937+ናይ ኣቕሓ ምብጻሕ ድንጎያ

Sen leverans av vara - Tigrinska

እቲ ኩባንያ ነቲ ኣቕሓ ኣብ ውሽጥ'ቲ እተመባጻዓሉ ናይ ምብጻሕ ግዜ ከስተልሞ ይግባእ። ምብጹዕ ግዜ ምስ ዘይህሉ፡ ነቲ ኣቕሓ፡ ካብቲ ዝዓደግካሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ክትረኽቦ ይግባእ።

Translated page: እዚ ጽሑፍ'ዚ፡ካብ ቋንቋ ሽወደን እዩ ተተርጒሙ። እቲ ጽሑፍን ናይቲ ገጽ ኣቀማምጣን ምስቲ መበቆላዊ ወይ ኦሪጂናል ገጽ ምስ ዚነጻጸር ፍሉይ ይመስል።

ሓደ ኣቕሓ ተደናጒዩ ዚብሃል መኣስ እዩ?

ብመሰረት ሕጊ ሓደ ኣቕሓ ተደናጒዩ ዚብሃል ገለ ካብዞም ዚስዕቡ ኩነታት ምስ ዘጋጥም እዩ፥

  • ነቲ ኣቕሓ ኣብ ውሽጢ ምብጹዕ ግዜ እንተ ዘይረኺብካዮ። እቲ ምብጹዕ ግዜ፡ እቲ ነቲ ኣቕሓ ምስ ገዛእካዮ ዚካየድ ፍጻመታት እዩ፡ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ዕድጊ ቅድመ-ኩነት ወይ ናይ ትእዛዝ መረጋገጺ።

  • ምብጹዕ ወይ ኣብ ስምምዕ እተበጽሐ ናይ ምስትላም ግዜ ምስ ዘይህሉ፡ ግን ከኣ ካብቲ ዕድጊ ጀሚሩ 30 መዓልታት ሓሊፉስ እቲ ኣቕሓ ዘይበጽሓካ ምስ ዚኸውን።

ካብቲ ኩባንያ እንታይ ኢኻ ክትጠልብ ትኽእል?

ናብቲ ኩባንያ እተቕርቦ ጥርዓን እንታይ ምዃኑ እቲ ናይ ኣህለኽቲ ዕድጊ ሕጊ እዩ ዚውስኖ።

ብቐዳምነት፥ እቲ ኩባንያ ነቲ ኣቕሓካ ከስተልሞ ኣለዎ

እቲ ኩባንያ ነቲ ንኣኡ ዚምልከት ውዕል ኣኽቢሩ ነቲ ኣቕሓ ኪልእከልካ ንኽትሓቶ መሰልካ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ነቲ ብምኽንያት ምድንጓያት ዘጋጠመካ ጸገማት ካሕሳ ክትሓተሉን ነቲ ክፍሊት ደው ከተብሎን ተኽእሎ ኣሎካ። ኩሉ ግዜ ቅድሚ ገንዘብካ ንኺምለሰልካ ምሕታት ማለት ነቲ ዕድጊ ቅድሚ ምስራዝካ፡ እቲ እተደናጎየ ኣቕሓ ኪስደደልካ ብቐዳምነት ሕተት።

ካልኣይ፥ ነቲ ዕድጊ ምስራዝ

ምስራዝ ማለት እቲ ኣቕሓ ናብቲ ኩባንያ ይምለስ ማለት እዩ። ሽዑ ንስኻ ምንም ናይ ምኽፋል ግዴታ የብልካን፡ እቲ ኩባንያ'ውን ነቲ ኣቕሓ ከቕርበልካ ኣየድልን። ነቲ ዕድጊ ንምስራዝ፡ ነቲ ምድንጓይ ጥርዓን እናቕረብካ ከሎኻ፡ ነቲ ኩባንያ ርትዓዊ ተወሳኺ ግዜ ሂብካዮ ክትከውን ይግባእ። ርትዓዊ ተወሳኺ ግዜ ማለት፡ እቲ ኣቕሓ ዚስትለመሉ ናይ መወዳእታ ዕለት ኾይኑ፡ ነቲ ኩባንያ ድማ ነቲ ኣቕሓ ንኸቕርቦ ርትዓዊ ዕድል ምሃብ ማለት እዩ። እቲ ኩብንያ ኣብ ውሽጢ ናይቲ እተናወሐ ግዜ ነቲ ኣቕሓ ምስ ዘየቕርቦ ግን፡ ነቲ ዕድጊ ክትስርዞ ትኽእል ኢኻ።

