Sigurimi i fëmijës

Një sigurim i mirë për fëmijë duhet të përmbajë mbrojtje, si për rast të sëmundjes ashtu edhe për rast aksidenti. Fëmijët dhe të rinjtë janë shpesh të siguruar përmes shkollës së tyre, ose përmes përkujdesjes së fëmijëve. Ky sigurim vlen vetëm për rast aksidenti dhe shpesh vlen vetëm gjatë orarit të shkollës. Fëmijët kanë nevojë për një sigurim të veçantë për fëmijë, për të pasur mbrojtje, si në rast të sëmundjes ashtu edhe në rast aksidenti.

Kështu e nënshkruan një sigurim

Një sigurim për fëmijë, mund ta nënshkruash përmes ueb faqes së ndërmarrjes së sigurimit, përmes një sekseri të sigurimeve, ose përmes shërbimit të klientit të ndërmarrjes së sigurimit. Një alternativë mund të jetë edhe të sigurosh fëmijën përmes një sigurimi në grup. Kur ti e bën kërkesën për një sigurim individual, ka nevojë që ti të plotësosh një deklaratë shëndetësore, për shëndetin e fëmijës. Sigurimi vlen vetëm për sëmundjet dhe për lëndimet e shkaktuara, pasi që është nënshkruar sigurimi.

Përjashtim për sëmundjet

Të gjitha sigurimet për fëmijë kanë përjashtime dhe kufizime, për disa lloje të sëmundjeve. Në sigurimet individuale, në kushtet e sigurimit, numërohen ato sëmundje ku kompensimi është i kufizuar. Një pjesë e ndërmarrjeve e bëjnë të ditur se sëmundjet me të cilat ka lindur fëmija janë të përjashtuara, nëse ato sëmundje kanë treguar simptoma, para moshës gjashtë vjeçare.  Përveç sëmundjeve me të cilat ka lindur fëmija, janë të zakonshme kufizimet për sëmundje psikike, sëmundje nervore dhe sëmundje të muskujve.

Marrëveshje një vjeçare

Një marrëveshje sigurimi për fëmijën, vlen një vit. Ti, më pas, ke të drejtë ta vazhdosh të njëjtin sigurim, por ndërmarrja ka të drejtë të ndryshoj kushtet e veta.  Ata, natyrisht duhet të njoftojnë për një gjë të tillë. Ti, mund të marrësh një kompensim të caktuar, p.sh. kompensim për invaliditet, nga më shumë sigurime, nëse ti ke një sigurim për fëmijën përmes shkollës si dhe një sigurim individual për fëmijën.

Shuma e sigurimit

Ti, mund të zgjedhësh, në mes të disa shumave të sigurimit dhe atëherë të paguash shuma të ndryshme për sigurimin. Shuma e sigurimit ndikon në kompensimin e invaliditetit, që mund të marrësh në rast sëmundje, ose për lëndimin në rast aksidenti.

Çka përfshinë?

Kompensimet më të rëndësishme që përfshihen në sigurimin për fëmijë janë

  • Invaliditet mjekësor (një zvogëlim i përhershëm i funksionit fizik ose psikik)
  • Invaliditet ekonomik (mos aftësi të përhershme për punë)
  • Kompensim në rast shtese për përkujdesje
  • Një shumë e njëhershme, në rast të disa diagnozave serioze
  • Kompensimi për fëmijët e mëdhenj, në rast të pushimit mjekësor.
  • Kompensim në rast shtrirje në spital si dhe për koston e përkujdesjes.

Lexo më shumë për sigurimin për fëmijë dhe krahaso në ueb faqen, konsumenternas.se 

(Linku të shpie në një faqe në suedisht)

Ky tekst është përkthyer nga gjuha suedeze. Ta keni parasysh se përkthimi mund të dallojë diç nga teksti në origjinal. Burimi ka kontrolluar vetëm tekstin në gjuhën suedeze.