Podważenie nieprawidłowej faktury

Bestrida felaktig faktura - Polska

Jeśli otrzymasz nieprawidłową fakturę, możesz ją podważyć, to znaczy nie zgodzić się z nią. Zacznij od kontaktu z przedsiębiorstwem, które ją wystawiło i wskaż, co według ciebie w fakturze się nie zgadza.

Ten tekst został przetłumaczony z j. szwedzkiego. Tekst oraz wygląd strony mogą się różnić w porównaniu do strony oryginalnej.

Skontaktuj się pisemnie z przedsiębiorstwem wystawiającym fakturę

Zacznij od kontaktu z firmą, która wystawiła fakturę, wskazując, co według Ciebie się nie zgadza. Najlepiej, aby zrobić to pisemnie, na przykład e-mailem. Czasami nieprawidłowa faktura jest skutkiem błędu, który łatwo można skorygować przez wskazanie go wystawiającemu fakturę. Jeśli przedsiębiorstwo nie zgodzi się na poprawienie tego, co według Ciebie w fakturze jest błędne, możesz podważyć fakturę lub tę jej część, która według Ciebie jest błędna.

W taki sposób podważasz fakturę

Podważenie faktury oznacza, że informujesz wystawiającą ją firmę, że nie zgadzasz się z fakturą i dlatego jej nie zapłacisz. Ważne, aby powiedzieć, dlaczego uważasz, że faktura jest błędna, na przykład, że kwota na fakturze nie zgadza się z wcześniejszymi ustaleniami.

Skontroluj, jak duża część faktury jest błędna.

Pamiętaj, aby skontrolować, czy błędna jest cała faktura, czy tylko jej część. Podstawowa zasada jest taka, że masz zapłacić za tę część, która jest prawidłowa. Czasami trzeba powiadomić przedsiębiorstwo, że na przykład zapłacisz połowę kwoty faktury, ale podważasz zasadność pozostałej kwoty.

Podważaj fakturę w formie pisemnej

Kiedy podważasz fakturę, ważne jest, aby skontaktować się z firmą w formie pisemnej, tak, aby móc udowodnić, że podważyłeś fakturę. Możesz na przykład wysłać e-maila. Jeśli składasz powiadomienie pisemnie, dobrze, jeśli wyślesz list jako polecony, mogąc w ten sposób udowodnić, że faktura została podważona. Pamiętaj, aby zrobić zdjęcie listu poleconego lub zrobić kopię Twojego pisma podważającego fakturę. W wiadomości do wystawiającej fakturę firmy należy podać numer faktury, kwotę i datę faktury, która według Ciebie jest błędna.

Po podważeniu faktury

Aby Twoje podważenie faktury było ważne, firma wystawiająca fakturę nie musi na nie odpowiadać lub go uznawać. Jeśli mimo Twojego podważenia faktury firma dalej uważa, że ma prawo do zapłaty, dalsze prowadzenie sprawy leży w gestii tej firmy. Tak więc po wysłaniu podważenia faktury możesz poczekać na reakcję przedsiębiorstwa. Jeśli nie wyśle ono kolejnych żądań zapłaty nie musisz robić nic więcej.

Jeśli przedsiębiorstwo twierdzi, że zaakceptowałeś ofertę

Jeśli przedsiębiorstwo twierdzi, że zaakceptowałeś ofertę lub złożyłeś zamówienie, udowodnienie tego leży po stronie tego przedsiębiorstwa. Możesz poprosić o przedstawienie Ci dowodów potwierdzających, że zawarłeś z nimi umowę.

Czy to przedsiębiorstwo zadzwoniło do Ciebie?

Aby umowa zawarta poprzez sprzedaż telefoniczną była ważna wymagane jest pisemne jej uznanie przez klienta (Ciebie). Dotyczy to sytuacji, kiedy firma dzwoni do Ciebie lub gdy zachęca Cię do zadzwonienia do nich. Jeśli zawartej w ten sposób umowy nie potwierdziłeś pisemnie, nie jest ona ważna i nie masz wobec danej firmy obowiązku płatności. Jeśli natomiast to Ty z własnej inicjatywy dzwonisz do danej firmy w celu zakupu produktu, wymóg ważności umowy na piśmie w takim przypadku nie obowiązuje.

Jak wygląda pisemne uznanie zawartej umowy?

Pisemne uznanie umowy może wyglądać różnie. Możesz na przykład:

  • podpisać przesłany do domu dokument papierowy

  • uznać umowę elektronicznie przez e-maila lub sms-a

  • potwierdzić zawarcie umowy przez podpis elektroniczny, tzw. bank-ID

Uznanie umowy powinno odbyć się po wcześniejszej rozmowie, tak, abyś miał czas na przemyślenie oferty. Nie jest w porządku zachęcanie Cię przez firmę do zaakceptowania oferty w trakcie rozmowy.

Podważaj, jeśli nie złożyłeś pisemnego potwierdzenia

Jeśli firma żąda od Ciebie zapłaty pomimo tego, że nie potwierdziłeś pisemnie przyjęcia oferty możesz wobec tego zaprotestować i uzasadnić, że nie ma podpisanej miedzy wami umowy.

Jeśli otrzymałeś rzeczy, których nie zamawiałeś

Dopóki między Tobą a firmą nie ma zawartej umowy, nie masz obowiązku odsyłania rzeczy, które ta firma Ci ewentualnie wysłała. Jeśli firma ta żąda zwrotu wysłanych rzeczy lub jeśli Ty nie chcesz ich u siebie mieć, możesz zażądać, aby firma, która je przesłała pokryła koszty ich wysyłki zwrotnej.

Jeśli otrzymasz kilka faktur, wezwań do zapłaty lub windykacyjnych nakazów zapłaty

Mimo podważenia przez Ciebie faktury może zdarzyć się, że przedsiębiorstwo podtrzymuje swoje żądania i wysyła nowe faktury, upomnienia, lub zwraca się do firmy windykacyjnej.

Jeśli otrzymujesz nowe faktury

Jeśli otrzymujesz faktury dotyczące czego innego niż te, których zasadność podważasz, musisz ponownie pisemnie skontaktować się z przedsiębiorstwem wystawiającym faktury, aby je podważyć.

Jeśli otrzymujesz upomnienia dotyczące faktur, które podważyłeś

Jeśli otrzymałeś upomnienie dotyczące podważonej przez Ciebie faktury, nie musisz podważać takiego upomnienia. Przez podważenie zasadności faktury wyjściowej już zadeklarowałeś, że nie będziesz za nią płacił.

Jeśli otrzymasz windykacyjny nakaz zapłaty

W niektórych przypadkach firmy w celu wyegzekwowania należności zwracają się do firm windykacyjnych. Jeśli otrzymałeś windykacyjny nakaz zapłaty nie oznacza to, że masz lub będziesz mieć adnotację o niewypłacalności. Możesz podważyć windykacyjny nakaz zapłaty w taki sam sposób, jak podważasz zwykłą fakturę, lecz musisz uczynić to pisemnie do firmy windykacyjnej, która wystawiła nakaz. Istotne jest, aby zaznaczyć, dlaczego podważasz taki nakaz zapłaty. Pamiętaj, aby zawsze składać takie podważenie w formie pisemnej, na przykład jako e-mail.

Jeśli firma zwróci się do Urzędu komorniczego Kronofogden

Czasami, aby wyegzekwować płatność firmy zwracają się do Urzędu komorniczego Kronofogden, wnioskując o komorniczy nakaz płatniczy. Jeśli ten nakaz jest błędny, ciągle masz możliwość jego podważenia. Jeśli firma zwróciła się do urzędu komorniczego Kronofogden, otrzymasz od Kronofogden pismo. W piśmie podaje się, co należy robić, jeśli nie zgadzasz się z nakazem i jaki czas masz na ustosunkowanie się do nakazu. Jeśli w wyznaczonym czasie powiadomisz Kronofogden, że nakaz jest błędny, nie będziesz miał adnotacji o zaleganiu z płatnościami. Tylko w przypadku, gdy nie zrobisz nic, to znaczy ani nie zapłacisz żądanej kwoty, ani nie powiadomisz urzędu, że według Ciebie nakaz płatniczy jest błędny, Kronofogden ogłasza tzw. postanowienie (decyzję). Oznacza to, że Kronofogden ustala, że masz zapłacić żądaną przez przedsiębiorstwo kwotę. W tym przypadku otrzymujesz przy nazwisku adnotację o zaleganiu z płatnościami (betalningsanmärkning), co oznacza, że firmy sprawdzające zdolność kredytową robią adnotację, że nie zapłaciłeś na czas zadłużenia.

Jeśli podważysz nakaz płatniczy z urzędu komorniczego Kronofogden, przedsiębiorstwo, aby ustalić, czy ma prawo do tej zapłaty, czy nie, musi zwrócić się o wydanie orzeczenia do sądu.

Jeśli Ty i przedsiębiorstwo nie możecie dojść do porozumienia

Jeżeli potrzebujesz wskazówek, możesz skontaktować się z Hallå konsument. Jesteśmy krajowym centrum informacyjnym i możemy udzielić Ci informacji o prawach jakie Ci przysługują, oraz jakie masz alternatywy w dalszym prowadzeniu sprawy. Udzielamy niezależnych wskazówek, dlatego też nie możemy ocenić Twojej sprawy indywidualnie, nie możemy również rozwiązywać kwestii spornych ani w Twoim imieniu kontaktować się z daną firmą. Dane kontaktowe do Hallå konsument znajdziesz tutaj Jeśli Ty i dana firma nie dojdziecie do porozumienia, w wielu przypadkach o rozstrzygniecie sporu można zwrócić się do Powszechnej komisji ds. reklamacji- Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN nie rozpatrzy jednakże sporu w przypadku, gdy sprawa jest lub zostanie skierowana do urzędu komorniczego lub na drogę sądowa.

Tutaj możesz przeczytać więcej o tym, jak dokonać zgłoszenia na stronie internetowej ARN

Bestrida felaktig faktura

Om du får en felaktig faktura kan du bestrida den, det vill säga protestera mot den. Börja alltid med att kontakta företaget för att påpeka vad du tycker är fel. 

Kontakta företaget skriftligen 

Börja med att kontakta företaget för att påpeka vad som har blivit fel. Ta helst kontakt skriftligen, till exempel via mejl. Ibland beror fel på misstag som enkelt kan klaras upp genom att du påpekar felet för företaget. 

Om företaget inte går med på att rätta det som du tycker är felaktigt kan du bestrida fakturan eller den del av fakturan som är felaktig. 

Så bestrider du

Att bestrida en faktura innebär att du meddelar företaget att du protesterar mot fakturan och därför inte kommer att betala. Det är viktigt att du talar om varför du tycker att fakturan är felaktig, till exempel att summan inte motsvarar det ni har kommit överens om. 

Kontrollera hur stor del av fakturan som är fel

Tänk på att kontrollera om hela fakturan är felaktig eller bara en del av den. Grundprincipen är att du ska betala för den del som är korrekt. Ibland behöver du alltså meddela företaget att du till exempel kommer att betala hälften av fakturans belopp, men att du bestrider det resterande beloppet. 

Bestrid skriftligen

När du bestrider en faktura är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så att du kan bevisa att du har protesterat. Du kan till exempel skicka ett mejl. Skickar du ett brev är det bra om du skickar brevet rekommenderat så att du kan bevisa att du har bestridit fakturan. Kom ihåg att fota brevet eller ta en kopia på ditt bestridande.

I meddelandet till företaget behöver du ange nummer, belopp och datum på fakturan som du anser är felaktig.  

Efter att du har bestridit

Företaget behöver inte besvara eller godkänna ditt bestridande för att det ska gälla. Om företaget trots ditt bestridande tycker att de har rätt till betalning är det upp till företaget att driva ärendet vidare. Efter att du har skickat ditt bestridande kan du alltså vänta för att se hur företaget agerar. Om företaget inte skickar fler krav behöver du inte göra något mer. 

Om företaget påstår att du har tackat ja till ett erbjudande

Om företaget påstår att du har tackat ja till ett erbjudande eller gjort en beställning är det upp till företaget att kunna bevisa det. Du kan be företaget att visa underlag som bevisar att du har ingått ett avtal med företaget. 

Ringde företaget upp dig?

För telefonförsäljning krävs det enligt lag att företaget får ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Det gäller om företaget ringer upp dig, eller om du blev uppmanad av företaget att ringa dem. Om du inte har godkänt avtalet skriftligen är det ogiltigt, och du har ingen betalningsskyldighet gentemot företaget. Om du på eget initiativ ringer upp ett företag för att köpa något finns inget skriftlighetskrav. 

Hur ska ett skriftligt godkännande gå till?

Ett skriftligt godkännande kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel: 

  • skriva under ett papper du får hemskickat 

  • godkänna elektroniskt via e-post eller sms 

  • godkänna via bank-ID 

Godkännandet ska ske efter samtalet, så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är alltså inte okej för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet.  

Bestrid om du inte har godkänt skriftligen

Om företaget kräver betalning från dig trots att du inte har godkänt erbjudandet skriftligen, kan du protestera och hänvisa till att det inte finns något avtal. 

Om du har fått varor som du inte har beställt

Så länge det inte finns ett avtal mellan dig och företaget har du ingen skyldighet att skicka tillbaka eventuella varor som företaget har skickat till dig. Om företaget vill ha tillbaka varorna eller om du inte vill ha kvar varorna hos dig kan du kräva att företaget står för kostnaden för att skicka tillbaka varorna. 

Om du får fler fakturor, påminnelser eller inkassokrav

Trots att du bestrider fakturan kan det hända att företaget står fast vid sitt krav och skickar nya fakturor, påminnelser eller vänder sig till ett inkassobolag. 

Om du får nya fakturor

Om du får fakturor som gäller något annat än de fakturor du tidigare har protesterat mot, behöver du återigen kontakta företaget skriftligen för att bestrida.  

Om du får påminnelser på fakturor du har bestridit

Om du får en påminnelse på en faktura som du redan har bestridit behöver du inte bestrida påminnelsen. Genom att bestrida ursprungsfakturan har du redan förklarat att du inte kommer att betala. 

Om du får inkassokrav

I vissa fall vänder sig företag till inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalningen. Att du får ett inkassokrav betyder inte att du har fått eller kommer att få en betalningsanmärkning. Du kan bestrida ett inkassokrav på samma sätt som du bestrider en vanlig faktura, men du behöver bestrida till inkassobolaget som har skickat kravet. Det är viktigt att du talar om varför du bestrider kravet. Tänk på att alltid bestrida skriftligen, till exempel via mejl. 

Om företaget vänder sig till Kronofogden

Ibland vänder sig företag till Kronofogden för att få hjälp med att kräva betalt, det vill säga ansöker om ett så kallat betalningsföreläggande. Men du har fortfarande möjlighet att bestrida om kravet är felaktigt. 

Om företaget har vänt sig till Kronofogden kommer du att få ett brev från Kronofogden. I brevet står det vad du ska göra om du inte håller med om kravet, och hur lång tid du har på dig att svara. 

Om du inom svarstiden meddelar Kronofogden att kravet är felaktigt får du ingen betalningsanmärkning. Det är om du inte gör någonting, det vill säga varken betalar eller meddelar att kravet är felaktigt, som Kronofogden meddelar ett så kallat utslag (beslut). Det betyder att Kronofogden fastställer att du ska betala det som företaget kräver. I det läget får du en betalningsanmärkning, vilket betyder att kreditupplysningsföretagen gör en anteckning om att du inte har betalat skulden i tid. 

Om du bestrider kravet från Kronofogden behöver företaget vända sig till domstol för att få ett beslut över om de har rätt till betalning eller inte. 

Om du och företaget inte kommer överens

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. ARN kommer dock inte att pröva tvisten om ärendet har blivit eller blir överlämnat till Kronofogden eller domstol. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Fäll ihop