ግዜ ከይወሰኻ ነቲ ውዕል ምስራዝ

ነቲ ኩባንያ ተወሳኺ ግዜ እንተ ዘይሂብካዮ፡ እቲ ድንጎያ ኣዚዩ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ እዩ ነቲ ዕድጊ ክትስርዞ እተገደድካ። እቲ ምድንጓይ ኣዚዩ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ግዜ ከምዚ ዚስዕብ እዩ፥

  • ኣብቲ ግዜ ዕድጊ እቲ ኣቕሓ ኣብ ውሱን ግዜ ንኺመጸካ ኢንሹርድ ኰንካ እንተ ነበርካ (ንኣብነት ነቲ ኩባንያ ብምውካስ)

  • እቲ ኣቕሓ ዚመጸሉ ግዜ ኣዚዩ ወሳኒ ምስ ዚኸውን፡ ማለት እቲ ኣቕሓ ኣብ ሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ ዚዝውተር ምስ ዚኸውን። ንኣብነት ናይ መርዓ ቶርታ ምስ እትእዝዝ ብፍጹም ኪድንጒ የብሉን።

ነቲ ክፍሊት ደው ንምባል ዘሎካ መሰል

እቲ ኣቕሓ እንተ ዘይመጺኡካ፡ ብመሰረት ሕጊ ነቲ ምኽፋል ደው ከተብሎ መሰል ኣሎካ። እዚ ድማ ነቲ ኩባንያ ነቲ ኣቕሓ ኣብ ግዜኡ ንኸረክበካ ከም ውሕስነት ይኾነካ።

ብምኽንያት ድንጎያ ዚህሉ ካሕሳ

እቲ ኣቕሓ ብምድንጓዩ ገንዘባዊ ጸገማት ኪህልወካ የብሉን። እቲ ሕጊ ነቲ ብምድንጓይ ዚመጽእ ወጻኢታት ካሕሳ ክትረኽበሉ መሰል ይህበካ እዩ፡ ግን ንዝኾነ ጸገማት ወይ ምጽባይ ዚምልከት ኣይኮነን። ከምኡውን እቲ ኣቕሓ ብምድንጓዩ ጥራይ፡ ካሕሳ ኪወሃበካ ወይ ናይ ዋጋ ምጕዳል ኪግበረልካ ኣይትጠየቕ። እቲ ካሕሳ፡ ንወጻኢታትን ገንዘባዊ መጕዳእትን እዩ ዚወሃበካ። ነዚ ድማ መርትዖ፡ ንኣብነት ቅብሊት ኪህልወካ ኣለዎ።

እቲ ኩባንያ ነቲ ኣቕሓ ምስ ዘየረክበካ፡ በዚ ምኽያት ድማ ነቲ ኣቕሓ ብኽቡር ዋጋ ካብ ካልእ ኩባንያ እንተ ዓደግካዮ፡ እዚ ንባዕሉ ናይ ዝያዳ ወጻኢታት ኣብነት እዩ። እዚ ድማ ናይ ዕድጊ ሽፋን ምግባር ይብሃል።

ናብቲ ኩባንያ ብምጽሓፍ ነቲ ኣቕሓ ኪሰዱልካ ጠይቆም

ነቲ ኩባንያ ረኺብካ ነቲ እተደናጎየ ኣቕሓ ኪሰዱልካ ጠይቆም። ኣብ ገለ ኩነታት ጥራይ ኢኻ ነቲ ዕድጊ ብቕልጡፍ ክትስርዞ መሰል ዘሎካ። ነቲ ኣቕሕ ኪሰዱልካ ክትሓቶም ከሎኻ፡ ርትዓዊ ዝኾነ ተወሳኺ ግዜ ሃቦም። ማለት፡ ናይ መወዳእታ ናይቲ ኣቕሓ ምስዳድ መዓልቲ ደሪትካ ንገሮም።

ሓደ ጥርዓን ብኸመይ መገዲ ከም ዚቐርብን እንታይ ከም ዚመስልን መምርሒ የልቦን፡ ግን እቲ ዝሓሸ ነቲ ኩባንያ ብጽሑፍ ምርካቡ እዩ፡ ከም ኣብነት ብኢመይል።

