Hallo golaheaddji birra

Om Hallå konsument - Samiska

Hallo golaheaddji lea riikaviidosaš dieđihanbálvalus maid Golaheaddjidoaimmahat ( Konsumentverket) fállá. Minguin sáhtát váldit oktavuođa golaheaddjiguoski áššiin nugo oastit gálvvuid dahje bálvalusaid, reklamašuvnnat ja gávppašit doallevaččat. Hallo golaheaddji lea maid láidesteaddji ECC Ruoŧŧa bálvalussii mii sáhttá leat veahkkin ráđđeaddin rájiid rasttideaddji gávppašeamis.

Teaksta lea jorgaluvvon ruotagielas: Teaksta, siiddu hápmi ja originálasiidu sáhttet leahkit sierraláganat.

Ná goaktadat min

Láidesteapmi lea rahpput visot árgabeivviid. Lea nuvttá váldit minguin oktavuođa. Mii vástidit du jearaldagaide ruoŧa - ja eŋgelasgillii. Goaktat min: 

 • Telefovdna: 0771 – 525 525 (0046771 525 525 jos riŋget olgoriikkas)

 • E-boasta: info@hallakonsument.se

 • Čatta

Sáhtát maid jearaldagat sáddet min bálvalusas “Jearaldagat ja vástádusat”.

Hallo golaheaddji láidesteaddjit sáhttet:

 • Vástidit jearaldagaide mat gusket oastit gálvvuid ja bálvalusaid, reklamašuvnnaide ja golaheaddjiláhkii

 • Láidestit oastimis ja got sáhtát gávppašit birasláhkii doallevaččat

 • Veahkehit goaktadit ECC Ruoŧŧa vai oaččut ráđiid jearaldagain dahje jos leat váigatvuođat rájiid rasttideaddji gávppašeamis

 • Veahkehit goaktadit áššedovdiid iežá eiseválddiin, golaheaddji doaimmahagain ja gielddaid golaheaddjibálvalusaid

Hallo golaheaddji láidesteaddjit eai sáhte:

 • Goaktadit fitnodaga, leat áittardeaddjin dahje soabaheaddjin go ii leat soabalašvuohta du ja soames fitnodaga gaskkas

 • Árvvoštallat áššát, dárkkistit áššebáhpiriid dahje dulkot soahpamušaid

 • Veahkehit skuvlabargguiguin

 • Čállit almmuheami ARN.ii dahje ohcama duopmostullui

ECC Ruoŧŧa – ráđđeaddi rájiid rasttideaddji gávppašeamis

Jos orut Ruoŧas ja fitnodat mainna dus lea váigatvuohta lea čálihuvvon iežá riikkas EO.s, Norggas, Islánddas dahje Stuorra-Británnias de dus lea máŧolašvuohta oažžut ráđđeaddima ja soabaheami nuvttá ECC Ruoŧŧa bakto geahččalit ášši čoavdit. ECC Ruoŧŧa lea olis fierpmádagas gos oassálastet máŋggat golaheaddjikontuvrrat EO.s, Norggas, Islánddas ja Stuorra-Británnias. Muhtimin sáhttá ECC Ruoŧŧa juohkit ášši kontuvrrain iežá riikkas geahččalan dihte gávdnat čovdosa.

ECC Ruoŧŧa lea mielde Golaheaddjidoaimmahaga ossodagas mii fuolaha golaheaddjidieđiheami ja fierpmádagas European Consumer Centres Network. EO kommišuvdna juolluda oasseruhtadeami doibmii..

Ovttasbargu eiseválddiid ja golaheaddjidoaimmahagaid gaskkas

Hallo golaheaddji ovttastahtto Golaheaddjidoaimmahagas ja doalaha ovttasbarggu máŋggain iežá eiseválddiin ja golaheaddjidoaimmahagain.  

Dás gávnnat gait berošteddjiid geat leat olis ovttasbarggus

Almmolaš áššebáhpirat

Visot áššebáhpirat mat ilbmet Hallo golaheaddjái šaddet almmolažžan ja sáhttet gáibiduvvot ja lohkkot sus gii dan sihtá. Jurdil makkár dieđuid midjiide rájat. Muitte dan mii dárbbašit du oktavuođadieđuid vai sáhttit vástidit dutnje e-boastta ja reivve bakto. 

Veahkkeneavvut maiguin min goaktadat

Gulahallanbálvalus Bildtelefoni.net (Govvatelefoneren.net) addá vejolašvuođa riŋget goabbat guoimmiska sudnuide geat geavaheaba ruoŧa seavagiela ja ruoŧa ságastallangiela.

Ságastallan gulli ja seavagielaga  gaskkas, riŋges  Bildtelefoni bakto

Tele-ságastallan lea telefovdnabálvalus sidjiide geat dárbbašit doarjaga telefovdnaságastallamis. Dulka gii veahkeha du lea olis ságastallamis.

Telefovdnadoarjja ságastallan-, jietna- ja giellaváigatvuođain, riŋges Tele-ságastallama bakto

Gulahallanbálvalus Texttelefoni.se (Teakstatelefoneren.se)  addá vejolašvuođa dutnje riŋget ja váldit vuostá ságastallama mii jođihuvvo golbma olbmo gaskkas  dán áiggis geas lea gullanváddu, leat bealjeheapme, it gula it oainne dahje geas lea ságastanváddu. Doaibma lea maid dutnje gii geavahat dielkočállima.

Ságastallan dábálaš telefovnna ja teakstatelefovdnema gaskkas, riŋges Teakstatelefovdnema bakto

Jos dárbbašat dulkka

Jos dárbbašat dulkaveahki de sáhtát goaktadit dulkonbálvalusa, dahje sihtat soapmása gean dovddat leat dutnje dulkan. Mii sáhttit leat veahkkin goaktadit dulkonbálvalusa jos dan siđat.

Sisriikkalaš unnitlogugielat

Jos gullot soapmásii dain sisriikkalaš unnitlogugielaide de dus lea riekti geavahit sámigielat go válddát oktavuođa eiseválddiiguin.

Giellaráđi vebbabáikkis gávnnat eanet dieđu du vuoigatvuođaid birra

Vad är Hallå konsument?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till ECC Sverige som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning. 

Så når du oss 

Vägledningen har öppet alla vardagar, och det är kostnadsfritt att kontakta oss. Vi svarar på dina frågor på svenska och engelska. Du når oss via: 

 • Telefon: 0771-525 525 (0046771 525 525 om du ringer från utlandet) 

 • E-post: info@hallakonsument.se 

 • Chatt  

Du kan även ställa din fråga via vårt frågeforum ”Frågor och svar”.  

Vägledarna på Hallå konsument kan: 

 • Svara på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning 

 • Ge vägledning inför ett köp och kring hur du kan handla miljömässigt hållbart 

 • Hjälpa dig vidare till rådgivning via ECC Sverige vid frågor om eller problem med gränsöverskridande handel 

 • Hjälpa dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunal konsumentvägledning 

Vägledarna på Hallå konsument kan inte: 

 • Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med 

 • Bedöma ditt fall, granska handlingar eller tolka avtal 

 • Hjälpa till med att svara på skoluppgifter 

 • Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

ECC Sverige – rådgivning vid gränsöverskridande köp 

Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning och medling via ECC Sverige för att försöka lösa ärendet. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU, Norge, Island och Storbritannien. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning. 

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Verksamheten delfinansieras av EU-kommissionen.  

Ett samarbete mellan myndigheter och konsumentbyråer 

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket och samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.  

Här hittar du alla aktörer som ingår i samarbetet 

Allmänna handlingar 

Alla handlingar som kommer in till Hallå konsument blir allmänna och kan begäras ut och läsas av den som begär det. Tänk därför på vilka uppgifter du väljer att skicka in till oss. Kom ihåg att vi behöver dina kontaktuppgifter för att svara dig via e-post och brev. 

Hjälpmedel för att ta kontakt med oss 

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. 

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni  

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig. 

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal  

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift. 

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoni, ring via Texttelefoni  

Om du behöver tolk 

Om du behöver tolkhjälp kan du kontakta en tolkförmedling, eller be någon du känner att översätta åt dig. Har du inte möjlighet att kontakta en tolkförmedling på egen hand kan vi hjälpa dig. 

Nationella minoritetsspråk 

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter.

Du hittar mer information om dina rättigheter på Språkrådets webbplats

Fäll ihop