Kuluttajapalveluslaki

Kuluttajapalveluslakia sovelletaan silloin kun yritys suorittaa sinulle palvelun. Laki on pakottava kuluttajan eduksi. Tämä merkitsee, ettei yritys saa tarjota sinulle huonompia ehtoja kuin laissa määritetyt.

Laki koskee

 • irtainta tavaraa koskevia töitä, kuten TV:n tai auton korjausta.
 • kiinteää omaisuutta, rakennuksia tai muita maan pinnalle tai veteen rakennettuja laitoksia tai muita kiinteitä esineitä, esimerkiksi talojen peruskorjauksia tai maalaustöitä.
 • irtaimen tavaran säilyttämistä, kuten huonekalujen ja veneiden varastointia. 

Laki ei koske

Ihmisten tai eläinten hoitoa, esimerkiksi kampaajien tai eläinlääkärien tekemää työtä.

 • tavaroiden valmistusta.
 • tavaran myynnin yhteydessä tehtyjä lisätöitä, esimerkiksi myyjän oston yhteydessä tekemää kotitalouskoneen kokoamista tai asennusta.
 • yrityksen tekemää, myymäänsä tavaraa tai kiinteistöä koskevaa viankorjausta.
 • kuljetustehtäviä, esimerkiksi huonekalujen siirtämistä ja kuljettamista.
 • riippumattomia konsulttitehtäviä, esimerkiksi arkkitehtien tekemiä rakennuspiirustuksia.

Mitä vaatimuksia voit esittää?

Yrityksen tulee huolehtia siitä, että

 • palvelun suorittaja on pätevä tehtäväänsä ja että hänellä on tarvittava koulutus.
 • palvelu suoritetaan ammattimaisesti, ts. että palvelun suorittaja suorittaa tehtävänsä tavalla, jota voidaan normaalisti odottaa ammattilaiselta.
 • se valvoo etujasi ja neuvottelee kanssasi väärinymmärrysten välttämiseksi.
 • se toimittaa työtehtävässä tarvittavan materiaalin, ellette ole sopineet muusta.
 • palvelua ei suoriteta turvallisuusmääräysten vastaisesti tai tuoteturvallisuuslaissa tai markkinointilaissa olevien kieltojen vastaisesti.
 • se kertoo sinulle, jos työn yhteydessä syntyy lisätöiden tarve.
 • se neuvoo sinua olemaan ostamatta palvelua, ellei siitä ole sinulle kohtuullisen suurta hyötyä.

Palvelussa tehdyt virheet

Palvelussa on virhe, jos

 • tulos ei vastaa ammattimaista tasoa.
 • yritys ei ole suorittanut palvelua voimassa olevien turvamääräysten mukaisesti.
 • palvelu ei vastaa sinun ja yrityksen tekemää sopimusta.
 • palvelu on suoritettu tuoteturvallisuuslain vastaisesti.
 • yritys ei ole suorittanut lisätöitä, jotka se on velvollinen tekemään vakavien vahinkojen estämiseksi.
 • tulos ei vastaa yrityksen tai sen laskuun suoritetussa markkinoinnissa esitettyjä tietoja.

Reklamaatio

Jos tilaamasi palvelu on mielestäsi suoritettu virheellisesti, sinun on reklamoitava siitä. Tämä tehdään ilmoittamalla yritykselle havaitut virheet. Valitus on tehtävä kohtuullisen ajan sisällä. Jos teet sen kahden kuukauden sisällä, tätä pidetään aina "kohtuullisena" aikana. Sen sijaan et voi reklamoida viasta, joka on havaittu myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua tehtävän suorittamisesta. Jos palvelu koskee maa- tai rakennustöitä tai muita kiinteitä laitoksia, voit reklamoida viasta, joka on havaittu kymmenen vuoden sisällä tehtävän loppuun suorittamisesta.