ነቲ ኣቕሓ ምስ ዘይትረኽቦ ነቲ ዕድጊ ከም እትስርዞ ሕተት

ነቲ ኩባንያ ርትዓዊ ተወሳኺ ግዜ ሂብካዮ ከሎኻ ኣብ ውሽጥ`ቲ ተወሳኺ ግዜ ነቲ ኣቕሓ ምስ ዘይትረኽቦ፡ ነቲ ኩባንያ ብምውካስ ነቲ ዕድጊ ክትስርዞ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኩባንያ ይመልሽ ወይ ኣይመልሽ ኪግድሰካ የብሉን። ንስኻ ክትገብሮ ዘሎካ፡ ነቲ ኩባንያ ከም ዝተወከስካዮን ጠለብካ ከም ዘቕረብካን ዘርእይ መርትዖ ምቕራብ ጥራይ እዩ።

እቲ ኩባንያ ነቲ ኣቕሓ ኣብ ውሽጥ'ቲ ተወሳኺ ግዜ ኪሰደልካ ከም ዘይክእል ምስ ዘፍልጠካ፡ ወይ ድማ ብሱሩ ከም ዘይሰደልካ ምስ ዚሕብረካ፡ ነቲ ዕድጊ ብቕልጡፍ ክትስርዞ ምዃንካ ንገሮ።

ነቲ ዕድጊ ክትስርዞ ከሎኻ፡ ብጽሑፍ ከም ዚኸውን ኣይትረስዕ፡ ንኣብነት ብኢመይል። ኣብቲ እትልእኮ ጽሑፍ፡ ነቲ ኩባንያ ነቲ ኣቕሓ ንምኽፋል ምንም ግዴታ ከም ዘይብልካ ሓብሮ። ዛጊት ከፊልካዮ እንተ ነበርካ ግን፡ ነቲ ኩባንያ ገንዘብካ ኪመልሰልካ ጠይቆ።

ነቲ ኣቕሓ ካብ ካልእ ክባንያ ክትዕድጎ እንተ መሪጽካ

ተመሳሳሊ ኣቕሓ ካብ ካልእ ኩባንያ ክትዕድግ ምስ እትመርጽሞ ልዑል ዋጋ ክትከፍል ምስ እትግደድ፡ ነቲ ኣብ ዋጋ ዘሎ ፍልልያት ከም ካሕሳ ኪወሃበካ ነቲ ኣቕሓ ዘይሰደደልካ ኩባንያ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ሽፋን ዕድጊ ምግባር ይብሃል።

ነቲ ኣብ ናይ ክልቲኡ ዋጋ ዚህሉ ፍልልይ ከም ካሕሳ ክትፈሎ ንምጥያቕ ክትክእል ነቲ ዕድጊ ብጥንቃቐ ክትገብሮ ይግበኣካ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ነቲ ኣማራጺታት ከተመዛዝኖን ርትዓዊ ዋጋ ክትመርጽን የድሊ። ተመሳሳሊ ኣቕሓ ምስ ዘይትረክብ፡ ንኣኡ ዚመስል ኣቕሓ ምግዛእ ዝሓሸ እዩ። ሓደ ኣቕሓ ምስ ሓደ ኣቕሓ ተምሳልነት ኣለዎ ኪብሃል ከሎ፡ ተመሳሳሊ ዓይነትን ብቕዓትን ዋጋን ኣለዎ ማለት እዩ።

ንስኻን እቲ ኩባንያን ምስ ዘይትሰማምዑ

ገለ መምርሒ ምስ እትደሊ ነቲ ሃሎ ኮንሱመንት (Hallå konsument) ርኸቦ። ንሕና ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ ኣገልገልቲ ኢና፡ ብዛዕባ መሰልካን ካልእ ዚህልወካ ኣማራጺታትን ድማ ንሕብረካ። ንሕና ናጻ ዝኾነ መምርሒ ኢና እንህብ፡ ስለዚ ድማ ነቲ ጉዳይካ ርእይቶ ክንህበሉ፡ ወይ ንጸገማትካ ክንፈትሖ ወይ ኣብ ክንዳኻ ምስ ትካላት ክንራኸብ ኣይንኽእልን።

ናይ ሃሎ ኮንሱመንት መራኸቢ ሓበሬታ

ንስኻን እቲ ኩባንያን ምስ ዘይትሰማምዑ ነቲ ክርክር ንምርኣይ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንህዝባዊ ናይ ጥርዓን ቦርድ (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣገልግሎት ኣይክፈሎን እዩ።

ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኣብ ARN ከም እትጠርዕ፡ ኣብቲ ናቱ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ኣንብብ

ናብ ARN ጥርዓን ምቕራብ ንኽትክእል፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ጠለብካ ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ዘይተቐበሎ ወይውን ብጭራሽ ዘይመለሸልካ ኪኸውን ይግባእ።

När räknas en vara som försenad? 

