Ustawa o sprzedaży konsumenckiej usług

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej usług obowiązuje, gdy przedsiębiorstwo wykonuje dla Ciebie usługę. Ustawa ta zawsze działa na korzyść konsumenta. Oznacza to, że przedsiębiorstwo nie może udzielić Ci warunków gorszych, niż warunki określone w ustawie. 

Ustawa dotyczy

 • Prac związanych z rzeczami ruchomymi, na przykład naprawa samochodu lub telewizora.
 • Prac związanych z nieruchomościami, budynkami lub innymi obiektami budowlanymi na lądzie lub w wodzie, lub innego rodzaju mieniem nieruchomym, na przykład remonty domu lub prace malarskie.
 • Przechowywania rzeczy ruchomych, na przykład magazynowania mebli lub przechowywania łodzi. 

Ustawa nie dotyczy

 • Usług wykonywanych na ludziach lub żywych zwierzętach, na przykład usług fryzjerskich lub weterynaryjnych.
 • Usług przy produkcji towarów.
 • Sprzedaży towarów, na przykład sprzętów AGD montowanych i programowanych przez sprzedawcę przy zakupie.
 • Prac wykonywanych przez przedsiębiorstwo w celu naprawy wady towaru lub nieruchomości.
 • Usług transportowych, na przykład przewóz mebli.
 • Zleceń usług doradczych, na przykład zlecenia architektowi wykonania projektu budowy.

Jakie możesz stawiać wymagania?

Przedsiębiorstwo powinno

 • Dopilnować, aby wykonawca usługi posiadał odpowiednie kompetencje i niezbędne kwalifikacje.
 • Profesjonalnie wykonać usługę. Oznacza to wykonanie prac w sposób, jakiego oczekuje się zazwyczaj od prawdziwego fachowca, profesjonalisty.
 • Mieć na uwadze Twój interes i konsultować się z Tobą, aby uniknąć nieporozumień.
 • Dostarczyć materiały niezbędne do wykonania prac, jeżeli nie uzgodniono inaczej.
 • Dopilnować, aby usługi nie wykonywano niezgodnie z przepisami BHP ani wbrew zakazom zawartym w ustawie o bezpieczeństwie stosowania urządzeń i produktów lub ustawie o ochronie konsumenta przed nieuczciwym marketingiem.
 • Poinformować Cię, jeżeli w trakcie wykonywania usługi konieczne jest wykonanie prac dodatkowych.
 • Odradzić zakup niekorzystnej dla Ciebie usługi.

Niewłaściwe wykonanie usługi

Usługa jest niewłaściwie wykonana, jeżeli

 • Efekt końcowy nie został osiągnięty w sposób profesjonalny.
 • Firma nie wykonała usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 • Usługa jest niezgodna z treścią umowy między Tobą a sprzedawcą.
 • Usługa została wykonana niezgodnie z ustawą o bezpieczeństwie stosowania urządzeń i produktów.
 • Firma nie wykonała prac dodatkowych, które należy wykonać w celu uniknięcia poważnych szkód.
 • Efekt końcowy jest niezgodny z informacjami marketingowymi podawanymi przez firmę lub na rzecz firmy.

Reklamacja

Jeżeli uważasz, że usługa została niewłaściwie wykonana, musisz ją zareklamować. Możesz to zrobić powiadamiając firmę o wykryciu błędu. Reklamację należy złożyć w odpowiednim terminie. Jeżeli złożysz reklamację przed upływem dwóch miesięcy, przyjmuje się ten termin za „odpowiedni”. Nie możesz natomiast zareklamować błędów odkrytych później niż trzy miesiące po wykonaniu usługi. Jeśli usługa dotyczy prac ziemnych, budowlanych lub innych nieruchomości, wówczas możesz zgłosić błędy wykryte w ciągu dziesięciu lat po wykonaniu usługi.

W przypadku niewłaściwie wykonanej usługi możesz

 • Wstrzymać się z zapłatą. Możesz wstrzymać się z zapłatą odpowiednio dużej części wynagrodzenia, aby kwota ta mogła stanowić zabezpieczenie dla Twojego roszczenia.
 • Zażądać naprawy błędu. Zazwyczaj nie wiąże się to z kosztami dla konsumenta.
 • Zażądać obniżki ceny. Wysokość obniżki powinna odpowiadać kosztowi naprawy błędu.
 • Odstąpić od umowy. Istnieje taka możliwość, jeśli wykonanie usługi poszło na marne, a firma powinna to przewidzieć, np. gdy usługa nie została ukończona w uzgodnionym terminie, a firma wiedziała, że dotrzymanie terminu ma duże znaczenie.
 • Domagać się odszkodowania. Zazwyczaj przysługuje Ci prawo do odszkodowania za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego wykonania usługi. Może to, na przykład, dotyczyć niewłaściwej wykonanej naprawy dachu, w wyniku czego przeciekająca woda zniszczyła mienie w domu.

Opóźnienie

Jeżeli firma z przyczyn niezależnych od Ciebie nie ukończy usługi w ustalonym terminie, masz prawo wstrzymać się z zapłatą. Możesz wówczas wybrać między zażądaniem od firmy ukończenia usługi a odstąpienia od umowy. Poza tym, możesz zażądać odszkodowania.

Jaką cenę należy zapłacić?

 • Powinieneś zapłacić cenę ustaloną wspólnie z przedsiębiorstwem. Jeśli nie uzgodniono żadnej ceny, zapłacisz tzw. cenę zasadną. Za zasadną uważa się zazwyczaj cenę odpowiadającą normalnej cenie usługi.
 • Jeśli firma podała cenę szacunkową, wówczas cena końcowa nie powinna przekraczać ceny szacunkowej o więcej niż 15 procent.
 • Sprzedawca ma prawo nałożyć dodatkowe koszty, jeżeli wykonał niezbędne prace dodatkowe, lub jeśli wykonanie usługi było droższe ze względu na okoliczności zależne od Ciebie. Podstawową zasadą jest jednak, aby sprzedawca zawsze konsultował się z Tobą przed wykonaniem dodatkowych prac.

Masz prawo do otrzymania szczegółowego kosztorysu, aby móc ocenić zakres i rodzaj wykonywanych prac. Jeżeli cena nie jest z góry ustalona, powinno być jasne, w jaki sposób została wyliczona.

Rezygnacja z zamówienia

Jeżeli zrezygnujesz z usługi przed jej ukończeniem, firma ma prawo do odszkodowania za wykonane już prace. Sprzedawca ma również prawo do odszkodowania za utratę dochodu, ponieważ nie miał możliwości podjęcia innej pracy.

Spóźnianie się z zapłatą

Jeśli nie zapłacisz za usługę w odpowiednim terminie, sprzedawca może wstrzymać wykonanie prac do momentu otrzymania zapłaty. Sprzedawca ma również prawo do odszkodowania za ewentualne straty. Jeżeli prace zostały już rozpoczęte, sprzedawca musi ukończyć odpowiednio dużą część prac, abyś nie poniósł poważnej szkody. Jeśli przedmiot prac został przekazany sprzedawcy, np. krzesło przekazane do pomalowania, sprzedawca ma prawo zachować je do momentu otrzymania zapłaty.

Co zrobić, gdy przedsiębiorca nie przestrzega przepisów ustawy

Jeżeli nie osiągniesz porozumienia ze sprzedawcą, możesz zgłosić sprawę do Biura do spraw reklamacji [Allmänna reklamationsnämnden (ARN)], które bezpłatnie rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami. Pamiętaj, że warto zachować paragony, ewentualną korespondencję i inne dowody. Sprawa sporna może być także rozpatrzona przez sąd, jednak sąd pobiera opłatę od złożenia wniosku i możesz również zapłacić koszty rozprawy sądowej.

Till ARN:s webbplats

Poradnik konsumenta pomoże Ci w składaniu reklamacji

Poradnik konsumenta to prosta usługa internetowa, dzięki której możesz uzyskać pomoc w złożeniu reklamacji towaru lub usługi.
Przejdź do Poradnika konsumenta

Treść ustawy dostępna jest na stronie internetowej szwedzkiego parlamentu

 

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.