Porosi përmes postës

Kur të blejsh diçka si porosi përmes postës, ti ke 14 ditë të drejtë të ndërrosh mendje për atë blerje, nëse ti blenë brenda Suedisë.  

Nëse e ke kthyer mallin, atëherë shitësi duhet brenda 14 ditëve t´i kthej paratë që ti ke paguar. 

Kur ti blenë nga një shtet tjetër, brenda UE

Nëse blenë diçka nga distanca, brenda UE, ke po ashtu të drejtë të ndërrosh mendjen. Lexo më shumë në Uebfaqen e konsumatorit europian

Afati i ndërrimit të mendjes llogaritet nga dita kur e ke marrë mallin

Shitësi duhet, sipas ligjit të jep ty informacion mbi të drejtën tënde të ndërrimit të mendjes. Afati i ndërrimit të mendjes llogaritet që nga dita kur e ke marrë mallin.

Ky tekst është përkthyer nga gjuha suedeze. Ta keni parasysh se përkthimi mund të dallojë diç nga teksti në origjinal. Burimi ka kontrolluar vetëm tekstin në gjuhën suedeze.

Tipsa om sidan