Enligt lag räknas en vara som försenad om någon av följande situationer uppstår: 

  • Du har inte fått varan inom utlovad tid. Utlovad tid är den tid som framgår när du genomför köpet, till exempel i köpevillkoren eller i orderbekräftelsen 

  • Det finns ingen utlovad eller överenskommen leveranstid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats 

Vad kan du kräva av företaget? 

Konsumentköplagen styr vilka krav du kan ställa mot företaget. 

I första hand: Att företaget levererar din vara 

Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och levererar din vara. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du behöver oftast börja med att kräva leverans av din försenade vara, innan det kan bli aktuellt för dig att kräva dina pengar tillbaka, det vill säga att häva köpet.  

I andra hand: Att du får häva köpet 

En hävning betyder att köpet återgår. Det innebär att du inte är betalningsskyldig, samtidigt som företaget inte behöver leverera varan. För att kunna häva köpet behöver du ha gett företaget en rimlig tilläggstid i samband med att du klagade på förseningen. En tilläggstid är ett sista datum för när varan ska levereras och är tänkt att ge företaget en rimlig chans att leverera varan. Lyckas företaget inte leverera inom tilläggstiden kan du häva köpet. 

Hävning utan tilläggstid 

Om du inte har gett företaget en tilläggstid måste förseningen vara av väsentlig betydelse för att du ska kunna häva köpet. Exempel på när förseningen kan vara av väsentlig betydelse: 

  • Om du redan vid köptillfället försäkrade dig om (till exempel genom att kontakta företaget) att varan kunde levereras senast ett visst datum. 

  • Om tiden är uppenbart avgörande för köpet, till exempel om varan ska användas vid ett särskilt tillfälle. Ett exempel är om du har beställt en bröllopstårta som inte kan levereras i rätt tid. 

Rätt att hålla inne betalning 

Eftersom varan inte har levererats har du enligt lag rätt att hålla inne betalningen. Det fungerar som din säkerhet för att företaget ska leverera varan. 

Ersättning på grund av förseningen 

Du ska inte drabbas av kostnader på grund av att varan är försenad. Lagen ger dig rätt till ersättning för faktiska kostnader som uppstår på grund av förseningen, däremot inte för besväret eller själva väntan i sig. Du kan alltså inte kräva ersättning eller ett prisavdrag enbart på grund av att varan är försenad, utan bara för kostnader eller ekonomisk skada som du bevisa med hjälp av till exempel kvitton. 

Om företaget inte levererar din vara och du tvingas köpa varan till ett högre pris hos ett annat företag, är det också en typ av merkostnad. Det kallas för att göra ett täckningsköp. 

Skriv till företaget och kräv leverans 

Kontakta företaget och kräv att de levererar den försenade varan. Det är bara i undantagsfall som du kan ha rätt att häva köpet direkt. När du kräver leverans behöver du ge företaget en rimlig tilläggstid, alltså ett sista datum för när företaget senast ska leverera din vara. 

Det finns inga krav på hur en reklamation ska se ut men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen, till exempel genom att skicka ett mejl. 

Kräv att få avbryta köpet om du inte får varan 

Om du har gett företaget en rimlig tilläggstid och tilläggstiden passerar utan att du får din vara, kan du kontakta företaget och häva köpet. Det spelar ingen roll om företaget har svarat dig eller inte. Det viktiga är att du kan visa att du har kontaktat företaget och ställt krav. 

Om företaget meddelar dig att de inte kommer kunna leverera varan inom tilläggstiden, alternativt att de inte kan leverera alls, kan du kräva att få häva köpet direkt. 

Tänk på att kontakta företaget skriftligen när du häver köpet, till exempel via mejl. I samma meddelande kan du upplysa företaget om att du inte har någon skyldighet att betala för varan. Om du redan har betalat kan du i detta läge kräva återbetalning från företaget. 

Om du väljer att köpa varan av ett annat företag 

Om du väljer att köpa en likadan vara av ett annat företag, och tvingas betala ett högre pris, har du möjlighet att kräva ersättning för mellanskillnaden av företaget som inte levererade varan. Det kallas för att göra ett täckningsköp.  

För att kunna kräva ersättning för mellanskillnaden behöver du göra köpet med omsorg. Det betyder att du behöver jämföra alternativ och välja ett rimligt pris. Om du inte hittar en exakt likadan vara kan det vara okej att köpa en vara som är likvärdig. En vara ses ofta som likvärdig om den har motsvarande kvalité, funktioner och pris. 

Om du inte kommer överens med företaget 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop

ምንጪታት: Konsumentverket