Shqip (Albanska)

Këtu kemi mbledhur një përzgjedhje të artikujve të uebfaqes në shqip. Artikujt flasin për të drejtat dhe detyrimet e rëndësishme që ti ke si konsumator në Suedi.  

Duke i lexuar artikujt, shpresojmë se mund të ndihmojmë të marrësh përgjigje në pyetjet tua. Nëse ke nevojë për më shumë ndihmë, mund të na kontaktosh, dhe ne ju përgjigjemi në suedisht dhe në anglisht. 

Lexo si mund të na kontaktosh

Ky tekst është përkthyer nga gjuha suedeze. Ta keni parasysh se përkthimi mund të dallojë diç nga teksti në origjinal. Burimi ka kontrolluar vetëm tekstin në gjuhën suedeze.