Ustawa o sprzedaży

Kiedy kupujesz od osoby prywatnej lub sprzedajesz towary innym osobom prywatnym, wówczas nie obowiązują przepisy o sprzedaży konsumenckiej.

Ustawa o sprzedaży nie obowiązuje bezwzględnie. Oznacza to, że kupujący i sprzedawca mogą ustalić warunki inne, niż warunki podane w ustawie.

Nie masz prawa odstąpić od umowy

Kupując coś od osoby prywatnej, nie masz na przykład prawa do odstąpienia od umowy, jak w przypadku zakupu od przedsiębiorstwa. Aby móc zrezygnować z zakupu od osoby prywatnej, należy to uzgodnić ze sprzedawcą przed zawarciem umowy.

Wadliwy towar

O tym, czy towar jest wadliwy, decyduje przede wszystkim umowa. Sprzedawca może na przykład zwolnić się z odpowiedzialności za wady. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku towarów używanych.

Towar można jednak uznać za wadliwy, jeżeli

  • Nie odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę.
  • Jest w znacznie gorszym stanie, niż mogłeś przypuszczać, np. sądząc po cenie.
  • Sprzedawca nie poinformował Ciebie o poważnych wadach, o których wiedział.

Reklamacja wadliwego towaru

Kupujący musi zareklamować u sprzedawcy wadliwy towar w odpowiednim czasie po tym, jak odkrył lub powinien odkryć jego wadę. Oznacza to, że kupujący informuje sprzedawcę o usterce i wyjaśnia, dlaczego towar jest wadliwy. Po upływie dwóch lat od zakupu, kupujący traci prawo do złożenia reklamacji.

W przypadku wadliwego towaru kupujący może

  • Zażądać od sprzedawcy naprawy wady lub dostarczenia nowego towaru o równej wartości. W przypadku zakupu od osoby prywatnej, sprzedający nie posiada zazwyczaj takiego samego towaru o równej wartości.
  • Zażądać obniżki ceny.
  • Odstąpić od zakupu.

Jeśli sprzedający nie jest w stanie naprawić wady, ani dostarczyć nowego towaru w odpowiednim czasie, można zażądać obniżki ceny lub odstąpienia od zakupu. Aby kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od zakupu, wada towaru musi mieć dla niego duże znaczenie.

Jako kupujący możesz mieć również prawo do odszkodowania za koszty poniesione z powodu wady towaru.

Dostawa towaru

Towar należy dostarczyć w określonym terminie ustalonym wspólnie przez kupującego i sprzedawcę. Jeżeli tego nie uzgodniliście, towar powinien być dostarczony w zasadnym terminie od momentu zawarcia umowy. Sprzedawca nie ma jednak obowiązku wydania towaru przed otrzymaniem zapłaty.

W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia towaru, kupujący może

  • Zażądać od sprzedawcy wywiązania się z umowy i dostarczenia towaru lub, w niektórych przypadkach, zrezygnować z zakupu.

Ponadto, jako kupujący masz prawo do odszkodowania za koszty poniesione z powodu opóźnienia dostawy.

Obowiązki kupującego

Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę ustaloną w umowie ze sprzedawcą.

Jeżeli kupujący nie dopełni swoich obowiązków, sprzedawca ma prawo

  • Wstrzymać transakcję i zażądać zapłaty, lub w niektórych przypadkach, odstąpić od sprzedaży.

Sprzedawca, ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione z powodu opóźnienia zapłaty.

Obowiązek właściwego obchodzenia się z towarem

Ustawa o sprzedaży zawiera postanowienie, że obie strony ponoszą odpowiedzialność za tzw. właściwe obchodzenie się z towarem. Oznacza to, że jeśli kupujący nie odbierze towaru w terminie, wówczas sprzedawca ponosi za niego odpowiedzialność. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący otrzymał towar, jednak z jakiegoś powodu ma go zwrócić sprzedawcy. Do tego czasu kupujący ponosi odpowiedzialność za ten towar.

Brak porozumienia między kupującym a sprzedawcą

Jeżeli zawarcie umowy między osobami prywatną powoduje nieporozumienia, można zwrócić się do sądu rejonowego. W przypadku rozstrzygnięcia sporu drogą sądową, musisz pokryć koszty opłaty sądowej za złożenie wniosku i możesz też ponieść koszty rozprawy sądowej.

Treść ustawy o sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej parlamentu szwedzkiego

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.