Invaliditet – sjuk- och olycksfallsförsäkring

Råkar du ut för ett olycksfall eller sjukdom som gör att du får en bestående skada kan du ha rätt till invaliditetsersättning.

Det finns medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet

Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut som ett engångsbelopp. Det är vanligt att det står i försäkringsvillkoren att invaliditetsgraden bedöms tidigast ett år efter att sjukdomen blev aktuell eller efter att olycksfallet inträffade. I många fall tar det dock längre tid än ett år, eftersom det krävs att ditt tillstånd blivit stationärt.

Läs mer om medicinsk invaliditet på webbplatsen konsumenternas.se

Invaliditetsgrad bedöms från ett tabellverk

Din invaliditetsgrad bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela försäkringsbranschen. Trots detta kan bolagens bedömningar av invaliditetsgraden skilja sig åt. För vissa sjukdomar och skador finns ett spann inom vilket bolaget gör sin bedömning av invaliditeten.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet betalas ut som ett engångsbelopp om du
inte kan fortsätta att arbeta mer än 50 % på grund av sjukdom
eller olycksfall. Det kallas att man är arbetsoförmögen. Vissa försäkringsbolag har också som krav att Försäkringskassan ska ha fattat ett beslut om att du har rätt till så kallad
aktivitets- eller sjukersättning. Det kan ibland ta tid eftersom din
arbetsoförmåga måste vara bestående. Det är dessutom vanligt att bolaget ska ha fastställt en viss nivå av medicinsk invaliditet för att du ska ha rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet. Har du fått ersättning för medicinsk invaliditet utbetald kan det förekomma att denna ersättning avräknas från ersättningen för ekonomisk invaliditet.

Läs mer om ekonomisk invaliditet på webbplatsen konsumenternas.se