Jos olet havainnut virheen palvelussa, voit

 • pidättäytyä maksamasta osan sen hinnasta. Voit pidättää itselläsi niin suuren osan hinnasta, että tämä toimii vakuutena esittämällesi vaatimukselle.
 • vaatia virheen korjaamista. Vika tulee normaalisti korjata ilman lisäkustannuksia.
 • vaatia hinnan alentamista. Alennuksen suuruuden tulee vastata summaa, joka sinulta menee virheen korjaamiseen.
 • purkaa sopimuksen. Tämä on mahdollista jos palvelu on menettänyt tarkoituksensa ja yrityksen olisi pitänyt havaita tämä, jos esimerkiksi palvelu ei ole valmistunut sovitussa ajassa, ja yritys tiesi, että ajalla oli suuri merkitys.
 • vaatia vahingonkorvausta. Sinulla on tavallisesti oikeus korvaukseen virheen aiheuttamasta vahingosta. Jos on kyse esimerkiksi virheellisesti korjatusta katosta, ja vettä on päässyt vuotamaan sisään, mikä on tärvellyt talossasi olevia tavaroita tai sen sisustusta.

Viivästyminen

Ellei yritys suorita loppuun tehtäväänsä sopimassanne ajassa ilman, että sinä olisit syy viivästymiseen, sinulla on oikeus pidättyä maksamasta. Voit joko vaatia yritystä suorittamaan palvelun loppuun tai purkaa sopimuksen. Voit sen lisäksi vaatia vahingonkorvausta.

Mikä hinta sinun tulee maksaa?

 • Sinun on maksettava hinta, josta sinä ja yritys olette sopineet. Ellette ole sopineet mistään hinnasta, sinun on maksettava kohtuullinen hinta. Hintaa voidaan pitää tavallisesti kohtuullisena, jos se vastaa palvelusta normaalisti maksettavaa hintaa.
 • Jos yritys on jättänyt arviomääräisen hinnan, ei lopullinen hinta saa ylittää arviomääräistä hintaa enemmällä kuin 15 %:lla.
 • Myyjällä on oikeus pyytää lisähintaa, jos hän on suorittanut välttämättömiä lisätöitä tai jos palvelu on tullut kalliimmaksi sinusta johtuvista syistä. Peukalosääntönä on kuitenkin se, että palvelun myyjän tulee aina neuvotella kanssasi ennen lisätöiden tekemistä.


Sinulla on oikeus saada eritelty lasku, jonka avulla sinulla on mahdollisuus arvioida työn tyyppi ja laajuus. Ellei hinta ole kiinteä, laskusta tulee selvästi käydä ilmi hinnan laskutapa.

Tilauksen peruuttaminen

Jos peruutat palvelun tilauksen ennen kuin se on suoritettu loppuun, yrityksellä on oikeus saada korvausta siitä osasta palvelua joka on suoritettu. Yrityksellä on myös oikeus korvaukseen menetetyistä tuloista sen vuoksi, ettei tämä ole pystynyt ottamaan muita tehtäviä tätä tehtävää varten varaamalleen ajalle.

Jos maksat myöhässä

Ellet maksa ajoissa, myyjällä on oikeus keskeyttää työt, kunnes olet maksanut. Myyjällä on myös oikeus korvaukseen tämän vuoksi kärsimistään tappioista. Jos työt on jo aloitettu, myyjä on velvollinen suorittamaan loppuun sen verran tästä työstä, ettet sinä kärsi vakavaa vahinkoa. Jos työ koskee tavaraa tai esinettä, joka on jätetty myyjälle, esimerkiksi hänelle maalattavaksi jättämääsi tuolia, hänellä on oikeus pitää se itsellään, kunnes olet maksanut laskusi.

Ellei elinkeinonharjoittaja noudata lakia

Ellette sinä ja myyjä pääse yhteisymmärrykseen, voit ilmoittaa asian Yleiselle kuluttajavalituslautakunnalle (Allmänna reklamationsnämnden, ARN), joka käsittelee maksutta kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä kiistoja. Älä unohda säilyttää kuitteja, mahdollisia sähköpostiviestejä ja muita todisteita. Kiista voidaan käsitellä myös yleisessä tuomioistuimessa, mutta tuomioistuin perii käsittelymaksun, ja voit myös joutua maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Till ARN:s webbplats

Valitusopas antaa sinulle apua

Valitusopas (Klagoguiden) on helppokäyttöinen verkkopalvelu, josta saattaa olla hyötyä halutessasi valittaa tavarasta tai palvelusta.
Siirry Valitusoppaaseen

Laki on luettavissa kokonaisuudessaan valtiopäivien verkkosivulla

Teksti on käännetty ruotsista. Pidä mielessä, että käännös saattaa poiketa jonkin verran alkuperäistekstistä. Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on tarkastettu.