Të blesh me porosi përmes postës

Kur të blesh diçka me porosi përmes postës, ti, ke 14 ditë të drejtë pendimi, nëse ti e blen mallin, brenda Suedisë.

Nëse ti, e ke dërguar prapa mallin, në atë rast shitësi duhet brenda 14 ditëve, t´i kthen parat që ti i ke paguar.

Kur ti blen nga një shtet tjetër, brenda EU

Nëse ti blen diçka nga distanca, brenda EU, po ashtu, ke të drejtë pendimi.

Më shumë, për të drejtën e pendimit brenda EU, shih në ueb faqen e Konsumatorit të Evropës

(Linku të shpie në një faqe në suedisht)

Më shumë për e-tregtinë brenda EU, në ueb faqen e Konsumatorit të Evropës

(Linku të shpie në një faqe në suedisht)

Afati i pendimit, që nga dita e nesërme, kur ti e ke marr mallin

Shitësi duhet sipas ligjit, të jep ty informacion, për të drejtën tënde të pendimit. Afati i pendimit llogaritet që nga dita e nesërme, kur ti e ke marrë mallin.

Lexo më shumë për afatin e pendimit dhe për të drejtën e pendimit

Ky tekst është përkthyer nga gjuha suedeze. Ta keni parasysh se përkthimi mund të dallojë diç nga teksti në origjinal. Burimi ka kontrolluar vetëm tekstin në gjuhën suedeze.