Opóźniona dostawa usługi

Sen leverans av tjänst - Polska

Przedsiębiorstwo ma zakończyć wykonaną usługę w podanym przez nie terminie, lub w terminie, który został ustalony między wami. Jeżeli nie podano terminu zakończenia usługi, ma on być stosowny zależnie od rodzaju wykonywanej usługi.

Ten tekst został przetłumaczony z j. szwedzkiego. Tekst oraz wygląd strony mogą się różnić w porównaniu do strony oryginalnej.

Usługi objęte ustawą o ochronie praw konsumenta

Informacja ta dotyczy usług objętych ustawą o ochronie praw konsumenta. Ustawa dotyczy:

 • Prac przy przedmiotach ruchomych. Na przykład naprawa samochodu lub telewizora.

 • Prac na nieruchomościach, budynkach, obiektach w ziemi bądź w wodzie lub innych stanowiących obiekty stałe. Przykładem są remonty domów lub prace malarskie.

 • Przechowywania ruchomości. Na przykład magazynowanie mebli czy przechowywanie łodzi.

Ustawa nie dotyczy zabiegów na ludziach i zwierzętach, na przykład usług fryzjerskich lub weterynaryjnych. Nie dotyczy też usług transportowych, na przykład przewozu mebli.

Kiedy wykonanie usługi można uznać za opóźnione?

W świetle ustawy o ochronie praw konsumenta usługę można uznać za opóźnioną, jeżeli powstanie jedna z wymienionych sytuacji:

 • Jeżeli usługa nie jest wykonana według oferty lub w ustalonym przez was czasie.

 • Nie podano określonego czasu wykonania usługi, lecz usługa nie została wykonana w stosownym czasie biorąc pod uwagę jej zakres i charakter.

Czego możesz wymagać od firmy usługodawcy?

Ustawa o ochronie praw konsumenta określa, jakie żądania możesz stawiać usługodawcy.

Firma ma dokończyć wykonywaną usługę

Masz prawo zażądania wypełnienia warunków umowy obowiązujących firmę usługową i dokończenia wykonywanej usługi. Jednocześnie możesz domagać się zadośćuczynienia za Twoje koszty poniesione w związku z opóźnieniem wykonania usługi oraz wstrzymać płatność za tę usługę. Takie same prawa masz, jeśli nie rozpoczęto jeszcze wykonywania usługi w ustalonym wcześniej czasie.

Unieważnienie umowy skutkiem opóźnienia ma duże znaczenie

Unieważnienie umowy oznacza przerwanie prac, oraz że nie jesteś zobowiązany do zapłaty za usługę. Wykonawca nie ma w takim przypadku również obowiązku dokończenia pracy. Abyś miał prawo do unieważnienia takiej umowy opóźnienie wykonania usługi musi powodować dla Ciebie poważne skutki lub być brzemienne w skutkach, jak mówi ustawa. Mowa tu na przykład o znaczącym wpływie opóźnienia na Twoje codzienne życie. To Ty musisz udowodnić, że opóźnienie wykonania usługi niesie za sobą skutki o dużym znaczeniu dla Ciebie.

Prawo do odwołania zamówienia

Oprócz unieważnienia umowy odwołanie zamówienia stanowi inny sposób odstąpienia od umowy. Tak długo, jak długo usługa nie jest wykonana do końca. Odwołanie zamówienia jest prawem zapewnionym Ci przez ustawę o ochronie praw konsumenta. Może ono stanowić alternatywę, jeżeli opóźnienie nie jest brzemienne w skutkach, ale i tak chcesz od umowy odstąpić. Ważne jest, aby wiedzieć, że przy odwołaniu zamówienia jesteś zobowiązany do zapłaty za prace, które zostały już wykonane oraz za prace, które mimo odwołania zamówienia muszą być wykonane. Wykonawca może również mieć prawo do rekompensaty za utracone zyski, to znaczy za to, że nie mógł w tym samym czasie wykonywać innych zleconych prac. Natomiast ciężar udowodnienia, że wykonano pewne prace przed odwołaniem przez Ciebie zamówienia spoczywa na firmie wykonawcy. Nawet w przypadkach, gdy firma wykonawcy z góry ustaliła opłatę za odwołanie zamówienia, musi ona udowodnić, że prace zostały wykonane, oraz że koszt ich wykonania jest adekwatny do tej pracy.

