻ።

ናይ ኣስገዳድ መኽፈልቲ መጠንቀቕታ (inkassokrav) ምስ ዚመጸካ

ኣብ ገሊኡ ኣጋጣሚታት እቲ ኩባንያ ነቲ ዚሓቶ ክፍሊት ሓገዝ ንኪረኽበሉ ብማለት ንኣተግበርቲ ይውከስ እዩ። ይኹንምበር፡ ናይ ኣተግበርቲ ኣስገዳድነት መጺኡካ ማለት፡ ኣብ ናይ ክፍሊት ምዝገባ ኣቲኻ ወይ ክትኣቱ ኢኻ ማለት ኣይኮነን። ነዚ ኣተግባሪ ኣካል ከምቲ ንማንም ፋክቱር እትከራኸረሉ፡ ክትከራኸሮ ትኽእል ኢኻ፡ ግን ከኣ ናብቲ ደብዳበ ዝለኣኸልካ ናይ ኣስገዳድ ትካል ኢኻ ክርክርካ እተቕንዕ። ስለምንታይ ነቲ ጠለብ ትከራኸረሉ ከም ዘሎኻ ምግላጽ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ግዜ ብጽሑፍ ተኸራኸር፡ ንኣብነት ብኢመይል።

እቲ ኩባንያ ናብ ናይ ቤትፍርዲ ፖሊስ (Kronofogden) ምስ ዘሕልፈካ

ሓድሓደ ግዜ እቲ ኩባንያ ነቲ ዝጠለቦ ክፍሊት ምእንቲ ኪረኽቦ ንኣስገዳዲ ፖሊሳዊ ትካል ይውከስ እዩ፡ ማለት ናይ ምኽፋል ትእዛዝ ይሓትት፡ ይኹንምበር፡ እቲ ጠለብ ግጉይ ክሳዕ ዝኾነ ክትከራኸር ትኽእል ኢኻ።

እቲ ኩባንያ ንኣስገዳዲ ትካል ምስ ዚውከስ፡ ካብቲ ፖሊሳዊ ትካል ደብዳበ ኪመጸካ እዩ። ኣብቲ ደብዳበ፡ ነቲ ክፍሊት ምስ ዘይትሰማማዓሉ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ ሰፊሩ ኣሎ፡ ከምኡውን ንኽትምልሽ ክንደይ ግዜ ከም እተዋህበካ።

ኣብ ውሽጢ ናይቲ ምምላሽ ግዜ ንስኻ ነቲ ኣስገዳዲ ትካል እቲ ጠለብ ግጉይ ምዃኑ እንተ ሓቢርካዮ፡ ናይ ዘይምኽፋል ክሳዊ ምዝገባ ኣይኪህልወካን እዩ። ገለ ምስ ዘይትገብር ግን፡ ማለት ኣይምኽፍል ወይ ኣይምሕባር ምስ ዘጋጥም፡ ሽዑ እቲ ኣስገዳዲ ትካል ውሳኔኡ ኪልእከልካ እዩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ እቲ ኣስገዳዲ ትካል ነቲ ናይ ኩባንያ ክፍሊት ክትከፍሎ ይግድደካ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ኩነታት'ዚ ናይ ዘይምኽፋል ምዝገባ ኪካየደልካ እዩ፡ ማለት እተን ናይ ልቓሕ ትካላት ከም ዘይከፈልካ ኪምዝግባኻ እየን።

ነቲ ናይ ኣስገዳዲ ትካል ምስ እትከራኸሮ፡ እቲ ኩባንያ ናይ ምኽፋልን ዘይምኽፋልን ውሳኔ ንምርካብ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤትፍርዲ የሕልፎ።

ንስኻን እቲ ኩባንያን ምስ ዘይትሰማምዑ

ገለ መምርሒ ምስ እትደሊ ነቲ ሃሎ ኮንሱመንት (Hallå konsument) ርኸቦ። ንሕና ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ ኣገልገልቲ ኢና፡ ብዛዕባ መሰልካን ካልእ ዚህልወካ ኣማራጺታትን ድማ ንሕብረካ። ንሕና ናጻ ዝኾነ መምርሒ ኢና እንህብ፡ ስለዚ ድማ ነቲ ጉዳይካ ርእይቶ ክንህበሉ፡ ወይ ንጸገማትካ ክንፈትሖ ወይ ኣብ ክንዳኻ ምስ ትካላት ክንራኸብ ኣይንኽእልን።

ናይ ሃሎ ኮንሱመንት መራኸቢ ሓበሬታ

ንስኻን እቲ ኩባንያን ምስ ዘይትሰማምዑ ነቲ ክርክር ንምርኣይ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንህዝባዊ ናይ ጥርዓን ቦርድ (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። ይኹንምበር እቲ ጉዳይ ናብ ኣተግባሪ ፖሊስ ወይ ናብ ቤትፍርዲ ሓሊፉ እንተ ነበረ ወይ ሓሊፉ እንተሎ፡ እቲ ARN ነቲ ጉዳይካ ኣይርእዮን እዩ።

ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኣብ ARN ከም እትጠርዕ፡ ኣብቲ ናቱ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ኣንብብ

Bestrida felaktig faktura

Om du får en felaktig faktura kan du bestrida den, det vill säga protestera mot den. Börja alltid med att kontakta företaget för att påpeka vad du tycker är fel. 

Kontakta företaget skriftligen 

Börja med att kontakta företaget för att påpeka vad som har blivit fel. Ta helst kontakt skriftligen, till exempel via mejl. Ibland beror fel på misstag som enkelt kan klaras upp genom att du påpekar felet för företaget. 

Om företaget inte går med på att rätta det som du tycker är felaktigt kan du bestrida fakturan eller den del av fakturan som är felaktig. 

Så bestrider du

Att bestrida en faktura innebär att du meddelar företaget att du protesterar mot fakturan och därför inte kommer att betala. Det är viktigt att du talar om varför du tycker att fakturan är felaktig, till exempel att summan inte motsvarar det ni har kommit överens om. 

Kontrollera hur stor del av fakturan som är fel

Tänk på att kontrollera om hela fakturan är felaktig eller bara en del av den. Grundprincipen är att du ska betala för den del som är korrekt. Ibland behöver du alltså meddela företaget att du till exempel kommer att betala hälften av fakturans belopp, men att du bestrider det resterande beloppet. 

Bestrid skriftligen

När du bestrider en faktura är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så att du kan bevisa att du har protesterat. Du kan till exempel skicka ett mejl. Skickar du ett brev är det bra om du skickar brevet rekommenderat så att du kan bevisa att du har bestridit fakturan. Kom ihåg att fota brevet eller ta en kopia på ditt bestridande.

I meddelandet till företaget behöver du ange nummer, belopp och datum på fakturan som du anser är felaktig.  

Efter att du har bestridit

Företaget behöver inte besvara eller godkänna ditt bestridande för att det ska gälla. Om företaget trots ditt bestridande tycker att de har rätt till betalning är det upp till företaget att driva ärendet vidare. Efter att du har skickat ditt bestridande kan du alltså vänta för att se hur företaget agerar. Om företaget inte skickar fler krav behöver du inte göra något mer. 

Om företaget påstår att du har tackat ja till ett erbjudande

Om företaget påstår att du har tackat ja till ett erbjudande eller gjort en beställning är det upp till företaget att kunna bevisa det. Du kan be företaget att visa underlag som bevisar att du har ingått ett avtal med företaget. 

Ringde företaget upp dig?

För telefonförsäljning krävs det enligt lag att företaget får ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Det gäller om företaget ringer upp dig, eller om du blev uppmanad av företaget att ringa dem. Om du inte har godkänt avtalet skriftligen är det ogiltigt, och du har ingen betalningsskyldighet gentemot företaget. Om du på eget initiativ ringer upp ett företag för att köpa något finns inget skriftlighetskrav. 

Hur ska ett skriftligt godkännande gå till?

Ett skriftligt godkännande kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel: 

  • skriva under ett papper du får hemskickat 

  • godkänna elektroniskt via e-post eller sms 

  • godkänna via bank-ID 

Godkännandet ska ske efter samtalet, så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är alltså inte okej för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet.  

Bestrid om du inte har godkänt skriftligen

Om företaget kräver betalning från dig trots att du inte har godkänt erbjudandet skriftligen, kan du protestera och hänvisa till att det inte finns något avtal. 

Om du har fått varor som du inte har beställt

Så länge det inte finns ett avtal mellan dig och företaget har du ingen skyldighet att skicka tillbaka eventuella varor som företaget har skickat till dig. Om företaget vill ha tillbaka varorna eller om du inte vill ha kvar varorna hos dig kan du kräva att företaget står för kostnaden för att skicka tillbaka varorna. 

Om du får fler fakturor, påminnelser eller inkassokrav

Trots att du bestrider fakturan kan det hända att företaget står fast vid sitt krav och skickar nya fakturor, påminnelser eller vänder sig till ett inkassobolag. 

Om du får nya fakturor

Om du får fakturor som gäller något annat än de fakturor du tidigare har protesterat mot, behöver du återigen kontakta företaget skriftligen för att bestrida.  

Om du får påminnelser på fakturor du har bestridit

Om du får en påminnelse på en faktura som du redan har bestridit behöver du inte bestrida påminnelsen. Genom att bestrida ursprungsfakturan har du redan förklarat att du inte kommer att betala. 

Om du får inkassokrav

I vissa fall vänder sig företag till inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalningen. Att du får ett inkassokrav betyder inte att du har fått eller kommer att få en betalningsanmärkning. Du kan bestrida ett inkassokrav på samma sätt som du bestrider en vanlig faktura, men du behöver bestrida till inkassobolaget som har skickat kravet. Det är viktigt att du talar om varför du bestrider kravet. Tänk på att alltid bestrida skriftligen, till exempel via mejl. 

Om företaget vänder sig till Kronofogden

Ibland vänder sig företag till Kronofogden för att få hjälp med att kräva betalt, det vill säga ansöker om ett så kallat betalningsföreläggande. Men du har fortfarande möjlighet att bestrida om kravet är felaktigt. 

Om företaget har vänt sig till Kronofogden kommer du att få ett brev från Kronofogden. I brevet står det vad du ska göra om du inte håller med om kravet, och hur lång tid du har på dig att svara. 

Om du inom svarstiden meddelar Kronofogden att kravet är felaktigt får du ingen betalningsanmärkning. Det är om du inte gör någonting, det vill säga varken betalar eller meddelar att kravet är felaktigt, som Kronofogden meddelar ett så kallat utslag (beslut). Det betyder att Kronofogden fastställer att du ska betala det som företaget kräver. I det läget får du en betalningsanmärkning, vilket betyder att kreditupplysningsföretagen gör en anteckning om att du inte har betalat skulden i tid. 

Om du bestrider kravet från Kronofogden behöver företaget vända sig till domstol för att få ett beslut över om de har rätt till betalning eller inte. 

Om du och företaget inte kommer överens

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. ARN kommer dock inte att pröva tvisten om ärendet har blivit eller blir överlämnat till Kronofogden eller domstol. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket