Opóźniona dostawa towaru

Sen leverans av vara - Polska

Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru w ustalonym terminie dostawy. Jeśli nie ustalono terminu dostawy, towar ma być dostarczony Tobie w ciągu 30 dni od dokonania przez Ciebie zakupu.

Ten tekst został przetłumaczony z j. szwedzkiego. Tekst oraz wygląd strony mogą się różnić w porównaniu do strony oryginalnej.

Kiedy można uznać, że towar dostarczono z opóźnieniem?

W świetle ustawy dostawę towaru można uznać za opóźnioną, jeżeli powstanie jedna z wymienionych sytuacji:

  • Nie otrzymałeś towaru w ustalonym terminie. Ustalony termin to termin wynikający z dokumentu zakupu, na przykład z warunków kupna czy potwierdzenia złożenia zamówienia.

  • Nie podano przewidywanego lub ustalonego terminu dostawy towaru, ale od chwili zakupu upłynęło ponad 30 dni, a towaru jeszcze nie dostarczono.

Czego możesz wymagać od firmy dostawcy?

Ustawa o ochronie praw konsumenta określa, jakie żądania możesz stawiać dostawcy towaru.

Po pierwsze: Żeby dostawca dostarczył Twój towar

Masz prawo żądania od dostawcy wypełnienia swojej części umowy i dostarczenia Twojego towaru. Jednocześnie możesz domagać się zadośćuczynienia za Twoje koszty poniesione w związku z opóźnieniem dostarczenia towaru oraz wstrzymać płatność za ten towar. Najczęściej powinieneś zacząć od żądania dostarczenia kupionego towaru, zanim będzie aktualne żądanie zwrotu pieniędzy i tym samym unieważnienia umowy.

Po drugie: Że możesz unieważnić umowę

Unieważnienie oznacza odstąpienie od zakupu. Oznacza to, że nie masz obowiązku zapłacenia za towar, oraz to, że dostawca nie ma obowiązku dostarczenia Ci towaru. Aby móc unieważnić zakup musisz dać dostawcy możliwość adekwatnego terminu dodatkowego na realizację dostawy w związku ze złożeniem zażalenia na niedotrzymanie jej terminu. Termin dodatkowy to ostatnia możliwa data dostawy towaru oraz- z założenia- danie dostawcy realnej możliwości zrealizowania dostawy towaru. Jeżeli dostawcy nie uda się w tym czasie dostarczyć towaru, możesz unieważnić kupno.

Unieważnienie umowy bez dodatkowego terminu

Jeśli nie udzieliłeś firmie dodatkowego czasu na dostarczenie towaru, do unieważnienia umowy kupna opóźnienie w distawie musi powodować poważne skutki. Przykłady opóźnienia poważnego w skutkach:

  • Jeśli już w trakcie zakupu upewniłeś się (na przykład przez kontakt z firmą dostawcy), że towar może być najpóźniej dostarczony w określonym terminie.

  • Jeśli termin dostawy jest decydujący dla całości zakupu, na przykład, jeśli towar ma być użyty w specjalnym celu. Przykładem może tu być zamówiony przez Ciebie tort weselny, który nie został dostarczony na czas.

Prawo do wstrzymania płatności

Ponieważ towar nie został dostarczony na czas, masz według ustawy prawo do wstrzymania zapłaty jako zabezpieczenia, że firma dostawcy dostarczy towar.

Odszkodowanie ze względu na opóźnienie dostawy

Nie możesz zostać obciążony kosztami powstałymi wskutek opóźnienia dostawy. Przepisy dają Ci prawo do zwrotu poniesionych faktycznych kosztów powstałych wskutek opóźnienia, natomiast nie masz prawa do rekompensaty za niedogodność związaną z oczekiwaniem na dostawę. Znaczy to, że nie możesz żądać rekompensaty bądź upustu z ceny jedynie z powodu opóźnienia w dostawie towaru, ale jedynie za straty finansowe w związku z opóźnieniem, które możesz udowodnić na przykład przedstawiając rachunki. Jeśli dostawca nie dostarczy Twojego towaru i będziesz zmuszony do kupienia go w innej firmie za wyższa cenę, stanowi to również koszt dodatkowy. Nazywa się to zakupem pokrywającym się.

Napisz do firmy pismo z żądaniem dostarczenia towaru

Skontaktuj się z firmą i zażądaj, aby dostarczyli Ci opóźniony towar. Masz prawo do unieważnienia kupna jedynie w wyjątkowych przypadkach. Jeśli zażądasz dostawy towaru na piśmie, musisz dać dostawcy dodatkowy czas na jej zrealizowanie, to znaczy wyznaczyć ostateczną datę dostarczenia Twojego towaru. Nie ma określonych wymogów, jak ma wyglądać reklamacja dostawy, ale polecamy skontaktowanie się z dostawcą w formie pisemnej, na przykład wysyłając e-maila.

Zażądaj unieważnienia zakupu, jeśli nie otrzymasz towaru

Jeśli udzieliłeś firmie dodatkowego czasu na zrealizowanie dostawy, a ten czas już upłynął bez dostarczenia Ci towaru, możesz skontaktować się z dostawcą i unieważnić zakup. Nie ma znaczenia, czy firma Ci na to odpowie, czy też nie. Najważniejsze jest, żebyś mógł pokazać, że skontaktowałeś się z dostawcą i przedstawiłeś swoje żądania. Jeśli firma poinformuje Cię, że nie jest w stanie dostarczyć towaru w dodatkowym terminie, lub że nie mogą go dostarczyć wcale, możesz zażądać natychmiastowego unieważnienia kupna. Pamiętaj, żeby unieważniając umowę skontaktować się z firmą w formie pisemnej, na przykład e-mailem. W tym samym piśmie możesz poinformować firmę- dostawcę, że nie masz obowiązku zapłacenia za towar. Jeśli już za niego zapłaciłeś, w tym momencie możesz od firmy zażądać zwrotu swoich pieniędzy.

Jeżeli zechcesz kupić towar od innej firmy

Jeśli zechcesz kupić taki sam towar od innej firmy i będziesz musiał zapłacić za niego wyższą cenę, masz możliwość żądania zwrotu za różnicę w cenie od firmy, która nie dostarczyła towaru. Nazywa się to zakupem pokrywającym się. Aby móc ubiegać się o zapłatę różnicy w cenie musisz dokonać zakupu z odpowiednią starannością. To znaczy, że musisz porównać różne alternatywy i wybrać odpowiednią cenę. Jeśli nie znajdziesz dokładnie takiego samego towaru, możesz kupić towar mu odpowiadający. Za taki uznaje się najczęściej towar o zbliżonej jakości, funkcji i cenie.

Jeśli Ty i przedsiębiorstwo-wykonawca nie możecie dojść do porozumienia

Jeżeli potrzebujesz wskazówek, możesz skontaktować się z Hallå konsument. Jesteśmy krajowym centrum informacyjnym i możemy udzielić Ci informacji o prawach jakie Ci przysługują, oraz jakie masz alternatywy w dalszym prowadzeniu sprawy. Udzielamy niezależnych wskazówek, dlatego też nie możemy ocenić Twojej sprawy indywidualnie, nie możemy również rozwiązywać kwestii spornych ani w Twoim imieniu kontaktować się z daną firmą. Dane kontaktowe do Hallå konsument znajdziesz tutaj Jeśli Ty i dana firma nie dojdziecie do porozumienia, w wielu przypadkach o rozstrzygniecie sporu można zwrócić się do Powszechnej komisji ds. reklamacji- Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Jest to usługa darmowa. Tutaj możesz przeczytać więcej o tym, jak dokonać zgłoszenia na stronie internetowej ARN

Aby móc dokonać zgłoszenia do ARN, firma wykonawcy musi odrzucić w całości lub w części Twoje żądania, lub wcale na nie nie odpowiedzieć.

När räknas en vara som försenad? 

Enligt lag räknas en vara som försenad om någon av följande situationer uppstår: 

  • Du har inte fått varan inom utlovad tid. Utlovad tid är den tid som framgår när du genomför köpet, till exempel i köpevillkoren eller i orderbekräftelsen 

  • Det finns ingen utlovad eller överenskommen leveranstid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats 

Vad kan du kräva av företaget? 