Prawo do wstrzymania płatności

Jeśli przedsiębiorstwo nie rozpoczęło lub nie dokończyło wykonywania usługi w ustalonym czasie, masz według ustawy prawo do wstrzymania części lub całości zapłaty jako zabezpieczenia. Działa to jak środek nacisku wobec wykonawcy i stanowi dla Ciebie zabezpieczenie. Część zapłaty, którą wstrzymałeś powinna odpowiadać kwocie za prace, które pozostały do wykonania. W zasadzie oznacza to, że możesz wstrzymać zapłatę takiej kwoty, która odpowiadałaby kosztom powierzenia dokończenia usługi innej firmie. Ważne, aby powiadomić wykonawcę pisemnie o wysokości kwoty wstrzymanej do zapłaty oraz jaka jest tego przyczyna. Możesz na przykład wysłać taką informację e-mailem.

Odszkodowanie ze względu na opóźnienie

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty i straty finansowe poniesione przez Ciebie ze względu na opóźnienie w wykonaniu usługi. Przykładem takich kosztów mogą być:

 • Utrata zarobku, jeśli musisz zwolnić się z pracy, aby przyjąć usługodawcę

 • Rekompensata dla firm trzecich, które musiały czekać z wykonaniem swoich prac ze względu na opóźnienie w wykonaniu rzeczonej usługi (może to być aktualne przy większych robotach, gdzie jest zaangażowana większa liczba firm)

Pamiętaj, że możesz się ubiegać jedynie o zwrot kosztów faktycznych, a nie za niedogodności czy czas poświęcony reklamacji. Musisz wykazać podstawy do zwrotu kosztów, na przykład rachunki, faktury lub inne zaświadczenia dotyczące poniesionych przez Ciebie kosztów, które mają być stosowne i bezpośrednio związane z wadą.

Napisz do firmy usługodawcy z żądaniem dokończenia zlecenia

Skontaktuj się pisemnie z usługodawcą, na przykład e-mailem lub smsem i żądaj dokończenia pracy. Napisz, kiedy dana praca miała być zakończona (jeśl,i miałeś podany termin zakończenia usługi) oraz wyjaśnij, dlaczego jak najszybsze dokończenie pracy jest tak istotne. Możesz również zapytać o to, jaką datę wykonawca usługi wyznacza jako termin zakończenia pracy. Jedynie w przypadku, kiedy opóźnienie wykonanej pracy jest dla Ciebie brzemienne w skutkach możesz postawić wymóg unieważnienia umowy.

Jeżeli chcesz unieważnić umowę

Kiedy chcesz unieważnić umowę, musisz skontaktować się pisemnie z wykonawcą usługi, na przykład e-mailem lub smsem. Wyjaśnij, że ze względu na opóźnienie w wykonaniu chcesz unieważnić umowę, oraz dlaczego opóźnienie stanowi dla Ciebie poważną niedogodność. Jeśli zapłaciłeś za pracę i uważasz, że umowa ma być unieważniona w całości, jednocześnie możesz zażądać od wykonawcy zwrotu wpłaconych pieniędzy.

W niektórych przypadkach unieważnia się tylko część umowy

W niektórych sytuacjach można unieważnić tylko część zawartej umowy, na przykład, jeśli możesz korzystać z prac, które już wykonano. Wtedy musisz zapłacić kwotę odpowiadającą tej części wykonanych już prac.

Jeśli Ty i przedsiębiorstwo-wykonawca nie możecie dojść do porozumienia

Jeżeli potrzebujesz wskazówek, możesz skontaktować się z Hallå konsument. Jesteśmy krajowym centrum informacyjnym i możemy udzielić Ci informacji o prawach jakie Ci przysługują, oraz jakie masz alternatywy w dalszym prowadzeniu sprawy. Udzielamy niezależnych wskazówek, dlatego też nie możemy ocenić Twojej sprawy indywidualnie, nie możemy również rozwiązywać kwestii spornych ani w Twoim imieniu kontaktować się z daną firmą. Dane kontaktowe do Hallå konsument znajdziesz tutaj

Jeśli Ty i dana firma nie dojdziecie do porozumienia, w wielu przypadkach o rozstrzygniecie sporu można zwrócić się do Powszechnej komisji ds. reklamacji- Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Jest to usługa darmowa. Tutaj możesz przeczytać więcej o tym, jak dokonać zgłoszenia na stronie internetowej ARNExtern länk

Aby móc dokonać zgłoszenia do ARN, firma wykonawcy musi odrzucić w całości lub w części Twoje żądania, lub wcale na nie nie odpowiedzieć.

Tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen 

Den här informationen gäller för tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för: 

 • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv. 

 • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten. 

 • Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt. 

 Lagen gäller inte behandlingar på djur eller människor, till exempel frisörtjänster eller veterinärtjänster. Den gäller heller inte vid transportuppdrag, till exempel möbelflyttning. 

När räknas en tjänst som försenad? 

Enligt konsumenttjänstlagen räknas en tjänst som försenad om någon av följande situationer uppstår: 

 • Om tjänsten inte är utförd inom den tid som har utlovats eller som ni har kommit överens om 

 • Det finns ingen utlovad tid för när tjänsten ska vara klar, men tjänsten är inte utförd inom rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning och karaktär 

Vad kan du kräva av företaget? 

Konsumenttjänstlagen styr vad du kan kräva. 

Företaget ska slutföra tjänsten 

Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och slutför arbetet. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du har samma rättigheter om tjänsten inte har blivit påbörjad inom den överenskomna tiden. 

Hävning vid försening av stor betydelse 

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då heller ingen skyldighet att slutföra arbetet. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen. Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna bevisa eller argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. 

Rätt till avbeställning 

Utöver hävning är avbeställning ett annat sätt att frånträda avtalet. Så länge tjänsten inte är slutförd är avbeställning en rättighet du har enligt konsumenttjänstlagen. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av väsentlig betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

Det är viktigt att känna till att du vid en avbeställning är skyldig att bland annat betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst, det vill säga för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb. Däremot är det upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. 

Även i de fall när företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till det arbetet.  

Rätt att hålla inne betalning 

Om företaget inte har påbörjat eller slutfört tjänsten inom rätt tid har du rätt att hålla inne med en del eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig. 

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne med en så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag som får slutföra arbetet. 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl.  

Ersättning på grund av förseningen 

 Det är företaget som ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara: 

 • Inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget 

 • Ersättning till andra företag som tvingas vänta med sitt arbete på grund av att den aktuella tjänsten är försenad (kan till exempel bli aktuellt vid större arbeten när flera företag är inblandade) 

Enligt lag är det faktiska kostnader, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen, som du kan kräva ersättning för. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton eller fakturor, på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.  

Skriv till företaget och kräv att arbetet slutförs 

Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och kräv att arbetet slutförs. Skriv med vilket datum arbetet skulle ha varit klart (om du har fått ett utlovat leveransdatum), och förklara varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart. Det är först om förseningen är av väsentlig betydelse för dig som du kan kräva att få häva avtalet.  

Om du ska häva avtalet 

När du ska häva avtalet är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Förklara att du vill häva avtalet på grund av förseningen, och varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Har du betalat för arbetet och tycker att avtalet ska hävas i sin helhet kan du samtidigt begära att företaget betalar tillbaka. 

Ibland hävs bara en del av avtalet 

I vissa situationer kan det vara så att endast en del av avtalet hävs, till exempel om du kan ha nytta av arbetet som har blivit utfört. Då kan du behöva betala så mycket som den delen av arbetet motsvarar. 

Om du inte kommer överens med företaget 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument  

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplatsExtern länk

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop