Investerarskydd

Investerarskyddet skyddar dig när till exempel en bank eller värdepappersbolag har gått i konkurs och du inte kan få ut dina pengar.

Skyddet omfattar de värdepapper och pengar som institut, det vill säga banker eller andra företag, hanterar när de utför så kallade investeringstjänster åt dig. Med investeringstjänster menas bland annat köp, försäljning eller förvaring (depå) av värdepapper, till exempel aktier, obligationer eller derivatinstrument. Däremot omfattar inte skyddet värdepapper eller pengar som hanteras inom ramen för det individuella pensionssparandet (IPS).

Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från institutets pengar och värdepapper får du normalt ut dem vid en konkurs. Om institutet trots detta inte kan lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets pengar och värdepapper, har du rätt till ersättning från investerarskyddet.

Hur mycket ersättning får jag?

Du kan få 250 000 kronor i ersättning för varje institut. Det betyder att om du har värdepapper dels i en bank, dels i ett annat bolag, som båda går i konkurs, så får du upp till 250 000 kronor i ersättning för respektive institut.

Om ni är flera personer som har en gemensam depå, det vill säga, delar på förvaring av värdepapper, får varje person maximalt 250 000 kronor i ersättning.

Utbetalning av ersättning

Vid en konkurs informerar Riksgälden och konkursförvaltaren dig om möjligheten att få ersättning från investerarskyddet. Du måste sedan skriftligen framföra ditt krav på ersättning till Riksgälden senaste ett år från dagen för konkursbeslutet. Framför du inte dina krav i tid får du inte någon ersättning. Har du rätt till ersättning betalas den ut senast två veckor efter att Riksgälden har fattat ett beslut om att utbetalning ska ske.

Mer information om investerarskyddet och ersättning på Riksgäldens webbplats

Institut som omfattas av investerarskyddet

På Riksgäldens webbplats finns ett register över vilka institut som omfattas av investerarskyddet.

Sök institut som omfattas av investerarskyddet på Riksgäldens webbplats

Mer om investerarskyddet på webbplatsen konsumenternas.se