Opóźniony lot

Försenat flyg - Polska

Jeśli Twój lot uległ opóźnieniu, masz prawo do odszkodowania i pomocy ze strony przewoźnika. Na tej stronie uzyskasz informacje o wysokości odszkodowania, które możesz uzyskać oraz jak postępować w przypadku, kiedy linie lotnicze przewoźnika nie zgadzają się z Twoimi żądaniami.

Ten tekst został przetłumaczony z j. szwedzkiego. Tekst oraz wygląd strony mogą się różnić w porównaniu do strony oryginalnej.

Oblicz, jakie możesz mieć żądania co do odszkodowania i wyślij je do linii lotniczych

W naszym darmowym narzędziu: Kalkulatorze lotu -Flygkalkylatorn wypełniasz informacje o Twoim locie i dowiadujesz się jakie prawa Ci przysługują. Między innymi dowiesz się, do jakiej kwoty odszkodowania masz prawo. Kalkulator lotu przeprowadzi Cię dalej na stronę linii lotniczych, którymi leciałeś, abyś mógł wysłać do nich swój wniosek o odszkodowanie przez stronę internetową.

Przejdź do Kalkulatora lotu - FlygkalkylatornExtern länk

Kalkulator lotu jest dostępny w języku szwedzkim i języku angielskim.

Jeśli nie możesz wysłać wniosku o odszkodowanie przez stronę internetową linii lotniczych, możesz skorzystać z formularza reklamacji UE i wniosek o odszkodowanie wysłać do linii lotniczych drogą mailową lub pocztą. Formularz jest dostępny w języku szwedzkim i angielskim.

Formularz w języku szwedzkim Extern länk Formularz w języku angielskimExtern länk

Jeśli linie lotnicze nie są szwedzkie lub jeśli zdarzenie miało miejsce w innym kraju niż Szwecja, skorzystaj z formularza w języku angielskim. Zachowaj dla siebie kopię formularza wysłanego do linii lotniczych. Jeśli składasz wniosek o odszkodowanie za poniesione koszty, musisz przesłać do nich załączniki, na przykład rachunki wykazujące, o jakie koszty chodzi

Czekaj na odpowiedź od linii lotniczej

Po wysłaniu reklamacji do linii lotniczej musisz zaczekać na odpowiedź. Najczęściej uzyskanie odpowiedzi trwa kilka tygodni, jednakże po upłynięciu sześciu tygodni i nieuzyskaniu odpowiedzi od linii lotniczej możesz twoją sprawę kierować dalej.

Szczególne przepisy dotyczące opóźnionych lotów w granicach UE

W obrębie Unii Europejskiej obowiązują szczególne przepisy dotyczące lotów, które zapewniają Ci prawo do pomocy, jeśli Twój lot jest opóźniony lub odwołany. Masz również prawo do odszkodowania według ustalonych stawek w euro.

Przepisy UE obowiązują w przypadkach, gdy:

 • Wylatujesz z lotniska na terenie UE

 • Lecisz z lotniska poza terenem UE do lotniska na terenie UE linią lotniczą zarejestrowaną w UE

Przepisy te dotyczą również Norwegii, Islandii i Szwajcarii w takim samym stopniu jak krajów w obrębie UE.

Jeśli Twój lot nie jest objęty przepisami UE, nie masz prawa do odszkodowania według stawki stałej. Możesz natomiast mieć prawo do rekompensaty za poniesione przez Ciebie koszty.

Twoje prawo do ekwiwalentu pieniężnego

Przy opóźnieniu lotu możesz mieć prawo do dwóch rodzajów ekwiwalentu pieniężnego. Jeden nazwiemy rekompensatą a drugi odszkodowaniem.

Rekompensata

Jeśli Twój lot był objęty przepisami UE masz prawo do rekompensaty w formie ustalonej stawki stałej w euro. Rekompensata wynosi od 250 do 600 euro. Celem rekompensaty jest zadośćuczynienie Ci za stracony czas ze względu na opóźnienie lotu. Aby uzyskać rekompensatę opóźnienie musi przekraczać trzy godziny. Kwota rekompensaty zależy też od odległości Twojego lotu:

 • 250 euro za wszystkie loty do 1500 km lub mniej.

 • 400 euro za wszystkie loty wewnątrz UE powyżej 1500 km oraz pozostałe między 1500 a 3500 kilometrów.

 • 600 euro za wszystkie pozostałe loty objęte przepisami UE.

Odległość lotu liczona jest od miejsca startu do Twojego punktu docelowego. Obliczenie to obowiązuje niezależnie od tego, czy i gdzie miałeś międzylądowanie i gdzie w trakcie podróży nastąpiło opóźnienie.

Kwota rekompensaty może być przy dłuższych lotach obniżona o połowę

Przy dłuższych lotach, to znaczy lotach dalej niż 3500 km stawka stała rekompensaty, do której masz prawo zostać zredukowana o połowę, w zależności od długości opóźnienia.

Odszkodowanie

Niezależnie od tego, czy Twój lot jest objęty przepisami UE, czy nie, możesz mieć prawo do zwrotu kosztów powstałych wskutek opóźnionego lotu. Może tu na przykład chodzić o konieczność zakupu jedzenia na lotnisku, utraceniu noclegu w hotelu lub utracie zarobku. Musisz wykazać, jakie koszty poniosłeś, muszą one mieć związek ze spóźnionym lotem. Zachowaj na dowód wszelkie rachunki i pokwitowania.

W związku z opóźnionym lotem nie możesz uzyskać odszkodowania finansowego za straty moralne, niedogodności, nieprzyjemne odczucia czy temu podobne przykrości.

Twoje prawo do opieki i pomocy ze strony linii lotniczych

Jeśli Twój lot jest opóźniony o co najmniej dwie godziny, a jest objęty przepisami UE, linia lotnicza musi zapewnić Ci darmowe posiłki i napoje w proporcji odpowiedniej do czasu oczekiwania. Linia lotnicza musi również udzielić Ci informacji o przysługujących Ci prawach.

Prawo do zwrotu kosztów przy opóźnieniu powyżej 5 godzin

Jeśli Twój samolot wyleciał do miejsca przeznaczenia z opóźnieniem powyżej 5 godzin, linia lotnicza musi zaoferować Ci zwrot kosztu biletu, którego nie mogłeś wykorzystać.

Przy zwrocie należności za bilet linia lotnicza jest zobowiązana do dokonania wypłaty kosztów biletu w terminie 7 dni. Zwrot ma odbyć się w formie gotówkowej, przelewem elektronicznym, na bankgiro lub czekiem. Jeśli wyrazisz na to zgodę, zwrot kosztów biletu może mieć formę vouchera lub inną.

Jeśli zaakceptujesz zwrot należności za bilet nie możesz jednocześnie dalej żądać przewiezienia Cię za darmo do miejsca przeznaczenia.

Odszkodowanie pieniężne nie należy się w następujących przypadkach

Linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania w formie ustalonych stawek stałych w euro, jeśli loty są odwołane lub opóźnione ze względu na wyjątkowe okoliczności. Jako okoliczności wyjątkowe uważa się takie, na które linie lotnicze nie mają wpływu, oraz których nawet przy podjęciu wszelkich odpowiednich działań nie można było uniknąć.

Nie ma określonych ściśle sytuacji, które można uznać za wyjątkowe okoliczności, trzeba to oceniać za każdym razem. Poniżej podajemy przykłady okoliczności uznawanych jednak za wyjątkowe:

 • Niestabilność polityczna

 • Niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające lot

 • Zaistnienie ryzyka dla bezpieczeństwa

 • Nieprzewidziane uchybienia co do bezpieczeństwa lotu

 • Trwający strajk mający wpływ na działalność linii lotniczej.

Usterki techniczne samolotu najczęściej nie stanowią wyjątkowych okoliczności.

Udowodnienie, że opóźnienie lub odwołanie lotu wynikało z zaistnienia wyjątkowych okoliczności należy do linii lotniczej. Linie lotnicze muszą również udowodnić, że zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć opóźnienia czy odwołania lotu.

Jeśli linia lotnicza powołuje się na wystąpienie wyjątkowych okoliczności/force majeure

Zdarza się, że linie lotnicze nie wypłacają odszkodowania, gdyż powołują się na wyjątkowe okoliczności. Najpierw linia lotnicza dokonuje własnej oceny tego, co się wydarzyło i podejmuje decyzję o wypłaceniu bądź niewypłaceniu odszkodowania. Jeśli nie zgadzasz się z oceną zdarzenia dokonaną przez linie lotnicze, są dalsze instancje, do których możesz skierować swoją sprawę w celu bezpłatnej i niezależnej jej oceny.

W taki sposób możesz uzyskać opinię dotyczącą Twojej sprawy

Wybór instancji rozpatrującej Twoją sprawę zależy między innymi od tego, jakiego rodzaju odszkodowania czy rekompensaty żądasz oraz w jakim kraju wystąpił problem z lotem. Skontaktuj się z nami, a poinformujemy Cię, do kogo możesz się zwrócić.

Dane kontaktowe do Hallå konsument

Räkna ut vad du kan kräva och skicka kravet till flygbolaget 

Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn fyller du i information om din flygresa för att få veta vilka rättigheter du har. Du får bland annat veta om och hur mycket ersättning du har rätt till. Flygkalkylatorn slussar dig även vidare till det aktuella flygbolagets webbplats, så att du kan skicka in ditt krav via webbplatsen. 

Gå till FlygkalkylatornExtern länk 

Flygkalkylatorn finns på svenska och engelska. 

Om du inte kan skicka in dina krav via flygbolagets webbplats kan du använda EU:s reklamationsblankett och skicka via mejl eller brev till flygbolaget. Blanketten finns på svenska och på engelska. 

Blankett på svenska Extern länk

Blankett på engelska Extern länk

 Använd den engelska blanketten om flygbolaget inte är svenskt eller om händelsen skedde i ett annat land än Sverige. Spara en kopia av blanketten du skickar till flygbolaget. Vill du kräva ersättning för kostnader du har fått är det viktigt att du skickar med underlag, till exempel kvitton, som visar vilka kostnader det rör sig om. 

Vänta på svar från flygbolaget 

När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar från flygbolaget. Det är vanligt att det tar några veckor att få svar, men om du har väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.  

Särskilda regler för försenat flyg inom EU 

Inom EU finns det särskilda regler för flyg, som kan ge dig rätt till hjälp när flyget är försenat eller inställt. Du kan även ha rätt till ersättning i form av schablonbelopp i euro.  

I följande fall gäller EU:s regler: 

 • När du flyger från en flygplats inom EU. 

 • När du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU. 

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.  

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler har du ingen rätt till ersättning i form av schablonbelopp. Däremot kan du ha rätt till ersättning för kostnader du drabbas av. 

Din rätt till ekonomisk ersättning 

Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till när ditt flyg försenas. Den ena kallas för kompensation och den andra för skadestånd. 

Kompensation 

Du kan ha rätt till kompensation i form av ett schablonbelopp i euro om din flygresa omfattas av EU:s regler. Ersättningen varierar från 250 till 600 euro. 

Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid som du har förlorat på grund av förseningen. För att ha rätt till kompensation måste förseningen vara tre timmar eller mer. Hur stort belopp du har rätt till beror även på längden på flygningen: 

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer. 

 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa. 

 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler. 

Längden på flygningen beräknas från startpunkten till din slutdestination. Det gäller oavsett om och var du har mellanlandat och var på flygsträckan förseningen skedde. 

Kompensationen kan halveras vid längre flygningar 

Vid längre flygningar, det vill säga flygningar över 3 500 kilometer, kan schablonbeloppet du har rätt till halveras beroende på hur lång förseningen är.  

Skadestånd 

Oavsett om din flygning omfattas av EU:s regler eller inte kan du kan ha rätt till ersättning för kostnader som du får på grund av det försenade flyget. Det kan till exempel handla om att du tvingades köpa mat på flygplatsen, missade en hotellnatt eller förlorade arbetsinkomst. Du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.  

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret för att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande besvär på grund av det försenade flyget. 

Din rätt till stöd och hjälp från flygbolaget 

Om ditt flyg blir försenat med minst två timmar, och flygningen omfattas av EU-reglerna, ska flygbolaget erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har.  

Rätt till återbetalning vid försening på mer än 5 timmar 

Avgår ditt flyg mer än 5 timmar försenat till slutdestinationen ska flygbolaget erbjuda dig återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja.  

När du ska få en återbetalning är flygbolaget skyldigt att betala tillbaka dina biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt. 

När du accepterar en återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget kostnadsfritt ska flyga dig vidare till ditt resmål. 

I de här fallen har du inte rätt till ekonomisk ersättning 

Flygbolaget är inte skyldigt att betala ekonomisk ersättning i form av schablonbeloppen i euro om det försenade eller inställda flyget beror på extraordinära omständigheter. Med extraordinära omständigheter menas händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas.  

Det finns inte några bestämda situationer som alltid ses som extraordinära, det måste bedömas från fall till fall. Men det finns exempel på omständigheter som kan vara extraordinära: 

 • politisk instabilitet 

 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga 

 • säkerhetsrisker 

 • oförutsedda brister i flygsäkerheten 

 • när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget. 

Tekniska fel på flygplanet ses vanligtvis inte som extraordinära händelser. 

Det är upp till flygbolaget att bevisa att det försenade eller inställda flyget berodde på en extraordinär omständighet. Flygbolaget måste även kunna bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle bli försenad eller inställd. 

Om flygbolaget hänvisar till extraordinära omständigheter/force majeure

Det händer att flygbolag hänvisar till extraordinära omständigheter och därför inte betalar ut någon ersättning. I första hand gör flygbolaget en egen bedömning av det som hänt, och beslutar om de kommer att betala ut ersättning eller inte. Håller du inte med om flygbolagets bedömning finns det instanser du kan skicka ditt ärende vidare till för att få en kostnadsfri och opartisk bedömning. 

Så gör du för att få en bedömning av ditt ärende 

Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vilken typ av ersättning du kräver och i vilket land problemet med flyget uppstod. Kontakta oss så informerar vi om vart du kan vända dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop