Gwarancja

Garanti - Polska

Gwarancja oznacza, że przedsiębiorstwo gwarantuje, że cały towar lub pewne jego cechy będą funkcjonowały przez cały okres trwania gwarancji. Pamiętaj jednak, że zawsze jesteś chroniony przez ustawę o ochronie praw konsumenta. Masz trzyletni okres na reklamację towaru, nawet, jeżeli okres gwarancji jest krótszy.

Ten tekst został przetłumaczony z j. szwedzkiego. Tekst oraz wygląd strony mogą się różnić w porównaniu do strony oryginalnej.

Co to jest gwarancja?

Gwarancja to obietnica złożona przez sprzedawcę, że towar, który u niego kupujesz będzie przez pewien określony czas działał. Wystawienie gwarancji przez firmę jest dobrowolne i przedsiębiorstwo samo decyduje o warunkach wydawanej przez siebie gwarancji. Abyś mógł jako konsument z gwarancji skorzystać, musisz udowodnić, że zakupiony towar był wadliwy.

Firma sprzedającego jest odpowiedzialna za naprawę wadliwego towaru na warunkach zawartych w gwarancji. W czasie obowiązywania gwarancji zakłada się, że wady towaru objęte gwarancją są wadami pierwotnymi. To, że wada była pierwotna oznacza, że towar był nią obarczony już w czasie zakupu. Wada towaru może być pierwotna nawet mino tego, że zostanie stwierdzona później. Wady, które nie są wadami pierwotnymi mogą być wadami nabytymi, związanymi z nieprawidłową konserwacją towaru, użytkowaniem go niezgodnie z przeznaczeniem (wadliwe użytkowanie) lub z nieszczęśliwym wypadkiem.

Ponieważ ciężar dowodów podczas całego okresu trwania gwarancji spada na firmę będącą sprzedawcą towaru, gwarancja może dać Ci lepsze zabezpieczenie niż masz według przepisów ochrony konsumenta.

W taki sposób korzystać z gwarancji

Przedsiębiorstwo ma dostarczyć Ci pisemnej informacji o treści gwarancji, o tym, co ona obejmuje, jakie są wymagania, aby skorzystać z warunków gwarancji, oraz, że twoje prawa nie są według przepisów ograniczone.

Jeśli zepsuje się towar objęty gwarancją lub towar ten ma inną wadę, musisz zwrócić się do firmy, od której dany towar zakupiłeś.

W czasie trwania gwarancji masz prawo do żądania podjęcia takich samych działań, jak według ustawy o ochronie praw konsumenta. Jeśli wada przedmiotu jest objęta gwarancją ma być naprawiona bądź usunięta bez ponoszenia przez Ciebie żadnych kosztów. Możesz również mieć prawo do zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych w związku z wadą towaru. Mogą to być na przykład koszty przejazdu do siedziby firmy sprzedawcy. Jeżeli firma pobiera opłatę za naprawę gwarancyjną, możesz zgłosić taką firmę do Urzędu ds. Konsumentów - Konsumentverket.

Dokonaj zgłoszenia na stronie internetowej urzędu Konsumentverket

Kiedy nie obowiązuje gwarancja

Aby przedsiębiorstwo nie ponosiło odpowiedzialności związanej z gwarancją, musi ono udowodnić, że wina za wadę towaru leży po Twojej stronie. Jesteś na przykład odpowiedzialny za wadę, jeśli jest ona -skutkiem wypadku po tym, jak otrzymałeś towar, lub -kiedy w niewłaściwy sposób dbałeś o towar lub -korzystałeś z niego w sposób niewłaściwy – nie wykonywałeś właściwej konserwacji towaru ani nie przestrzegałeś instrukcji użytkowania i konserwacji, lub -wada jest związana z przyjętym ogólnie zużyciem towaru.

Różnica między gwarancją a prawem do wniesienia reklamacji

Gwarancja a prawo wniesienia reklamacji to dwie rzeczy, które często są ze sobą mylone. Gwarancja jest wystawiana dobrowolnie przez firmę, ale zawsze masz, według ustawy o ochronie konsumenta trzyletnie prawo do złożenia reklamacji. Tak więc prawo do złożenia reklamacji wadliwego towaru według ustawy masz przez okres trzech lat, niezależnie od tego, czy masz, czy nie masz gwarancji na towar. Jeśli gwarancja jest wystawiona na okres dłuższy niż trzy lata, możesz złożyć reklamację wadliwego towaru przez cały czas obowiązywania gwarancji.

Jeśli na przykład masz dwuletnią gwarancję na towar, a popsuł się on po upływie tego czasu, możesz w dalszym ciągu go reklamować jeszcze przez rok, gdyż masz gwarantowane ustawowo prawo do złożenia reklamacji na towar w ciągu trzech lat od daty jego nabycia.

Garanti

En garanti innebär att företaget garanterar att hela varan eller vissa egenskaper hos varan ska fungera under hela garantitiden. Men kom ihåg att du alltid har ett skydd av konsumentlagstiftningen. Du har tre års reklamationsrätt, även om garantitiden är kortare. 

Vad är garanti? 

En garanti är ett löfte från företaget att det du köper ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti och företaget bestämmer självt hur reglerna för garantin ser ut. För att du som konsument ska kunna använda garantin behöver du bevisa att det är fel på varan. 

Företaget ansvarar för att åtgärda felet enligt de regler som gäller för garantin. Under garantitiden förutsätts det att alla fel på varan som täcks av garantin är ursprungliga. Att ett fel är ursprungligt betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig senare. Fel som inte är ursprungliga kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse. 

Eftersom företaget har bevisbördan under hela garantitiden kan en garanti ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen.

Så använder du din garanti 

Företaget ska ge dig skriftlig information om vad garantin innehåller, vad den omfattar, vad som krävs för att du ska kunna använda garantin samt att dina rättigheter enligt lag inte påverkas. 

Om en vara du har garanti på går sönder, eller är felaktig på något annat sätt, ska du vända dig till företaget du har köpt varan av. Under garantitiden har du rätt att kräva samma åtgärder som du har rätt till enligt konsumentköplagen. 

Om ett fel på din vara omfattas av garantin ska det åtgärdas utan kostnad för dig. Du har även rätt att få ersättning för merkostnader du har fått på grund av felet på varan. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget. Om ett företag tar betalt för en garantiåtgärd kan du anmäla företaget till Konsumentverket. 

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats 

När garantin inte gäller 

För att företaget ska slippa stå för garantin måste det bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan. Du är till exempel ansvarig för fel på varan om - det har skett en olycka efter att du har fått varan - du har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt - du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar - felet beror på normalt slitage. 

Skillnaden på garanti och reklamationsrätt 

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker som ibland blandas ihop. Garanti är frivilligt för ett företag att lämna men du har alltid reklamationsrätt enligt konsumentköplagen i tre år. Rätten att reklamera en felaktig vara enligt lagen finns alltså i tre års tid, vare sig du har garanti på din vara eller inte. Om du har en garanti som är längre än tre år kan du reklamera varan under hela garantitiden. 

Om du till exempel har en garanti på en vara i två år och din vara går sönder efter det kan du reklamera varan i ett år till eftersom du har lagstadgad reklamationsrätt i tre år från inköpsdatumet.

Fäll ihop