Konsumentköplagen styr vilka krav du kan ställa mot företaget. 

I första hand: Att företaget levererar din vara 

Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och levererar din vara. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du behöver oftast börja med att kräva leverans av din försenade vara, innan det kan bli aktuellt för dig att kräva dina pengar tillbaka, det vill säga att häva köpet.  

I andra hand: Att du får häva köpet 

En hävning betyder att köpet återgår. Det innebär att du inte är betalningsskyldig, samtidigt som företaget inte behöver leverera varan. För att kunna häva köpet behöver du ha gett företaget en rimlig tilläggstid i samband med att du klagade på förseningen. En tilläggstid är ett sista datum för när varan ska levereras och är tänkt att ge företaget en rimlig chans att leverera varan. Lyckas företaget inte leverera inom tilläggstiden kan du häva köpet. 

Hävning utan tilläggstid 

Om du inte har gett företaget en tilläggstid måste förseningen vara av väsentlig betydelse för att du ska kunna häva köpet. Exempel på när förseningen kan vara av väsentlig betydelse: 

  • Om du redan vid köptillfället försäkrade dig om (till exempel genom att kontakta företaget) att varan kunde levereras senast ett visst datum. 

  • Om tiden är uppenbart avgörande för köpet, till exempel om varan ska användas vid ett särskilt tillfälle. Ett exempel är om du har beställt en bröllopstårta som inte kan levereras i rätt tid. 

Rätt att hålla inne betalning 

Eftersom varan inte har levererats har du enligt lag rätt att hålla inne betalningen. Det fungerar som din säkerhet för att företaget ska leverera varan. 

Ersättning på grund av förseningen 

Du ska inte drabbas av kostnader på grund av att varan är försenad. Lagen ger dig rätt till ersättning för faktiska kostnader som uppstår på grund av förseningen, däremot inte för besväret eller själva väntan i sig. Du kan alltså inte kräva ersättning eller ett prisavdrag enbart på grund av att varan är försenad, utan bara för kostnader eller ekonomisk skada som du bevisa med hjälp av till exempel kvitton. 

Om företaget inte levererar din vara och du tvingas köpa varan till ett högre pris hos ett annat företag, är det också en typ av merkostnad. Det kallas för att göra ett täckningsköp. 

Skriv till företaget och kräv leverans 

Kontakta företaget och kräv att de levererar den försenade varan. Det är bara i undantagsfall som du kan ha rätt att häva köpet direkt. När du kräver leverans behöver du ge företaget en rimlig tilläggstid, alltså ett sista datum för när företaget senast ska leverera din vara. 

Det finns inga krav på hur en reklamation ska se ut men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen, till exempel genom att skicka ett mejl. 

Kräv att få avbryta köpet om du inte får varan 

Om du har gett företaget en rimlig tilläggstid och tilläggstiden passerar utan att du får din vara, kan du kontakta företaget och häva köpet. Det spelar ingen roll om företaget har svarat dig eller inte. Det viktiga är att du kan visa att du har kontaktat företaget och ställt krav. 

Om företaget meddelar dig att de inte kommer kunna leverera varan inom tilläggstiden, alternativt att de inte kan leverera alls, kan du kräva att få häva köpet direkt. 

Tänk på att kontakta företaget skriftligen när du häver köpet, till exempel via mejl. I samma meddelande kan du upplysa företaget om att du inte har någon skyldighet att betala för varan. Om du redan har betalat kan du i detta läge kräva återbetalning från företaget. 

Om du väljer att köpa varan av ett annat företag 

Om du väljer att köpa en likadan vara av ett annat företag, och tvingas betala ett högre pris, har du möjlighet att kräva ersättning för mellanskillnaden av företaget som inte levererade varan. Det kallas för att göra ett täckningsköp.  

För att kunna kräva ersättning för mellanskillnaden behöver du göra köpet med omsorg. Det betyder att du behöver jämföra alternativ och välja ett rimligt pris. Om du inte hittar en exakt likadan vara kan det vara okej att köpa en vara som är likvärdig. En vara ses ofta som likvärdig om den har motsvarande kvalité, funktioner och pris. 

Om du inte kommer överens med företaget 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop